Facebook Image

Popiežiaus Pranciškaus Tweet žinutės - 2014

2014 m. gruodžio mėn.

2014 m. gruodžio 31 d.
„Viešpatie, ačiū Tau!“

2014 m. gruodžio 30 d.
„Šiandien kenčiama dėl skurdo, bet taip pat ir dėl meilės trūkumo.“

2014 m. gruodžio 28 d.
„Krikščioniška šeima yra misionierė - skelbia pasauliui Dievo meilę.“

2014 m. gruodžio 26 d.
„Šiandien melskimės už visus persekiojamus dėl krikščionių tikėjimo.“

2014 m. gruodžio 25 d.
„Su Jėzumi yra tikrasis džiaugsmas.“

2014 m. gruodžio 24 d.
„Stenkimės nutilti ir įsiklausyti, kad paliktume erdvės Dievo grožiui.“

2014 m. gruodžio 23 d.
„Kartais mes esame nuodėmės vergai. Viešpatie, ateik mūsų išlaisvinti!“

2014 m. gruodžio 20 d.
„Kad Jėzus taptų mūsų gyvenimo centru, reikia praleisti laiko Jo artumoje, priešais tabernakulį.“

2014 m. gruodžio 18 d.
„Viešpats yra aiškiai pasakęs: "Negalite tarnauti dviem šeimininkams". Arba Dievas, arba turtai.“

2014 m. gruodžio 13 d.
„Šiandien yra mano kunigystės šventimų metinės. Prašau jūsų melstis už mane ir už visus kunigus.“

2014 m. gruodžio 12 d.
„Guadalupės Dievo Motina, melski už mus!“

2014 m. gruodžio 11 d.
„Ekologijos klausimas yra gyvybinis žmonijos išlikimui, o jo moralinė dimensija liečia visus.“

2014 m. gruodžio 9 d.
„Šeima yra meilės bendruomenė, kurioje kiekvienas žmogus išmoksta bendrauti su kitais ir su pasauliu.“

2014 m. gruodžio 8 d.
„Mokykimės iš Mergelės Marijos dar drąsiau gyventi pagal Dievo Žodį.“

2014 m. gruodžio 6 d.
„Adventas leidžia mums pradėti naują kelionę. Leiskimės vedami Marijos, mūsų Motinos.“

2014 m. gruodžio 4 d.
„Advento laikotarpis mus pripildo vilties, neapgaulingos vilties. Viešpats niekada nenuvilia.“

2014 m. gruodžio 2 d.
„Tegul niekada nebebūna vergų. Visi esame broliai ir seserys.“

2014 m. lapkričio mėn.

2014 m. lapkričio 27 d.
„Meilė yra tikėjimo matas.“

2014 m. lapkričio 22 d.
„Kai sutinkame tikrai skurstantį žmogų, ar atpažįstame jame Dievo veidą?“

2014 m. lapkričio 20 d.
„Stenkimės visada gyventi mūsų krikščioniškajį pašaukimą atitinkantį gyvenimą.“

2014 m. lapkričio 18 d.
„Kiek triukšmo pasaulyje! Išmokime pabūti tyloje su savimi ir su Dievu.“

2014 m. lapkričio 15 d.
„Krikščionis neša kitiems ramybę. Ir ne tik ramybę, bet ir meilę, ištikimybę, džiaugsmą.“

2014 m. lapkričio 13 d.
„Karas naikina, žudo, nuskurdina. Viešpatie, dovanok mums savo taiką!“

2014 m. lapkričio 11 d.
„Koks svarbus yra darbas žmogaus orumui, šeimos palaikymui, taikai!“

2014 m. lapkričio 8 d.
„Bažnyčia visada yra kelionėje, ieško naujų kelių Evangelijos skelbimui.“

2014 m. lapkričio 6 d.
„Abejingumas vargšų atžvilgiu yra neleistinas žmogui, kuris save vadina krikščioniu.“

2014 m. lapkričio 4 d.
„Nuolankumas mums padeda užsidėti ant savo pečių kitų žmonių naštas.“

2014 m. lapkričio 1 d.
„Kiek gero galime padaryti geru pavyzdžiu ir kiek blogo veidmainiavimu.“

2014 m. spalio mėn.

