Facebook Image

Popiežiaus Pranciškaus Tweet žinutės - 2019

Pope Francis

https://twitter.com/Pontifex

 

2019 m. gruodžio mėn.

2019 m. gruodžio 31 d.
„Dėkokime Dievui už jo malonę, kuri palaikė mus šiais metais, ir su džiaugsmu giedokime jam šlovinimo giesmę.“

2019 m. gruodžio 28 d.
„Betliejus reiškia 'Duonos namai'. Prakartėlė mūsų namuose primena mums, kad Jėzus yra gyvybės duona. Jis maitina mūsų meilę, Jis dovanoja mūsų šeimoms jėgų eiti pirmyn ir atleisti vieni kitiems.“

2019 m. gruodžio 24 d.
„Prakartėlė yra tarsi gyvoji Evangelija. Ji neša Evangeliją į namus, mokyklas, darbovietes ir susitikimų erdves, į ligonines ir globos namus, į kalėjimus ir aikštes.“

2019 m. gruodžio 23 d.
„Prakartėlė mums primena, kad Dievas neliko neregimas danguje, bet atėjo į žemę, tapo žmogumi. Rengti prakartėlę - tai švęsti Dievo artumą, atrasti, kad Dievas yra realus, konkretus, kad jis yra nuolanki Meilė, nusileidusi iki mūsų.“

2019 m. gruodžio 21 d.
„Leiskime, kad mus nuolat atnaujintų Kūdikėlio Jėzaus šypsena. Tegul Jo nuginkluojantis gerumas apvalo mūsų širdis nuo purvo, kuriuo neretai apsineša mūsų širdis.“

2019 m. gruodžio 19 d.
„Iki Kalėdų likusiomis dienomis šlovinkime Viešpatį už mums dovanotą išganymą, už dovanotą gyvenimą, už visa, ką mums duoda dovanai. Viskas yra dovanota malonė.“

2019 m. gruodžio 17 d.
„Bet kuris atsivertimas gimsta iš avansu gauto gailestingumo, iš Dievo švelnumo, kuris užburia širdį.“

2019 m. gruodžio 16 d.
„Drungni krikščionys elgiasi dvejopai: įvaro Dievą į kampą, sakydami: "Arba padarai man taip, arba nebeisiu į bažnyčią", ir nusiplauna rankas vargstančių brolių akivaizdoje. Pašalinkime tokias nuostatas, kad padarytume vietos ateinančiam Viešpačiui.“

2019 m. gruodžio 15 d.
„Mergelė Marija tepadeda mums, kad artėjant Kalėdoms, nesileistume išblaškomi išorinių dalykų, bet padarytume širdyje vietos Tam, kuris jau atėjo ir vėl nori ateiti išgydyti mūsų negalių bei dovanoti mums savo džiaugsmą.“

2019 m. gruodžio 14 d.
„Tikėjimas mums duoda sugebėjimą su viltimi žvelgti į gyvenimo įvykius ir padeda mums priimti nesėkmes bei kentėjimus, žinant, kad paskutinis žodis niekada nepriklauso blogiui.“

2019 m. gruodžio 12 d.
„Jeigu išmokstame gyventi atleidimu, esame vis labiau pajėgūs tapti  taikos vyrais ir moterimis.“

2019 m. gruodžio 11 d.
„'Ganys kaip piemuo jis savo kaimenę, savomis rankomis surinks ėriukus, nešios juos prie krūtinės ir švelniai vedžios vedekles' (Iz 40, 11), - šitaip guodžia mus Viešpats.“

2019 m. gruodžio 10 d.
„Švenčiausioji Loreto Mergelė Marija tepadeda mums eiti taikos ir brolystės keliu, kuris remiasi kito žmogaus priėmimu ir atlaidumu, pagarba ir meile kitam. Tedovanoja šeimoms gyvybės palaimą, tesuteikia pagalbos ir paguodos tiems, kurie patiria išbandymus.“

2019 m. gruodžio 8 d.
„Mūsų Motinos Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos šventė tepadeda mums visą savo gyvenimą padaryti 'Taip' Dievui. 'Taip' Jį adoruojant ir kasdien atliekant meilės bei patarnavimo gestus.“

2019 m. gruodžio 6 d.
„Malda yra tikėjimo vartai, malda yra vaistai širdžiai.“

2019 m. gruodžio 5 d.
„Šiandien Bažnyčia giria tvirtumą. 'Pasitikėkite Viešpačiu amžiais, nes Viešpats – amžiais tverianti Uola!' (Iz 26, 4). Kas pasikliauja Viešpačiu, visada bus saugus, nes jo pagrindas uola.“

2019 m. gruodžio 2 d.
„Artimas ryšys su Viešpačiu kviečia mūsų širdį su meile artintis prie brolių, visus užjausti.“

2019 m. lapkričio mėn.

