Facebook Image
Pirmadienis, 22 spalio 2018 22:28

Popiežius paprašė Pasionistų kūrybingos ištikimybės charizmai (2018 10 22)

Pasionistų kongregacija, įkurta italo mistiko ir evangelizuotojo, XVII-XVIII amžiuose gyvenusio šv. Kryžiaus Paulius (1694-1775), visų pirma yra pasišventusi Kristaus kančios kultui. Kongregacijos provincijos, viceprovincijos, vikariatai ir misijos šešiasdešimtyje pasaulio kraštų iš viso turi 400 bendruomenių, kurioms priklauso daugiau kaip du tūkstančiai vienuolių.


Popiežius paprašė Pasionistų kongregaciją visomis išgalėmis pasišvęsti tautų evangelizavimui ir jų re-evangelizavimui ir, pagal Pasionistų konstituciją,  ypač padėti labiausiai apleistiems vargstantiesiems. Artumas žmonėms, kurį pasionistai tradiciškai vykdo per savo „liaudies misijas“, dvasinis palydėjimas ir Atgailos sakramentas yra svarbus liudijimas, pasakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Vatikane per susitikimą su Pasionistų kongregacijos vadovybe.

Kongregacijos atstovai iš viso pasaulio Romoje dalyvauja savo generalinėje kapituloje. Apie šimtas pasionistų dvasininkų išrinks naują vyresnybę ir patvirtins naujas kongregacijos narių nuolatinio formavimo gaires.

Senų ir naujų žaizdų kamuojamam pasauliui reikia dvasinio gydymo ir susitaikymo, priminė popiežius. Gydančios ir sutaikinančios Dievo meilės šaltinis yra Kryžius, todėl taip svarbu palaikyti gyvą Kristaus kančios atminimą. Bažnyčiai reikia, kad jos tarnai kalbėtų švelniai, klausytųsi nesmerkdami ir priimtų gailestingai.

Popiežius paragino Pasionistų kongregaciją plėsti akiračius, išeiti į geografines ir egzistencines periferijas ne tik tam, kad neštų Evangelijos šviesą į jos nemačiusius naujus kraštus, bet ir priimti migracijos, sekuliarizmo ir skaitmeninio pasaulio keliamus naujus iššūkius. Tai reiškia išeiti į vietas, kuriose žmonės jaučia Dievo nebuvimą, stengtis būti su visais, kurie bet kokiu būdu, bet kokia forma kenčia.

Į naujas laikmečio situacijas reikia atsiliepti naujomis priemonėmis. Kongregacijos steigėjas, šventasis  Kryžiaus Paulius, labai kūrybingai atsiliepdavo į laikmečio poreikius. Reikia kaip jis skaityti laiko ženklus, nes Dievo meilė yra be galo ir be krašto kūrybinga, ji apsireiškia ne tiek žodžiais, kiek darbais ir pavyzdžiu tų, kurie myli. Kūrybinga ištikimybė charizmai įgalins jus atsiliepti į šiandienos žmonių poreikius, kad būdami arti kenčiančio Kristaus galėtumėte skleisti jo buvimą kenčiančiame pasaulyje.

Popiežius su kapitulos nariais pasidžiaugė šventaisiais, kuriuos išugdė pasionistų dvasingumas. Šventasis Tėvas paminėjo šventąjį Sopulingosios Gabrielių – jaunuolį, kurio pašaukimas sekti Kristumi daug ką pasako šiandienos jaunimui.

Jūsų dvasinės šeimos šventieji ir palaimintieji liudija pasionistų charizmos vaisingumą. Jie taip pat kapitulos narius gali įkvėpti apaštališkos veiklos pavyzdžiais. Kartu paprasta, bet įtaigi pasionistų žinia – Kryžiuje apsireiškusi Dievo meilė – dar turi ką pasakyti mūsų laikų visuomenei, kuri pratusi nepasitikėti tik žodžiais, bet nori būti įtikinta faktais. Daugeliui Dievo ieškančių jaunuolių Jėzaus pasija, Jėzaus kančia, gali būti vilties šaltinis ir padrąsinimas, jog Dievas myli kiekvieną asmeniškai ir iki galo.

Suteikdamas savo palaiminimą, skirtą kapitulos nariams ir visai pasionistų šeimai, popiežius Pranciškus palinkėjo visuomet pasilikti arti Nukryžiuoto Kristaus ir kenčiančios jo tautos.

Pasionistai dėvi juodą abitą, suveržtą odiniu diržu. Ant krūtinės yra emblema, vaizduojanti Jėzaus širdį su baltu kryžiumi ir užrašu „Jėzus Kristaus kančia“. Pasionistai, be trijų įprastinių vienuolinių įžadų, prisiekia skleisti Jėzaus kančios kultą.

Generalinė kapitula 2018 m. spalio 27 dieną baigs tris savaites trunkančius darbus. Kapitulos tema: „Atnaujinkime savo misiją: dėkingumas, pranašumas ir viltis“.  Kapitula dar vienai kadencijai patvirtino Pasionistų vienuolijos vyresniuoju prieš šešerius metus išrinktą t. Joakimą Rego, buvusį Australijos Šventosios Dvasios provincijos provincijolą.

(SAK / Vatican News)

Skaityti 204 kartai

Medija