Facebook Image

Popiežiaus Pranciškaus Tweet žinutės - 2017

Pope Francis

https://twitter.com/Pontifex

2017 metai

2017 m. liepos mėn.

2017 m. liepos 19 d.
„Melskimės už visas mafijos aukas, prašykime jėgų žengti pirmyn, tęsti kovą su korupcija.“

2017 m. liepos 18 d.
„Reikia įveikti visas rasizmo, nepakantumo ir žmogaus sudaiktinimo formas.“

2017 m. liepos 16 d.
„Leiskime, kad Mergelė Marija mus vestų taku, kuris veda į šventąjį kalną - Kristų, kur susitinka Dievas ir žmogus.“

2017 m. liepos 11 d.
„Europa turi unikalų idėjinį ir dvasinį paveldą, kuris yra vertas būti vėl iškeltas su užsidegimu ir atnaujintu gaivumu.“

2017 m. liepos 9 d.
„Pavedu motiniškai Marijos, Jūrų Žvaigždės, globai jūreivius, žvejus ir visus, patiriančius sunkumus bei esančius toli nuo namų.“

2017 m. liepos 8 d.
„Migrantai yra mūsų broliai ir seserys, kurie ieško geresnio gyvenimo toli nuo skurdo, bado ir karo.“

2017 m. liepos 2 d.
„Kaip gražu, kai jauni žmonės tampa 'gatvės pamokslininkais', su džiaugsmu nešančiais Jėzų visais keliais į visus žemės pakraščius!“

2017 m. liepos 1 d.
„Krikščionio misija yra nuostabi. Ji skirta visiems, neaplenkiant nė vieno!“

2017 m. birželio mėn.

2017 m. birželio 30 d.
„Labai reikia puoselėti krikščionišką viltį, tą viltį, kuri dovanoja naują žvilgsnį, sugebantį atrasti ir pamatyti gėrį.“

2017 m. birželio 29 d.
„Pasiveskime šventųjų Petro ir Pauliaus užtarimui, kad galėtume liudyti išlaisvinantį Dievo veikimą mumyse.“

2017 m. birželio 28 d.
„Dievas žvelgia su meile į kiekvieną iš mūsų.“

2017 m. birželio 26 d.
„Dar kartą griežtai pasmerkiu bet kokią kankinimo formą ir kviečiu visus dėti pastangas, kad tai būtų panaikinta ir kad būtų paremtos aukos ir jų šeimų nariai.“

2017 m. birželio 25 d.
„Kiekvienas iš mūsų yra vertingas, kiekvienas yra nepakeičiamas Dievo akyse.“

2017 m. birželio 24 d.
„Gailestingumas sušildo širdį ir padaro ją jautrią brolių poreikiams, kviečia dalintis ir būti su jais.“

2017 m. birželio 23 d.
„Eikite, pasiekite visus pakraščius! Eikite ir ten būkite Bažnyčia, remdamiesi Šventosios Dvasios jėga.“

2017 m. birželio 22 d.
„Nesileiskime suklaidinami šio pasaulio išminties, bet sekime Jėzų - vienintelį tikrą vadovą, kuris suteikia prasmę mūsų gyvenimui.“

2017 m. birželio 21 d.
„Nenusigręžkime nuo naujų skurdo ir atskirties formų, kurios neleidžia žmonėms oriai gyventi.“

2017 m. birželio 20 d.
„Asmeninis susitikimas su pabėgėliais išsklaido baimes ir iškreiptas ideologijas, padeda augti mūsų žmoniškumui.“

2017 m. birželio 19 d.
„Nė vienas iš mūsų nėra sala - nesame savarankiški ir nepriklausomi nuo kitų. Galime kurti ateitį tik drauge, neatstumdami nė vieno žmogaus.“

2017 m. birželio 18 d.
„Jėzus sulaužė save ir toliau save laužo dėl mūsų.Tai yra Eucharistija. Jis ir mūsų prašo atiduoti save, sulaužyti save dėl kitų.“

2017 m. birželio 17 d.
„Rūpinimasis ekologija visada yra ir rūpinimasis visuomene. išgirkime žemės šauksmą, bet taip pat ir vargšų dejones.“

2017 m. birželio 16 d.
„Meilė prašo kūrybingo, konkretaus atsakymo. Neužtenka gerų pasiryžimų, nes kiti žmonės nėra skaičiai, bet broliai, kuriais reikia pasirūpinti.“

