Facebook Image
Ketvirtadienis, 13 gegužės 2010 11:41

Popiežius pavedė kunigus ir pašvęstuosius Fatimos Marijos globai

Trečiadienio vakarą Šv. Tėvas vadovavo Kunigų metų Mišparams Fatimos Švč. Trejybės bažnyčioje. Tai nauja šventovė, kurią 2007 metais konsekravo Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Tarcisio Bertone. Šventovės kertinis akmuo yra gabalas marmuro, paimtas iš apaštalo šv. Petro kapo Vatikano bazilikos kriptoje.

Į popiežiaus vadovautus Kunigų metų Mišparus susirinko kunigai ir vienuoliai iš visos Portugalijos. Pamaldose dalyvavo taip pat kiti pastoracijos darbuotojai bei bažnytinių sąjūdžių atstovai.

Mišparų homilijoje popiežius kreipėsi į visus, kurie paaukojo savo gyvenimus Kristui, dėkojo jiems už ištikimybę Evangelijai ir Bažnyčiai ir už liudijimą, kuris kartais yra tylus ir tikrai nelengvas. Pagrindinis kiekvieno krikščionio, o ypač pašvęstųjų ir įšventintųjų, rūpestis turi būti ištikimybė ir lojalumas savajam pašaukimui. Laiko perspektyvoje ištikimybė yra meilės vardas, - sakė Benediktas XVI, - tai nuosekli, tikra ir gili meilė Kristui Kunigui.

Popiežius ragino kunigus geriau suprasti Bažnyčios misiją pasaulyje. Pasauliui ypač reikia kunigų ir pašvęstųjų liudijimo. Daug mūsų brolių gyvena tarsi nebūtų Amžinybės, visai nesirūpindami savo išganymu.

Bažnyčia yra tikinčiųjų bendrija ir sudaro vieną Kristaus Kūną. Visus Kristaus Kūno narius vienija glaudus solidarumas: neįmanoma mylėti Kristaus Kūno, jei nemylime brolių. Todėl kunigų ir pašvęstųjų gyvenimas turi būti skaidrus, ištikimas, solidarus, paslaugus. Ištikimybė savajam pašaukimui reikalauja drąsos ir pasitikėjimo, tačiau Viešpats taip pat trokšta, kad gebėtumėte suvienyti savo jėgas: būkite vieni kitiems atidūs, broliškai palaikykite vieni kitus, - sakė popiežius kreipdamasis į Portugalijos kunigus, vienuolius ir vienuoles, pašvęstuosius ir kitus sielovados darbuotojus.

Po Mišparų šventasis Tėvas sukalbėjo maldą Fatimos Marijai, kuria pašventė jos globai visus Bažnyčios kunigus.

Vatikano radijas

Skaityti 2268 kartai