2014 m. spalio 30 d.
„Pagrindinė Bažnyčios misija yra evangelizuoti, nešti Gerąją Naujieną visiems.“

2014 m. spalio 28 d.
„Padėkime žmonėms atrasti krikščionybės žinios - meilės ir gailestingumo žinios - džiaugsmą.“

2014 m. spalio 25 d.
„Jėzaus kryžius parodo visą blogio jėgą, bet taip pat visą Dievo gailestingumo visagalybę“

2014 m. spalio 14 d.
„Viešpatie, suteik savo paguodą visiems, kurie kenčia, ypač ligoniams, vargšams, bedarbiams“

2014 m. spalio 11 d.
„Sakramentų dvasinė galia yra milžiniška. Padedami malonės galime įveikti visas kliūtis.“

2014 m. spalio 9 d.
„Mielas jaunime, Kristus tikisi, jog jūs būsite jo draugai ir jo beribės meilės liudytojai.“

2014 m. spalio 7 d.
„Prašykime Viešpaties malonės neapkalbinėti, nekritikuoti, neliežuvauti, visiems linkėti gero.“

2014 m. spalio 6 d.
„Ateik, Šventoji Dvasia! Išliek ant mūsų savo dovanas Sinodo metu.“

2014 m. spalio 5 d.
„Pradėdami Sinodą, skirtą šeimai, meldžiame Viešpatį parodyti mums kelią.“

2014 m. spalio 3 d.
„Laimingos šeimos yra nepaprastai svarbios tiek Bažnyčiai, tiek visuomenei.“

2014 m. rugsėjo mėn.

2014 m. rugsėjo 30 d.
„Susiskaldymas krikščionių bendruomenėje yra labai sunki nuodėmė. Tai velnio darbas.“

2014 m. rugsėjo 25 d.
„Jėzus supranta mūsų silpnybes, mūsų nuodėmes ir mums atleidžia, jei mes sutinkame, kad mums būtų atleista.“

2014 m. rugsėjo 23 d.
„Jeigu visuomenėje trūksta Dievo, jos gerovę lydi baisus dvasinis skurdas.“

2014 m. rugsėjo 20 d.
„Mielas jaunime, įsiklausykite: Kristus beldžiasi į jūsų širdies duris.“

2014 m. rugsėjo 16 d.
„Viešpats visada laukia mūsų, kad galėtų apglėbti savo meile. Tai nuostabus dalykas, kuris nenustoja mūsų stulbinti.“

2014 m. rugsėjo 13 d.
„Nepaisant mūsų nuodėmių, galime kartoti su Petru: "Tu viską žinai, Tu žinai, kad Tave myliu".“

2014 m. rugsėjo 11 d.
„Mes negalime pasitikėti savo jėgomis, bet vien tik Jėzumi ir Jo gailestingumu.“

2014 m. rugsėjo 9 d.
„Dievo ištikimybė yra tvirtesnė už mūsų neištikimybes ir mūsų išdavystes“

2014 m. rugsėjo 6 d.
„Jėzus yra Gerasis Ganytojas. Jis ieško mūsų ir yra šalia mūsų, nors ir esame nusidėjėliai,visų pirma dėl to, kad esame nusidėjėliai.“

2014 m. rugsėjo 5 d.
„Kasdien meldžiuosi už kenčiančius Irake. Melskitės su manimi.“

2014 m. rugsėjo 4 d.
„Mūsų krikščioniškas liudijimas yra tikras tada, kai yra ištikimas ir be išlygų.“

2014 m. rugsėjo 2 d.
„Krikščionis, kuris nejaučia, kad Mergelė Marija yra jo motina, yra našlaitis.“

2014 m. rugpjūčio mėn.

2014 m. rugpjūčio 30 d.
„Viešpats mums visada atleidžia ir lydi mus. Nuo mūsų priklauso, ar priimsime jo atleidimą ir leisimės būti jo lydimi.“

2014 m. rugpjūčio 23 d.
„Krikščionis moka dalintis. Jo gyvenimas yra pilnas dosnių veiksmų - bet slaptų - artimo atžvilgiu.“

2014 m. rugpjūčio 21 d.
„Prašykime Viešpaties šios malonės: kad mūsų širdis taptų laisva ir šviesi, kad džiaugtųsi Dievo vaikų džiaugsmu.“

2014 m. rugpjūčio 19 d.
„Ačiū, bičiuliai korėjiečiai! Jei Dievas padės, greit grįšiu į Aziją.“

2014 m. rugpjūčio 18 d.
„Tiek nekaltų žmonių buvo išvaryta iš savo namų Irake. Viešpatie, meldžiame, kad jie galėtų greitai sugrįžti į juos.“

„Pasitikėkite Kristaus kryžiaus galia! Priimkite jo sutaikinimo malonę ir dalinkitės ja su kitais!“

2014 m. rugpjūčio 17 d.
„Viešpatie, didžių žiaurumų Irake akivaizdoje mes liekame ištvermingi maldoje ir dosnume.“

„Dievo gailestingumas mus išgelbsti. Niekada nepavarkime skelbti pasauliui šios džiugios žinios.“

2014 m. rugpjūčio 16 d.