2017 m. birželio 15 d.
„Kiekvieno iš mūsų egzistavimas yra susijęs su kitų žmonių buvimu: gyvenimas yra ne einantis laikas, bet susitikimų laikas.“

2017 m. birželio 14 d.
„Reikia labai daug maldos ir atgailos, kad išprašytume atsivertimo malonę ir daugybės karų pasaulyje pabaigą.“

2017 m. birželio 13 d.
„Savo kančioje Jėzus prisiėmė visas mūsų kančias. Jis žino, ką reiškia skausmas, mus supranta, paguodžia ir duoda jėgų.“

2017 m. birželio 12 d.
„Bažnyčia spindi tada, kai yra misionieriška, atvira, laisva, ištikima, turinti mažai turtų ir daug meilės.“

2017 m. birželio 11 d.
„Švenčiausiosios Trejybės šventė kviečia mus būti bendrystės, paguodos ir gailestingumo raugu.“

2017 m. birželio 10 d.
„Gyvybė gali išgyventi tik kitos gyvybės dosnumo dėka.“

2017 m. birželio 9 d.
„Kiekvienas iš mūsų, būdamas gyvas Kristaus Kūno narys, yra pašauktas rūpintis vienybe ir taika.“

2017 m. birželio 8 d.
„Nuolankumas ir švelnumas yra ne silpnųjų, bet stipriųjų dorybės.“

2017 m. birželio 7 d.
„Bažnyčiai reikia eilinio gyvenimo šventųjų šventųjų, nuosekliai išgyvenamos kasdienybės šventųjų.“

2017 m. birželio 6 d.
„Visada prisiminkime, kad mūsų tikėjimas yra konkretus: Žodis tapo kūnu, o ne idėja!“

2017 m. birželio 5 d.
„Niekada nepamirškime, kad gamtinė aplinka yra bendras turtas, visos žmonijos paveldas ir visi esame už ją atsakingi.“

2017 m. birželio 4 d.
„Klusniai leiskimės vedami Šventosios Dvasios, kad neišklystume iš kelio ir neįpultume į širdies uždarumą.“

2017 m. birželio 3 d.
„Drąsiai imkimės visų reikalingų priemonių, kad apsaugotume mūsų vaikų gyvybę.“

2017 m. birželio 2 d.
„Konfliktų, kuriuos išgyvename, tamsoje galime būti uždegtos žvakės ir priminti, kad šviesa nugali tamsą.“
„Italija težengia pirmyn, teklesti joje sutarimas, kad galėtų prisidėti vertingu įnašu prie taikos ir teisingumo pasaulyje.“

2017 m. birželio 1 d.
„Dėkoju Dievui už tėvus, kurie stengiasi gyventi meilėje ir tęsia kelionę, net jeigu kelyje ne kartą suklumpa.“

2017 m. gegužės mėn.

2017 m. gegužės 31 d.
„Mokykimės iš mūsų Motinos Marijos tvirto ir tarnaujančio tikėjimo, kad taptume gyvais Dievo gailestingumo ženklais.“

2017 m. gegužės 30 d.
„Krikščionių džiaugsmas kyla iš Šventosios Dvasios, kuri mums duoda tikrąją laisvę ir dovanoja galimybę nešti Jėzų broliams.“

2017 m. gegužės 29 d.
„Marijos motinystė mums primena, kad Dievas niekada nepailsta su gailesčiu pasilenkti prie žmonijos.“

2017 m. gegužės 28 d.
„Visus raginu bendrauti konstruktyviai, atsisakyti išankstinio nusistatymo kitų žmonių atžvilgiu ir nešti viltį bei pasitikėjimą mūsų laikmečiui.“

2017 m. gegužės 27 d.
„Melskimės drauge už mūsų brolius koptus Egipte, kurie buvo nužudyti todėl, kad nenorėjo atsižadėti tikėjimo.“

2017 m. gegužės 26 d.
„Mūsų visuomenės ateitis reikalauja visų, ypač institucijų, konkretaus dėmesio gyvybei. “

2017 m. gegužės 25 d.
„Jėzui žengiant į dangų, dalyvaujame Dievo gyvenimo pilnatvėje. Jau dabar galime nešti tą gyvenimą pasaulio keliais.“

2017 m. gegužės 24 d.
„Melskimės su Kinijos katalikais, pasiveskime Marijai, kad gautume malonę kantriai pakelti sunkumus ir juos įveikti su meile.“

