Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Iš kur atsiranda šventieji?

Kai sakome, kad Bažnyčia ką nors paskelbė šventuoju, norime paprasčiausiai pasakyti, jog ji pripažįsta, kad tas asmuo yra šventas. O kas jį padarė šventu? Ne Bažnyčia. Šventu jį padarė Dievas. Būti šventais – reiškia būti viena su Dievu, būti meile, kaip Jis yra Meilė, ir gyventi Jo gyvenimą, gyventi meilėje.

O kas gali mus išmokyti gyventi kaip Dievas ir kas duoda sugebėjimą ir jėgų mylėti kaip Jis myli? Tik Jėzus, kuris yra viena su Tėvu ir kuris atėjo iš dangaus į žemę, gali padėti mums pažinti tikrąją meilės prasmę. Todėl ir kviečia mus sekti Juo, būti su Juo, savo gyvybę teikiančiais žodžiais moko mus gyventi taip, kaip gyvena Tėvas, kuris myli pirmas, myli visus, atleidžia visada… Jėzus nori, kad mes būtume tokie tobuli meilėje, kaip Tėvas, kaip Dievas, kuris yra Meilė.

Bet ar mes galime iš tikrųjų tapti viena su Jėzumi taip, kad būtume kaip Jis ir Jame viena su Tėvu, tai yra, gyventume meilėje? Taip, dėka Šventosios Dvasios, kuri lieja į mūsų širdis meilę. Tad net ir mūsų meilės atsiliepimas į Dievo meilę yra Dievo dovana. Krikščionis yra šventas, kadangi Tėvas per Jėzų Šventojoje Dvasioje teikia jam savo gyvybę. Todėl Šventasis Paulius savo laiškuose vadina “šventaisiais” visus krikščionis.

Bažnyčia nedaro šventųjų, ji apsiriboja tuo, kad pripažįsta žmones šventaisiais ir pasiūlo juos kaip sektiną pavyzdį. Ir vis dėlto yra tiesa, kad Bažnyčia kuria šventuosius, turint galvoje, kad visa krikščionių bendruomenė padeda tapti šventais. Jei būti šventu reiškia būti meile, kaip Dievas, kuris yra Meilė, negalime pamiršti, kad Dievas yra Meilė todėl, kad tarp Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios cirkuliuoja meilė; kiekvienas iš jų Trijų gyvena tarpusavio meile ir negali būti “šventas” be kitų.

Tad vienintelis būdas, kaip gyventi Dievui būdinga meile, yra palaikyti glaudžius savitarpio ryšius, eiti kartu paskui Jėzų. Iš to kyla nesiliaujantys Šventojo Pauliaus raginimai padėti vieni kitiems, nešioti vieni kitų naštas, atleisti vieni kitiems, melstis vieni už kitus… Sakydamas: “Esate šventi”, jis taip pat labai aiškiai kviečia: “Būkite šventi”, kitaip tariant, tinkamai elkitės su meilės dovana, kurią gavote. Būtent taip tampama šventais, tampama tuo, kuo esama, kartu su visa krikščionių bendruomene. Šventaisiais netampama po vieną. Mūsų tarpe, kaip ir Trejybėje, viskas remiasi santykiu “vieni kitus”.

T. Fabio Ciardi, OMI

Skaityti 17656 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XV eilinės savaitės antradienis

  Prašyti jautrios širdies, pasiruošusios priimti
  kiekvieną malonę

  Mt 11, 20-24

  *   Įsiklausysiu į nemalonų Jėzaus priekaištą ir Jo balso toną. Jis griežtas ir pilnas skausmo. Jėzus skundžiasi, kad žmonės, tarp kurių Jis ilgiausiai buvo ir kurie patyrė Jo artumą, neatsiverčia.

  *   Buvimas su Jėzumi kiekvieną dieną gali vesti arba į draugystę su Juo, arba į blogą apsipratimą, kuris užmuša dvasinius troškimus ir atšaldo širdį. Įsisąmoninsiu, kad priklausau tiems asmenims, kurie kasdien gyvena arti Jėzaus.

  *   Pažvelgsiu į savo maldą, Eucharistijos bei Susitaikymo sakramento išgyvenimą. Ką galiu pasakyti apie savo susitikimus su Jėzumi? Ką jie įneša į mano kasdienybę? Kokie šiandien yra mano dvasiniai troškimai?

  *   Jėzus naudoja drastišką palyginimą: jeigu nuodėmingos Sodomos žmonės būt patyrę stebuklus, kuriuos Jis padarė Kafarnaume, jau seniai būtų atsivertę. Iššvaistytos malonės bus atsimintos teismo dieną.

  *   Paprašysiu Jėzaus, kad grįžtų su manimi į mano gyvenimo istoriją ir parodytų man situacijas, įvykius, kuriuose man suteikė daugiausiai malonių. Sustosiu visur ten, kur Jis stebuklingai mane saugojo, maitino, vedė. Kontempliuosiu Jo meilę savo gyvenime.

  *   Prašysiu Jėzaus, kad parodytų man tuos momentus iš mano gyvenimo, kuriuose sąmoningai atmečiau ar iššvaisčiau Jo malones. Koks buvo arba šiandien yra mano didžiausias dvasinis apsileidimas?

  *   Iš naujo pakviesiu Jėzų į savo gyvenimą. Karštoje maldoje atiduosiu Jam visą savo gyvenimą, kiekvieną mano kasdienybės akimirką. Su atsidavimu kartosiu: „Jėzau, daryk su manimi, ką nori“.

Loading Player...