Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas,
  bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

Iš kur atsiranda šventieji?

Kai sakome, kad Bažnyčia ką nors paskelbė šventuoju, norime paprasčiausiai pasakyti, jog ji pripažįsta, kad tas asmuo yra šventas. O kas jį padarė šventu? Ne Bažnyčia. Šventu jį padarė Dievas. Būti šventais – reiškia būti viena su Dievu, būti meile, kaip Jis yra Meilė, ir gyventi Jo gyvenimą, gyventi meilėje.

O kas gali mus išmokyti gyventi kaip Dievas ir kas duoda sugebėjimą ir jėgų mylėti kaip Jis myli? Tik Jėzus, kuris yra viena su Tėvu ir kuris atėjo iš dangaus į žemę, gali padėti mums pažinti tikrąją meilės prasmę. Todėl ir kviečia mus sekti Juo, būti su Juo, savo gyvybę teikiančiais žodžiais moko mus gyventi taip, kaip gyvena Tėvas, kuris myli pirmas, myli visus, atleidžia visada… Jėzus nori, kad mes būtume tokie tobuli meilėje, kaip Tėvas, kaip Dievas, kuris yra Meilė.

Bet ar mes galime iš tikrųjų tapti viena su Jėzumi taip, kad būtume kaip Jis ir Jame viena su Tėvu, tai yra, gyventume meilėje? Taip, dėka Šventosios Dvasios, kuri lieja į mūsų širdis meilę. Tad net ir mūsų meilės atsiliepimas į Dievo meilę yra Dievo dovana. Krikščionis yra šventas, kadangi Tėvas per Jėzų Šventojoje Dvasioje teikia jam savo gyvybę. Todėl Šventasis Paulius savo laiškuose vadina “šventaisiais” visus krikščionis.

Bažnyčia nedaro šventųjų, ji apsiriboja tuo, kad pripažįsta žmones šventaisiais ir pasiūlo juos kaip sektiną pavyzdį. Ir vis dėlto yra tiesa, kad Bažnyčia kuria šventuosius, turint galvoje, kad visa krikščionių bendruomenė padeda tapti šventais. Jei būti šventu reiškia būti meile, kaip Dievas, kuris yra Meilė, negalime pamiršti, kad Dievas yra Meilė todėl, kad tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios cirkuliuoja meilė; kiekvienas iš jų Trijų gyvena tarpusavio meile ir negali būti “šventas” be kitų.

Tad vienintelis būdas, kaip gyventi Dievui būdinga meile, yra palaikyti glaudžius savitarpio ryšius, eiti kartu paskui Jėzų. Iš to kyla nesiliaujantys Šventojo Pauliaus raginimai padėti vieni kitiems, nešioti vieni kitų naštas, atleisti vieni kitiems, melstis vieni už kitus… Sakydamas: “Esate šventi”, jis taip pat labai aiškiai kviečia: “Būkite šventi”, kitaip tariant, tinkamai elkitės su meilės dovana, kurią gavote. Būtent taip tampama šventais, tampama tuo, kuo esama, kartu su visa krikščionių bendruomene. Šventaisiais netampama po vieną. Mūsų tarpe, kaip ir Trejybėje, viskas remiasi santykiu “vieni kitus”.

T. Fabio Ciardi, OMI

Skaityti 17782 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • III eilinės savaitės antradienis

  Prašyti artimo ir gilaus ryšio su Jėzumi

  Mk 3, 31-35

  *   Įeisiu į sceną, kurią aprašo evangelistas Morkus. „Atsisėsiu“ minioje, susirinkusioje aplink Jėzų. Įsijausiu į tą atmosferą, kuri vyrauja klausytojų tarpe. Jie yra ištroškę Jo žodžių.

  *   Ar mano kasdienybėje yra tokių momentų, kada „atsisėdu prie Jėzaus“, kad klausyčiaus Jo? Ar yra manyje tylos ir buvimo su Jo žodžiu troškimas? Ar šiais metais jau suplanavau sau dykumos dienas?

  *   „Sėdėdamas minioje“, pastebėsiu ateinančius Mariją ir Jėzaus artimuosius. Jie nori Jį pamatyti. Kontempliuosiu Marijos kuklumą ir jautrumą. Nuo pat pradžių ji gyvena Jėzaus šešėlyje, neužstoja Jo savimi.

  *   Atkreipsiu dėmesį į Jėzaus reakciją, kai sužino, kad atėjo Jo artimieji ir Motina. Įsisąmoninsiu, kad ryšys tarp Jėzaus ir Marijos yra pats giliausias, koks tik gali būti žemėje tarp sūnaus ir motinos.

  *   Pakviesiu Jėzų ir Mariją į savo santykius su tėvais. Kas tuose santykiuose yra gražaus ir kas sunkaus? Už ką norėčiau labiausiai padėkoti? Ko prašyti?

  *   Jėzus primena man, kad giliausi ryšiai yra statomi ant dvasinio pamato. Marija yra pati artimiausia Jėzui, nes gyvena arčiausiai Dievo, gyvena pagal Dievo valią. Ką galiu pasakyti apie savo artimą ryšį su Jėzumi? Ar noriu suprasti ir įvykdyti Jo valią?

  *   Nuoširdžioje maldoje kreipsiuosi į Mariją ir prašysiu Jos: „Mano Motina, priartink mane prie Jėzaus. Sužadink mano meilę Jam ir atverk mane Jo žodžiui“.

Loading Player...