Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad Bažnyčia Kinijoje būtų ištikima Evangelijai

  ir augtų vienybėje.

Bazilijonai (OSBM)

Oficialus pavadinimas: Šv. Juozapato Bazilijonų ordinas
Įkurtas Lietuvoje 1617 m. Vėl atsikūrė 1991 m.
Įkūrėjai – šv. Juozapatas Kuncevičius ir Juozapas Rutskis

Generaliniai namai

Protoarchimandritas t. Genésio Viomar OSBM
Curia Generalis, Via S.Giosafat, 8 (Aventino), I-00153 Roma, Italia
Tel. (+39) (06) 578 0378, faks. (+39) (06) 574 1976
El. paštas:

ŠVENČIAUSIOJO IŠGELBĖTOJO TĖVŲ BAZILIJONŲ PROVINCIJA UKRAINOJE

Protoigumenas t. Joan (Rostyslav Shkolyk) OSBM
Bohdana Chmelnytskoho 36, UA-79019, Lviv, Ukraina
Tel. (+380)(32) 293 5533, faks. (+380) (32) 297 5585
El. paštas:

Šv. Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynas

Aušros Vartų g. 7b, 01304 Vilnius
Tel./faks. (5) 212 25 78
El. paštas:

Vienuolyno vyresnysis ir klebonas t. Vinkentij (Vasyl Pelych) OSBM,
Mob. tel. +370 655 13583

t. Anastasij (Andriii Pankevych) OSBM

Iš viso: 2 amžinųjų įžadų vienuoliai

Skaityti 45347 kartai
Daugiau šioje kategorijoje: Dominikonai (OP) »

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • V gavėnios savaitės trečiadienis

  Prašyti malonės pamilti tiesą ir išsilaisvinti
  iš nesutvarkytų prisirišimų

  Jn 8, 31-42

  *   Įsiklausysiu į Jėzaus pokalbį su žydais. Jie turi apsispręsti, ar nori būti tikri Jo mokiniai. Jie gali tapti mokiniais tik tada, jeigu laikysis Jo mokslo.

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus ir Jo akivaizdoje paklausiu savęs apie savo gyvenimą ir pašaukimą. Ant kokio mokslo, ant kokių vertybių pamato statau savo gyvenimą?

  *   Jėzus užtikrina man, kad jeigu ištikimai Jo laikysiuosi, pažinsiu tiesą. Paklausiu savęs apie savo atvirumą Dievui ir sau pačiam. Ar galiu stoti prieš Dievą ir save visiškoje tiesoje? Ar ko nors nenutyliu?

  *   Jėzus įtikinėja mane, kad jeigu atsiversiu tiesai, patirsiu tikrą laisvę. „Įeisiu“ į save ir atkreipsiu dėmesį į savo širdies būseną. Kas leidžia man jaustis laisvam, o kas varžo mano širdį?

  *   Žydai supyksta, kai Jėzus parodo, kad nuodėmė juos daro nelaisvus. Ar sugebu pripažinti tą nuodėmę, kuri labiausiai mane pavergia – daro nelaisvą? Kokia tai nuodėmė? Ar pasakiau ją Jėzui sutaikinimo sakramente?

  *   Jėzus atskleidžia klastingus žydų ketinimus. Jie nori Jėzų nužudyti, kadangi Jis sako jiems tiesą, o jie nenori laikytis Jo mokslo. Kaip aš priimu įkvėpimus, paraginimus, kurie atskleidžia tiesą apie mano gyvenimą?

  *   Jėzus aiškiai duoda man suprasti, kad tikėjimas yra patikrinamas santykyje su Jėzumi. Karštoje maldoje priglusiu prie Jėzaus ir kartosiu: „Jėzau, apvalyk mane nuo veidmainystės ir netiesos, ir padaryk mane tikru savo mokiniu!“