Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas,
  bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

Pašvęstojo gyvenimo formų įvairovė

I. Pašvęstojo gyvenimo institutai:

   1)    Vienuoliniai institutai:
          A.    Monastinio gyvenimo institutai
          B.    Kontempliatyvaus gyvenimo institutai
          C.    Apaštalinio gyvenimo vienuoliniai institutai
   2)    Pasauliečių institutai.
   3)    Apaštalinio gyvenimo draugijos.

II. Pašvęstosios mergelės.

III. Eremitai.

IV. Našliai.

V. Naujos pašvęstojo gyvenimo formos.


1) Vienuoliniams institutams būdinga:

 •     Specialus pasišventimas Dievui (konsekracija) viešais įžadais (evangelinių patarimų profesija).
 •     Specifinė charizma.
 •     Pastovus bendras gyvenimas.

A. Monastinis gyvenimas – pati seniausia pašvęstojo gyvenimo forma. Jungia vidinį gyvenimą ir maldą su darbu ir vietos pastovumu, t.y., gyvenimu tame pačiame vienuolyne visą gyvenimą.
B. Kontempliatyvus gyvenimas – kai vienuoliai atsideda vien tik kontempliacijai, sekdami Kristų, besimeldžiantį ant kalno.
C. Apaštalinis vienuolinis gyvenimas – kai priklausant vienuoliniam institutui atsidedama maldai ir įvairiopai apaštalinei tarnystei Dievo tautoje.

2) Pasauliečių institutams būdinga:

 • Pasišventimas Dievui gyvenant pasaulyje.
 • Nėra bendro gyvenimo.
 • Nėra viešų įžadų.

3) Apaštalinio gyvenimo draugijoms būdinga:

 • Bendras gyvenimas specifinio apaštalavimo tikslu.
 • Įsipareigojimas laikytis evangelinių patarimų kokiais nors šventais pasižadėjimais (ne įžadais).
Skaityti 13382 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • I eilinės savaitės penktadienis 

  Prašyti vidinio išgydymo iš to, kas mane paralyžiuoja

  Mk 2, 1-12

  *   Pabandysiu prasiveržti pro žmonių minią, kuri yra apgulusi Jėzų. Įeisiu į namus, kuriuose Jis moko. Atsistosiu kiek tik galiu arčiau Jo ir kontempliuosiu Jėzų, kuris moko žmones.

  *   Ar trokštu Jėzaus Žodžio? Ar atrandu jėgų „prasiveržti“ pro slegiančius kasdieninius reikalus, kad atrasčiau laiko pabūti su Jėzumi, „skonėtis“ Evangelija?

  *   Atkreipsiu dėmesį į ryžtingumą „keturių“ vyrų, kurie prasibrauna prie Jėzaus su paralitiku. Stebėsiuosi jų tikėjimu. Jie nuleidžia paralitiką pro atvirą stogą į tą vietą, kur mokė Jėzus.

  *   Kas labiausiai mane paralyžiuoja gyvenime ir neleidžia pilnutinai gyventi? Ar ryžtingai ieškau Jėzaus, kaip tie „keturi“? Ar pajėgiu stoti Jo akivaizdoje su savo paralyžiumi, prisipažinti Jam?

  *   Sergančiojo dėmesį Jėzus nukreipia į paralyžiaus šaltinį, tai yra, nuodėmę. Pirmiausia Jis nori jį išgydyti iš nuodėmės. Jėzus turi galią pagydyti iš sunkiausių nuodėmių. Ar tuo tikiu? Kokios mintys kyla mano širdyje?

  *   Ar jau įvardijau nuodėmę, kuri yra mano didžiausių nelaimių šaltinis? Ar pajėgiu ją pripažinti? Ar išpažinau ją Jėzui?

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus, kuris žiūri į mane su meile ir tvirtai sako: „Kelkis!..“.

  *   Jėzus nori, kad aš pakilčiau iš savo silpnumo lovos. Su užsidegimu kartosiu: „Jėzau, padėk man atsikelti.“

Loading Player...