„Melskimės, kad Bažnyčia būtų šventesnė ir nuolankesnė, kad mokėtų mylėti Dievą tarnaudama vargšams ir vienišiems bei sergantiems žmonėms.“

„Kankiniai mus moko, kad turtai, įtaka, šlovė yra visiškai nereikšmingi. Vienintelis tikras turtas yra Kristus.“

„Neužmirškime Irake persekiojamų krikščionių ir kitų žmonių šauksmo.“

2014 m. rugpjūčio 15 d.
„Mano širdis kraujuoja, kai galvoju apie vaikus Irake. Tesaugo juos Marija, mūsų Motina.“

2014 m. rugpjūčio 14 d.
„Marija, Taikos Karaliene, padėk mums su šaknimis išrauti neapykantą ir gyventi santaikoje.“

2014 m. rugpjūčio 13 d.
„Dėkoju visiems, kas drąsiai padeda mūsų sesėms ir broliams Irake.“

2014 m. rugpjūčio 10 d.
„Kvietimas visoms šeimoms: kai melsitės, prisiminkite daugybę žmonių, kurie yra priversti palikti savo namus Irake.“

„Mus liūdina žinios iš Irako. Viešpatie, išmokyk mus gyventi solidariai su kenčiančiais broliais.“

„Žmonės, netekę namų Irake, priklauso nuo mūsų. Kviečiu visus melstis, o kas gali, prisidėti konkrečia pagalba.“

2014 m. rugpjūčio 9 d.
„Prievartos neįmanoma įveikti prievarta. Viešpatie, dovanok mūsų laikams taiką!“

2014 m. rugpjūčio 7 d.
„Krikščionis yra žmogus, mokantis nusižeminti, kad Viešpats galėtų augti jo paties ir kitų žmonių širdyse.“

2014 m. rugpjūčio 2 d.
„Kai negarbiname Dievo, tampame ko nors kito garbintojais. Pinigai ir valdžia - štai stabai, kurie dažniausiai užima Dievo vietą.“

2014 m. liepos mėn.

2014 m. liepos 31 d.
„Linkiu kiekvienai šeimai iš naujo atrasti bendrą maldą. Tai padeda suprasti vienas kitą ir taip pat atleisti vienas kitam.“

2014 m. liepos 29 d.
„Labiau vertinkime namų darbininkų ir slaugytojų darbą. Tai labai naudinga tarnystė.“

2014 m. liepos 25 d.
„Jeigu gyvename įsikibę į pinigus, tuščią garbę ar valdžią, nebūsime laimingi.“

2014 m. liepos 22 d.
„Didysis šiuolaikinio pasaulio pavojus yra individualistinis liūdesys, kuris kyla iš godumu sergančios širdies.“

2014 m. liepos 19 d.
„Dievas myli tą, kuris dovanoja su džiaugsmu. Mokykimės duoti dosniai, neprisirišę prie materialinių gėrybių.“

2014 m. liepos 17 d.
„Bažnyčia pačia savo prigimtimi yra misijonierė: ji egzistuoja tam, kad kiekvienas žmogus galėtų susitikti su Jėzumi.“

2014 m. liepos 15 d.
„Mieli jauni žmonės, netapkite vidutinybėmis. Krikščioniškas gyvenimas yra skirtas aukštiems idealams.“

2014 m. liepos 12 d.
„Pasaulio futbolo čempionatas leido susitikti įvairių tautybių ir religijų žmonėms. Tegul sportas visada ugdo susitikimo kultūrą.“

2014 m. liepos 10 d.
„Nebijokite pulti į Dievo glėbį: ko Jis bepaprašytų, jums grąžins šimteriopai.“

2014 m. liepos 8 d.
„Su Dievu nieko neprarandame, o be Jo viskas yra prarasta.“

2014 m. liepos 3 d.
„Mielas jaunime, nenustok svajojęs apie teisingesnį pasaulį!“

2014 m. liepos 1 d.
„Gyventi kaip tikriems Dievo vaikams - tai reiškia, mylėti artimą ir prieiti prie tų, kurie yra vieniši ar slegiami sunkumų.“

2014 m. birželio mėn.

