Facebook Image

Popiežiaus Pranciškaus Tweet žinutės - 2016

2016 m. gruodžio mėn.

2016 m. gruodžio 31 d.
„Baigiantis metams, prisiminkime išgyventas dienas, savaites, mėnesius, kad padėkotume ir viską paaukotume Viešpačiui.“

2016 m. gruodžio 30 d.
„Šventoji Nazareto Šeima, padėk visiems pripažinti šeimos sakralumą ir jos grožį Dievo plane.“

2016 m. gruodžio 29 d.
„Leiskimės, kad mus paliestų išganantis švelnumas. Ateikime arčiau prie Dievo, kuris prisiartino prie mūsų, stabtelėkime ir įsižiūrėkime į prakartėlę.“

2016 m. gruodžio 28 d.
„Dievas, įsimylėjęs mus, švelniai traukia mus prie savęs, gimdamas tarp mūsų vargšas ir trapus, kaip vienas iš mūsų.“

2016 m. gruodžio 27 d.
„Kalėdos visų pirma kvepia viltimi, kadangi nepaisant mūsų tamsybių, nušvinta Dievo šviesa.“

2016 m. gruodžio 26 d.
„Minėdami Šventąjį Steponą, prisiminkime praeities ir šiandienos kankinius. Nugalėkime blogį gerumu, neapykantą meile.“

2016 m. gruodžio 25 d.
„Mums gimė Kristus, džiūgaukime mūsų išganymo dieną!“

2016 m. gruodžio 24 d.
„Tegul mūsų akys, kaip ir Betliejaus piemenų, prisipildo nuostabos, Kūdikėlyje Jėzuje kontempliuojant Dievo Sūnų.“

2016 m. gruodžio 23 d.
„Viešpats tampa žmogumi, kad keliautų su mumis per mūsų kasdienį gyvenimą.“

2016 m. gruodžio 22 d.
„Jėzaus, kuris ateina prisiimti mūsų žmogiškojo silpnumo naštą, gimimas jau arti.“

2016 m. gruodžio 21 d.
„Gailestingumas gimdo džiaugsmą, nes širdis atsiveria naujo gyvenimo vilčiai.“

2016 m. gruodžio 20 d.
„Gailestingumas - tai konkretus Dievo meilės veiksmas. Atleisdamas jis perkeičia gyvenimą.“

2016 m. gruodžio 19 d.
„Niekas iš to, ką atgailaujantis nusidėjėlis atneša Dievo gailestingumo akivaizdon, nelieka neapkabinta jo atleidimo.“

2016 m. gruodžio 18 d.
„Mūsų džiaugsmas kyla iš žinojimo, kad Viešpats yra arti, su savo švelnumu, gailestingumu, atlaidumu ir meile.“

2016 m. gruodžio 17 d.
„Dėkoju jums už jūsų meilę. Nepamirškite melstis už mane.“

2016 m. gruodžio 16 d.
„Atleidimas yra labiausiai regimas ženklas Tėvo meilės, kurią Jėzus norėjo apreikšti visu savo gyvenimu.“

2016 m. gruodžio 15 d.
„Dievo meilė, kuri moka įžvelgti kiekvieno žmogaus širdyje patį slapčiausią troškimą, turi būti aukščiau visų kitų dalykų.“

2016 m. gruodžio 14 d.
„Dabar tinkamas laikas leisti kūrybingai veikti gailestingumui, kad kiltų daugybė naujų iniciatyvų, kurios yra malonės vaisius.“

2016 m. gruodžio 13 d.
„Šiandien norėčiau, kad kiekvienas prisimintų savo istoriją ir dovanas, gautas iš Viešpaties.“

2016 m. gruodžio 12 d.
„Guadalupės Dievo Motinos šventėje paveskime jai Amerikos tautas ir Bažnyčios misiją tame kontinente.“

2016 m. gruodžio 11 d.
„Adventas tebūna vilties laikas. Eikime pasitikti Viešpaties, kuris ateina pas mus.“

2016 m. gruodžio 10 d.
„Visi ryžtingai darbuokimės, kad neliktų nė vieno žmogaus, kurio pagrindinės teisės būtų nepripažįstamos.“

2016 m. gruodžio 9 d.
„Melskimės už visas genocido aukas ir įsipareigokime rūpintis, kad toks nusikaltimas daugiau niekada neįvyktų pasaulyje.“

2016 m. gruodžio 8 d.
„Mokykimės iš Mergelės Marijos turėti nuolankią širdį, sugebančią priimti Dievo dovanas.“

2016 m. gruodžio 7 d.
„Ne prozelitizmas augina Bažnyčią, bet jos patrauklumas.“

2016 m. gruodžio 6 d.
„Jėzus duoda prasmę mano gyvenimui čia, žemėje, ir viltį būsimajam gyvenimui.“

2016 m. gruodžio 5 d.
„Jėzus moko visada eiti prie esmės ir atsakingai atlikti savo misiją.“

2016 m. gruodžio 4 d.
„Adventas - tai laikas paruošti savo širdis priimti Kristų, mūsų Išganytoją  ir mūsų viltį.“

2016 m. gruodžio 3 d.
„Mes visi esame pašaukti išeiti kaip misionieriai ir nešti Dievo meilės žinią visiems žmonėms, kur jie bebūtų.“

2016 m. gruodžio 2 d.
„Kviečiu visus geros valios žmones veikti prieš prekybą žmonėmis ir naujas vergijos formas.“

2016 m. gruodžio 1 d.
„Šiandien prisimename palaimintąjį Karolį de Fuko, kuris sakė: tikėjimas - tai Jėzaus matymas kiekviename žmoguje.“

2016 m. lapkričio mėn.

