Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Popiežiaus Pranciškaus Tweet žinutės - 2020

Pope Francis

https://twitter.com/Pontifex

 

2020 m. vasario mėn.

2020 m. vasario 18 d.
„Kiekvieno iš mūsų širdyje yra užsikietinimų. Vaistai nuo užkietėjusios širdies - atmintis, Viešpaties geradarybių prisiminimas. Tai padeda išlaikyti atvirą ir ištikimą širdį.“

2020 m. vasario 15 d.
„Mūsų malda neturi apsiriboti vien mūsų poreikiais ir rūpesčiais. Malda yra tikrai krikščioniška tada, kai yra visuotinė.“

2020 m. vasario 13 d.
„Kaip dažnai mes užmirštame Viešpatį ir pradedame derybas su kitais dievais – pinigu, tuštybe, išdidumu. Prašykime malonės suprasti, kada mūsų širdis pradeda pasinerti į pasaulio dvasią. Jei melsimės, jo malonė ir meilė mus laiku sustabdys.“

2020 m. vasario 10 d.
„Švenčiausiajai Mergelei Marijai, Ligonių sveikatai, pavedu visus, kurie neša ligos naštą, kartu su jų artimaisiais ir  sveikatos apsaugos darbuotojais. Visiems su meile pažadu savo artumą maldoje.“

2020 m. vasario 9 d.
„Šios dienos Evangelijoje (Mt 5,13-16) Jėzus kviečia savo mokinius būti žmonėms druska ir šviesa. Druska yra tas, kas gyvena Kristaus malone ir ją skleidžia, o šviesa - tas, kas savo gerais darbais leidžia šviesti Evangelijai.“

2020 m. vasario 7 d.
„Didžiausias iš moters gimęs žmogus, Jonas Krikštytojas, ir Dievo Sūnus pasirinko pažeminimų kelią. Tai kelias, kurį Dievas rodo krikščionims, kad galėtų žengti pirmyn. Neįmanoma būti nuolankiam be pažeminimų.“

2020 m. vasario 3 d.
„Iš vienatvės pakylama ne užsisklendžiant savyje, bet šaukiantis Viešpaties, nes Viešpats išklauso šauksmą to, kuris yra vienišas.“

2020 m. vasario 2 d.
„Šiandien švenčiame Pašvęstojo gyvenimo dieną. Melskimės už pašvęstuosius vyrus ir moteris, kurie save atiduoda Dievui ir broliams kasdienėje tarnystėje, kad visada būtų ištikimi Kristaus meilės liudytojai.“

2020 m. sausio mėn.

2020 m. sausio 31 d.
„Tegul Viešpats būna mums maloningas ir visada atsiunčia mums pranašą - gal tai bus draugas ar nuodėmklausys, gal sūnus ar mama - kuris įspėtų mus, kai nuslystame į tokią būseną, kurioje atrodo, kad viskas galima, nes prarandame nuodėmės suvokimą.“

2020 m. sausio 30 d.
„'Kokiu saiku seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta' (Mk 4, 24). Prašykime Viešpaties malonės nebijoti kryžiaus, prašykime sugebėjimo pakelti pažeminimus, nes toks yra kelias, kurį jis pasirinko, kad mus išgelbėtų.“

2020 m. sausio 29 d.
„Palaiminimai yra krikščionio 'tapatybės kortelė'. Čia kalbama ne apie praeinančius džiaugsmus, bet apie laimę, kuri moka sutarti ir su kančia.“

2020 m. sausio 28 d.
„Evangelija nieko nepasieks, jei jos skelbėjai bus nuobodūs ir apkartę. Evangeliją turi skelbti džiugūs žmonės, kupini gyvybės.“

2020 m. sausio 26 d.
„Padarykime vietos Dievo Žodžiui! Kasdien perskaitykime keletą Šventojo Rašto eilučių. Pamatysime, kad Dievas yra arti mūsų, kad nušviečia mūsų sutemas, kad su meile kreipia mūsų gyvenimą į gilumas.“

2020 m. sausio 21 d.
„Mes, krikščionys, per krikštą esame patepti Viešpaties išrinkimu, tai gryna dovana. Šiandien prašykime Šventosios Dvasios, kad mokėtume ištikimai saugoti šią dovaną. Tai ir yra krikščioniškas šventumas.“