2017 m. gegužės 23 d.
„Tik dialogo keliu galima planuoti bendrą ateitį. Dialogo keliu kuriame taiką, rūpindamiesi visais.“

2017 m. gegužės 22 d.
„Esame pašaukti gyventi ne vieni be kitų, aukščiau kitų ar prieš kitus, bet vieni su kitais, dėl kitų ir kituose.“

2017 m. gegužės 21 d.
„Marija mus moko turėti viltį Dieve net tada, kai atrodo, kad viskas praranda prasmę, kai Dievas tarsi pasislepia.“

2017 m. gegužės 20 d.
„Taiką reikia kurti ant teisingumo, visapusiško žmogaus vystymosi, žmogaus teisių gerbimo, kūrinijos saugojimo pamato.“

2017 m. gegužės 19 d.
„Stenkimės išlaikyti aukštumoje savo gyvenimo 'tonusą', prisimindami dėl kokio šlovingo tikslo gyvename, kovojame, kenčiame.“

2017 m. gegužės 18 d.
„Dievas augina gražiausias savo gėlės tarp kiečiausių akmenų.“

2017 m. gegužės 17 d.
„Mūsų viltis yra Viešpats Jėzus, kurį atpažįstame esant gyvą mumyse ir mūsų broliuose.“

2017 m. gegužės 16 d.
„Jėzus prašo mūsų, kad į jį žvelgtume, kad jį pažintume, kad jį pamiltume.“

2017 m. gegužės 15 d.
„Kad ištikimai sektume Jėzų, prašykime malonės tai daryti ne žodžiais, bet darbais, ir turėti kantrybės nešti savo kryžių.“

2017 m. gegužės 14 d.
„Kartu prašykime Dievo žodžių supratimo dovanos.“

2017 m. gegužės 13 d.
„Fatima visų pirma yra Šviesos apsiautas, kuris mus pridengia, kai prašome Mergelės Motinos apgynimo ir kreipiamės: parodyk mums Jėzų.“
„Kaskart kai žvelgiame į Mariją, vėl iš naujo patikime švelnumo ir meilės revoliucine jėga.“

2017 m. gegužės 12 d.
„Čia, Fatimoje, šlovinu Kristų, mūsų ramybę, ir meldžiu sutarimo visoms pasaulio tautoms.“
„Prašau visų prisijungti prie manęs kaip vilties ir taikos piligrimai. Jūsų besimeldžiančios rankos tegul ir toliau palaiko manąsias.“

2017 m. gegužės 10 d.
„Dievas yra didesnis už nebūtį, ir užtenka vienos uždegtos žvakės įveikti kad ir pačią tamsiausią naktį.“

2017 m. gegužės 9 d.
„Visi turi ką įnešti į visuomenę, nė vienas nėra atleistas nuo pareigos kuo nors prisidėti prie visų gerovės.“

2017 m. gegužės 8 d.
„Jėzau, Tu nugalėjai nuodėmės ir mirties tamsą, suteik mūsų laikams ramybę.“

2017 m. gegužės 7 d.
„Leiskimės, kad mus provokuotų Jėzaus žodžiai ir gestai, priimkime Jo kvietimą į pilnai žmogišką gyvenimą, su džiaugsmu išeikvojantį save meilei.“

2017 m. gegužės 6 d.
„Džiūgauk, nes tavo gyvenime slypi prisikėlimo daigas, naujas gyvenimas, kuris laukia pažadinimo!“

2017 m. gegužės 5 d.
„Keičiantis epochoms Prisikėlęs Viešpats nepavargsta ieškoti mūsų, savo brolių, pasiklydusių pasaulio dykumose.“

2017 m. gegužės 4 d.
„Leiskime, kad mus nustebintų naujumas, kurį tik Kristus gali mums duoti. Tegul jo švelnumas ir meilė vadovauja mūsų žingsniams.“

2017 m. gegužės 3 d.
„Tegul mūsų elgesys būna romus ir nuolankus, dėmesingas rūpinimuisi vargšais.“

2017 m. gegužės 2 d.
„Auginkime brolystę ir tarpusavio supratimą. Tai bendradarbiavimas, kuris padeda kurti geresnę ir taikesnę visuomenę.“

2017 m. gegužės 1 d.
„Šventasis Juozapas tedovanoja jaunimui sugebėjimą svajoti ir rizikuoti dėl didelių dalykų, dėl Dievo svajonių mums.“

2017 m. balandžio mėn.