2016 m. lapkričio 30 d.
„Šiandien yra apaštalo Andriejaus šventė. Su broliška meile meldžiuosi už Patriarchą Baltramiejų ir jam patikėtą Bažnyčią.“

2016 m. lapkričio 29 d.
„Jėzus kviečia mus būti džiaugsmo ir paguodos nešėjais, gailestingais Jo liudytojais.“

2016 m. lapkričio 28 d.
„Gailestingumas - tai ne skliausteliai Bažnyčios gyvenime, bet pati jos esmė, tai, kas leidžia prisiliesti prie Evangelijos.“

2016 m. lapkričio 27 d.
„Su Adventu visi pradėkime kelionę laike link Jėzaus, link Jo teisingumo ir taikos Karalystės.“

2016 m. lapkričio 26 d.
„Pasibaigus Jubiliejui, laikas žvelgti pirmyn, su ištikimybe, džiaugsmu ir entuziazmu naudojantis dieviškojo gailestingumo turtais.“

2016 m. lapkričio 25 d.
„Kiek moterų prislėgtų gyvenimo naštos ir prievartos! Viešpats nori, kad jos būtų laisvos ir orios.“

2016 m. lapkričio 24 d.
„Reikia išeiti iš savęs, norint sutikti kitus. Jeigu to nedarysime, tada ir mes, krikščionys, susirgsime susiskaldymu.“

2016 m. lapkričio 23 d.
„Šventoji Dvasia tepadeda mums būti kantriems pakenčiant kitus, nuolankiems ir paprastiems patariant kitiems.“

2016 m. lapkričio 22 d.
„Kaip trokštu, kad visi metai ateityje būtų pilni gailestingumo, kad kiekvienas žmogus sutiktų Dievo gerumą ir švelnumą!“

2016 m. lapkričio 21 d.
„Paveskime Viešpačiui Bažnyčią, visą žmoniją ir begalinį kosmosą, kad išlietų savo gailestingumą ant visų kūrinių.“
„Su dėkingumu prisiminkime pašvęstuosius, kurie klauzūriniuose vienuolynuose meldžiasi už Bažnyčią ir pasaulį.“

2016 m. spalio mėn.

2016 m. spalio 17 d.
„Linkiu, kad niekas negalėtų jums sutrukdyti stiprinti draugystę su Dievu.“

2016 m. spalio 16 d.
„Ryžtingai ženkime keliu link šventumo!“

2016 m. spalio 15 d.
„Šiandien Šventoji Teresė Avilietė kviečia mus daugiau melstis, kad būtume arčiau Dievo ir mūsų gyvenimas taptų geresnis.“

2016 m. spalio 14 d.
„Dievas niekada nesiliauja mūsų mylėjęs, netgi tada, kai nusidedame.“

2016 m. spalio 13 d.
„Gyvename pagal Evangeliją kaip padedame mažiausiems ir silpniausiems.“
„Pavedu visus migrantus Šventosios Nazareto Šeimos globai.“
„Krikščionių bendruomenei niekas nėra svetimšalis.“
„Vaikai turi teisę į sveiką ir saugią šeimos aplinką.“

2016 m. spalio 11 d.
„Kad gventume laimingi, turime palikti nuošalyje nuoskaudas, pyktį, prievartą ir kerštą.“

2016 m. spalio 8 d.
„Dievo Motina nori visiems mums dovanoti didelę dovaną - Jėzų. O su juo dovanoja mums meilę, ramybę, džiaugsmą.“

2016 m. spalio 7 d.
„Rožinis - tai malda, kuri visada lydi mano gyvenimą. Tai mažutėlių ir šventųjų malda... Tai mano širdies malda.“

2016 m. spalio 6 d.
„Skelbiame Dievą, kuris yra Meilė, kai mylime.“

2016 m. spalio 5 d.
„Ekumeninis ir tarpreliginis dialogas yra ne prabangos dalykas, bet tai, ko vis labiau reikia konfliktų ir susiskaldymų sužeistam pasauliui.“

2016 m. spalio 4 d.
„Trokštu nunešti Viešpaties Jėzaus paguodą kartu su visos Bažnyčios švelniu apkabinimu visiems, kurie nukentėjo nuo žemės drebėjimo.“

2016 m. spalio 3 d.
„Pavedu Marijai nerimą ir kančias tų žmonių, kurie įvairiose pasaulio vietose yra nekaltos konfliktų aukos.“

2016 m. spalio 2 d.
„Viešpats, kuriantis skirtumų darną, visada tegloboja mielus Kaukazo kraštus.“
„Bendrauti ir melstis už visus - tokie yra mūsų įrankiai, kad meilė ir ramybė atsirastų ten, kur yra neapykanta, o atleidimas ten, kur yra nuoskauda. “
„Dievas keičia pasaulį keisdamas mūsų širdis. Kai jis randa atvirą ir pasitikinčią širdį, joje gali daryti stebuklus.“

2016 m. spalio 1 d.
„Vargšai ir silpni žmonės - tai Kristaus kūnas, kuris kreipiasi pagalbos į visų konfesijų krikščionis.“
„Dievas pažįstamas ne per didingas idėjas ir gausias studijas, bet per nuolankios ir pasitikinčios širdies mažumą.“

2016 m. rugsėjo mėn.

