Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Popiežiaus Pranciškaus Tweet žinutės - 2020

Pope Francis

https://twitter.com/Pontifex

 

2020 m. kovo mėn.

2020 m. kovo 27 d.
„Viešpatie, nepalik mūsų siaučiant audrai. Dar kartą ištark: 'Nebijokite' (Mt 28, 5). O mes kartu su Petru pavedame Tau visus savo rūpesčus, nes Tu mumis rūpiniesi (plg. 1 Pt 5, 7).“

2020 m. kovo 26 d.
„Šiandien norėčiau visiems mums užduoti klausimą: kokius stabus turiu savo širdyje? Kur juos slepiu? Prašykime Viešpaties malonės atpažinti savo stabus. Ir jeigu nepajėgiame jų išvyti, kad bent jau laikytume juos kamputyje.“

2020 m. kovo 25 d.
„Savuoju 'Taip', ištartu angelui, Mergelė Marija priima Žodį, kuris tampa kūnu, ir tampa Dievo Sūnaus motina. Tokiu būdu Marijoje įvyksta Dievo susitikimas su žmogumi.“

2020 m. kovo 24 d.
„Šios dienos Evangelijoje (Jn 5, 1-16) yra paralyžiuotas žmogus, sergantis pesimizmu, liūdesiu, akedija. Tai nuodai, rūkas, apsiaučiantis sielą ir neleidžiantis jai gyventi. Bet yra ir vanduo, mūsų gyvybės simbolis, vanduo, kurį Jėzus panaudojo, kad mus atgimdytų - Krikštas.“

2020 m. kovo 23 d.
„Pirmoji sąlyga maldai yra tikėjimas, antroji - ištvermė, o trečioji - drąsa. Šiomis dienomis, kai būtina daugiau mestis, pamąstykime, ar mes taip meldžiamės. Viešpats nenuvilia! Jis gali priversti palaukti, bet nenuvilia.“

2020 m. kovo 22 d.
„Šiandienos Evangelija (Jn 9, 1-41) mus moko, kad nuodėmė yra tarsi nepermatomas šydas, uždengiantis mūsų veidą ir neleidžiantis aiškiai matyti savęs ir pasaulio. Viešpaties atleidimas nutraukia tą tamsos skraistę ir vėl dvovanoja mums šviesą.“

2020 m. kovo 21 d.
„Gavėnia kviečia mus apmąstyti gyvenimo prasmę. Esame tikri, kad tik Kristuje ir su Kristumi rasime kančios ir mirties slėpinio paaiškinimą. Mes esame sukurti ne mirčiai, bet gyvenimui, gyvenimo apstybei, amžinam gyvenimui.“

2020 m. kovo 19 d.
„Šventojo Juozapo iškilmėje prašykime Viešpaties malonės gyventi kasdienybės konkretume ir taip pat slėpinio 'konkretume'. Įžengti į slėpinį - tai nereiškia sapnuoti. Įžengti į slėpinį - tai adoruoti.“

2020 m. kovo 18 d.
„Dievo gailestingumas yra mūsų išlaisvinimas ir mūsų laimė. Mes turime atleisti, nes ir mums reikia atleidimo.“

2020 m. kovo 15 d.
„Prašykime malonės ugdyti savyje troškimą Kristaus - gyvojo vandens šaltinio, vienintelio, galinčio numalšinti gyvenimo ir meilės troškulį, kurį nešiojamės savo širdyje.“

2020 m. kovo 14 d.
„Žinokime, kad prieš mums pradedant ieškoti Viešpaties, jis jau mūsų ieško, eina mūsų pasitikti ir kviečia mus. Eikime pas jį su džiaugsmu, nes žinome, kad jis mūsų laukia!“

2020 m. kovo 13 d.
„Malda išreiškia poreikį atsiliepti į Dievo meilę, kuri visada eina pirma mūsų ir mus palaiko. Krikščionis meldžiasi suvokdamas, kad yra mylimas, nors to ir nevertas.“

2020 m. kovo 11 d.
„Esame kviečiami atrasti, kas iš tikrųjų yra svarbu, ko mums tikrai reikia, kas padeda gerai gyventi, ir tuo pat metu pamatyti, kas yra antraeiliai dalykai, be ko galime ramiai išsiversti.“

2020 m. kovo 9 d.
„Kai mes ne tik prisimename padarytas nuodėmes, bet ir jaučiame gėdą, tai paliečia Dievo širdį, ir jis atsiliepia su gailestingumu. Šiandien prašykime gėdos malonės.“

2020 m. kovo 7 d.
„Šiuo maloningu Gavėnios metu klausykimės Viešpaties balso.Kuo labiau leisimės užkalbinami Jo Žodžio, tuo daugiau pajėgsime patirti Jo mums dovanojamo gailestingumo.“

2020 m. vasario mėn.