2017 m. balandžio 30 d.
„Savo prisikėlimu Jėzus mus išlaisvino iš nuodėmės bei mirties vergijos ir atvėrė mums vartus į amžinąjį gyvenimą.“

2017 m. balandžio 29 d.
„Jėzaus artumas perduodamas gyvenimu ir konkrečios dovanojamos meilės kalba.“

2017 m. balandžio 28 d.
„Esame kviečiami keliauti kartu, įsitikinę, kad visų ateitis priklauso ir nuo religijų bei kultūrų susitikimo.“

2017 m. balandžio 27 d.
„Prašau melstis už rytoj prasidedančią mano kaip taikos piligrimo kelionę į Egiptą.“

2017 m. balandžio 26 d.
„Skatinkime skirtingų religinių tradicijų vyrų ir moterų draugystę ir tarpusavio pagarbą, kad galėtume kurti taikingą pasaulį.“

2017 m. balandžio 25 d.
„Jis numirė, buvo palaidotas, Jis prisikėlė ir pasirodė - Jėzus yra gyvas! Tai krikščionybės žinios šerdis.“

2017 m. balandžio 24 d.
„Jeigu Dievo Žodį visuomet turėtume savo širdyje, jokia pagunda negalėtų atitolinti mūsų nuo Dievo.“

2017 m. balandžio 23 d.
„Prašykime malonės niekada nepavargti semtis iš Jėzaus Tėvo gailestingumo ir nešti jį pasauliui.“
„Dievo gailestingumas yra amžinas: nesibaigia, neišsenka, nenusileidžia prieš mūsų uždarumą ir niekada nepavargsta.“

2017 m. balandžio 22 d.
„Viešpatie, išgydyk mūsų gyvenimą, kad saugotume pasaulį, o ne alintume, kad sėtume grožį, o ne terštume ir naikintume.“

2017 m. balandžio 21 d.
„Kai pasiekiame savo silpnumo ir varganumo dugną, prisikėlęs Kristus mums duoda jėgų pakilti.“ 

2017 m. balandžio 20 d.
„Jeigu Kristus yra prikeltas, į kiekvieną savo gyvenimo įvykį, net patį baisiausią, galime žvelgti naujomis akimis ir nauja širdimi.“ 

2017 m. balandžio 19 d.
„Su nuostaba ir dėkingumu apmąstykime didingąjį Viešpaties prisikėlimo slėpinį.“ 

2017 m. balandžio 18 d.
„Šią Velykų savaitę mums bus naudinga kiekvieną dieną perskaityti po Evangelijos ištrauką, kurioje kalbama apie Kristaus Prisikėlimą.“ 

2017 m. balandžio 17 d.
„Taip, esame visiškai tikri: Kristus iš tiesų prisikėlė!“ 

2017 m. balandžio 16 d.
„Su Šventom Velykom! Neškite visiems Prisikėlusio Kristaus džiaugsmą ir viltį!“ 

2017 m. balandžio 15 d.
„Velykos - tai mūsų vilties šventė, žinojimo, kad niekas negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, šventė.“ 

2017 m. balandžio 14 d.
„O Kristaus Kryžiau, mokyk mus, kad saulės patekėjimas yra galingesnis už nakties tamsą ir kad amžinoji Dievo meilė nugali visada.“ 

2017 m. balandžio 13 d.
„Mums yra naudinga išeiti iš mūsų įtvirtinimų, nes Dievo Širdžiai būdinga būti perpildytai Gailestingumo, lietis iš krantų eikvojant savo švelnumą.“ 

2017 m. balandžio 12 d.
„Jeigu niekšybės slėpinys yra bedugnė, tai Dievo Meilė, kuri tą bedugnę perėjo ir nugalėjo blogį, yra begalinė.“

2017 m. balandžio 11 d.
„Jėzus ateina išgelbėti mūsų ir mes esame pašaukti rinktis jo kelią: tarnavimo, savęs dovanojimo ir užmiršimo kelią.“

2017 m. balandžio 10 d.
„Šią Didžiąją savaitę sutelkime savo žvilgsnį į Jėzų ir prašykime malonės geriau suprasti Jo aukos dėl mūsų slėpinį.“

2017 m. balandžio 9 d.
„O Kristaus Kryžiau, pažadink mumyse Dievo, gėrio ir šviesos troškimą.“