2016 m. rugsėjo 30 d.
„Viešpatie, ištiesk savo kryžiaus šešėlį ant kariaujančių tautų. Teišmoksta eiti susitaikinimo, dialogo ir atleidimo keliu.“
„Šiandien išvykstu į Gruziją ir Azerbaidžaną. Lydėkite mane savo maldomis, kad kartu sėtume taiką, vienybę ir susitaikinimą“

2016 m. rugsėjo 29 d.
„Viešpats patikėjo arkangelams užduotį saugoti žmones.“

2016 m. rugsėjo 28 d.
„Kaip būtų gražu palikti pasaulį gražesnį negu radome!“

2016 m. rugsėjo 26 d.
„Brolyje, kuriam pagelbstime, atpažįstame veidą Dievo, kurio niekas negali regėti.“

2016 m. rugsėjo 25 d.
„Pasauliui reikia konkrečių solidarumo ženklų, ypač abejingumo pagundos akivaizdoje.“ 

2016 m. rugsėjo 24 d.
„Keliaukime kartu rūpindamiesi vienas kitu ir kūrinija, mūsų bendrais namais.“

2016 m. rugsėjo 23 d.
„Dievas nepavargsta nuolat teikdamas savo atleidimą, kiekvieną kartą, kai tik jo prašome.“

2016 m. rugsėjo 22 d.
„Kuo labiau leidžiamės patraukiami Dievo meilės, tuo stipriau naujai atgimsta mūsų gyvenimas.“

2016 m. rugsėjo 21 d.
„Dialogas gimsta tada, kai aš pajėgiu pripažinti, kad kitas žmogus man yra Dievo dovana ir turi ką man pasakyti.“

2016 m. rugsėjo 20 d.
„Kiekvienas susitikimas su kitu žmogumi yra sėkla, iš kurios gali išaugti vešlus medis, kur daugybė žmonių ras pavėsį ir maisto.“

2016 m. rugsėjo 19 d.
„Tarnavimas - tai būdas atlikti savo misiją, vienintelis būdas norint būti Jėzaus mokiniu.“

2016 m. rugsėjo 18 d.
„Mes, krikščionys, turime pareigą būti Evangelijos skelbėjais.“

2016 m. rugsėjo 17 d.
„Konkretus ženklas, kad tikrai sutikome Jėzų - tai džiaugsmas, kurį patiriame skelbdami Jį kitiems.“

2016 m. rugsėjo 16 d.
„Tik tas, kas tampa mažas prieš Viešpatį, gali patirti jo gailestingumo didybę.“

2016 m. rugsėjo 15 d.
„Bažnyčia yra pašaukta eiti su Jėzumi pasaulio keliais ir sutikti mūsų dienų žmoniją.“

2016 m. rugsėjo 14 d.
„Bažnyčios teikiamas atleidimas negali būti mažesnis negu Jėzaus ant kryžiaus ir Marijos po kryžiumi vienybėje su Juo.“

2016 m. rugsėjo 13 d.
„Prašykime tokio tikėjimo, kuris leistų pasitikėti Dievu, kad ir kas benutiktų gyvenime.“

2016 m. rugsėjo 11 d.
„Dievo Žodis gali atgaivinti išdžiūvusią širdį.“

2016 m. rugsėjo 10 d.
„Gailestingumas tikrai gali prisidėti prie žmoniškesnio pasaulio kūrimo.“

2016 m. rugsėjo 9 d.
„Viešpats ateina kiekvieną dieną, beldžiasi į mūsų širdies duris.“

2016 m. rugsėjo 8 d.
„Liudyti šiandieniniam  pasauliui gailestingumą - tai užduotis, nuo kurios niekas iš mūsų negali pabėgti.“

2016 m. rugsėjo 7 d.
„Dievas pasigaili mūsų visada, kai atgailaujame.“

2016 m. rugsėjo 6 d.
„Kokią didelę dovaną mums padovanojo Viešpats  išmokydamas mus atleisti, kad patirtume Tėvo gailestingumą!“

2016 m. rugsėjo 5 d.
„Kas kuria gyvenimą remdamasis Dievu, stato ant uolos, nes Jis yra visada ištikimas, net jeigu mes ir esame neištikimi.“

2016 m. rugsėjo 4 d.
„Nešiokime širdyje Motinos Teresės šypseną ir dovanokime ją tiems, kuriuos sutinkame savo kelyje.“

2016 m. rugsėjo 3 d.
„Sekime Motinos Teresės pavyzdžiu: ji gailestingumo darbus padarė savo gyvenimo vadovu ir keliu į šventumą.“

2016 m. rugsėjo 2 d.
„Gailestingoji meilė - tai prisiartinti prie ribinių situacijų tų vyrų ir moterų, kuriuos sutinkame kasdienybėje.“

2016 m. rugsėjo 1 d.
„Dievas mums padovanojo žemę, kad ją įdirbtume ir prižiūrėtume su pagarba bei nuosaikumu.“

2016 m. rugpjūčio mėn.

2016 m. rugpjūčio 31 d.
„Tarnaudami su meile ir švelnumu tiems, kuriems reikia pagalbos, mes augame kaip žmonės.“

2016 m. rugpjūčio 29 d.
„Dievo gailestingumas mums verčia mus būti gailestingais artimui.“

2016 m. rugpjūčio 28 d.
„Štai paprasta malda, kurią reikėtų kartoti kiekvieną dieną: 'Viešpatie, aš esu nusidėjėlis. Ateik man į pagalbą su savo gailestingumu'.“

2016 m. rugpjūčio 19 d.
„Kur yra meilė, ten taip pat yra supratimas ir atleidimas.“

2016 m. rugpjūčio 18 d.
„Niekada neapleiskime maldos, net kai atrodo, kad melstis yra beprasmiška.“

2016 m. rugpjūčio 17 d.
„Kryžiuje galime prisiliesti prie Dievo gailestingumo ir leistis, kad tas gailestingumas paliestų mus!“

2016 m. rugpjūčio 15 d.
„Pavedu jus motiniškam rūpesčiui mūsų Motinos, kuri gyvena Dievo šlovėje ir nuolat mus lydi mūsų kelionėje.“

2016 m. rugpjūčio 14 d.
„Prašykime mūsų Motinos Marijos padėti mums melstis nuolankia širdimi.“

2016 m. rugpjūčio 13 d.
„Tegul žmonės mato mūsų gyvenime Evangeliją - dosnią ir ištikimą meilę Kristui ir broliams.“

2016 m. rugpjūčio 12 d.
„Išpažintyje randame gailestingą Tėvo glėbį. Jo meilė mums atleidžia visada.“

2016 m. rugpjūčio 2 d.
„Džiaugsmo paslaptis: neužgesinti gražaus smalsumo, bet įsitraukti į veikimą, nes gyvenimo negalima uždaryti į stalčių.“

2016 m. liepos mėn.

