Facebook Image

Popiežiaus Pranciškaus Tweet žinutės - 2015

2015 m. gruodžio mėn.

2015 m. gruodžio 31 d.
„Dėkokime Dievui, kuris visada yra su mumis, mums artimas ir gailestingas (plg. Misericordiae Vultus, 6).“

2015 m. gruodžio 30 d.
„Niekas negali apriboti atleidžiančios Dievo meilės (Misericordiae vultus 3).“

2015 m. gruodžio 29 d.
„Gailestingumas visada pranoksta nuodėmės mastą (Misericordiae Vultus, 3).

2015 m. gruodžio 26 d.
„Melskimės už krikščionis, kurie yra persekiojami, daugybei žmonių dažnai gėdingai tylint.“

2015 m. gruodžio 25 d.
„Kai Kristus yra tavo draugas, tu turi džiaugsmą, ramybę, laimę.“

2015 m. gruodžio 24 d.
„Dievas yra mus įsimylėjęs. Jis tampa mažu, kad mums būtų lengviau atsiliepti į jo meilę.“

2015 m. gruodžio 20 d.
„Į sunkią nuodėmę Dievas atsako apsčiu gailestingumu (Misericordiae Vultus, 3).“

2015 m. gruodžio 19 d.
„Gailestingumas yra Dievą ir žmogų suvienijantis kelias, nes atveria širdį vilčiai, kad esame visada mylimi. (Misericordiae Vultus, 2).“

2015 m. gruodžio 15 d.
„Uždavinys kiekvienai dienai: duoti truputį Kristaus švelnumo tam, kam labiausiai reikia.“

2015 m. gruodžio 8 d.
„Tegul Gailestingumo Jubiliejus atneša visiems Dievo gerumą ir švelnumą!“

2015 m. gruodžio 1 d.
„Telaimina Dievas Afriką!“

2015 m. lapkričio mėn.

2015 m. lapkričio 30 d.
„Atėjo laikas naujiems krikščionybės skelbėjams - dar dosnesniems, dar džiugesniems, dar šventesniems.“
„Mes, krikščionys ir musulmonai, esame broliai ir turime elgtis kaip broliai.“

2015 m. lapkričio 29 d.
„Gailestingumo Jubiliejus primena mums, kad Dievas laukia mūsų ištiesęs rankas, kaip tėvas sūnaus palaidūno.“
„Ten, kur viešpatauja prievarta ir neapykanta, krikščionys yra pašaukti liudyti Dievą, kuris yra Meilė.“
„Atvykstu į Centrinės Afrikos Respubliką kaip taikos piligrimas ir prisistatau kaip vilties apaštalas.“

2015 m. lapkričio 28 d.
„Uganda matė krikščionių kankinių liudijimą. Tepadeda jie mums be baimės skleisti Evangelijos džiaugsmą.“

2015 m. lapkričio 25 d.
„Mungu abariki Kenya! Dievas telaimina Keniją!“

2015 m. lapkričio 19 d.
„Dievo akyse yra svarbūs visi žmonės - visi iki vieno.“

2015 m. lapkričio 15 d.
„Man džiugu šiandien melstis su broliais liuteronais Romoje. Dievas telaimina visus, kurie darbuojasi dėl krikščionių dialogo ir vienybės.“

2015 m. lapkričio 14 d.
„Reiškiu savo gilų skausmą dėl teroristinių išpuolių Paryžiuje. Melskitės kartu su manimi už aukas ir jų šeimas.“

2015 m. lapkričio 12 d.
„Mes, krikščionys, visi esame pašaukti būti panašūs į Gerąjį Ganytoją ir rūpintis sužeistomis šeimomis.“

2015 m. spalio mėn.