2017 m. balandžio 8 d.
„Mielas jaunime, nebijokite pasakyti Jėzui 'Taip' su visu širdies įkarščiu, dosniai Jam atsiliepti ir Juo sekti!“

2017 m. balandžio 7 d.
„Gavėnia yra atgailos laikas, kurios tikslas - prikelti mus su Kristumi, atnaujinti mūsų per krikštą gautą tapatybę.“

2017 m. balandžio 6 d.
„Viltis atveria tikintįjį Dievo siurprizams.“

2017 m. balandžio 5 d.
„Stenkimės sekti Jėzaus pėdomis konkrečiai, pasišvęsdami vargstantiems broliams ir seserims.“

2017 m. balandžio 4 d.
„Šiandien Pasaulinė kovos su priešpėstinėmis minomis diena. Prašau, atnaujinkime įsipareigojimą, kad pasaulyje neliktų minų!“

2017 m. balandžio 3 d.
„Gavėnia pati savaime yra vilties laikas, kadangi mums padeda atgimti "iš aukštybių", iš Dievo meilės.“

2017 m. balandžio 2 d.
„Su Jėzumi širdyje apsigyvena džiaugsmas, atgimsta viltis, kančia persikeičia į ramybę, baimė į pasitikėjimą, išbandymai - į meilės auką.“
„Kai Šventoji Dvasia gyvena mūsų širdyse, ji padeda mums suprasti, kad Viešpats yra šalia ir rūpinasi mumis.“

2017 m. balandžio 1 d.
„Net ir sunkiausiais ir labiausiai sukrečiančiais momentais Viešpaties gailestingumas ir gerumas yra didesni už visa kita.“

2017 m. kovo mėn.

2017 m. kovo 31 d.
„Pasninkavimas pasipūtusia širdimi padaro daugiau blogo nei gero. Geriausias pasninkas yra nusižeminimas.“

2017 m. kovo 30 d.
„Malda yra galinga, malda nugali blogį, malda neša ramybę.“

2017 m. kovo 29 d.
„Ramybė, kuri trykšta iš tikėjimo, yra dovana. Tai malonė patirti, kad Dievas mus myli ir visada yra šalia mūsų.“

2017 m. kovo 28 d.
„Jeigu išmokstame į viską žvelgti Šventosios Dvasios šviesoje, pastebime, kad viskas yra malonė!“

2017 m. kovo 27 d.
„Saugoti šventą kiekvienos žmogiškos gyvybės lobį nuo prasidėjimo iki mirties - tai geriausias būdas užbėgti už akių bet kokiam smurtui.“

2017 m. kovo 26 d.
„Gavėnia yra palankus metas suintensyvinti dvasinį gyvenimą pasninku, malda ir išmalda.“

2017 m. kovo 25 d.
„Bažnyčia eina link visų, į periferijas, eina taip pat ir link netikinčiųjų. Ji neša visiems Jėzų, kuris duoda prasmę mūsų gyvenimui.“
„Dievo Žodis yra gyva jėga, pajėgi pažadinti žmonių širdyse atsivertimą.“

2017 m. kovo 24 d.
„Prisiminkime daugybę krikščionių brolių ir seserų, kurie kenčia persekiojimus dėl savo tikėjimo. Būkime vienybėje su jais.“

2017 m. kovo 23 d.
„Tegul tikėjimo tvirtumas būna mūsų gyvenimo variklis.“

2017 m. kovo 22 d.
„Nors esame menko tikėjimo žmonės, Viešpats mus gelbsti. Visada pasitikėkime Viešpačiu!“

2017 m. kovo 21 d.
„Skubiai reikalinga sėti gėrį: rūpintis teisingumu, auginti sutarimą, palaikyti integraciją, ir niekada nepavargti.“

2017 m. kovo 19 d.
„Telaimina ir tegloboja jus Šventasis Juozapas, Marijos Sužadėtinis ir Bažnyčios Globėjas. Ir daug sveikinimų tėčiams!“

2017 m. kovo 18 d.
„Kviečiu jus statyti ne sienas, o tiltus, nugalėti blogį gerumu, nuoskaudą atleidimu, gyventi taikoje su visais.“

2017 m. kovo 17 d.
„Pasninkas - tai atsisakymas ne tik maisto, bet ir kiekvieno nesveiko prisirišimo, o ypač nuodėmės.“