2016 m. liepos 31 d.
„Nuoširdžiai dėkoju jums, mielas jaunime! Šventasis Jonas Paulius II džiaugiasi danguje ir jis padės jums nešti  Evangelijos džiaugsmą visur.“
„Jėzus tau kalba kasdien. Tegul jo Evangelija tampa tavo svastimi ir tegul ji būna tavo "navigatorius" gyvenimo keliuose!“
„Dievas daug tikisi iš tavęs dėl to, kas esi, o ne dėl to, ką turi. Jo akyse tu turi neįkainojamą vertę.“
„Dievas mus myli tokius, kokie esame, ir jokia nuodėmė, jokia yda ar suklydimas nepakeis jo nusistatymo.“

2016 m. liepos 30 d.
„Jėzus tave kvečia palikti savo pėdsaką gyvenime, pėdsaką, kuris pažymėtų tavo ir daugybės žmonių istoriją.“
„Dievas kviečia tave svajoti, nori parodyti, kad pasaulis dėka tavęs gali būti kitoks.“
„Atėjome į pasaulį, kad paliktume pėdsaką.“
„Jėzus ieško atvirų ir švelnių vargšams širdžių, ne kietų, bet klusnių ir skaidrių širdžių.“
„Jėzus trokšta tikrai pasišventusių širdžių, kurios gyvena iš Jo gautu atleidimu, kad išlietų jį su užuojauta broliams.“

2016 m. liepos 29 d.
„Apkabindamas kryžių, Jėzus apkabina visų laikų vyrų ir moterų nuogumą ir alkį, troškulį ir vienatvę, kančią ir mirtį.“
„Kas daro gailestingumo darbus, nebijo mirties.“
„Kaip norėčiau, kad sugebėtume būti šalia ligonių taip, kaip Jėzus: savo tyla, savo švelnumu, savo malda.“

2016 m. liepos 28 d.
„Jėzus Kristus mus ragina pažvelgti aukštyn ir svajoti apie aukštus dalykus. Per šias Pasaulines jaunimo dienas Jėzus nori įžengti į mūsų namus.“
„Viešpačiui patinka nusileisti į mūsų kasdienybę, kad galėtų keliauti su mumis.“
„Gailestinga širdis turi drąsos palikti patogų gyvenimą ir eiti link kitų, sugeba apkabinti visus.“
„Viešpats yra tarp mūsų ir rūpinasi mumis, tačiau nedaro sprendimų už mus.“

2016 m. liepos 26 d.
„Mielas jaunime, likime maldos vienybėje, kad šios Pasaulinės jaunimo dienos duotų gausių dvasinių vaisių. Pasimatysime rytoj! #Krakow2016“

2016 m. liepos 25 d.
„Mielas jaunime, dovanokime pasauliui daugybės rasių, kultūrų ir tautų, susivienijusių Jėzaus vardu, mozaiką! #Krakow2016“
„Mieli jauni žmonės, laiminu jūsų žingsnius link Krokuvos, kad tai būtų tikėjimo ir broliškumo piligrimystė. #Krakow2016“

2016 m. liepos 17 d.
„Prisiminkime pagyvenusius žmones ir ligonius, kurie vasarą dažnai lieka vieni ir gali jaustis apleisti.“

2016 m. liepos 15 d.
„Meldžiuosi už išpuolio Nicoje aukas ir jų artimuosius. Prašau Dievo atversti pykčio apakintų smurtautojų širdis.“

2016 m. liepos 7 d.
Šį mėnesį nebebus mano audiencijų, bet aš nenustosiu melstis už jus. Ir jūs, būkite geri, melskitės už mane!

2016 m. liepos 5 d.
„Suvienykime jėgas visuose lygmenyse, padarykime, kad taika mylimoje Sirijoje taptų įmanoma!“

2016 m. liepos 4 d.
„Vasara daugybei žmonių duoda galimybę pailsėti. Bet tai palankus metas puoselėti ir žmonių tarpusavio santykius.“

2016 m. liepos 3 d.
„Mylėti ir atleisti kaip Dievas myli ir atleidžia. Tai viso gyvenimo programa, kuriai neturi būti pertraukų ir išimčių.“

2016 m. liepos 2 d.
„Tikrasis džiaugsmas patiriamas šeimoje yra ne atsitiktinis ir praeinantis, bet turintis pamatą ir stabilus.“

2016 m. liepos 1 d.
„Šiandien darbo pasaulyje skubiai reikia ugdymo eiti švytinčiu, bet reikalaujančiu pastangų sąžiningumo keliu.“

2016 m. birželio mėn.

2016 m. birželio 30 d.
„Gailestingumo Jubilieus yra laikas visų susitaikinimui.“

2016 m. birželio 29 d.
„Viešpats šiandien kartoja kiekvienam Ganytojui: sek manimi, nepaisant sunkumų, sek manimi, skelbdamas Evangeliją visiems.“

2016 m. birželio 28 d.
„Jei savo gyvenime turime Dievą, džiaugsmas nešti jo Evangeliją bus mūsų stiprybė ir mūsų laimė.“

2016 m. birželio 27 d.
„Jėzus mūsų ieško ir kviečia padaryti jam vietos savo širdyje. Ar tai pastebime?“

2016 m. birželio 26 d.
„Armėnijos Bažnyčia tegyvena taikoje ir tebūna tarp mūsų visiška vienybė.“

2016 m. birželio 25 d.
„Armėnų kančios yra ir mūsų kančios. Tai visų Mistinio Kristaus Kūno narių kančios.“

2016 m. birželio 24 d.
„Pastangos dėl visiškos visų Viešpaties mokinių vienybės ir bendradabiavimo yra kaip ryški šviesa nakties tamsoje.“