2014 m. birželio 30 d.
„Jėzau, padėk mums mylėti Dievą kaip Tėvą, o savo artimą kaip brolį“

2014 m. birželio 29 d.
„Šventieji Apaštalai Petras ir Paulius telaimina Romos miestą ir keliaujančiąją Bažnyčią visame pasaulyje!“

2014 m. birželio 28 d.
„Būti Dievo draugais - reiškia melstis paprastai, kaip sūnus kad kreipiasi į savo gimdytoją.“

2014 m. birželio 27 d.
„Gyvenimo sunkumų akivaizdoje prašykime Viešpaties, kad išliktume tvirti ir su džiaugsmu liudytume savo tikėjimą.“

2014 m. birželio 26 d.
„Šeima yra esminis bet kokio žmogiškojo ir socialinio augimo elementas, kuris turi būti palaikomas.“

2014 m. birželio 24 d.
„Kaip norėčiau matyti visus turint padorų darbą! Tai esminis dalykas žmogaus orumui.“

2014 m. birželio 23 d.
„Melskimės už Artimųjų Rytų krikščionių bendruomenes, kad galėtų ir toliau gyvuoti ten, kur gimė krikščionybė.“

2014 m. birželio 20 d.
„Yra tiek daug abejingumo kančiai. Tam reikia pasipriešinti konkrečiais artimo meilės darbais.“

2014 m. birželio 17 d.
„Kartais mes nurašome garbaus amžiaus žmones, bet jie yra brangenybė: nurašyti juos yra neteisinga ir nepataisomas nuostolis.“

2014 m. birželio 16 d.
„Viešpats telaimina šeimą ir testiprina ją šiuo krizės laikotarpiu.“

2014 m. birželio 14 d.
„Yra pavojus užmiršti kančias, kurios mūsų nepaliečia tiesiogiai. Reaguokime ir melskimės už taiką Sirijoje.“

2014 m. birželio 13 d.
„Nesipriešinkime Šventajai Dvasiai, būkime klusnūs jos veikimui, kuris atnaujina mus, Bažnyčią ir pasaulį.“

2014 m. birželio 12 d.
„Linkiu visiems puikaus Pasaulio futbolo čempionato. Tebus žaidžiama tikro broliškumo dvasioje.“

2014 m. birželio 10 d.
„Melskimės už visas seksualinės prievartos aukas konfliktinėse situacijose ir už kovojančius su šiais nusikaltimais.“

2014 m. birželio 9 d.
„Neapkalbinėkime kitų už akių, bet atvirai sakykime jiems ką galvojame.“

2014 m. birželio 8 d.
„Šiandien visų geros valios žmonių prašau jungtis su mumis į maldą už taiką Artimuosiuose Rytuose.“

2014 m. birželio 7 d.
„Malda gali viską. Pasinaudokime ja, kad Artimiesiems Rytams ir visam pasauliui išmelstume taiką.“

2014 m. birželio 6 d.
„Taika yra Dievo dovana, bet ji reikalauja ir mūsų pastangų. Stenkimės būti taikos žmonėmis maldose ir veiksmuose.“

2014 m. birželio 5 d.
„Nesigėdinkime prisiliesti prie žaizdų tų, kurie kenčia, bet kaip Gerasis Samarietis stenkimės jas išgydyti konkrečia meile.“

2014 m. birželio 3 d.
„Ačiū visiems mokytojams: ugdymas yra svarbi misija, kuri daugybę jaunų žmonių priartina prie to, kas gera, gražu, tikra.“

2014 m. birželio 2 d.
„Kartais užsidarome savyje... Viešpatie, padėk mums išeiti iš savęs link kitų, patarnauti silpnesniems.“

2014 m. gegužės mėn.

2014 m. gegužės 31 d.
„Sunkiais gyvenimo momentais krikščionis randa užuovėją po Dievo Motinos apsiaustu.“

2014 m. gegužės 30 d.
„Kiekvienas krikščionis savo darbo vietoje gali liudyti tikėjimą žodžiais, bet visų pirma doru gyvenimu“

2014 m. gegužės 29 d.
„Užmegzkime gilią draugystę su Jėzumi, taip galėsime iš arčiau Jį sekti bei gyventi su Juo ir dėl Jo.“

2014 m. gegužės 24 d.
„Mieli bičiuliai, prašau jūsų lydėti mane malda piligriminėje kelionėje į Šventąją Žemę.“

2014 m. gegužės 23 d.
„Gyventi tikėjimu - reiškia visą savo gyvenimą atiduoti į Dievo rankas, ypač sunkiausiais momentais.“

2014 m. gegužės 22 d.
„Nė viena siela, kuri leidžiasi vedama Dievo, nelieka apvilta ir nepaklysta.“

2014 m. gegužės 21 d.
„Visų prašau melstis už potvynių aukas Bosnijoje, Herzegovinoje, Serbijoje ir kitose regiono šalyse.“

2014 m. gegužės 20 d.
Ateik, Šventoji Dvasia! Padėk mums įveikti egoizmą!