2017 m. kovo 16 d.
„Bažnyčia nori būti arti kiekvieno žmogaus su meile ir atjauta, su paguoda, kuri ateina iš Kristaus.“

2017 m. kovo 15 d.
„Dievo žodis padeda mums atverti akis, kad priimtume gyvybę ir ją mylėtume, ypač tada, kai ji yra silpna.“

2017 m. kovo 14 d.
„Melskimės vieni už kitus, kad mokėtume atverti savo duris silpniems ir neturtingiems.“

2017 m. kovo 13 d.
„Šventoji Dvasia teveda mus, kad nueitume tikrą atsivertimo kelią ir atrastume Dievo Žodžio dovaną.“

2017 m. kovo 12 d.
„Gavėnia yra palankus metas atsinaujinimui susitinkant Kristų, kuris yra gyvas savo Žodyje, sakramentuose ir kiekviename žmoguje.“

2017 m. kovo 11 d.
„Kelias iš meilės į neapykantą yra lengvas.O kelias iš neapykantos į meilę - daug sunkesnis, bet jis veda į ramybę.“

2017 m. kovo 10 d.
„Per šią Gavėnią pabandykime pasninkauti ne susiraukę, bet su šypsena.“

2017 m. kovo 5 d.
„Maloniai prašau prisiminti maldoje mane ir mano bendradarbius: iki penktadienio turėsime rekolekcijas.“
„Jėzus yra ištikimas draugas, kuris niekada mūsų neapleidžia. Net kai nusidedame, Jis kantriai laukia, kad sugrįžtume pas Jį.“

2017 m. kovo 4 d.
„Gavėnia kviečia mus į ryžtingą atsivertimą. Esame šaukiami visa širdimi grįžti prie Dievo.“

2017 m. kovo 3 d.
„Pasninkas - tai ne tik duonos atsisakymas. Tai ir pasidalinimas duona su išalkusiu.“

2017 m. kovo 2 d.
„Dievas yra visada mums ištikimas ir nė akimirkai nenustoja mus mylėjęs, stebėjęs mūsų žingsnius ir vijęsis mus, kai nutolstame.“

2017 m. kovo 1 d.
„Gavėnia yra nauja pradžia, kelias, kuris veda į aiškų tikslą - Prisikėlimą, Velykas, Kristaus pergalę prieš mirtį.“

2017 m. vasario mėn.

2017 m. vasario 28 d.
„Malda - tai raktas, atrakinantis gailestingą Dievo širdį.“

2017 m. vasario 27 d.
„Kai mūsų kelionė pasidaro varginanti ir mes parpuolame, Dievas, būdamas apstus gailestingumo, ištiesia savo ranką, kad mus pakeltų.“

2017 m. vasario 26 d.
„Būkime ištvermingi maldoje, kad išsipildytų Jėzaus troškimas: 'Visi tebūna viena'.“

2017 m. vasario 25 d.
„Skelbdami visiems Jėzaus meilę ir švelnumą tampame Evangelijos džiaugsmo apaštalais. O džiaugsmas užkrečia!“

2017 m. vasario 24 d.
„Krikščionio širdyje visada yra džiaugsmas. Visada. Džiaugsmas, priimtas kaip dovana ir saugomas, kad būtų pasidalintas su visais.“

2017 m. vasario 23 d.
„Nesumenkinkime pavyzdžio vertės, nes jis turi daugiau galios negu tūkstantis žodžių, tūkstančiai "like" žinučių ar tūkstantis video įrašų Youtube kanale.“

2017 m. vasario 22 d.
„Jėzus patikėjo Petrui raktus, kad atvertų vartus į Dangaus Karalystę, o ne kad uždarytų.“

2017 m. vasario 21 d.
„Dievas geriau už mus žino, ko mums reikia. Turime pasitikėti Juo, nes Jo keliai labai skiriasi nuo mūsiškių.“

2017 m. vasario 20 d.
„Blogis yra užkrečiantis, bet ir gėris taip pat. Leiskimės užkrečiami gėrio ir užkrėskime gėriu!“

2017 m. vasario 19 d.
„Pajuskime Šventosios Dvasios raginimą drąsiai ieškoti naujų kelių Evangelijos skelbimui.“

2017 m. vasario 18 d.
„Kiek kartų Šventajame Rašte Viešpats prašo mūsų priimti keliaujančius ir svetimšalius, primindamas mums, kad ir mes patys esame svetimšaliai!“