2016 m. birželio 23 d.
„Prašau jūsų lydėti malda mano apaštalinę kelionę į Armėniją.“

2016 m. birželio 22 d.
„Būti krikščionimis - tai susieti savo gyvenimą, kiekvieną jo aspektą  su Jėzaus asmeniu, o per jį - su Tėvu.“

2016 m. birželio 21 d.
„Tautos pačios yra pirmosios savo vystymosi kūrėjos, pirmosios už tai atsakingos.“

2016 m. birželio 20 d.
„Visi keliaujame į bendrus Dangaus namus, kur galėsime su džiaugsmu ir susižavėjimu perskaityti Visatos slėpinį.“

2016 m. birželio 19 d.
„Junkimės malda su mūsų broliais ortodoksais už Didįjį ir Šventąjį  Ortodoksų Bažnyčios susirinkimą, kuris šiandien prasideda Kretoje.“

2016 m. birželio 18 d.
„Visata yra kažkas daugiau negu mokslinė problema. Tai džiaugsmo slėpinys, Dievo meilės mums žodžiai.“

2016 m. birželio 17 d.
„Maldoje mes patiriame Dievo Tėvo, kupino gailestingos meilės, atjautą.“

2016 m. birželio 16 d.
„Net blogiausioje gyvenimo situacijoje Dievas manęs laukia, Dievas nori mane apkabinti, Dievas laukia manęs.“

2016 m. birželio 15 d.
„Mieli senoliai, Dievas jūsų neapleidžia, jis su jumis! Su jo pagalba jūs esate savo tautai gyva atmintis.“

2016 m. birželio 14 d.
„Tautos ateičiai būtinai reikalingas vaisingas jaunų žmonių ir senimo susitikimas.“

2016 m. birželio 13 d.
„Raginu tarptautines institucijas prabilti už tuos, kurie tyloje kenčia alkį.“

2016 m. birželio 12 d.
„Brangūs ligoniai, paveskite save Šventajai Dvasiai, ir ji nepaliks jūsų be savo guodžiančios šviesos.“

2016 m. birželio 11 d.
„Nepavarkite su malda prašyti Dievo pagalbos, ypač sunkumuose.“

2016 m. birželio 10 d.
„Dievo švelnumas yra akivaizdus daugybėje žmonių, slaugančių ligonius: meilės kupinomis akimis jie pastebi ligonių poreikius.“

2016 m. birželio 9 d.
„Mums reikia pripažinti bendrąsias mūsų žmonijos vertybes, vardan kurių galime ir turime bendradarbiauti ir kurti.“

2016 m. birželio 8 d.
„Saugokime vandenynus, kurie yra visuotinis turtas, gyvybiškai būtinas dėl vandens atsargų ir gyvų būtybių įvairovės!“

2016 m. birželio 7 d.
„Šiais laikais, kai taip stinga socialinės bičiulystės, mūsų uždavinys yra kurti bendruomenes.“

2016 m. birželio 6 d.
„Mums reikia atrasti vienas kito turtus: tegul bendruomenės skleidžia savo vertybes ir priima kitų patirtį.“

2016 m. birželio 5 d.
„Šventieji nėra supermenai, jie negimė tobuli. Pažinę Dievo meilę, jie sekė juo, tarnaudami kitiems.“

2016 m. birželio 4 d.
„Išgirskime aukų ir visų kenčiančiųjų šauksmą. Tenelieka nė vienos šeimos be namų, nė vieno vaiko be vaikystės.“

2016 m. birželio 3 d.
„Mūsų kunigiškas gyvenimas praeina dovanojant save tarnystėje, būnant kartu su tikinčiąja Dievo tauta, patiriant džiaugsmą tų, kurie klauso savo Viešpaties.“

2016 m. birželio 1 d.
„Kai Kristaus mokinio širdis yra skaidri, o gyvenimas paprastas, jis neša Viešpaties šviesą ten, kur gyvena ir dirba.“

2016 m. gegužės mėn.

2016 m. gegužės 31 d.
„Baigiantis gegužės mėnesiui, dvasiškai jungiuosi su daugybe pamaldumo Švenčiausiajai Mergelei Marijai išraiškų.“

2016 m. gegužės 30 d.
„Esame šios žemės saugotojai, o ne šeimininkai, ir kiekvienas turime asmeninę atsakomybę saugoti kūriniją, brangią Dievo dovaną.“

2016 m. gegužės 29 d.
„Priimdami Eucharistiją maitinamės Jėzaus Kūnu ir Krauju, o ateidamas į mus pats Jėzus suvienija mus su savo Kūnu!“

2016 m. gegužės 28 d.
„Išlikti tvirtiems tikėjimo kelyje su nepalaužiama viltimi Viešpatyje - tai mūsų kelionės paslaptis!“

2016 m. gegužės 27 d.
„Marija yra Motinos Bažnyčios, kuri teikia Dievo atleidimą visiems jo prašantiems, paveikslas.“

2016 m. gegužės 26 d.
„Jėzus dovanoja mums save Eucharistijoje, atiduoda save patį kaip dvasinį maistą, kuris palaiko mūsų gyvybę.“

2016 m. gegužės 25 d.
„Meilės ginklais Dievas nugalėjo egoizmą ir mirtį. Jo Sūnus Jėzus yra gailestingumo vartai, plačiai atverti visiems.“

2016 m. gegužės 24 d.
„Dievas gali pripildyti mūsų širdis savo meilės ir įgalinti mus drauge keliauti link laisvės ir tikrojo gyvenimo Žemės.“

2016 m. gegužės 23 d.
„Susiskaldžiusiame pasaulyje bendrauti su gailestingumu - tai kurti artimumą tarp Dievo vaikų.“

2016 m. gegužės 22 d.
„Švenčiausiosios Trejybės šventė atnaujina mūsų misiją gyventi bendrystėje su Dievu ir tarp mūsų pagal dieviškosios bendrystės pavyzdį.“