2020 m. vasario 29 d.
„Leiskimės suutaikinami su Dievu, kad gyventume kaip mylimi vaikai, kaip nusidėjėliai, kuriems atleista, kaip išgydyti ligoniai, kaip keliautojai, kurie turi palydą.“

2020 m. vasario 27 d.
„Šiuo malonės laiku melskimės, pasninkaukime, darykime gailestingumo darbus, kad Viešpats rastų mūsų širdis pasiruošusias ir galėtų jas pripildyti savo meilės pergalės.“

2020 m. vasario 26 d.
„Gavėnia yra malonės laikas, kad pripažintume, jog mūsų vargingus pelenus myli Dievas, kad pajustume į save nukreiptą mylintį Dievo žvilgsnį ir Jo stebimi keistume gyvenimą. Esame pasaulyje tam, kad pakiltume iš pelenų ir keliautume į gyvenimą.“

2020 m. vasario 23 d.
„Prašykime Viešpaties, kad sujudintų širdis ir visi galėtų įveikti priešiškumo, neapykantos, keršto logiką, vėl atpažindami vienas kitą kaip brolius, vieno Tėvo vaikus.“

2020 m. vasario 22 d.
„Šventojo Petro Sosto šventėje dėkokime Dievui už apaštalui Petrui ir jo įpėdiniams patikėtą misiją suburti Jo tautą iš visų genčių ir vesti ją tiesoje ir meilėje išganymo keliu.“

2020 m. vasario 21 d.
„Mes gavome gyvenimą ne tam, kad užkastume jį, bet kad leistume į apyvartą: ne tam, kad pasilaikytume sau, bet kad dovanotume. Kas yra su Jėzumi, žino, kad norint išsaugoti gyvybę, reikia ją padovanoti.“

2020 m. vasario 18 d.
„Kiekvieno iš mūsų širdyje yra užsikietinimų. Vaistai nuo užkietėjusios širdies - atmintis, Viešpaties geradarybių prisiminimas. Tai padeda išlaikyti atvirą ir ištikimą širdį.“

2020 m. vasario 15 d.
„Mūsų malda neturi apsiriboti vien mūsų poreikiais ir rūpesčiais. Malda yra tikrai krikščioniška tada, kai yra visuotinė.“

2020 m. vasario 13 d.
„Kaip dažnai mes užmirštame Viešpatį ir pradedame derybas su kitais dievais – pinigu, tuštybe, išdidumu. Prašykime malonės suprasti, kada mūsų širdis pradeda pasinerti į pasaulio dvasią. Jei melsimės, jo malonė ir meilė mus laiku sustabdys.“

2020 m. vasario 10 d.
„Švenčiausiajai Mergelei Marijai, Ligonių sveikatai, pavedu visus, kurie neša ligos naštą, kartu su jų artimaisiais ir  sveikatos apsaugos darbuotojais. Visiems su meile pažadu savo artumą maldoje.“

2020 m. vasario 9 d.
„Šios dienos Evangelijoje (Mt 5,13-16) Jėzus kviečia savo mokinius būti žmonėms druska ir šviesa. Druska yra tas, kas gyvena Kristaus malone ir ją skleidžia, o šviesa - tas, kas savo gerais darbais leidžia šviesti Evangelijai.“

2020 m. vasario 7 d.
„Didžiausias iš moters gimęs žmogus, Jonas Krikštytojas, ir Dievo Sūnus pasirinko pažeminimų kelią. Tai kelias, kurį Dievas rodo krikščionims, kad galėtų žengti pirmyn. Neįmanoma būti nuolankiam be pažeminimų.“

2020 m. vasario 3 d.
„Iš vienatvės pakylama ne užsisklendžiant savyje, bet šaukiantis Viešpaties, nes Viešpats išklauso šauksmą to, kuris yra vienišas.“

2020 m. vasario 2 d.
„Šiandien švenčiame Pašvęstojo gyvenimo dieną. Melskimės už pašvęstuosius vyrus ir moteris, kurie save atiduoda Dievui ir broliams kasdienėje tarnystėje, kad visada būtų ištikimi Kristaus meilės liudytojai.“

2020 m. sausio mėn.

2020 m. sausio 31 d.
„Tegul Viešpats būna mums maloningas ir visada atsiunčia mums pranašą - gal tai bus draugas ar nuodėmklausys, gal sūnus ar mama - kuris įspėtų mus, kai nuslystame į tokią būseną, kurioje atrodo, kad viskas galima, nes prarandame nuodėmės suvokimą.“

2020 m. sausio 30 d.
„'Kokiu saiku seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta' (Mk 4, 24). Prašykime Viešpaties malonės nebijoti kryžiaus, prašykime sugebėjimo pakelti pažeminimus, nes toks yra kelias, kurį jis pasirinko, kad mus išgelbėtų.“

2020 m. sausio 29 d.
„Palaiminimai yra krikščionio 'tapatybės kortelė'. Čia kalbama ne apie praeinančius džiaugsmus, bet apie laimę, kuri moka sutarti ir su kančia.“