2020 m. sausio 18 d.
„Kas turi tikėjimą, jaučia didelį Dievo poreikį, ir savo trapume su visišku pasitikėjimu atsiduoda Jam.“

2020 m. sausio 17 d.
„Jėzus pažvelgia į paralyžiuotąjį ir eina prie esmės: 'Tau atleidžiamos nuodėmės'. Fizinė sveikata yra dovana, kurią turime saugoti, bet Viešpats mus moko, kad turime saugoti ir širdies sveikatą, dvasinę sveikatą.“

2020 m. sausio 16 d.
„Viešpats turi daug gailesčio, įsijaučia į mūsų problemas. Dažnai kartokime šią paprastą maldą: Viešpatie, esu nusidėjėlis, pasigailėk manęs, parodyk man savo gailestį.“

2020 m. sausio 15 d.
„Tegul Šventoji Dvasia mumyse visuose atgaivina pašaukimą būti drąsiais ir džiugiais evangelizuotojais.“

2020 m. sausio 14 d.
„Jėzus turėjo galią, nes sutapo jo mokymas ir darbai. Štai kuo pasireiškia galia: nuoseklumu ir liudijimu.“

2020 m. sausio 13 d.
„Krikščioniškame gyvenime nepakanka turėti žinių. Nepažinsime Dievo, jeigu neišeisime iš savęs, jeigu jo nesutiksime ir negarbinsime. Krikščioniškas gyvenimas - tai meilės su Dievu istorija.“

2020 m. sausio 12 d.
„Jėzaus krikšto šventėje iš naujo atraskime savo krikštą: kaip Jėzus yra mylimasis Tėvo Sūnus, taip ir mes, atgimę iš vandens ir Šventosios Dvasios, esame mylimi Dievo vaikai, daugybės kitų brolių broliai ir seserys.“

2020 m. sausio 11 d.
„Adoruodami duodame Viešpačiui galimybę perkeisti mus savo meile, nušviesti mūsų sutemas, suteikti mums jėgų silpnume ir drąsos išbandymuose.“

2020 m. sausio 10 d.
„Apaštalas Jonas mums kalba apie meilės pamatą: mes galime mylėti Dievą, nes jis pirmas mus pamilo. Tegul Šventoji Dvasia suteikia mums jėgų ir džiaugsmo mylėti brolius ir taip parodyti meilę, kuria mylime Dievą.“

2020 m. sausio 9 d.
„Jei neturime ramybės širdyje, kaip galime galvoti, kad bus taika pasaulyje? Stenkimės pasilikti Viešpatyje, o pasilikti - tai mylėti, mylėti mažuose dalykuose.“

2020 m. sausio 8 d.
„Adoruoti - tai atnešti savo gyvenimą Viešpačiui ir leisti Jam įeiti į mūsų gyvenimus. Tai padėti į pasaulį nužengti Jo paguodai ir leistis pripildomiems Jo švelnumo.“

2020 m. sausio 7 d.
„Daugybė žmonių gyvena nesuprasdami, kas vyksta jų širdyje. Prašykime malonės pasilikti Viešpatyje ir atskirti Dievo Dvasią nuo pasaulio dvasios, kad mūsų širdis galėtų būti mūsų susitikimo su Dievu vieta.“

2020 m. sausio 4 d.
„Turime tikėti, kad kitam žmogui, taip pat kaip ir mums, reikia taikos. Taikos nepasieksime, jeigu neturėsime vilties. Prašykime Viešpaties taikos dovanos!“

2020 m. sausio 2 d.
„Vos gimęs Jėzus įsižiūrėjo į savo Motinos veidą. Iš jos jis sulaukė pirmųjų glamonių, ji pirmoji nusišypsojo jam, o jis jai. Kartu su ja Jėzus pradėjo švelnumo revoliuciją. Bažnyčia, žvelgdama į Kūdikėlį Jėzų, yra pašaukta ją pratęsti.“

2020 m. sausio 1 d.
„Tegul Marija, taikos Kunigaikščio Motina ir visų žemės tautų Motina, mus lydi ir palaiko susitaikymo kelyje, žengiant žingsnį po žingsnio.“

Skaityti 172 kartai