2019 m. lapkričio 29 d.
„'Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis' (Lk 21, 33). Ši viltis nušviečia mūsų gyvenimą: gyventi su Viešpačiu čia, o paskui gyventi su Juo amžinai.“

2019 m. lapkričio 24 d.
„Dangaus karalystė yra mūsų bendras tikslas, tikslas, kuris negali būti tik rytojui, bet melskime Dangaus karalystės ir pradėkime gyventi joje jau dabar.“

2019 m. lapkričio 22 d.
„Eikime pasitikti ateinančio Viešpaties! Nebijokite ateities ir nesileiskite įbauginami. Kaip tik, žinokite, kad Viešpats laukia jūsų, paruošęs šventę savo Karalystėje.“

2019 m. lapkričio 19 d.
„Šiandien išvykstu į savo 32-ąją apaštalinę kelionę. Brangūs bičiuliai Tailande ir Japonijoje, netrukus susitiksime, o dabar melskimės kartu, kad šios dienos būtų kupinos malonės ir džiaugsmo.“

2019 m. lapkričio 18 d.
„Danguje mus pasitiks ne tik Dievas, bet ir tie, su kuriais mes rūpestingai dalinomės tuo, ką Dievas atidavė į mūsų rankas.“

2019 m. lapkričio 17 d.
„Vargšai palengvina mums kelią į dangų. Jau dabar jie yra Bažnyčios turtas. Juk jie parodo mums lobį, kuris niekada nepasensta, kuris sujungia žemę su dangumi ir dėl kurio tikrai verta gyventi - meilę.“

2019 m. lapkričio 16 d.
„Melskimės prašydami malonės išgirsti vargšų šauksmą. Tai Bažnyčios vilties šauksmas.“

2019 m. lapkričio 15 d.
„Dievas yra gailestingas tam, kuris prisipažįsta esąs vargšas.“

2019 m. lapkričio 14 d.
„Dievas mums patikėjo savo didžiausius turtus: mūsų ir kitų žmonių gyvenimus, daugybę įvairiausių dovanų kiekvienam. Ir kviečia mus drąsiai ir kūrybingai panaudoti šiuos talentus, kad neštų vaisių.“

2019 m. lapkričio 11 d.
„Mes, kurie prašome Viešpaties duoti mums kasdienės duonos, turime sustabdyti švaistymo kultūrą. Maisto švaistymas prisideda prie bado pasaulyje ir klimato kaitos.“

2019 m. lapkričio 10 d.
„Paprasti ir aiškūs Jėzaus žodžiai apie gyvenimą po mirties šios dienos Evangelijoje (Lk 20, 27-38) suteikia daug paguodos ir vilties. Mums labai to reikia dabartiniais laikais, taip turtingais žiniomis apie Visatą, bet taip skurdžiais išmintimi apie amžinąjį gyvenimą.“

2019 m. lapkričio 9 d.
„Malda visada sužadina brolystės jausmus, išgriauna sienas, įveikia nuotolius, stato nematomus, bet tikrus ir reikalingus tiltus, atveria vilties horizontus.“

2019 m. lapkričio 8 d.
„Tikėjimas reikalauja keliavimo, išėjimo. Tik gyvenimo kelionėje esame nutyrinami, kelionėje, kuri dažnai yra kopimas, nes veda aukštyn.“

2019 m. lapkričio 7 d.
„Krikščioniškoji viltis, maitinama Kristaus šviesos, leidžia nušvisti prisikėlimui ir gyvenimui net ir tamsiausiose pasualio naktyse.“

2019 m. lapkričio 4 d.
„Šventumas yra Dievo malonės ir mūsų laisvo atsiliepimo į ją vaisius. Šventumas yra dovana ir pašaukimas.“

2019 m. lapkričio 2 d.
„Šiandien prisimename tuos, kurie iškeliavo pirma mūsų su viltimi, kad  mes susitiksime, kad ateisime ten, kur yra meilė, kuri mus sukūrė ir laukia mūsų - Tėvo meilė.“

2019 m. lapkričio 1 d.
„Šventųjų prisiminimas mus skatina pakelti akis į Dangų: ne tam, kad pamirštume žemiškąją tikrovę, bet kad ją priimtume su didesne drąsa ir viltimi.“

2019 m. spalio mėn.

