Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas,
  bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

Iš kur atsiranda šventieji?

Kai sakome, kad Bažnyčia ką nors paskelbė šventuoju, norime paprasčiausiai pasakyti, jog ji pripažįsta, kad tas asmuo yra šventas. O kas jį padarė šventu? Ne Bažnyčia. Šventu jį padarė Dievas. Būti šventais – reiškia būti viena su Dievu, būti meile, kaip Jis yra Meilė, ir gyventi Jo gyvenimą, gyventi meilėje.

O kas gali mus išmokyti gyventi kaip Dievas ir kas duoda sugebėjimą ir jėgų mylėti kaip Jis myli? Tik Jėzus, kuris yra viena su Tėvu ir kuris atėjo iš dangaus į žemę, gali padėti mums pažinti tikrąją meilės prasmę. Todėl ir kviečia mus sekti Juo, būti su Juo, savo gyvybę teikiančiais žodžiais moko mus gyventi taip, kaip gyvena Tėvas, kuris myli pirmas, myli visus, atleidžia visada… Jėzus nori, kad mes būtume tokie tobuli meilėje, kaip Tėvas, kaip Dievas, kuris yra Meilė.

Bet ar mes galime iš tikrųjų tapti viena su Jėzumi taip, kad būtume kaip Jis ir Jame viena su Tėvu, tai yra, gyventume meilėje? Taip, dėka Šventosios Dvasios, kuri lieja į mūsų širdis meilę. Tad net ir mūsų meilės atsiliepimas į Dievo meilę yra Dievo dovana. Krikščionis yra šventas, kadangi Tėvas per Jėzų Šventojoje Dvasioje teikia jam savo gyvybę. Todėl Šventasis Paulius savo laiškuose vadina “šventaisiais” visus krikščionis.

Bažnyčia nedaro šventųjų, ji apsiriboja tuo, kad pripažįsta žmones šventaisiais ir pasiūlo juos kaip sektiną pavyzdį. Ir vis dėlto yra tiesa, kad Bažnyčia kuria šventuosius, turint galvoje, kad visa krikščionių bendruomenė padeda tapti šventais. Jei būti šventu reiškia būti meile, kaip Dievas, kuris yra Meilė, negalime pamiršti, kad Dievas yra Meilė todėl, kad tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios cirkuliuoja meilė; kiekvienas iš jų Trijų gyvena tarpusavio meile ir negali būti “šventas” be kitų.

Tad vienintelis būdas, kaip gyventi Dievui būdinga meile, yra palaikyti glaudžius savitarpio ryšius, eiti kartu paskui Jėzų. Iš to kyla nesiliaujantys Šventojo Pauliaus raginimai padėti vieni kitiems, nešioti vieni kitų naštas, atleisti vieni kitiems, melstis vieni už kitus… Sakydamas: “Esate šventi”, jis taip pat labai aiškiai kviečia: “Būkite šventi”, kitaip tariant, tinkamai elkitės su meilės dovana, kurią gavote. Būtent taip tampama šventais, tampama tuo, kuo esama, kartu su visa krikščionių bendruomene. Šventaisiais netampama po vieną. Mūsų tarpe, kaip ir Trejybėje, viskas remiasi santykiu “vieni kitus”.

T. Fabio Ciardi, OMI

Skaityti 17780 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • Sausio 27 d.

  PAL. JURGIS MATULAITIS

  Prašyti širdies pripildytos Jėzaus ramybe
  ir sugebančios ja dalintis su kitais

  Lk 10, 1-12. 17-20

  *   Jėzus siunčia savo mokinius ten, „kur Jis pats ketino vykti“. Ar jaučiuosi Jėzaus mokiniu savo aplinkoje (šeimoje, bendruomenėje, darbe...)?  Ar yra manyje gilus įsitikinimas, kad ten, kur gyvenu ir dirbu, esu Jėzaus „pasiųstas“?

  *   „Nesineškite piniginės, nei krepšio...“. Kas labiausiai man trukdo būti Dievo liudytoju? Pasistengsiu pasakyti Jėzui tas priežastis arba aplinkybes, dėl kurių nustoju būti ištikimas ir paklusnus Jėzaus misijai: asmenys, daiktai ar kiti prisirišimai (tingėjimas, gėda, kitų nuomonės baimė, karjera...).

  *   Jėzus siunčia mane, kad neščiau ramybę žmonėms. Ar savo namuose, bendruomenėje sugebu palaikyti ramybės atmosferą?

  *   Tiek galėsiu padėti kitiems atrasti dvasinę sveikatą ir vidinę ramybę, kiek pats patirsiu ramybės savo širdyje. Kokia yra dabartinė mano vidinė būsena?

  *   Įeisiu į mokinių džiaugsmo klimatą. Įsivaizduosiu besišypsantį Jėzų, kuris džiaugiasi kartu su mokiniais. Mokiniai yra laimingi, nes patyrė, kokią galią turi jų tarnystė, kai veikia Jėzaus vardu.

  *   Įsisąmoninsiu, kad Jėzus nori man suteikti galią per Žodį, kurio klausausi. Jeigu gyvenu Jo Žodžio galioje, tai visos piktosios dvasios pasitrauks. Jėzus yra didesnis ir galingesnis už visas mano pagundas ir rūpesčius.

  *   Mano vardas yra įrašytas danguje. Ši tiesa gali tapti man neišsenkančiu laimės šaltiniu. Tėvas kasdien su meile taria mano vardą. Aš jam esu svarbesnis už visus mano apaštalavimo rezultatus.

  *   Šiandien ypatingai dėkosiu už palaimintąjį Arkivyskupą Jurgį Matulaitį ir prašysiu malonės suvokti ir priimti savo pašaukimą į šventumą.

Loading Player...