2016 m. gegužės 21 d.
„Kiekvienas žmogus gali būti tiltas tarp skirtingų kultūrų ir religijų, kelias į mūsų bendražmogiškumo atradimą.“

2016 m. gegužės 20 d.
„Ryžtingas įsipareigojimas kovoti už žmogaus teises gimsta iš kiekvieno asmens unikalios ir nepakartojamos vertės suvokimo.“

2016 m. gegužės 19 d.
„Mylėti ir atleisti - tai konkretus ir regimas ženklas, kad tikėjimas perkeitė mūsų širdis.“

2016 m. gegužės 18 d.
„Jubiliejus yra šventė, į kurią Jėzus kviečia visus be išimties, neatmesdamas nė vieno.“

2016 m. gegužės 17 d.
„Pasauliui reikia Kristaus mokinių drąsos, vilties, tikėjimo ir ištikimybės.“

2016 m. gegužės 16 d.
„Mums buvo dovanota Šventosios Dvasios gausybė, kad gyventume autentišku tikėjimu ir veiklia artimo meile.“

2016 m. gegužės 15 d.
„Ateik, Šventoji Dvasia! Išlaisvink mus iš bet kokio uždarumo ir pripildyk mus Evangelijos skelbimo džiaugsmo.“

2016 m. gegužės 14 d.
„Bendrauti gailestingai - tai prisidėti prie gero, laisvo, solidaraus Dievo vaikų ir tarpusavyje brolių artumo kūrimo.“

2016 m. gegužės 13 d.
„Jeigu mūsų širdį ir mūsų gestus įkvepia dieviškoji meilė, tada mūsų bendravimas neša Dievo jėgą.“

2016 m. gegužės 12 d.
„Brangūs vienuoliai ir vienuolės, pažadinkite pasaulį! Būkite kitokios mąstysenos, kitokio veikimo būdo, kitokios gyvensenos liudytojai!“

2016 m. gegužės 11 d.
„Tai, ką sakome ir kaip sakome, kiekvienas žodis ir kiekvienas gestas turėtų parodyti Dievo atjautą, švelnumą ir atlaidumą.“

2016 m. gegužės 10 d.
„Sunkumai tebūna paskata vienybei, kad nugalėtume baimes ir visi kartu kurtume Europos ir pasaulio ateitį.“

2016 m. gegužės 9 d.
„Įžengęs į dangų Jėzus yra Dievo viešpatijoje, kiekvienoje vietoje ir kiekviename laike, arti kiekvieno iš mūsų.“

2016 m. gegužės 8 d.
„Tau, kuris kaip didelės skaitmeninės bendruomenės narys prašai mano palaiminimo ir maldos, noriu pasakyti: būsi brangi dovana mano maldoje Tėvui.
O tu nepamiršk melstis už mane, kad būčiau Gailestingumo Evangelijos tarnu.“ http://w2.vatican.va/content/vatican/en/special/4u.html

2016 m. gegužės 7 d.
„Meilė savo prigimtimi yra bendravimas. Ji veda į atsivėrimą, o ne į izoliaciją.“

2016 m. gegužės 6 d.
„Kristus yra  didžiausias mūsų džiaugsmas. Jis visada šalia mūsų ir niekada nenuvils.“

2016 m. gegužės 5 d.
„Viešpats mus guodžia. Mes visi esame pašaukti guosti savo brolius, liudydami, kad tik Dievas gali pašalinti tragedijų priežastis.“

2016 m. gegužės 4 d.
„Ekumeninės kelionės sunkumai skatina mus geriau vieni kitus pažinti, kartu melstis  ir drauge tarnauti artimo meilės darbuose.“

2016 m. gegužės 3 d.
„Jėzus Kristus, įsikūnijęs Dievo gailestingumas, iš meilės mirė ant kryžiaus ir iš meilės prisikėlė.

2016 m. gegužės 2 d.
„Darbo broblema yra labai didelė dėl išaugusios jaunimo bedarbystės ir dėl to, kad kartais pats darbas nėra orus.“

2016 m. balandžio mėn.

2016 m. balandžio 30 d.
„Žmogui yra būdinga dirbti. Tai išreiškia jo, kaip pagal Dievo paveikslą sukurtos būtybės, orumą.“

2016 m. balandžio 29 d.
„Kristus įšrovė blogį iš pat šaknų. Jis yra Vartai į išganymą, atverti tam, kad visi galėtų sutikti gailestingumą.“

2016 m. balandžio 28 d.
„Žmonijos dvasinių ir moralinių prarajų akivaizdoje tik Dievas su savo begaliniu gailestingumu gali duoti mums išganymą.“

2016 m. balandžio 27 d.
„Krikščioniška viltis yra Dievo dovana mums, jeigu išeiname iš savęs ir atsiveriame jam.“

2016 m. balandžio 26 d.
„Atverkime Viešpačiui savo užantspauduotus kapus (kiekvienas iš mūsų turime tokių), kad Jėzus įeitų ir atneštų gyvybę.“

2016 m. balandžio 25 d.
„Visi yra pašaukti rūpintis šeimomis. Jos yra ne problema, bet pirmiausia gera galimybė veikti.“

2016 m. balandžio 24 d.
„Mielas jaunime, Dievo malonei padedant jūs galite tapti tikrais ir drąsiais krikščionimis, meilės ir taikos liudytojais.“

2016 m. balandžio 23 d.
„Mieli berniukai ir mergaitės, jūsų vardai yra įrašyti Danguje, gailestingoje Tėvo širdyje. Drąsiai irkitės prieš srovę!“

2016 m. balandžio 22 d.
„Tikras ekologinis požiūris žino, kaip suderinti rūpestį aplinka ir teisingumu, girdint žemės šauksmą ir vargšų dejones.“

2016 m. balandžio 21 d.
„Klimato pasikeitimai - tai vienas svarbiausių mūsų dienų iššūkių žmonijai, o atsakas į jį reikalauja visų solidarumo.“