2019 m. spalio 31 d.
„Dievas išreiškia savo meilę švelniomis Jėzaus ašaromis, susigraudinimu. Jis verkia dėl kiekvieno iš mūsų, kaip verkė Jeruzalės, kai nesileidžiame Jo mylimi. Tokia yra švelnioji Dievo meilė.“

2019 m. spalio 29 d.
„Viltis - tai gyventi laukiant susitikimo su Viešpačiu. Tai tarsi mesti inkarą į kitą krantą ir įsikibti į jo virvę.“

2019 m. spalio 28 d.
„Šiomis besibaigiančio spalio dienomis kviečiu jus melstis Šventąjį Rožinį už Bažnyčios misiją šiandien, ypač už misionierius ir misionieres, kurie susiduria su didesniais sunkumais.“

2019 m. spalio 27 d.
„Žvelgdami į muitininką šios dienos Evangelijoje, atrandame, nuo ko turime vėl pradėti: nuo patikėjimo, kad mums reikia išganymo, visiems.“

2019 m. spalio 25 d.
„Prašykime Viešpaties šviesos, kad gerai pažintume, kas vyksta mumyse.“

2019 m. spalio 24 d.
„Naujas gyvenimas, kurį gavome su Krikštu, - tai turtas, kurį reikia dovanoti, kuriuo dalintis, apie kurį skelbti. Tai ir yra misijos prasmė.“

2019 m. spalio 23 d.
„Švęsdami ypatingąjį Misijų mėnesį prašykime Šventosios Dvasios, kad padėtų mums atverti Evangelijos duris visoms tautoms ir būti autentiškais Dievo meilės liudytojais.“

2019 m. spalio 22 d.
„Dėkokime Viešpačiui už visa, ką gero padarė pasaulyje ir žmonių širdyse per Jono Pauliaus II žodžius, darbus ir šventumą. Niekada nepamirškime jo paraginimo: 'Atverkite duris Kristui!'“

2019 m. spalio 21 d.
„Šį misijų mėnesį Viešpats kviečia ir tave: prašo tavęs tapti dovana ten, kur esi, toks, koks esi, tam, kas yra šalia tavęs. Drąsos! Viešpats daug tikisi iš tavęs.

2019 m. spalio 19 d.
„Raginu jus nešti Evangelijos šviesą mūsų laikmečio žmonėms. Būkite laisvės ir gailestingumo liudytojai, susiskaldymus įveikdami broliškumu ir dialogu.“

2019 m. spalio 18 d.
„Šventasis Lukai, tu atskleidi Jėzaus Širdį ir jo gailestingumą, padėk mums iš naujo atrasti džiaugsmą dėl to, kad esame krikščionys, Viešpaties gerumo liudytojai.“

2019 m. spalio 17 d.
„'Buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte' (Mt 25,35). Šiandien prašykime atjautos malonės, mokėjimo užsikrauti mūsų brolių ir seserų skurdo naštą.“

2019 m. spalio 16 d.
„Darbuokimės kartu, kad visi žmonės galėtų tinkamai maitintis, taip, kaip nori Dievas.“

2019 m. spalio 15 d.
„Kaip išraunama veidmainystė? Yra labai geri vaistai, kaip padėti sau nebūti veidmainiu: apkaltinant save sakyti Viešpačiui: 'Pažvelk, koks esu!'. Ir sakyti tai su nuolankumu.“

2019 m. spalio 14 d.
„Viešpats musm visiems dovanoja pašaukimą, kad atrastume savo turimus talentus ir sugebėjimus ir jais pasinaudodami tarnautume kitiems žmonėms.“

2019 m. spalio 13 d.
„Šios dienos evnagelija mums rodo, kad kelionės tikslas yra susitikimas su Jėzumi. Tik jis išlaisvina iš blogio ir pagydo širdį, tik susitikimas su juo mus gelbsti, padaro gyvenimą pilnatvišką ir gražų.“

2019 m. spalio 12 d.
„Melskimės už mūsų bendruomenes, kad liudydamos krikščioniško gyvenimo džiaugsmą, jos pamatytų pražystant pašaukimą į šventumą.“

2019 m. spalio 11 d.
„Viešpats mums nuolat primena, kokie brangūs jam esame, ir patiki mums misiją.“

2019 m. spalio 9 d.
„Prašykime Viešpaties išmokyti mus kovoti ne su žmonėmis, bet su blogiu, kuris juos įkvepia, neiti susidurti su kitais, bet norėti su jais susitikti.“