2015 m. spalio 31 d.
„Tuštybė ne tik atitolina mus nuo Dievo, bet ir padaro juokingais.“

2015 m. spalio 29 d.
„Prašykime Arkangelo Mykolo pagalbos, kad apgintų mus nuo velnio klastos ir pinklių.“

2015 m. spalio 27 d.
„Tėvai, ar mokate "švaistyti laiką" su savo vaikais? Tai vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos galite padaryti kiekvieną dieną.“

2015 m. spalio 24 d.
„Ekonomikos vystymasis privalo turėti žmogišką veidą, kad niekas neliktų atmestas.“

2015 m. spalio 22 d.
„Vargšuose matykime Kristaus, kuris tapo vargšu dėl mūsų, veidą.“

2015 m. spalio 20 d.
„Korupcija - tai vėžys, suardantis visuomenę.“

2015 m. spalio 13 d.
„Išmokime būti solidarūs. Be solidarumo mūsų tikėjimas yra miręs.“

2015 m. spalio 10 d.
„Darbas yra svarbus dalykas, bet taip pat ir poilsis. Išmokime gerbti poilsio, ypač sekmadieninio, laiką.“

2015 m. spalio 8 d.
„Mielas jaunime, melskite Viešpaties laisvos širdies, kad netaptumėte įvairių pasaulio pinklių vergais.“

2015 m. spalio 3 d.
„Tikėjimas nėra dovana, skirta man asmeniškai. Tikėjimu reikia džiaugsmingai dalintis.“

2015 m. spalio 1 d.
„Mūsų gyvenimas nėra beprasmės klajonės. Turime aiškų tikslą - Tėvo namus.“

2015 m. rugsėjo mėn.

2015 m. rugsėjo 28 d.
„Dėkoju jums iš visos širdies. Kristaus meilė visada teveda amerikiečių tautą!“

2015 m. rugsėjo 22 d.
„Ačiū visiems kubiečiams! Nuoširdžiai dėkoju!“

2015 m. rugsėjo 18 d.
„Kviečiu jus melstis kartu su manimi už mano kelionę į Kubą ir Jungtines Amerikos Valstijas. Man reikia jūsų maldų.“

2015 m. rugsėjo 17 d.
„Nepaisant neteisybės ir kančių, Viešpaties pergalė yra užtikrinta.“

2015 m. rugsėjo 14 d.
„Dievas labai myli nuolankiuosius. Kai gyvename nuolankiai, Jis perkeičia mūsų menkas pastangas ir daro didžius dalykus.“

2015 m. rugsėjo 12 d.
„Kaskart kai darome kryžiaus ženklą, prisiartiname prie didingojo Trejybės slėpinio.“

2015 m. rugsėjo 10 d.
„Ar pasakome Dievui "AČIŪ" kiekvieną dieną?“

2015 m. rugsėjo 8 d.
„Tegul kiekviena parapija ir vienuolinė bendruomenė Europoje priima vieną pabėgėlių šeimą.“

2015 m. rugsėjo 4 d.
„Karas gimdo visas skurdo rūšis, jis grobia gyvybes ir žudo sielas.“

2015 m. rugsėjo 1 d.
„Šiandien Pasaulinė maldų už kūrinijos saugojimą diena. Melskimės ir veikime.“

2015 m. rugpjūčio mėn.

2015 m. rugpjūčio 28 d.
„Viešpatie, padėk mums būti dosnesniems ir labiau artimiems vargstančioms šeimoms.“

2015 m. rugpjūčio 25 d.
„Jei krikščionis yra per daug prisirišęs prie pinigų, jis eina klaidingu keliu.“

2015 m. rugpjūčio 21 d.
„Kasdienis Evangelijos skaitymas padeda mums nugalėti egoizmą ir ryžtingai sekti mūsų Mokytoją Jėzų.“

2015 m. rugpjūčio 18 d.
„Kai patiriame gailestingąją Tėvo meilę, labiau pajėgiame dalintis šiuo džiaugsmu su kitais.“

2015 m. rugpjūčio 15 d.
„Marijos gyvenimas rodo, kad Dievas atlieka didžius darbus per pačius nuolankiausius.“

2015 m. rugpjūčio 13 d.
„Marija yra malonės pilnoji. Ji suteikia mums saugų prieglobstį gundymo akimirką.“

2015 m. rugpjūčio 11 d.
„Susitikimas su Kristumi gali visiškai perkeisti mūsų gyvenimą.“

2015 m. rugpjūčio 8 d.
„Krikščioniškoje šeimoje išmokstame visokių dorybių. Visų pirma - mylėti, nieko už tai nereikalaujant.“

2015 m. rugpjūčio 6 d.
„Krikščioniškoje šeimoje išmokstame visokių dorybių. Visų pirma - mylėti, nieko už tai nereikalaujant.“

2015 m. rugpjūčio 4 d.
„Leiskime, kad Dievo meilė įsišaknytų mumyse, tada būsime pajėgūs dovanoti save kitiems.“

2015 m. rugpjūčio 1 d.
„Svetingumas šeimoje šiandien yra lemiama dorybė, ypač didelio skurdo situacijose.“

2015 m. liepos mėn.