2016 m. balandžio 20 d.
„Sukurti šeimą - tai reiškia išdrįsti dalyvauti Dievo svajonėje sukurti pasaulį, kuriame nė vienas žmogus nesijaustų vienišas.“

2016 m. balandžio 19 d.
„Geriausias kelias į taiką - atpažinti kitame ne priešą, kurį reikia nugalėti, bet brolį, laukiantį apkabinimo.“

2016 m. balandžio 18 d.
„Melskimės už Ekvadoro ir Japonijos žmones, nukentėjusius nuo stiprių žemės drebėjimų. Dievo ir brolių pagalba tesuteikia jiems jėgų ir teparemia juos.“

2016 m. balandžio 17 d.
„Kiekvieno pašaukimo Bažnyčioje pradžia yra atjaučiančiame Jėzaus žvilgsnyje. Jis mums atleidžia ir kviečia sekti Juo.“

2016 m. balandžio 16 d.
„Pabėgėliai - tai ne skaičiai, o žmonės, turintys veidus, vardus, gyvenimo istorijas. Ir būtent kaip su tokiais reikia su jais elgtis.“

2016 m. balandžio 15 d.
„Karčiomis šeimai dienomis vienybė su apleistuoju Jėzumi gali padėti išvengti santykių nutraukimo.“

2016 m. balandžio 14 d.
„Meilė galiausiai yra vienintelė šviesa, kuri vis iš naujo nušviečia pasaulio tamsą.“

2016 m. balandžio 13 d.
„Viešpats gyvena realioje ir konkrečioje šeimoje su visomis jos kančiomis, kovomis, džiaugsmais ir kasdieniais įsipareigojimais.“

2016 m. balandžio 12 d.
„Bažnyčia elgiasi kaip Dievo Sūnus, kuris eina pas visus, neatmesdamas nė vieno.“
„Labai svarbu, kad vaikai matytų konkrečiai, jog jų tėvams malda yra tikrai reikšmingas dalykas.“

2016 m. balandžio 11 d.
„Šeima - pirmoji vieta, kur išmokstama išklausyti kitą, dalintis, pakęsti trūkumus, gerbti, padėti vienas kitam.“

2016 m. balandžio 10 d.
„Kiekviena nauja gyvybė leidžia mums atrasti dovanai duodamos meilės dimensiją.“
„Šeimoje būtina išmokti to meilingo Jėzaus kalbėjimo.“

2016 m. balandžio 9 d.
„Asmenys su negalia šeimai yra dovana bei proga auginti meilę, tarpusavio pagalbą ir vienybę.“
„Šeimos stiprybė labiausiai slypi jos sugebėjime mylėti ir mokyti mylėti.“

2016 m. balandžio 7 d.
„Raginu jus liudyti savo asmeniniu ir bendruomeniniu gyvenimu, kurio būdingi bruožai yra šie: neatlygintinumas, solidarumas, tarnystė.“

2016 m. balandžio 6 d.
„Jubiliejus - tai ištisi metai, per kuriuos kiekvieną dieną galime priimti Dievo gailestingumą, kad visa mūsų egzistencija būtų pašventinta.“

2016 m. balandžio 5 d.
„Viešpats prašo mūsų būti vyrais ir moterimis, kurie spinduliuoja Evangelijos, tiesa, grožiu ir jėga, perkeičiančia gyvenimą.“

2016 m. balandžio 4 d.
„Krikščionių tikėjimas yra dovana, kurią gauname per Krikštą, leidžianti mums sutikti Dievą.“

2016 m. balandžio 3 d.
„Gailestingumas - tai kelias, kuris sujungia Dievą ir žmogų ir atveria mūsų širdį vilčiai, kad esame pamilti amžina meile.“

2016 m. balandžio 2 d.
„Tapti gailestingais - tai išmokti mylėti konkrečia ir nesuinteresuota meile.“

2016 m. balandžio 1 d.
„Kai einame pro Šventąsias duris, paveskime save Kristaus malonei, kuri gali perkeisti mūsų gyvenimą.“

2016 m. kovo mėn.

2016 m. kovo 31 d.
„Migracijos reiškinys kelia didelį kultūrinį iššūkį, į kurį negalime neatsiliepti.“

2016 m. kovo 30 d.
„Jei atsiveriame ir priimame Dievo Gailestingumą mums, patys tampame pajėgūs atleisti.“

2016 m. kovo 29 d.
„Jėzus parodo mums, kad Dievo galybė yra ne naikinimas, o meilė, Dievo teisingumas - ne kerštas, o gailestingumas.“

2016 m. kovo 28 d.
„Kiekvienas krikščionis yra "Kristoforas", tai yra, Kristaus nešėjas.“

2016 m. kovo 27 d.
„Jėzus Kristus prisikėlė! Meilė įveikė neapykantą, gyvybė nugalėjo mirtį, šviesa išvijo tamsybes!“

2016 m. kovo 25 d.
„Jėzaus kryžius - tai žodis, kuriuo Dievas atsiliepė į pasaulio blogį.“

„Viešpatie, įspausk mūsų širdyse tikėjimą, viltį, meilę, gailestį už savo nuodėmes.“

2016 m. kovo 24 d.
Jėzus mus mylėjo. Jėzus mus myli. Be ribų, visada, iki galo.“
Esame patepti džiaugsmo aliejumi, kad skleistume linksmą Evangelijos žinią.“

2016 m. kovo 23 d.
„Su kokia meile Jėzus žvelgia į mus! Su kokia meile gydo mūsų nusidėjėlę širdį! Jis niekada neišsigąsta mūsų nuodėmių.“

2016 m. kovo 22 d.
„Pavedu Dievo gailestingumui Briuselyje žuvusius žmones.“

2016 m. kovo 21 d.
„Žiūrėkime su visu rimtumu į tai, kad esame krikščionys, ir įsiparieogkime gyventi kaip tikintieji.“