2020 m. sausio 28 d.
„Evangelija nieko nepasieks, jei jos skelbėjai bus nuobodūs ir apkartę. Evangeliją turi skelbti džiugūs žmonės, kupini gyvybės.“

2020 m. sausio 26 d.
„Padarykime vietos Dievo Žodžiui! Kasdien perskaitykime keletą Šventojo Rašto eilučių. Pamatysime, kad Dievas yra arti mūsų, kad nušviečia mūsų sutemas, kad su meile kreipia mūsų gyvenimą į gilumas.“

2020 m. sausio 21 d.
„Mes, krikščionys, per krikštą esame patepti Viešpaties išrinkimu, tai gryna dovana. Šiandien prašykime Šventosios Dvasios, kad mokėtume ištikimai saugoti šią dovaną. Tai ir yra krikščioniškas šventumas.“

2020 m. sausio 18 d.
„Kas turi tikėjimą, jaučia didelį Dievo poreikį, ir savo trapume su visišku pasitikėjimu atsiduoda Jam.“

2020 m. sausio 17 d.
„Jėzus pažvelgia į paralyžiuotąjį ir eina prie esmės: 'Tau atleidžiamos nuodėmės'. Fizinė sveikata yra dovana, kurią turime saugoti, bet Viešpats mus moko, kad turime saugoti ir širdies sveikatą, dvasinę sveikatą.“

2020 m. sausio 16 d.
„Viešpats turi daug gailesčio, įsijaučia į mūsų problemas. Dažnai kartokime šią paprastą maldą: Viešpatie, esu nusidėjėlis, pasigailėk manęs, parodyk man savo gailestį.“

2020 m. sausio 15 d.
„Tegul Šventoji Dvasia mumyse visuose atgaivina pašaukimą būti drąsiais ir džiugiais evangelizuotojais.“

2020 m. sausio 14 d.
„Jėzus turėjo galią, nes sutapo jo mokymas ir darbai. Štai kuo pasireiškia galia: nuoseklumu ir liudijimu.“

2020 m. sausio 13 d.
„Krikščioniškame gyvenime nepakanka turėti žinių. Nepažinsime Dievo, jeigu neišeisime iš savęs, jeigu jo nesutiksime ir negarbinsime. Krikščioniškas gyvenimas - tai meilės su Dievu istorija.“

2020 m. sausio 12 d.
„Jėzaus krikšto šventėje iš naujo atraskime savo krikštą: kaip Jėzus yra mylimasis Tėvo Sūnus, taip ir mes, atgimę iš vandens ir Šventosios Dvasios, esame mylimi Dievo vaikai, daugybės kitų brolių broliai ir seserys.“

2020 m. sausio 11 d.
„Adoruodami duodame Viešpačiui galimybę perkeisti mus savo meile, nušviesti mūsų sutemas, suteikti mums jėgų silpnume ir drąsos išbandymuose.“

2020 m. sausio 10 d.
„Apaštalas Jonas mums kalba apie meilės pamatą: mes galime mylėti Dievą, nes jis pirmas mus pamilo. Tegul Šventoji Dvasia suteikia mums jėgų ir džiaugsmo mylėti brolius ir taip parodyti meilę, kuria mylime Dievą.“

2020 m. sausio 9 d.
„Jei neturime ramybės širdyje, kaip galime galvoti, kad bus taika pasaulyje? Stenkimės pasilikti Viešpatyje, o pasilikti - tai mylėti, mylėti mažuose dalykuose.“

2020 m. sausio 8 d.
„Adoruoti - tai atnešti savo gyvenimą Viešpačiui ir leisti Jam įeiti į mūsų gyvenimus. Tai padėti į pasaulį nužengti Jo paguodai ir leistis pripildomiems Jo švelnumo.“

2020 m. sausio 7 d.
„Daugybė žmonių gyvena nesuprasdami, kas vyksta jų širdyje. Prašykime malonės pasilikti Viešpatyje ir atskirti Dievo Dvasią nuo pasaulio dvasios, kad mūsų širdis galėtų būti mūsų susitikimo su Dievu vieta.“

2020 m. sausio 4 d.
„Turime tikėti, kad kitam žmogui, taip pat kaip ir mums, reikia taikos. Taikos nepasieksime, jeigu neturėsime vilties. Prašykime Viešpaties taikos dovanos!“

2020 m. sausio 2 d.
„Vos gimęs Jėzus įsižiūrėjo į savo Motinos veidą. Iš jos jis sulaukė pirmųjų glamonių, ji pirmoji nusišypsojo jam, o jis jai. Kartu su ja Jėzus pradėjo švelnumo revoliuciją. Bažnyčia, žvelgdama į Kūdikėlį Jėzų, yra pašaukta ją pratęsti.“

2020 m. sausio 1 d.
„Tegul Marija, taikos Kunigaikščio Motina ir visų žemės tautų Motina, mus lydi ir palaiko susitaikymo kelyje, žengiant žingsnį po žingsnio.“

Skaityti 316 kartai