2015 m. liepos 30 d.
„Veiksmingiausias liudijimas apie santuoką yra pavyzdingas krikščionių sutuoktinių gyvenimas.“

2015 m. liepos 30 d.
„Veiksmingiausias liudijimas apie santuoką yra pavyzdingas krikščionių sutuoktinių gyvenimas.“

2015 m. liepos 28 d.
„Mielas jaunime, nebijokite santuokos. Kristus savo malone lydi tuos, kurie pasilieka vienybėje su Juo.“

2015 m. liepos 25 d.
„Krikščionių liudijimas yra konkretus. Žodžiai be pavyzdžių yra tušti.“

2015 m. liepos 23 d.
„Kas padeda ligoniams ir vargšams, tas prisiliečia prie gyvo ir esančio tarp mūsų Kristaus kūno.“

2015 m. liepos 21 d.
„Bažnyčia yra pašaukta tapti vis atidesnė ir rūpestingesnė vargšų atžvilgiu.“

2015 m. liepos 17 d.
„Kai viskas griūva, tik vienas dalykas palaiko mūsų viltį: Dievas mus myli, myli kiekvieną!“

2015 m. liepos 4 d.
„Tikrąją laisvę ir tikrąją laimę teikia atjaučianti Kristaus meilė.“

2015 m. birželio mėn.

2015 m. birželio 30 d.
„Kaip gražu skelbti visiems Dievo meilę, kuri mus gelbsti ir teikia prasmę mūsų gyvenimui!“

2015 m. birželio 27 d.
„Bažnyčia yra motina, turinti atvirą širdį, pasirengusi padėti visiems, ypač tiems, kurie deda daugiausia pastangų.“

2015 m. birželio 23 d.
„Dievo meilė yra dovana. Jis nieko mūsų neprašo už tai, tik ją priimti.“

2015 m. birželio 19 d.
„Viešpatie, persmelk mus savo jėga ir savo šviesa, kad saugotume gyvybę, kad kurtume geresnę ateitį.“

„Keliaukime giedodami! Tegul mūsų kovos ir mūsų susirūpinimas šia planeta neatima mums vilties teikiamo džiaugsmo.“

2015 m. birželio 18 d.
„Egzistuoja tikra "ekologinė skola", ypač Šiaurinio pusrutulio Pietiniam.“

„Kiekviena gyva būtybė yra Tėvo meilės objektas, jis jai paskiria vietą pasaulyje.“

2015 m. birželio 13 d.
„Šiandien Bažnyčia yra kankinių Bažnyčia - tiek daug joje herojiškų tikėjimo liudytojų. Mokykimės drąsos iš jų.“

2015 m. birželio 11 d.
„Kur nėra darbo, trūksta ir žmogiškojo orumo.“

2015 m. birželio 9 d.
„Eucharistijos sakramente sutinkame Dievą, kuris dovanoja pats save.“

2015 m. birželio 4 d.
„Turime kurti visuomenę remdamiesi Palaiminimais, keliauti link Karalystės kartu su paskutiniaisiais.“

2015 m. birželio 2 d.
„Evangelijos šviesa yra vadovas kiekvienam, kas nori tarnauti meilės civilizacijai.“

2015 m. gegužės mėn.

2015 m. gegužės 30 d.
„Viešpatie, suteik mums malonę apstulbti sutikus Tave.“

2015 m. gegužės 28 d.
„Krikščionis yra ne teorijos, bet asmens - prisikėlusio, gyvo Kristaus, vienintelio visų žmonių Išganytojo - liudytojas.“

2015 m. gegužės 26 d.
„Laikykimės ketvirtojo Dievo įsakymo, su meile aplankydami savo garbingo amžiaus tėvus.“

2015 m. gegužės 23 d.
„Kiekvieną dieną šaukimės Šventosios Dvasios. Ji mus veda Kristaus mokinių keliu.“

2015 m. gegužės 22 d.
„Viešpatie, siųsk Šventąją Dvasią paguosti ir sustiprinti persekiojamus krikščionis.“

