Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad krikščionys ir tie, kurie išpažįsta kitas religijas,
  bei visi geros valios žmonės stiprintų pasaulyje taiką ir teisingumą.

Oficialus pavadinimas: Šv. Klaros seserų vienuolynas (popiežiaus teisių)
Kontempliatyvi vienuolija
Charizma: kontempliatyvus gyvenimas su popiežine klauzūra.
Tikslas: maldos bei gyvenimo auka už Bažnyčią ir pasaulį.
Įkurta Italijoje 1212 m., Lietuvoje nuo 1998 m.

Vienuoliniai namai

Mėguvos g. 34, 97140 Kretinga, tel./faks. (445) 79 323
El. paštas:
Vyresnioji – ses. Margherita Pellizzari OSC

Iš viso: 8 iškilmingųjų įžadų seserys, 1 postulantė

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II eilinis sekmadienis (A)

  Prašyti gilaus troškimo sekti paskui tylų ir nuolankų Jėzų

  Jn 1, 29-34

  *   Įsivaizduosiu Joną Krikštytoją. Klausysiuosi jo stipraus ir „griausmingo“ balso. Įsivaizduosiu jo asketišką veidą ir jo žvilgsnį, sutelktą į Jėzų. Atsistosiu minioje ir atidžiai klausysiuosi, ką jis sako.

  *   Įkvėptas Jonas nedvejodamas pavadina Jėzų „Dievo Avinėliu“. Tai galėjo nustebinti ir šokiruoti klausančiuosius, nes leido suprasti, kad lauktasis Mesijas yra panašus į velykinį avinėlį, atvedamą užmušti.

  *   Pamąstysiu, kad Jėzus, kuris savo vertumu yra nepalyginamai pranašesnis už mane, lygiai taip pat trokšta apsireikšti ir mano gyvenime, kaip tarnas ir tylusis avinėlis. Ar pajėgiu sutikti su tuo? Ar tikiu, kad nekaltojo kentėjimas turi vertę? Paprašysiu Jėzaus, kad iki pat gelmių persmelktų mane troškimu sekti Juo tokiu, koks man apsireiškia.

  *   Šv. Jonas dėl savo dvasinio įžvalgumo atpažįsta ir priima Jėzuje Mesiją. Šv. Jono dvasinis įžvalgumas yra jo gyvenimo dykumoje, Dievo artumoje, vaisius. Ten jis išmoko atpažinti Jo balsą ir būti Jam paklusnus.

  *   Ką galiu pasakyti apie savo dvasinį įžvalgumą? Ar pajėgiu atpažinti Jėzų nereikšminguose, paprasčiausiuose dienos įvykiuose?

  *   „Aš tai mačiau ir liudiju“. Tikėjimo patirtyje yra lemiamas asmeninis susitikimas su Jėzumi. Liksiu Jo tyliame artume ir kartosiu: „Myliu Tave, Jėzau, tylusis Avinėli!“

Loading Player...