Facebook Image

Popiežiaus Pranciškaus Tweet žinutės - 2020

Pope Francis

https://twitter.com/Pontifex

 

2020 m. gruodžio mėn.

2020 m. gruodžio 30 d.
„Padėkos malda visuomet prasideda pripažinimu, jog buvome sumąstyti anksčiau, nei patys išmokome mąstyti, buvome pamilti pirmiau, nei išmokome mylėti. Jeigu taip žvelgiame į gyvenimą, tada 'ačiū' tampa mūsų dienų varomąja jėga.“

2020 m. gruodžio 26 d.
„Ir mes galime kasdien blogį nugalėti gėriu. Meilės gestai, net ir patys mažiausi, slapti, kasdieniški, keičia istoriją. Nes Dievas kreipia istoriją pasinaudodamas nuolankia drąsa tų, kurie meldžiasi, myli ir atleidžia.“

2020 m. gruodžio 21 d.
„Kas nepriima krizės Evangelijos šviesoje, apsiriboja lavono skrodimu. Tas mato krizę, bet ne pagal Evangelijos viltį ir šviesą.“

2020 m. gruodžio 19 d.
„Kalėdų eglė ir prakartėlė - tai vilties ženklai, ypač šiuo sunkiu metu. Pasistenkime nesustoti prie ženklo, bet suvokti jo prasmę, tai yra, Jėzų, Dievo meilę, kurią Jis mums apreiškė, begalinį Dievo gerumą, kuris per Jėzų nušvito pasauliui.“

2020 m. gruodžio 16 d.
„Malda Advento metu padeda mums prisiminti, kad nesame teisesni ar geresni už kitus, bet visi esame nusidėjėliai, reikalingi Dievo gailestingumo prisilietimo.“

2020 m. gruodžio 14 d.
„Adventas - tai mums duotas laikas, kad priimtume pas mus ateinantį Viešpatį, kad pasitikrintume, ar ilgimės Dievo, kad žvelgtume pirmyn ir ruoštumės Kristaus sugrįžimui.“

2020 m. gruodžio 11 d.
„Lydimi Jėzaus Motinos kelyje link Kalėdų šiuo daugybei žmonių sunkiu laiku pasistenkime iš naujo atrasti didžiąją viltį ir džiaugsmą, kuriuos mums dovanoja Dievo Sūnaus atėjimas į pasaulį.“

2020 m. gruodžio 9 d.
„Dievas išklauso į jį besikreipiančiųjų šauksmą. Net ir mūsų šnabždamus prašymus, net ir likusius širdies gelmėje. Tėvas nori padovanoti mums savo Dvasią, kuri kiekvieną maldą padaro gyvą ir viską perkeičia. Reikia tik kantrybės, tik išlaukti.“

2020 m. gruodžio 6 d.
„Atsivertimas - tai malonė, kurios reikia karštai prašyti Dievo. Tikrai atsiverčiame tiek, kiek atsiveriame Dievo grožiui, gerumui. švelnumui. Tada paliekame tai, kas yra netikra ir laikina, mainais į tai, kas tikra, gražu ir tęsiasi amžinai.“

2020 m. lapkričio mėn.

2020 m. lapkričio 29 d.
„Melstis ir mylėti - tai reiškia budėjimą. Kai Bažnyčia garbina Dievą ir tarnauja artimui, ji negyvena naktyje. Nors išvargusi ir bandoma, ji keliauja link Viešpaties. Šaukimės Jo: 'Ateik, Viešpatie Jėzau, mums reikia tavęs'.“

2020 m. lapkričio 28 d.
„Mūsų gyvenimas nėra be tikslo ir be krypties. Esame laukiami, esame brangūs. Dievas parengė mums pačią vertingiausią ir gražiausią vietą - Dangų.“

2020 m. lapkričio 27 d.
„Dievas yra kantresnis už mus. Kas beldžia su tikėjimu ir ištverme į jo širdies duris, neliks apviltas.“

2020 m. lapkričio 26 d.
„Viešpatie, žmonių giminės Tėve, sukūręs visus žmones vienodai orius, įliek į mūsų širdis brolystės dvasią. Skatink mus kurti sveikesnę visuomenę ir oresnį pasaulį, kuriame nebūtų bado, skurdo, smurto ir karų.“

2020 m. lapkričio 11 d.
„Kas meldžiasi, niekada nėra vienas. Jėzus mus priima į savo maldą, kad galėtume melstis Jame ir per Jį. Ir tai yra Šventosios Dvasios darbas. Evangelija ragina mus melsti Tėvą Jėzaus vardu.“

2020 m. lapkričio 8 d.
„Tikėjimas, kuris 'veikia meile' (Gal 5,6), - tai šviečiantis žibintas, su kuriuo galime pereiti mirties naktį ir patekti į didžiąją gyvenimo šventę.“