2015 m. gegužės 21 d.
„Kartais būna Dievo tylėjimas, kurio neįmanoma suprasti kitaip kaip tik žvelgiant į Nukryžiuotąjį.“

2015 m. gegužės 19 d.
„Dievas visada mūsų laukia, visada mus supranta, visada mums atleidžia.“

2015 m. gegužės 16 d.
„Geriau yra sužeista, bet išėjusi į gatvę Bažnyčia, negu Bažnyčia, kuri serga dėl to, kad yra užsisklendusi savyje.“

2015 m. gegužės 14 d.
„Brangūs tėvai, reikia turėti daug kantrybės ir atleisti iš visos širdies.“

2015 m. gegužės 12 d.
„Kodėl mums taip sunku pakęsti kitų trūkumus? Užmirštame, kad Jėzus pakentė visas mūsų nuodėmes?“

2015 m. gegužės 9 d.
„Mokykimės būti geranoriški, mylėti visus, net ir tuos, kurie mūsų nemyli.“

2015 m. gegužės 7 d.
„Kai neįmanoma užsidirbti duonai, prarandamas orumas. Tai šiandienos drama, ypač jauniems žmonėms.“

2015 m. gegužės 5 d.
„Mums yra labai sveika truputį pabūti prieš Tabernakulį, kad pajustume, kaip Jėzus žvelgia į mus.“

2015 m. gegužės 2 d.
„Kristaus meilė pripildo mūsų širdį ir įgalina mus visada atleisti.“

2015 m. balandžio mėn.

2015 m. balandžio 30 d.
„Kai užgriūva problemos, net ir labai didelės, nepraraskime pasitikėjimo begaliniu Dievo gailestingumu.“

2015 m. balandžio 28 d.
„Kiekviena krikščionių bendruomenė turi būti svetingi namai ieškantiems Dievo, taip pat ir tiems, kas ieško brolio, kuris išklausytų.“

2015 m. balandžio 25 d.
„Mes, krikščionys, esame kviečiami išeiti iš savo "aptvarų" ir nešti visiems Dievo gailestingumą ir meilę.“

2015 m. balandžio 23 d.
„Sakramentuose randame jėgų mąstyti ir veikti pagal Evangeliją.“

2015 m. balandžio 21 d.
„Reikia saugoti žemę, kad ir toliau galėtų būti tokia, kokios nori Dievas - gyvybės šaltinis visai žmonijos šeimai.“

2015 m. balandžio 17 d.
„Marija, Skausmų Motina, padėk mums suprasti Dievo valią skaudžių išgyvenimų akimirkomis.“

2015 m. balandžio 14 d.
„Viešpats niekada nepavargsta mums atleisti. Tai mes pavargstame prašyti jo atleidimo.“

2015 m. balandžio 10 d.
„Galime nešti Evangeliją kitiems tik jeigu ji giliai persmelkia mūsų gyvenimą.“

2015 m. balandžio 9 d.
„Viešpatie, suteik mums ašarų malonę, kad apverktume savo kaltes ir gautume Tavo atleidimą.“

2015 m. balandžio 6 d.
„Viešpatie, padėk mums gyventi didžiadvasiškai, kad mylėtume be ribų.“

2015 m. balandžio 5 d.
„Kristus prisikėlė! Kristus yra gyvas ir keliauja su mumis!“

2015 m. balandžio 3 d.
„Kristaus Kryžius - tai ne pralaimėjimas. Kryžius yra meilė ir gailestingumas.“

2015 m. balandžio 2 d.
„Jėzus plauna apaštalams kojas. Ar esame pasiruošę taip tarnauti kitiems?“

2015 m. kovo mėn.

2015 m. kovo 31 d.
„Išpažintis yra Dievo švelnumo sakramentas, tai jo būdas mus apkabinti.“

2015 m. kovo 17 d.
„Leiskime, kad Dievas pripildytų mus savo gerumo ir gailestingumo.“

2015 m. kovo 14 d.
„Gavėnia - tai laikas, skirtas artintis prie Kristaus per Dievo Žodį ir sakramentus.“

2015 m. kovo 12 d.
„Atsargiai su patogiu gyvenimu! Kai jaučiamės patogiai, lengvai užmirštame kitus.“

2015 m. kovo 10 d.
„Pačiais sunkiausiais momentais prisimink: Dievas yra mūsų Tėvas; Dievas neapleidžia savo vaikų.“

2015 m. kovo 9 d.
„Nuolankumas gelbsti žmogų; puikybė jį veda iš kelio.“

2015 m. kovo 7 d.
„Statykime savo tikėjimo gyvenimą ant uolos - Kristaus.“

2015 m. kovo 5 d.
„Jeigu per daug prisirišame prie turtų, nesame laisvi. Esame vergai.“

2015 m. kovo 3 d.
„Kai nemyli, širdis užkietėja. Viešpatie, duok mums širdį, mokančią mylėti!“

2015 m. vasario mėn.