2014 m. gegužės 19 d.
„Kas atidžiai klauso Dievo Žodžio ir tikrai meldžiasi, visada klausia Viešpaties: kokia yra Tavo valia man?“

2014 m. gegužės 17 d.
„Marijai skirtas gegužės mėnuo yra tinkamas laikas pradėti kasdien melstis Rožinį.“

2014 m. gegužės 16 d.
„Mūsų, kaip krikščionių, tikslas - vis labiau supanašėti su Jėzumi, kuris yra mūsų elgesio aukščiausias pavyzdys.“

2014 m. gegužės 15 d.
„Prašykime Šventosios Dvasios malonės daryti konkrečius gyvenimo pasirinkimus pagal Jėzaus ir Jo Evangelijos logiką.“

2014 m. gegužės 14 d.
„Melskimės už Turkijoje žuvusius angliakasius ir už šiomis dienomis Viduržemio jūroje nuskendusių laivų aukas.“

2014 m. gegužės 13 d.
„Skaitykime Evangeliją po truputį kiekvieną dieną. Taip išmoksime gyventi tuo, kas svarbiausia - meile ir gailestingumu.“

2014 m. gegužės 12 d.
„Mūsų gyvybė yra išgelbėta Kristaus Krauju. Leiskimės nuolat atnaujinami Jo meilės.“

2014 m. gegužės 10 d.
„Visi vieningai melskimės, kad tuojau būtų paleistos Nigerijoje pagrobtos licėjaus studentės.“#BringBackOurGirls

2014 m. gegužės 9 d.
„Šventumas reikalauja kiekvieną dieną su pasiaukojimu dovanoti save. Todėl santuoka yra tiesiai į šventumą vedantis kelias.“

2014 m. gegužės 8 d.
„Šeimoje išmokstama mylėti ir pripažinti kiekvieno žmogaus, ypač silpniausio, orumą.“

2014 m. gegužės 7 d.
„Visuomenė, kuri palieka likimo valiai vaikus ir senyvo amžiaus žmones, nukerta savo šaknis ir užtemdo savo ateitį.“

2014 m. gegužės 5 d.
„Ką reiškia evangelizuoti? Su džiaugsmu ir paprastumu liudyti, kas mes esame ir ką tikime.“

2014 m. gegužės 3 d.
„Nebijok, plačiai atverk duris Kristui!“

2014 m. gegužės 2 d.
„Nė vienas asmuo nėra kantresnis už Dievą Tėvą. Nė vienas nemoka taip suprasti ir laukti kaip Jis.“

2014 m. gegužės 1 d.
„Prašau visų, turinčių politinę atsakomybę, nepamiršti dviejų dalykų: žmogaus orumo ir visuotinės gerovės.“

2014 m. balandžio mėn.

2014 m. balandžio 29 d.
„Kas iš mūsų gali sakyti, kad nėra nusidėjėlis? Nė vienas. Prašykime, kad Dievas atleistų mūsų nuodėmes.“

2014 m. balandžio 28 d.
„Socialinių problemų priežastis yra nelygybė.“

2014 m. balandžio 26 d.
„Nė vienas žmogus negali jaustis atleistas nuo dalinimosi su vargšais ir nuo socialinio teisingumo vykdymo.“

2014 m. balandžio 25 d.
„Niekada neturime leistis įtraukiami pesimizmo sūkurio. Tikėjimas kilnoja kalnus!“

2014 m. balandžio 24 d.
„Santūrus gyvenimo būdas yra naudingas mums patiems ir leidžia mums geriau pasidalinti su tais, kurie vargsta.“

2014 m. balandžio 21 d.
„Kiekvienas susitikimas su Jėzumi mus pripildo džiaugsmo, to gilaus džiaugsmo, kurio tik Dievas gali mums duoti.“

2014 m. balandžio 20 d.
„Kristus prisikėlė! Aleliuja!“

2014 m. balandžio 19 d.
„Kviečiu jus prisijungti prie mano maldos už tragiškai nuskendusio kelto Korėjoje aukas ir jų šeimų narius.“