2020 m. lapkričio 5 d.
„Malda už mirusius tikint, kad jie gyvena pas Dievą, paliečia ir mus. Ji ugdo teisingą mūsų požiūrį į gyvenimą, atveria mus tikrajai laisvei, ragindama nuolat ieškoti amžinųjų gėrybių.“

2020 m. lapkričio 4 d.
„Eikime į Jėzaus Kristaus, maldos mokytojo, mokyklą. Iš jo išmokime, kad malda visų pirma yra klausymasis ir susitikimas su Dievu, menas, kurį reikia uoliai praktikuoti, vieta, kur suvokiame, kad viskas ateina iš Dievo ir pas Jį sugrįžta.“

2020 m. lapkričio 1 d.
„Pasirinkti tyrumą, romumą, gailestingumą, atsiduoti Viešpačiui dvasios neturte ir sielvarte, kovoti už teisingumą ir taiką - tai reiškia plaukti prieš srovę. Bet tai yra evangelinis kelias, kuriuo ėjo visi šventieji ir palaimintieji.“

2020 m. spalio mėn.

2020 m. spalio 21 d.
„Malda yra gyvenimo centras. Jeigu meldžiamės, tada ir brolis, sesuo tampa svarbūs. Kas garbina Dievą, myli ir jo vaikus. Kas rodo pagarbą Dievui, gerbia ir visus žmones.“

2020 m. spalio 18 d.
„Šiandien ir rytoj milijonas vaikų visame pasaulyje kalba rožinį. Kalbėkime su pasitikėjimu rožinį kiekvieną dieną. Tai ginklas, kuris apsaugo mus nuo blogio ir nuo gundymų.“

2020 m. spalio 14 d.
„Maldoje sudėkime į Dievo rankas savo rūpesčius bei prašymus ir tikėkim, kad mus išklausys, nes Jis žino, ko mums reikia, ir duos, mums tai, kas geriausia.“

2020 m. spalio 12 d.
„Palaimintojo Karolio Acutis liudijimas parodo šiandienos jaunimui, kad tikroji laimė atrandama skiriant Dievui pirmąją vietą ir tarnaujant Jam broliuose, ypač vargingiausiuose.“

2020 m. rugsėjo mėn.

2020 m. rugsėjo 28 d.
„Visagalis Dieve, Tu esi visoje Visatoje ir mažiausiame savo kūrinyje. Išliek mumyse savo meilės galią, kad galėtume rūpintis gyvybe ir grožiu.“

2020 m. rugsėjo 14 d.
„Dievo meilės mums apreiškimas atrodo tarsi beprotybė. Kaskart kai pažvelgiame į kryžių, randame šią meilę. Nukryžiuotasis yra didžioji Dievo meilės knyga.“

2020 m. rugsėjo 6 d.
„Kartais reikia didesnės meilės, kad susigrąžintum brolį. Šiandienos evangelijoje (Mt 18, 15-20) Jėzus mus kviečia atiduoti brolį į Dievo rankas: tik Tėvas gali parodyti didesnę meilę, negu visi broliai ir seserys kartu.“

2020 m. rugpjūčio mėn.

2020 m. rugpjūčio 28 d.
„Pasitikėkite Viešpačiu ir stenkitės įsilieti į jo planus, sutikdami, kad jo išganymas gali mus pasiekti visiškai kitais būdais nei mes tikimės.“

2020 m. rugpjūčio 22 d.
„Dievas myli tave ne todėl, kad gerai elgiesi. Jis tiesiog myli. Jo meilė yra besąlyginė, ji nepriklauso nuo tavęs.“

2020 m. rugpjūčio 18 d.
„Turtai gali paskatinti apsitverti mūrais. O Jėzus kviečia savo mokinius gėrybes ir turtus paversti santykiais, nes asmenys daug vertingesni už daiktus ir daug svarbesni už turimus turtus.“

2020 m. rugpjūčio 17 d.
„Gyvenime vaisių duoda ne tas, kas turi daug turtų, bet kas užmezga ir palaiko daug draugysčių, naudodamasis įvairiais 'turtais', tai yra, dovanomis, kuriomis Dievas jį apdovanojo.“

2020 m. rugpjūčio 14 d.
„Vilčiai reikia kantrybės - kantraus žinojimo, kad sėjame mes, bet augimą duoda Dievas.“

2020 m. rugpjūčio 9 d.
„Turėti tikėjimą - tai reiškia siaučiant audrai širdį nukreipti į Dievą, į jo meilę, į jo tėvišką švelnumą. To Jėzus norėjo pamokyti Petrą ir kitus mokinius, o taip pat ir mus šiandien (Mt 14, 22-33).“

2020 m. rugpjūčio 2 d.
„Duonos padauginimo stebuklu (plg. Mt 14, 13-21) Jėzus nori pamokyti savo tuometinius ir šiandienos bičiulius Dievo logikos - visada būti pasirengusiems pasirūpinti kitu žmogumi.“

2020 m. liepos mėn.