2019 m. spalio 8 d.
„Pranašas Jona yra užkietėjęs savo įsitikinimuose, o Viešpats yra užkietėjęs savo gailestingume. Nes Viešpats visada trokšta išgydyti, nori išgelbėti, o ne pasmerkti.“

2019 m. spalio 7 d.
„Prašau jūsų lydėti maldą šį Bažnyčios Sinodą, kad jame būtų išgyvenama broliška bendrystė ir klusnumas Šventajai Dvasiai, kuri nuolat parodo kelius, kaip liudyti Evangeliją.“

2019 m. spalio 2 d.
„Šventųjų Angelų Sargų minėjimas tesustiprina mumyse žinojimą, kad nesame vieni, ir teparemia mus skelbiant Kristaus Evangeliją bei gyvenant ja, kad pasaulis būtų atnaujintas Dievo meilėje.“

2019 m. rugsėjo mėn.

2019 m. rugsėjo 30 d.
„Dievo Žodžiui skirtas sekmadienis tepadeda Dievo tautai su vis didesne pagarba ir stropumu pažinti Šventuosius Raštus.“

2019 m. birželio mėn.

2019 m. birželio 19 d.
„Šventoji Dvasia temoko mus gyventi vis labiau kaip Dievo vaikus ir brolius tarpusavyje.“

2019 m. birželio 16 d.
„Kiekvienas iš mūsų turi begalinę vertę Dievo akyse. Esame tokie maži po dangumi ir bejėgiai, kai dreba žemė, bet Dievui esame brangesni už visus kitus dalykus.“

2019 m. birželio 15 d.
„Šventoji Dvasia sukviečia mus visus ir padeda mums atrasti buvimo kartu ir keliavimo kartu  grožį, visi su savo kalba ir tradicijomis, bet laimingi, kad gali bendrauti su broliais.“

2019 m. birželio 14 d.
„Šventoji Dvasia, mūsų santarve, daranti iš mūsų vieną kūną, išliek savo ramybę Bažnyčiai ir pasauliui!“

2019 m. birželio 13 d.
„Šventoji Dvasia, padaryk mus santarvės kūrėjais, gėrio sėjėjais, vilties apaštalais!“

2019 m. birželio 12 d.
„Mes, suaugusieji, negalime atimti iš vaikų sugebėjimo svajoti. Stenkimės kurti vilties aplinką, kur jų svajonės augtų ir jomis būtų dalijamasi. Pasidalinta svajonė atveria kelią naujam gyvenimo būdui.“

2019 m. birželio 10 d.
„Šventoji Marija, Bažnyčios Motina, padėk mums visiškai atsiduoti Jėzui, patikėti jo meile, ypač sunkumų ir kryžiaus akimirkomis, kai esame kviečiami brandinti savo tikėjimą.“

2019 m. birželio 5 d.
„Šiandien su dėkingumu Dievui prisiminkime, kad mūsų kūną sudaro planetos elementai, jos oru mes kvėpuojame, jos vanduo mums teikia gyvybę ir atgaivina.“

2019 m. gegužės mėn.

2019 m. gegužės 31 d.
„Kontempliuodami Mariją galime žvelgti į daugybę moterų, motinų, močiučių, kurios aukojasi slaptoje ir išsižadėdamos savęs uoliai kuria dabartį ir audžia rytojaus svajones.“

2019 m. gegužės 29 d.
„Jei pasitikėsite Viešpaties gerumu, suvoksite įvykių prasmę ir savo gyvenimo tikslą.“

2019 m. gegužės 27 d.
„Ir šiandien yra daug krikščionių žudomų ir persekiojamų dėl meilės Kristui. Jie tyliai atiduoda savo gyvybę, nes apie jų kankinystę nėra skelbiama. Bet šiandien yra daugiau krikščionių kankinių negu pirmaisiais amžiais.“

2019 m. gegužės 13 d.
„Marija, Fatimos Mergele, žinome, kad kiekvienas iš mūsų esame tau labai brangūs ir kad tau nėra svetima tai, kuo gyvena mūsų širdys. Saugok mūsų gyvenimus savo glėbyje, vesk mus visus šventumo keliu.“

2019 m. gegužės 12 d.
„Šią Maldos už pašaukimus dieną vienykimės maldoje, prašydami, kad Viešpats padėtų mums atskleisti jo meilės planą mūsų gyvenimui ir suteiktų drąsos surizikuoti renkantis tą kelią, kurį jis nuo amžių mums numatė.“

2019 m. gegužės 11 d.
„Dabar yra  gailestingumo, Viešpaties pasigailėjimo laikas. Atverkime širdis, kad Jis ateitų pas mus.“