2017 m. vasario 17 d.
„Jauna širdis nepakelia neteisybės ir negali pasiduoti atmetimo kultūrai, nusileisti abejingumo globalizacijai.“

2017 m. vasario 16 d.
„Kviečiu jus kovoti su materialiniu ir dvasiniu skurdu. Kartu kurkime taiką ir statykime tiltus.“

2017 m. vasario 15 d.
„Atmetimo kultūra nėra iš Jėzaus. Kitas žmogus yra mano brolis, nepaisant jo tautybės, socialinės padėties, religijos.“

2017 m. vasario 14 d.
„Gera žinoti, kad Viešpats prisiima mūsų trapumą, kantriai mus vėl pastato ant kojų ir duoda jėgų pradėti iš naujo.“

2017 m. vasario 13 d.
„Niekada nestatykime Dievui sąlygų! Pasitikėti Viešpačiu - tai reiškia pasiduoti jo planams be jokių pretenzijų.“

2017 m. vasario 12 d.
„Turi būti gerbiamas vaikų orumas: reikalaukime, kad visame pasaulyje būtų panaikinta vaikų-kareivių vergovė.“

2017 m. vasario 11 d.
„Trokštu padrąsinti jus visus įžvelgti Marijoje, Ligonių sveikatoje, Dievo meilės kiekvienam žmogui užtikrinimą.“

2017 m. vasario 10 d.
„Būkime arti tų brolių ir seserų, kurie išgyvena ligos patirtį, ir jų šeimų.“

2017 m. vasario 9 d.
„Viltis atveria naujus horizontus, įgalina svajoti apie tai, ko net neįmanoma įsivaizduoti.“

2017 m. vasario 8 d.
„Kas prisideda prie prekybos žmonėmis, yra atsakingas prieš Dievą. Melskimės už širdžių atsivertimą.“

2017 m. vasario 7 d.
„Išgirskime daugybės vergais paverstų vaikų šauksmą. Tegul niekas nelieka abejingas jų kančioms.“

2017 m. vasario 6 d.
„Tapti tikinčiais - tai išmokti žvelgti tikėjimo akimis.“

2017 m. vasario 5 d.
„Kas netiki į Dievą arba Jo neieško galbūt niekada negirdėjo iššūkį jiems metančio tikėjimo liudijimo.“

2017 m. vasario 4 d.
„Veik! Gyvenk! Ir matydamas tavo gyvenimą, tavo liudijimą, kas nors tavęs paklaus: kodėl taip gyveni?“

2017 m. vasario 3 d.
„Niekada nepamirškime melstis vieni už kitus. Malda yra mūsų stipriausia jėga.“

2017 m. vasario 2 d.
„Pašvęstasis gyvenimas yra didelė Dievo dovana: Dievo dovana Bažnyčiai, Dievo dovana savo Tautai.“

2017 m. vasario 1 d.
„Dievas trokšta, kad visi žmonės vienas kitą laikytų broliais ir gyventų kaip broliai, sudarydami vieną didelę žmonių šeimyną, kurioje harmoningai susiderina skirtumai.“

2017 m. sausio mėn.

2017 m. sausio 31 d.
„Sekime Jėzaus laikysena ligonių atžvilgiu. Jis rūpinasi visais, dalijasi jų kančia ir atveria širdį vilčiai.“

2017 m. sausio 30 d.
„Nėra nieko neįmanomo, jei maldoje kreipiamės į Dievą. Visi galime būti taikos kūrėjais.“

2017 m. sausio 29 d.
„Viešpatie, taikos Dieve, išgirsk mūsų maldavimus ir dovanok taiką Šventajai  Žemei. Shalom, salaam, ramybė!“

2017 m. sausio 28 d.
„Dievo Karalystė jau yra tarp mūsų kaip paslėpta sėkla. Kas turi tyras akis, regi ją dygstančią.“

2017 m. sausio 27 d.
„Šiandien noriu širdyje prisiminti visas holokausto aukas. Tenebus niekada užmirštos jų kančios ir ašaros.“

2017 m. sausio 26 d.
„Viltis išdaigina naują gyvenimą, kaip kad augalas išauga iš kritusios į žemę sėklos.“

2017 m. sausio 25 d.
„Mėgstu kartoti, kad krikščionių vienybė kuriama einant kartu, susitinkant, meldžiantis ir skelbiant Evangeliją.“

