Facebook Image
Šeštadienis, 15 gruodžio 2018 20:36

Pedro Arrupe – Bažnyčios atsinaujinimo pranašas (2018 12 15)

„Dievo tarno Pedro Arrupe asmuo kelia žavesį ir pagarbą, tiek Jėzaus draugijoje, tiek visame pasaulyje“


Romos vikariato tribunolas prašo visų, galimai turinčių Dievo tarno Pedro Arrupe autorystės tekstus juos nedelsiant pateikti, jei to ligi šiol nepadarė, beatifikavimo ir kanonizavimo procesą tiriančiam dieceziniam tribunolui.

Raginimas išsakytas dekrete, kurį 2018 m. gruodžio 3 d. pasirašė Romos vikaras ir vyskupijos notaras. Jame atkreiptas dėmesys į su laiku išaugusį Dievo tarno Pedro Arrupe šventumo garsą, dėl kurio Vikariatas gavo formalų prašymą pradėti jo beatifikavimo ir kanonizavimo bylą. Apie tai pranešdamas bažnytinei bendruomenei, Vikariatas paragino tikinčiuosius pranešti tiesiogiai arba perduoti kurijos tribunolui visas žinias, galinčias vienokiu ar kitokiu būdu padėti nustatyti visa, kas galėtų teigiamai ar neigiamai paveikti Dievo tarno šventumo garsą.

Dekrete patikslinta, jog kalbant apie Dievo tarno raštus, turima mintyje ne tik išleistus leidinius, bet taip rankraščius, dienoraščius, laiškus ir bet kokius kitus asmeniškus raštus.

Pedro Arupe Gondra SJ, jėzuitas kunigas, jėzuitų vyresnysis Japonijoje, tapo 28-uoju Jėzaus draugijos vyresniuoju, tačiau dėl sunkiuos ligos nebegalėdamas laisvai kalbėti ir judėti, pasitraukė iš pareigų ir mirė Romoje 1991 m.

Romos Vikariato dekrete be kita ko atkreipiamas dėmesys, jog „Dievo tarno gyvenimas buvo nuklotas meilės darbais, meile Bažnyčiai ir ištikimu klusnumu popiežiams. Jis leidosi būti veikiamas Šventosios Dvasios išminties ir laisvės. Jis atidžiai skaitė laiko ženklus, buvo susirinkiminio Bažnyčios atsinaujinimo pranašas. Lig pat šios dienos Dievo tarno Pedro Arrupe asmuo kelia žavesį ir pagarbą, tiek Jėzaus draugijoje, tiek visame pasaulyje“.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 183 kartai