2019 m. gegužės 7 d.
„Tikėjimas turi padėti mums, tikintiesiems, matyti kituose žmonėse brolius, kuriuos turime paremti ir mylėti.“

2019 m. gegužės 5 d.
„Kas rytą Dievas ieško mūsų ten, kur esame, ir kviečia keltis, prisikelti išgirdus jo Žodį, pažvelgti aukštyn ir patikėti, kad esame sukurti Dangui.“

2019 m. gegužės 4 d.
„Prašau jūsų lydėti malda mano kelionę į Bulgariją ir Šiaurės Makedoniją, kurią pradėsiu rytoj kaip taikos ir brolystės piligrimas.“

2019 m. gegužės 3 d.
„Daugybėje šalių gegužė yra Marijos mėnuo. Dievo Motina telydi mus ir tesaugo krikščionis kovoje su blogio jėgomis. Pasiveskime jai ir melskimės už Bažnyčią ir už taiką pasaulyje.“

2019 m. balandžio mėn.

2019 m. balandžio 29 d.
„Dievas tavęs ieško, net jeigu tu jo neieškai. Dievas tave myli, net jeigu tu jį pamiršai. Dievas mato tavyje kai ką gražaus, net jeigu tu galvoji, kad veltui išeikvojai visus savo talentus.“

2019 m. balandžio 25 d.
„Kristus prisikėlė, o su Juo prisikelia mūsų kūrybinė viltis kad įveiktume dabarties problemas, nes žinome, jog nesame vieni.“

2019 m. balandžio 22 d.
„Įsileiskime į savo gyvenimą Kristaus pergalę prieš nuodėmę ir mirtį. Tokiu būdu ir kūriniją pasieks Jo perkeičianti jėga.“

2019 m. balandžio 19 d.
„Žiūrėk į ištiestas nukryžiuoto Jėzaus rankas, leisk Jam tave išgelbėti. Kontempliuok Jo iš meilės išlietą kraują ir leiskis jo nuplaunamas. Taip galėsi atgimti iš naujo.“

2019 m. balandžio 18 d.
„Eucharistijoje iš tikrųjų sutinki Jėzų, dalyvauji jo gyvenime, jauti jo meilę. Čia gali patirti, kad jo mirtis ir prisikėlimas yra dėl tavęs.“

2019 m. balandžio 17 d.
„Kristus mirė iš meilės kiekvienam iš mūsų: jauniems ir seniems, šventiesiems ir nusidėjėliams, savo amžininkams ir mūsų laikų žmonėms.“

2019 m. balandžio 16 d.
„Šiandien junkimės maldoje su prancūzų tauta, laukdami, kad skausmas dėl padarytos baisios žalos taptų viltimi, jog katedra bus atstatyta. Šventoji Marija, mūsų Valdove, melski už mus.“

2019 m. balandžio 13 d.
„Pasninkauti - tai pakeisti ir mūsų nuostatą kitų žmonių  bei kūrinijos atžvilgiu: nuo pagundos 'ryti' viską, kad pasotintume savo godumą, prie sugebėjimo kentėti iš meilės.“

2019 m. balandžio 10 d.
„Išmaldos davimas padeda mums išsivaduoti iš kvailybės gyventi ir viską kaupti sau, įsivaizduojant, kad užsitikriname sau ateitį, kuri mus nepriklauso.“

2019 m. balandžio 9 d.
„Teduoda mums Viešpats visada vilties dėl ateities ir jėgų eiti pirmyn.“

2019 m. balandžio 8 d.
„Gavėnios pasninkas išlaisvina mus iš prisirišimo prie daiktų, iš pasaulietiškumo, kuris padaro širdį nejautrią.“

2019 m. balandžio 7 d.
„Šiuo Gavėnios laiku esame kviečiami žvelgti į kitą žmogų su meile, kuri išlaisvina iš turėjimo tuštybės, iš galvojimo, kad viskas gerai, jeigu man gerai.“

2019 m. balandžio 6 d.
„Gavėnia  yra laikas iš naujo atrasti gyvenimo kryptį. Viešpats yra mūsų kelionės pasaulyje tikslas. Į jį turi būti nukreiptas mūsų kursas.“

2019 m. balandžio 4 d.
„Kai meldžiamės, galvokime, kad darome tai su Jėzumi. Jėzus yra mūsų drąsa. Jėzus yra mums saugumo garantas, kuris šią akimirką užtaria mus.“

2019 m. balandžio 3 d.
„Maldoje išmokstame atsižadėti stabmeldystės ir pasitenkinimo savuoju Aš, parodyti, kad mums reikia Viešpaties ir jo gailestingumo.“

2019 m. balandžio 2 d.
„Kristus yra gyvas. Jis yra mūsų viltis ir gražiausia šio pasaulio jaunatvė. Viskas, ką Jis paliečia, atjaunėja, atsinaujina, prisipildo gyvybės.“

2019 m. balandžio 1 d.
„Neleiskime, kad praeitų veltui šis malonės laikas - Gavėnia! Prašykime Dievo pagalbos tikro atsivertimo kelyje.“

2019 m. kovo mėn.