2017 m. sausio 24 d.
„Pateikime mūsų laikų žmonėms istorijas, kurioms būdinga "geros žinios" logika.“

2017 m. sausio 23 d.
„'Nebijok, nes aš esu su tavimi'. - Skleiskime viltį ir pasitikėjimą mūsų laikais!“

2017 m. sausio 22 d.
„Meilės vienybė įgyvendinama tada, kai kartu skelbiame nuostabius darbus, kuriuos mums padarė Dievas.“

2017 m. sausio 21 d.
„Su Šventuoju Dominyku 'eikime į priekį su džiaugsmu, galvodami apie mūsų Išganytoją'.“

2017 m. sausio 20 d.
„Krikščionių vienybė nėra mūsų žmogiškų pastangų vaisius, bet dovana, kuri ateina mums iš aukštybių.“

2017 m. sausio 19 d.
„Mes maldaujame krikščionių vienybės, nes maldaujame Kristaus. Mes norime gyventi vienybėje, nes norime sekti Kristumi ir gyventi jo meile.“

2017 m. sausio 18 d.
„Iš mūsų tikėjimo į Jėzų Kristų gelmių trykšta poreikis būti viena Jame.“

2017 m. sausio 17 d.
„Taika yra 'aktyvi' dorybė, reikalaujanti kiekvieno žmogaus atskirai ir visos visuomenės bendrų pastangų bei bendradarbiavimo.“

2017 m. sausio 16 d.
„Negalės būti pasiekta tikroji taika, kol bus bent vienas žmogus, kuris patiria smurtą.“

2017 m. sausio 15 d.
„Šventoji Šeima tegul saugo visus nepilnamečius migrantus ir telydi kelionėje pažeidžiamus ir neturinčius balso jų kelionėje.“

2017 m. sausio 14 d.
„Negailestingas išnaudojimas labai kenkia vaikams, kurie pardavinėjami ir padaromi vergais. Telaimina Dievas tuos, kurie juos išlaisvina.“

2017 m. sausio 13 d.
„Vaikai, priversti tapti pabėgėliais, ypač jeigu be suaugusiųjų, yra labiausiai neapsaugoti ir pažeidžiami. Melskimės už juos ir padėkime jiems.“

2017 m. sausio 12 d.
„Nepilnamečiai migrantai, ypač be tėvų, yra labai nesaugūs. Visi stenkimės ištiesti jiems ranką.“

2017 m. sausio 11 d.
„Kiekvienas galime prisidėti prie gailestingumo kultūros, kai niekas nežiūri abejingai į kitą žmogų.“

2017 m. sausio 10 d.
„Linkiu, kad tarp mūsų šalių ir jų žmonių daugėtų galimybių darbuotis kartu ir kurti tikrąją taiką.“

2017 m. sausio 9 d.
„Negali būti tikros taikos, jeigu kiekvienas kovoja tik už savo teises, nesirūpindamas kitų gerove.“

2017 m. sausio 8 d.
„Švenčiausioji Mergelė Marija tepadeda sekti Jėzumi tikėjimo ir meilės keliu, kurį mums nutiesė mūsų Krikštas.“

2017 m. sausio 7 d.
„Prisiminkime Krikščioniškųjų Rytų brolius, katalikus ir ortodoksus, kurie šiandien švenčia Kalėdas.“

2017 m. sausio 6 d.
„Ir mes, kaip tie Išminčiai, drąsiai keliaukime dėmesingi, nepasiduodami nuovargiui, kad rastume mums gimusį neregimąjį Dievą.“

2017 m. sausio 5 d.
„Tegul gailestingoji meilė ir prievartos atsisakymas vadovauja mūsų elgesiui vienų su kitais.“

2017 m. sausio 4 d.
„Būti tikrais Jėzaus mokiniais šiandien - tai padaryti savu taip pat ir jo kvietimą atsisakyti prievartos.“

2017 m. sausio 3 d.
„Tegul neprievarta tampa mūsų sprendimų, mūsų santykių, mūsų veiksmų ypatingas bruožas.“

2017 m. sausio 2 d.
„Šių naujųjų metų pradžioje siunčiu savo nuoširdžius taikos linkėjimus visoms pasaulio tautoms ir valstybėms.“

2017 m. sausio 1 d.
„Paveskime Švenčiausiajai Dievo Motinai Marijai prasidėjusius metus, kad visame pasaulyje augtų taika ir gailestingumas.“

Skaityti 5287 kartai