2014 m. balandžio 18 d.
„Iš arti sekti Jėzų nėra lengva, nes kelias, kurį Jis pasirenka, yra Kryžiaus Kelias.“

2014 m. balandžio 15 d.
„Kiekvienas susitikimas su Jėzumi mums perkeičia gyvenimą.“

2014 m. balandžio 14 d.
„Didžioji Savaitė yra gera proga atlikti išpažintį ir sugrįžti į gerą kelią.“

2014 m. balandžio 12 d.
„Kaip saldu būti prieš Nukryžiuotąjį, paprasčiausiai pasilikti meilingoje Viešpaties akivaizdoje!“ (EG 264)

2014 m. balandžio 11 d.
„Tik pasitikėjimas Dievu gali perkeisti abejonę į tikrumą, blogį į gėrį, naktį į spindinčią aušrą.“

2014 m. balandžio 10 d.
„Jėzus moko mus nesigėdyti prisiliesti prie žmogiškojo skurdo, prisiliesti prie Jo kūno kenčiančiuose broliuose.“

2014 m. balandžio 8 d.
„Reikia vėl atgaivinti kontempliacijos dvasią, kad Dievo meilė sušildytų mūsų širdis.“

2014 m. balandžio 7 d.
„Kaip sveika mums leisti, kad Viešpats supurtytų mūsų drungną ir paviršutinišką gyvenimą!“

2014 m. balandžio 5 d.
„Evangelijoje galime kiekvieną dieną klausytis mums kalbančio Jėzaus. Nešiokimės visada su savimi mažą Evangelijos knygelę!“

2014 m. balandžio 4 d.
„Su Jėzumi gyvenimas tampa pilnatviškas. Su Juo lengviau atrasti visų dalykų prasmę.“

2014 m. balandžio 3 d.
„Negalime susitaikyti su degradavimu ir skurdu, kurie mus supa. Krikščionis privalo reaguoti.“

2014 m. balandžio 1 d.
„Brangūs tėvai, mokykite savo vaikus melstis. Melskitės kartu su jais.“

2014 m. kovo mėn.

2014 m. kovo 31 d.
„Gavėnia - tai laikas gyvenimo krypties pakeitimui, apsisprendimui veikti blogio ir skurdo akivaizdoje.“

2014 m. kovo 29 d.
„Gyvename visuomenėje, kuri patraukia Dievą iš akiračio. O tai diena po dienos įveda širdį į narkozę.“

2014 m. kovo 28 d.
„Mums visiems reikia pasitaisyti, pasikeisti į gera. Gavėnia padeda mums kovoti su savo ydomis.“

2014 m. kovo 27 d.
„Gavėnia yra malonės laikas, laikas atsiversti ir gyventi pagal Krikšto reikalavimus.“

2014 m. kovo 25 d.
„Negalime būti drungni mokiniai. Bažnyčiai reikia mūsų drąsos, kad liudytume tiesą.“

2014 m. kovo 24 d.
„Jėzus niekada nebūna toli nuo mūsų, nusidėjėlių. Jis nori išlieti ant mūsų visą savo gailestingumą, be saiko.“

2014 m. kovo 22 d.
„Jėzus yra mūsų viltis. Niekas, net liga nė mirtis, negali mūsų atskirti nuo išganančios jo Meilės galybės.“

2014 m. kovo 21 d.
„Liga ir mirtis nėra tabu. Tai dalykai, su kuriais turime susitikti Jėzaus akivaizdoje.“

2014 m. kovo 20 d.
„Išmokime sakyti "Ačiū" Dievui, kitiems žmonėms. To mokome vaikus, bet vėliau tai pamirštame!“

2014 m. kovo 18 d.
„Krikščioniška meilė yra meilė be išskaičiavimų. To moko Gerasis Samarietis. To moko Jėzus.“

2014 m. kovo 17 d.
„Ačiū už visus išrinkimo metinėms skirtus palankumo pareiškimus. Labai prašau, toliau melskitės už mane.“

2014 m. kovo 13 d.
„Melskitės už mane.“

2014 m. kovo 8 d.
„Iššūkis krikščionims sutuoktiniams: būti kartu, mokėti mylėti vienas kitą amžina meile, ir padėti tai meilei augti.“

2014 m. kovo 7 d.
„Giliausias mūsų džiaugsmas ateina iš Kristaus: būkime su Juo, keliaukime su Juo, būkime Jo mokiniais.“

2014 m. kovo 6 d.
„Melskimės už persekiojamus krikščionis, kad mokėtų atsakyti į blogį gėriu.“

2014 m. kovo 5 d.
„Gavėnia yra tinkamas laikas aukoti. Kiekvieną dieną ką nors atimkime iš savęs, kad duotume kitiems.“

2014 m. kovo 4 d.
„Gyvenime visi daugybę kartų suklystame. Išmokime pripažinti savo klaidas ir prašyti atleidimo.“

2014 m. kovo 3 d.
„Kaip gerai išgyventi santuoką? Susivienijus Viešpatyje, kuris vis atnaujina meilę ir padaro ją stipresnę už bet kokį sunkumą."