2019 m. kovo 31 d.
„Jėzus kviečia mus kontempliuoti Tėvo širdį. Tik taip galėsime kasdien atrasti, kad esame broliai.“

2019 m. kovo 26 d.
„Išvaizdos kultūra, kuri verčia mus gyventi dėl praeinančių dalykų, yra didelė apgaulė, nes ji yra kaip liepsna: jai užgesus, lieka tik pelenai.“

2019 m. kovo 24 d.
„Šiandien švenčiama misionierių kankinių atminimo diena - tai paraginimas drąsiai liudyti mūsų tikėjimą ir viltį Tuo, kuris ant kryžiaus visiems laikams savo meile nugalėjo neapykantą ir smurtą.“

2019 m. kovo 23 d.
„Išvaizda, pinigai, karjera, pramogos - tai sirenos, kurios mus užburia, o paskui paleidžia plaukti pasroviui. Gavėnia yra malonės laikas, skirtas išlaisvinti širdį iš tuščių dalykų.“

2019 m. kovo 22 d.
„Dėkokime Dievui už 'brolį vandenį', tokį paprastą ir tokį brangų elementą, ir dėkime pastangas, kad jis būtų prieinamas visiems.“

2019 m. kovo 21 d.
„Jeigu apleisime meilės įstatymą, įsigalės stipresniojo valdžios silpnesniam įstatymas.“

2019 m. kovo 20 d.
„Gavėnia - tai reiškia iš naujo atrasti, kad esame sukurti nuolat liepsnojančiai ugniai, Dievui, Dangaus amžinybei, o ne šiam pasauliui.“

2019 m. kovo 19 d.
„Šventasis Juozapai, Mergelės Marijos Sužadėtini, nuolat budėk prie visos Bažnyčios ir saugok ją kiekvieną akimirką.“

2019 m. kovo 18 d.
„Kaip neteisti, nesmerkti, atleisti? 'Duokite ir jums bus duota': būkite dosnūs duodami. Ne tik materialinę išmaldą, bet ir dvasinę: paaukoti laiko tam žmogui, kuriam to reikia, aplankyti ligonį, nusišypsoti.“

2019 m. kovo 17 d.
„Malda vėl užmezga mūsų ryšį su Dievu, gailestingumo darbai - su artimu, o pasninkas - su savimi. Dievas, broliai, mano gyvenimas - štai dalykai, kurie neišnyksta ir į kuriuos reikia investuoti.“

2019 m. kovo 16 d.
„Gavėnia - tai kvietimas stabtelėti, grįžti prie esminių dalykų, susilaikyti nuo pertekliaus, nuo to, kas išblaško. Tai žadintuvas sielai.“

2019 m. kovo 10 d.
„Visų prašau prisiminti maldoje mane ir Romos kurijos bendradarbius. Šįvakar pradėsime rekolekcijų savaitę.“

2019 m. kovo 9 d.
„Tik tas, kas palieka savo pasaulietiškus prisirišimus ir iškeliauja, suranda Dievo slėpinį.“

2019 m. kovo 8 d.
„Moteris daro pasaulį gražų, jį saugo ir palaiko gyvą. Ji neša malonę, kuri atnaujina, apkabinimą, kuris priima, drąsą dovanoti save.“

2019 m. kovo 7 d.
„Gavėnios pradžioje mums būtų gerai paprašyti malonės išsaugoti atminimą viso to, ką Viešpats padarė mūsų gyvenime, kaip mus mylėjo.“

2019 m. kovo 4 d.
„Malda suteikia gelmę ir gyvybingumą visai mūsų veiklai.“

2019 m. kovo 3 d.
„Išgirskime šauksmą žemės, kuri dėl žmogaus godumo yra sužeista tūkstančiais būdų. Leiskime jai likti jaukiais namais, kuriuose niekas nesijaučia svetimas.“

2019 m. kovo 2 d.
„Kartais galime galvoti, kad sunkumuose esame vieni. Bet Viešpats eina šalia mūsų, nors ir neįsikiša iškart, ir, jeigu eisime pirmyn, jis atvers naują kelią.“

2019 m. vasario mėn.