2015 m. vasario 28 d.
„Jėzus užtaria mus kiekvieną dieną. Melskime: Viešpatie, pasigailėk manęs, užtark mane!“

2015 m. vasario 21 d.
„Nėra tokios nuodėmės, kurios Dievas negalėtų atleisti. Mums tereikia prašyti jo atleidimo.“

2015 m. vasario 20 d.
„Sakramentai yra Tėvo švelnumo ir meilės parodymas kiekvienam iš mūsų.“

2015 m. vasario 19 d.
„Ten, kur yra vyrų ir moterų, pašventusių savo gyvenimą Dievui, ten yra džiaugsmas.“

2015 m. vasario 18 d.
„Viešpatie, suteik mums malonę jaustis nusidėjėliais.“

2015 m. vasario 17 d.
„Per Gavėnią suraskime konkrečių būdų, kaip įveikti savo abejingumą.“

2015 m. vasario 16 d.
„Jėzus atėjo atnešti visiems nesibaigiantį džiaugsmą.“

2015 m. vasario 8 d.
„Jėzus - tai ne praeities personažas. Jis ir toliau šviečia kelią žmogui.“

2015 m. vasario 6 d.
„Turėti tikėjimą - tai nereiškia nesutikti sunkumų, bet turėti jėgų juos įveikti, žinant, kad nesame vieni.“

2015 m. vasario 3 d.
„Visi esame nusidėjėliai. Visi esame kviečiami nuoširdžiai atsiversti.“

2015 m. sausio mėn.

2015 m. sausio 31 d.
„Skubiai reikalingas patikimas tiesos ir evangelinių vertybių liudijimas.“

2015 m. sausio 29 d.
„Tikroji meilė nežiūri į patirtą blogį. Džiaugiasi darydama gera.“

2015 m. sausio 27 d.
„Aušvicas išrėkia nežmoniškos kančios skausmą ir šaukiasi ateities, paremtos pagarba, taika ir tautų sutarimu.“

2015 m. sausio 24 d.
„Praktikuoti artimo meilę - tai geriausias būdas evangelizuoti.“

2015 m. sausio 19 d.
„Mano bičiuliams Šri Lankoje ir Filipinuose: Visus jus telaimina Dievas. Labai prašau, melskitės už mane.“

2015 m. sausio 16 d.
„Šeima yra didžiausias kiekvienos šalies turtas. Darbuokimės visi, kad apsaugotume ir sutvirtintume šį kertinį visuomenės akmenį!“

2015 m. sausio 15 d.
„Dievas telaimina ir tesaugo Šri Lanką.“

2015 m. sausio 14 d.
„Šventasis Juozapai Vaz, mokyk mus augti šventume ir gyventi pagal Evangelijos gailestingumo žinią.“

2015 m. sausio 12 d.
„Šiandien, kai pradedu kelionę į Šri Lanką ir Filipinus, prašau jūsų melstis su manimi už šių šalių žmones.“

2015 m. sausio 10 d.
„Sekmadienis yra Viešpaties diena. Raskime laiko pabūti su Juo.“

2015 m. sausio 6 d.
„Jėzus atėjo mūsų išgelbėti. Neatsisakykime šios nuostabios dovanos!“

2015 m. sausio 5 d.
„Viešpatie, išmokyk mus atpažinti Tave ligoniuose, vargšuose ir kenčiančiuose.“

2015 m. sausio 3 d.
„Krikščionybė plinta dėka džiaugsmo mokinių, kurie žino esantys mylimi ir išgelbėti.“

2015 m. sausio 1 d.
„Kiek nekaltų žmonių ir kiek vaikų kenčia pasaulyje! Viešpatie, dovanok mums savo taiką!“

Skaityti 6387 kartai