2014 m. kovo 1 d.
„Būkime dėkingi visiems, kurie dėsto katalikiškose mokyklose. Ugdyti - tai meilės aktas, tai tarsi duoti gyvybę.“

2014 m. vasario mėn.

2014 m. vasario 28 d.
„Eucharistija mums yra labai svarbus dalykas: Kristus nori įeiti į mūsų gyvenimą ir pripildyti jį savo malonės.“

2014 m. vasario 27 d.
„Šeimoje yra visai normalu pasirūpinti tais, kuriems to reikia. Nebijokite savo trapumo.“

2014 m. vasario 25 d.
„Visi mes, pakrikštytieji, esame mokiniai misionieriai. Esame pašaukti tapti gyvąja Evangelija pasaulyje.“

2014 m. vasario 24 d.
„Marija visada yra šalia mūsų, ypač kai gyvenimo sunkumai mus prislegia visu svoriu.“

2014 m. vasario 22 d.
„Niekada nepraraskime vilties. Dievas mus myli net ir su mūsų klaidomis bei nuodėmėmis.“

2014 m. vasario 21 d.
„Sutvirtinimo sakramentas yra labai svarbus krikščioniui: jis mums duoda jėgų ginti savo tikėjimą ir drąsiai skelbti Evangeliją.“

2014 m. vasario 20 d.
„Viešpatie Jėzau, padaryk mus pajėgius mylėti kaip Tu.“

2014 m. vasario 18 d.
„Mokykimės iš Jėzaus melstis, atleisti, sėti taiką, pasilenkti prie tų, kam reikia pagalbos.“

2014 m. vasario 17 d.
„Brangūs ligoniai, nepraraskite vilties net pačiais sunkiausiais kančios momentais. Kristus yra šalia jūsų!“

2014 m. vasario 15 d.
„Melskimės už taiką Afrikoje, ypač Centrinės Afrikos Respublikoje ir Pietų Sudane.

2014 m. vasario 14 d.
„Jauni žmonės, nebijokite susituokti: susijungę ištikimoje ir vaisingoje santuokoje būsite laimingi.“

2014 m. vasario 13 d.
„Melskimės už seminaristus, kad klausytų Viešpaties balso ir drąsiai su džiaugsmu juo sektų.“

2014 m. vasario 11 d.
„Sveikinu visus ligonius ir kenčiančius žmones. Nukryžiuotasis Kristus yra šalia jūsų. Glauskitės prie Jo!“

2014 m. vasario 11 d.
„Šiandien kviečiu jus melstis kartu su manimi už Jo Šventenybę Benediktą XVI, didelės drąsos ir didelio nuolankumo vyrą.“

2014 m. vasario 10 d.
„Melskimės už visus gerus ir ištikimus kunigus, kurie kilniadvasiškai ir tyliai aukodamiesi pasišvenčia savo žmonėms.“

2014 m. vasario 8 d.
„Sakramentai, ypač Išpažintis ir Eucharistija, - tai išskirtinė galimybė susitikti su Kristumi.“

2014 m. vasario 7 d.
„Kokį skonį įgauna gyvenimas, kai leidžiamės užliejami Dievo meilės!“

2014 m. vasario 6 d.
„Pasaulis mus ragina žiūrėti savęs, rūpintis turtais ir malonumais. Evangelija kviečia atsiverti kitiems, dalintis su vargšais.“

2014 m. vasario 4 d.
„Mielas jaunime, Jėzus mums teikia gyvenimą, apsčiai gyvenimo. Būdami arti Jo, turėsime džiaugsmą širdyse ir šypseną lūpose.“

2014 m. vasario 3 d.
„Svarbu turėti draugų, kuriais galima pasitikėti. Bet svarbiausia yra pasitikėti Viešpačiu, kuris mūsų neapvils niekada.“

2014 m. vasario 2 d.
„Pasaulinė Pašvęstojo gyvenimo diena tebūna gera proga atrasti, kad Jėzus Kristus yra mūsų gyvenimo centras.“

2014 m. vasario 1 d.
„Kartais mes būname liūdni dėl savo nuodėmių naštos. Nenusiminkime, Kristus atėjo jos pašalinti, Jis mums duoda ramybę.“

2014 m. sausio mėn.