2016 m. kovo 20 d.
„Eikime pas Jį, nebijokime! Eikime pas Jį ir sakykime iš visos širdies: 'Jėzau, pasitikiu tavimi!' “

2016 m. kovo 18 d.
„Kuo didesnės nuodėmės, tuo didesnę meilę Bažnyčia turi parodyti tiems, kurie atsiverčia.“

2016 m. kovo 17 d.
„Nė vienas žmogus negali būti atskirtas nuo Dievo Gailestingumo. Bažnyčia - tai namai, kurie priima visus ir nė vieno neatmeta.“

2016 m. kovo 16 d.
„Nueidami nuo klausyklos pajusime jėgą, kuri sugrąžina gyvybę ir tikėjimo džiaugsmą. Po išpažinties būsime atgimę iš naujo.“

2016 m. kovo 15 d.
„Tėvas tikrai yra "apstus gailestingumo" ir jį gausiai  išlieja tiems, kurie nuoširdžiai į jį kreipiasi.“

2016 m. kovo 14 d.
„Sutaikinimo sakramentas leidžia mums su pasitikėjimu artintis prie Tėvo, esant tikriems, kad jis atleis.“

2016 m. kovo 13 d.
Melskitės už mane.“

2016 m. kovo 12 d.
Melskimės už šeimas, patiriančias sunkumus, kad sulauktų reikalingos paramos, o vaikai augtų saugioje ir ramioje aplinkoje.“

2016 m. kovo  9 d.
„Dievas mus apkabino savo Gailestingumu. Neškime jo glamonę kitiems, kam labiausiai to reikia.“

2016 m. kovo  8 d.
„Maži meilės ir švelnumo gestai padeda prisiminti, kad Viešpats yra su mumis. Taip atsiveria Gailestingumo durys.“

2016 m. kovo  7 d.
„Mano gyvenimas, mano nuostatos, mano gyvensena turi būti konkretus įrodymas, kad Dievas yra arti mūsų.“

2016 m. kovo  6 d.
„Gailestingumo Jubiliejus yra tinkama proga skatinti pasaulyje pagarbą gyvybei ir kiekvieno žmogaus orumui.“

2016 m. kovo 5 d.
„Teišlaisvina mus Viešpats iš visų pagundų, kurios atitolina mus nuo mūsų misijos esmės, tepadeda iš naujo atrasti tikėjimo į Jėzų grožį! “

2016 m. kovo 4 d.
„Atverkime savo širdis gailestingumui! Gailestingumas stipresnis už nuodėmę.“

2016 m. vasario mėn.

2016 m. vasario 18 d.
„Dėkoju Meksikai ir visiems meksikiečiams. Viešpats ir Guadalupės Mergelė tegul  visada mus lydi.“
„Nepamirškite, kad Dievo gailestingumas yra mūsų skydas ir mūų tvirtovė prieš neteisingumą, nuopuolį ir priespaudą. “

2016 m. vasario 17 d.
„Jėzaus gailestingumas apglėbia visus visuose žemės kampeliuose. Atverk savo širdį! “
„Prašėte manęs vilties žodžio: tas žodis, kurį turiu jums duoti vadinasi Jėzus Kristus.“

2016 m. vasario 16 d.
„Jėzuje sutikau tą, kuris sugeba įžiebti tai, kas manyje yra geriausia.“

2016 m. vasario 15 d.
„Man labiau patinka šeima išvargusiu nuo pasiaukojimo veidu negu išpuoselėti veidai, nemokantys švelniai mylėti ir atjausti.“
„Žmogaus širdyje yra troškimas gyventi laisvėje, tokioje žemėje, kur įmanoma kurti brolystę ir solidarumą.“

2016 m. vasario 14 d.
„Jėzus mums visada padeda įveikti turtų, tuštybės ir puikybės pagundas, kurios stengiasi iškreipti tiesą.“
„Marija yra moteris, sakanti Taip: atsidavimo Dievui Taip, pasiaukojimo savo broliams Taip. Sekime jos atsidavimo pavyzdžiu.“

2016 m. vasario 13 d.
„Brangūs broliai meksikiečiai, jūs esate mano širdyje. Paveskime save Guadalupės Mergelei Marijai, kad nepaliautų žvelgti į mus su švelnia meile.“

2016 m. vasario 12 d.
„Meksikoje pažvelgsiu į Megelės Marijos akis, maldausiu jos, kad ir toliau gailestingai žiūrėtų į mus. Jai pavedu savo kelionę.“

2016 m. vasario 8 d.
„Įeiti pro Šventąsias Duris - tai atrasti Tėvo, kuris ieško kiekvieno asmeniškai, gailestingumo gelmę.“

2016 m. vasario 4 d.
„Dievas nori gyventi tarp savo vaikų. Padarykime Jam vietos savo širdyje.“

2016 m. sausio mėn.

2016 m. sausio 22 d.
„Mūsų dienų visuomenėje, kur taip retai sutinkamas atleidimas,  yra vis reikšmingesnis gailestingumas.“

2016 m. sausio 19 d.
„Evangelija kviečia mus būti „artimais“ vargšams ir apleistiesiems, kad suteiktume jiems konkrečią viltį.“

2016 m. sausio 15 d.
„Kiekviena krikščionių bendruomenė turi būti gailestingosios meilės ir žmogiškos šilumos oazė vienišumo ir abejingumo dykumoje.“

2016 m. sausio 12 d.
„Jeigu atsiduodame Viešpačiui, pajėgsime įveikti visas kelyje sutinkamas kliūtis.“

2016 m. sausio 8 d.
„Kai pasaulis patogiai miega savo egoizme, krikščionių misija yra padėti jam pabusti.“

2016 m. sausio 5 d.
„Gailestingumas tapo gyvas bei regimas Jėzuje iš Nazareto (Misericordiae Vultus 1).“

Skaityti 6436 kartai