Facebook Image
Penktadienis, 20 Kovas 2020 22:31

Kreipimasis į pašvęstuosius (2020 03 20)

PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ
IR APAŠTALIŠKOJO GYVENIMO DRAUGIJŲ
KONGREGACIJA

 

Vatikanas, 2020 m. kovo 16 d.

 

   Brangūs pašvęstieji ir pašvęstosios,

 

   Viešpats leidžia mums šią 2020 metų gavėnią išgyventi labai ypatingai, tokiu būdu, kaip niekas negalėjo nei numatyti, nei įsivaizduoti, ir tai iš tikrųjų kasdien reikalauja iš mūsų ryžtingai pakeisti gyvenimą.

  Paprastai per gavėnią kyla daug artimo meilės iniciatyvų ir maldai bei apmąstymui skirtų momentų, kad atsinaujinę ir nutyrinta dvasia pasiruoštume Velykų šventėms, o mūsų bendruomenėse uoliau švenčiame liturgiją ir dažniau susirenkame kartu. Tačiau šiemet esame kviečiami išgyventi šį svarbų tikėjimo gyvenimo laikotarpį lygiai taip pat intensyviai, bet visiškai kitokiu būdu.

   Pats veiksmingiausias liudijimas, kurį mes galime duoti, - tai pirmiausia ramus ir sąmoningas paklusimas tam, ko reikalauja mus valdantieji, tiek valstybės, tiek Bažnyčios lygmenyje, visam tam, kas nurodoma mūsų, kaip privačių piliečių ir kaip bendruomenių, sveikatos išsaugojimui.

   Kiekvieno iš mūsų asmeniškai ir bendruomenės meilės ir dėkingumo pareiga yra dar uoliau nepaliaujamai melstis už tuos, kurie padeda mums išgyventi ir įveikti sunkumus. Melskimės ir aukokimės už atsakingus valdžios žmones, visų lygių sveikatos apsaugos darbuotojus, civilinės saugos ir kariuomenės savanorius, visus tuos, kurie aukoja savo brangų darbą šios nelaimės metu! Tenepritrūksta vertingo kiekvieno iš mūsų asmeninio įnašo į nuolatinę nepaliaujamą maldą.

   Pirmiausia turime galvoje Kontempliatyviųjų seserų bendruomenes, nes jos yra regimas ištikimos ir pasitikinčios maldos ženklas visai žmonijai. Galvojame tai pat apie daugybę garbingo amžiaus brolių ir seserų, kurie kasdien savo malda lydi tarnystes ir apaštalavimą tų, kurie atsideda veiklai ir daro viską, kad pasiektų kiekvieną varge esantį brolį ir sesę. Šiomis dienomis su dar didesniu uolumu imkitės šio savo neįkainojamo ir nepamainomo apaštalavimo, būdami tikri, kad Viešpats nedels mus išklausyti ir dėl savo begalinio gailestingumo atitolins šią skaudžią rykštę.

  Aukokime Viešpačiui su džiaugsmu didžiąją negalėjimo dalyvauti Šventose Mišiose ir artintis prie Eucharistinio Stalo auką. Išgyvenkime tai vienybėje su tais, kurie dėl kunigų stygiaus neturi galimybės kasdien dalyvauti Šventojoje Aukoje.

  Tie, kurie galite, parodykite konkrečius artumo ženklus mūsų žmonėms, tačiau laikydamiesi specialių valdžios nurodymų ir likdami ištikimi savo charizmai, kaip ir visais tolimos ir nesenos praeities laikais. Dalinkimės jų kančiomis, nerimu, baimėmis, bet su tvirtu pasitikėjimu, kad Viešpats netruks atsiliepti, ir greitai galėsime iškilmingai giedoti padėkos himną „Te Deum“.

   Šventasis Tėvas Pranciškus kovo 15 d. savo piligrimyste prie Marijos, Romos žmonių pagalbos (Salus Populi Romani), paveikslo ir Nukryžiuotojo, kuris išgelbėjo Romą nuo maro, norėjo mums priminti, kad priemonės, kurias turime kovai su nelaimėmis šiais nepaprastai pažangių technologijų laikais, yra tos pačios, kuriomis naudojosi mūsų protėviai. Malda, auka, atgaila, pasninkas ir artimo meilės darbai – tai galingi ginklai, padedantys „išplėšti” iš Eucharistinės Jėzaus Širdies visiško išgydymo iš šios labai klastingos ligos malonę.

   Brangios Seserys ir brangūs Broliai, šiuolaikinių komunikacijos priemonių pagalba turime galimybę dalyvauti liturgijos šventime ir ugdymo renginiuose. Turime galimybę pasijusti ne tokie vieniši ir izoliuoti, pasiekti toliausiai esančias bendruomenes! Rodykime visiems vilties ir pasitikėjimo ženklus ir, nors šiomis dienomis patiriame nerimą ir baimes, būkime įsitikinę, kad kiekvienas gerai atlikdamas tai, ką privalome, padėsime visuomenei išeiti iš šios tamsybių valandos.

   Su užsidegimu priimkime Popiežiaus kvietimą ir su tvirtu tikėjimu pasiveskime brangiajai Dieviškosios Meilės Motinai. Kasdien rytą ir vakare kalbėkime Popiežiaus maldą: „Romos žmonių pagalba, tu žinai, ko mums reikia, todėl esame tikri, jog pasirūpinsi viskuo, kad kaip jaunavedžiams Galilėjos Kanoje, taip ir mums po šio išbandymo galėtų sugrįžti šventinis džiaugsmas“.

   Tepadeda mums mieloji dangiškoji Mama šias sunkias dienas išgyventi su didele viltimi, atnaujinta vienybe, tikro paklusnumo tam, kas nurodoma, dvasia, su žinojimu, kad per šį išbandymą pasieksime palaimintą ir šlovingą prisikėlimo valandą.

   Visus jus sveikinam su meile ir didžia pagarba, linkėdami, kad iš Viešpaties Velykinio slėpinio trykštanti šviesa ir meilė užlietų visą jūsų gyvenimą.

 

Kardinolas João B. de Aviz

Prefektas          

† José Rodriguez Carballo, O.F.M.

               Sekretorius

Skaityti 100 kartai