2019 m. vasario 28 d.
„Kasdien padarykime trumpą sąžinės peržvalgą, kad atsiverstume į Viešpatį. Penkios minutės baigiantis dienai padės mums susimąstyti ir neatidėlioti širdies perkeitimo bei atsivertimo.“

2019 m. vasario 25 d.
„Dievo meilė yra vienintelė jėga, pajėgianti visa atnaujinti.“

2019 m. vasario 24 d.
„Bet koks išnaudojimas yra vertas pasibaisėjimo. Teisėtame žmonių įniršyje Bažnyčia mato Dievo pykčio atspindį. Turime pareigą atidžiai įsiklausyti į šį tylų šauksmą.“

2019 m. vasario 23 d.
„Viešpatie, sutelk mūsų žvilgsnius į esminius dalykus, padėk nusimesti tai, kas trukdo Jėzaus Kristaus Evangeliją padaryti skaidrią.“

2019 m. vasario 22 d.
„Viešpatie, išvaduok mus iš pagundos stengtis išgelbeti save, savo reputaciją. Padėk mums prisiimti kaltės naštą ir kartu su visa Dievo tauta  ieškoti nuolankių, konkrečių atsakymų.“

2019 m. vasario 20 d.
„Nuo rytojaus keletą dienų gyvensime kalbėdamiesi ir dalindamiesi, klausydamiesi ir atpažindami dalykus. Tegul tai bus atsivertimo laikas. Norime skelbti ne save pačius, bet Tą, kuris mirė už mus.“

2019 m. vasario 19 d.
„Tamsiausiais mūsų istorijos momentais Vešpats prisiartina, atveria kelius, sustiprina nusilpusį tikėjimą, patepa balzamu sužeistą viltį, pažadina snaudžiančią meilę.“
„Įsigilinkime į Dievo Tėvo kenčiančios širdies slėpinį ir kalbėkimės su Juo, žvelgdami į tokią daugybę mūsų laikų nelaimių.“

2019 m. vasario 16 d.
„Jėzus prašo mūsų sukurti vieną vienintelį meno kūrinį, kuris įmanomas kiekvienam: savo gyvenimo šedevrą.“

2019 m. vasario 15 d.
„Tiesa - tai nuostabus Dievo, jo tėviško veido apreiškimas. Tai jo beribė meilė.“

2019 m. vasario 13 d.
„Kad pasiruoštume dangui, būtina nusigręžti nuo pasaulio iliuzijų.“

2019 m. vasario 12 d.
„Iš tūkstančių vaikų, priverstų kovoti ginkluotuose konfliktuose, yra atimama vaikystė. Sustabdykime šį bjaurų nusikaltimą.“

2019 m. vasario 11 d.
„Kilniaširdiškas elgesys su ligoniais yra žemės druska ir pasaulio šviesa. Liurdo Marija tepadeda mums taip elgtis ir teišprašo ramybės ir paguodos visiems kenčiantiems.

2019 m. vasario 10 d.
„Jeigu pratinsimės žiūrėti Jėzaus žvilgsniu, visada pajėgsime atpažinti, kam reikia mūsų pagalbos.“

2019 m. vasario 9 d.
„Meilė Dievui ir meilė artimui yra neatskiriamos. Tai dvi vienos monetos pusės. Išgyvenamos abi kartu jos tampa tikra tikinčiųjų stiprybe!“

2019 m. vasario 8 d.
„Gyvenimas turi vertę, kai yra dovanojamas, dovanojamas meilėje, tiesoje, dovanojamas kitiems kasdienybėje, šeimoje.“

2019 m. vasario 6 d.
„Ši kelionė į Jungtinius Arabų Emiratus yra vienas iš Dievo 'siurprizų'. Tad šlovinkime Jį ir Jo Apvaizdą, ir melskime, kad pabertos sėklos neštų taikos vaisius.“

2019 m. vasario 5 d.
„Šventasis Pranciškus mums primena, kad krikščionis išeina apsiginklavęs tik savo nuolankiu tikėjimu ir konkrečia meile. Jei gyvensime pasaulyje taip, kaip Dievas nori, tapsime jo buvimo kanalais.“

2019 m. vasario 3 d.
„Išvykstu į Jungtinius Arabų Emiratus. Vysktu į tą šalį kaip brolis, kad kartu parašytume dialogo puslapį ir kartu eitume taikos keliais. Melskitės už mane!“

2019 m. vasario 2 d.
„Pašvęstasis gyvenimas yra gyvas susitikimas su Viešpačiu jo tautoje, tai pašaukimas ištikimam kiekvienos dienos paklusnumui ir nelauktoms Šventosios Dvasios staigmenoms, tai vizija to, kurį verta pasirinkti, kad turėtum džiaugsmą, - Jėzaus.“

2019 m. vasario 1 d.
„Tesuteikia mums Viešpats atminties ir vilties malonę, kad galėtume ištvermingai eiti pirmyn savo gyvenimo keliu.“

2019 m. sausio mėn.