2014 m. sausio 31 d.
„Niekas neišsigelbsti pats vienas. Krikščionių gyvenime labai svarbi bendruomeninė dimensija.“

2014 m. sausio 30 d.
„Negaliu įsivaizduoti krikščionio, kuris nemoka šypsotis. Stenkimės džiaugsmingai liudyti savo tikėjimą.“

2014 m. sausio 28 d.
„Melskimės už krikščionių vienybę. Juk mus jungia tiek daug ir tokių brangių dalykų!“

2014 m. sausio 27 d.
„Mielas jaunime, nepasitenkinkite vidutinybės gvenimu. Leiskitės, kad jus pakerėtų tai, kas yra tikra ir gražu - Dievas!“

2014 m. sausio 25 d.
„Lengva kreiptis į Dievą ko nors prašant, visi tai darome. Kada išmoksime taip pat ir dėkoti Jam bei Jį garbinti?“

2014 m. sausio 24 d.
„Esame pašaukti kiekvieną dieną išgyventi savo Krikštą kaip nauji kūriniai, apsivilkę Kristumi.“

2014 m. sausio 23 d.
„Kaip Marija saugokime savyje per Kalėdas uždegtą šviesą, neškime ją visur, į kasdienį gyvenimą.“

2014 m. sausio 22 d.
„Savo maldomis prisijungiu prie Žygio už gyvybę Vašingtone. Tepadeda mums Dievas rodyti pagarbą visoms gyvybės formoms, ypač labiausiai pažeidžiamoms.“

2014 m. sausio 21 d.
„Jei kasdienybėje gvename pagal tikėjimą, tada ir darbas tampa proga perduoti džiaugsmą, kad esame krikščionys.“

2014 m. sausio 20 d.
„Nepakanka tik sakyti, kad esame krikščionys, reikia gyventi tikėjimu, ne tik žodžiais, bet ir darbais.“

2014 m. sausio 18 d.
Karai sugriauna daugybę gyvenimų. Ypač galvoju apie vaikus, iš kurių pavagiama vaikystė“

2014 m. sausio 17 d.
„Kokia galinga yra malda! Niekada nepraraskime ryžto, vis kartokime: 'Viešpatie, suteik mums savo ramybę'“

2014 m. sausio 16 d.
„Melskimės už taiką ir stenkimės ją kurti, pradėdami nuo savo namų!“

2014 m. sausio 14 d.
„Nuolat dėkokime Dievui, visų pirma už jo kantrybę ir gailestingumą.“

2014 m. sausio 13 d.
„Viešpats beldžiasi į mūsų širdies duris. Ar nepakabinome ant jų plakato su užrašu: "Netrukdyti"?“

2014 m. sausio 11 d.
„Nė vienas senolis neturėtų jaustis "tremtinys" mūsų šeimose. Garbaus amžiaus žmonės yra turtas visuomenei.“

2014 m. sausio 10 d.
„Stabtelėkime priešais Betliejaus Kūdikį. Leiskime, kad Dievo švelnumas sušildytų mūsų širdį“

2014 m. sausio 9 d.
„Kontempliuokime Dievo Sūnaus, gimusio vargšu, nusižeminimą. Sekime jo pavyzdžiu, dalindamiesi tuo, ką turime, su silpniausiais.“

2014 m. sausio 7 d.
„Palikime prie stalo laisvą vietą tam, kam trūksta būtiniausių dalykų, tam, kas liko vienas.“

2014 m. sausio 5 d.
„Brangūs bičiuliai, noriu padėkoti jums už daugybę gražių linkėjimų, kuriuos man atsiuntėte Kalėdų šventėms. Viešpats telaimina jus visus!“

2014 m. sausio 4 d.
„Mielas jaunime, Jėzus nori būti jūsų draugu ir trokšta, kad visur skleistumėte šios draugystės džiaugsmą.“

2014 m. sausio 3 d.
„Kūdikėlis Jėzus atskleidžia begalinės Dievo meilės, kuria Jis apsupa kiekvieną iš mūsų, švelnumą.“

2014 m. sausio 2 d.
„Dievas apsireiškia ne jėgoje ar valdžios galioje, bet naujagimio silpume ir trapume.“

Skaityti 6417 kartai