2019 m. sausio 31 d.
„Kunigas Jonas Bosko turėjo drąsos žvelgti į tikrovę žmogaus akimis ir Dievo akimis. O kad visi kunigai juo sektų: žiūrėtų į tikrovę žmogaus akimis ir Dievo akimis.“

2019 m. sausio 30 d.
„Paslaptis, kaip gerai plaukti per gyvenimą - pakviesti į savo valtį Jėzų. Jam reikia atiduoti savo gyvenimo vairą, kad Jis parinktų tinkamą kursą.“

2019 m. sausio 26 d.
„Numalšinkime savo trokšulį ne bet kokiu vandeniu, bet 'versme vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą'.“

2019 m. sausio 25 d.
„Bičiuliai, Jėzus moko mus tikėti. Ieškokite ir klausykite tų balsų, kurie ragina žvelgti į priekį, o ne tų, kurie traukia jus žemyn.“

2019 m. sausio 24 d.
„Norime tokio tinklo: tinklo, skirto ne supančiojimui, bet išlaisvinimui, laisvų žmonių bendrystės išsaugojimui.“

2019 m. sausio 23 d.
„Išvykstu į Pasaulines jaunimo dienas Panamoje. Prašau jūsų melstis už šį labai gražų ir svarbų Bažnyčios kelionei įvykį.“

2019 m. sausio 21 d.
„Krikščioniškasis stilius – tai palaiminimai: romumas, nuolankumas, kantrybė kentėjimuose, teisingumo troškimas, sugebėjimas pakelti persekiojimus, kitų neteisimas…“

2019 m. sausio 20 d.
„Ant amžinybės slenksčio turėsime ne tai, ką uždirbome, bet ką išdalinome.“

2019 m. sausio 18 d.
„Saugokimės, kad mūsų širdis nebūtų sugedusi, vedanti į silpnadvasiškumą; kad nebūtų užkietėjusi, vedanti į užsisklendimą; kad nebūtų gundymų vergė, vedanti į kompromisų pilną krikščionio gyvenimą.“

2019 m. sausio 15 d.
„Tegul jūsų neišgąsdina kentėjimai, kuriuos matote. Nuneškite juos prie Kryžiaus ir prie Eucharistijos, kur galima pasisemti kantrios ir atjaučiančios meilės.“

2019 m. sausio 13 d.
„Krikštas yra geriausia kada nors mūsų gauta dovana: jo dėka mes priklausome Dievui, jis dovanoja mums išganymo džiaugsmą.“

2019 m. sausio 12 d.
„Mažumas yra laisvė. Kas yra mažas evangeline prasme, tas yra lengvas ir laisvas nuo bet kokio rūpinimosi padaryti įspūdį ir nuo bet kokios pretenzijos į pasisekimą.“

2019 m. sausio 11 d.
„Pirmas žingsnis į maldą - būti nuolankiu, eiti pas Tėvą ir sakyti: 'Pažvelk į mane, esu nusidėjėlis'. Tada Viešpats išklauso.“

2019 m. sausio 10 d.
„Pasaulio dvasią galima įveikti tikėjimo dvasia: tikint, kad Dievas yra tame brolyje ir toje seseryje, kurie yra šalia manęs.“

2019 m. sausio 7 d.
„Dievas Jėzuje tapo žmogumi ir atėjo gyventi mūsų gyvenimą. Palaikykime gyvą ryšį su Juo ir tarpusavyje. Gerų Kalėdų krikščioniškųjų Rytų broliams ir seserims.“

2019 m. sausio 5 d.
„Bažnyčia auga tyloje, maldoje ir gerais darbais, kurie ją liudija.“

2019 m. sausio 4 d.
„Jėzus yra Dievo dovana mums. Jeigu jį priimame, ir mes galime būti Dievo dovana kitiems.“

2019 m. sausio 1 d.
„Šiandien labiau negu bet kada mūsų visuomenei reikia "taikos amatininkų", Dievo Tėvo, kuris trokšta žmonių šeimos gėrio ir laimės, pasiuntinių ir liudytojų.“

Skaityti 1803 kartai