2020 m. liepos 31 d.
„Tepamoko mus Šv. Ignacas nuolankumo, kuris padeda suvokti, kad ne mes kuriame Dievo Karalystę, bet Viešpaties malonė, veikianti mumyse, trapiuose moliniuose induose, kurie savyje nešiojame ir perduodame kitiems neįkainojamą lobį.“

2020 m. liepos 22 d.
„Pranašystė gimsta tada, kai leidžiame Dievui kelti mums iššūkius, o ne kai rūpinamės išsaugoti savo ramybę ir viską kontroliuoti.“

2020 m. liepos 19 d.
„Šios dienos evangelijos palyginime apie rauges (Mt 13, 24-43) Jėzus mums parodo Dievo kantrybę, atverdamas mūsų širdis vilčiai.“

2020 m. liepos 14 d.
„Teismo dieną būsime teisiami ne už mūsų idėjas, bet už atjautą, kurią parodėme kitiems.“

2020 m. liepos 10 d.
„Arba tikėjimas yra misionieriškas, arba jis nėra tikėjimas. Tikėjimas visada kviečia išeiti iš savęs. Tikėjimas turi būti perduotas, tačiau ne siekiant įtikinti, o pasiūlant lobį. Melskime Viešpatį, kad padėtų mums taip gyventi tikėjimu: atvirų durų tikėjimu, skaidriu tikėjimu.“

2020 m. liepos 3 d.
„Krikščionio džiaugsmas trykšta iš Gerosios Naujienos apie Jėzaus mirtį ir prisikėlimą klausymo ir priėmimo. Kas tiki jos skelbimu, žino, kad mūsų gyvybė gimsta iš Dievo Tėvo meilės.“

2020 m. birželio mėn.

2020 m. birželio 28 d.
„Jėzus sako savo mokiniams: 'Kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane - nevertas manęs' (Mt 10, 38). Nėra tikros meilės be kryžiaus, be pasiaukojimo. Jei kryžių nešame kartu su Jėzumi, jis mūsų nebaugina, nes Jėzus eina kartu su mumis, mus palaiko ir drąsina.“

2020 m. birželio 27 d.
„Jeigu ieškai gyvenimo prasmės, bet nerasdamas eikvoji save 'meilės pakaitalams' - turtams, karjerai, malonumams, kokiai nors priklausomybei - leisk, kad į tave žvelgtų Jėzus ir atrasi, kad nuo amžių esi mylimas.“

2020 m. birželio 26 d.
„Gerai mato tik tas, kas žiūri širdimi, nes moka 'žvelgti į vidų', matyti žmoguje daugiau, negu jo klaidas, brolyje daugiau negu jo trapumą, sunkumuose - viltį.“

2020 m. birželio 21 d.
„Šio sekmadienio Evangelijoje (Mt 10, 26-33) Jėzus mus kviečia nebijoti, būti drąsiais ir pasitikinčiais gyvenimo iššūkių akivaizdoje, nes mūsų gyvenimas, nors ir susiduriame su kliūtimis, yra tvirtose Dievo, kuris mus myli ir globoja, rankose.“

2020 m. birželio 15 d.
„Mūsų vienybės pagrindas yra Šventoji Dvasia. Ji mums primena, kad visų pirma esame mylimi Dievo vaikai. Ji ateina į mūsų skirtingumą ir varganumą, kad pasakytų mums, jog turime vieną Viešpatį - Jėzų ir vieną Tėvą, todėl esame broliai ir seserys!“

2020 m. birželio 14 d.
„Dovanodamas save – paprastą kaip duoną – Viešpats kviečia neeikvoti gyvenimo ieškant tūkstančio nereikalingų dalykų, sukuriančių priklausomybes ir paliekančių mus tuščius. Eucharistija gesina daiktų troškimą ir uždega noru tarnauti.“

2020 m. birželio 12 d.
„Jeigu semsimės iš Jėzaus Širdies Dievo gailestingumo, atleidimo ir  švelnumo, tada ir mūsų širdis pamažu taps kantresnė, dosnesnė, gailestingesnė.“

2020 m. birželio 10 d.
„Tamsos, nuodėmės, pasimetimo akimirkomis visada galima šauktis Dievo. Kaip tik tada neturime bijoti, nes Dievas perkeis mūsų širdį ir suteiks palaiminimą, rezervuotą tam, kas leidžiasi Jo perkeičiamas.“

2020 m. birželio 9 d.
„Norint išeiti iš smurto verpeto, galimas dvejopas krikščioniškas atsakas: malda ir savęs dovanojimas.“

2020 m. birželio 6 d.
„Šventoji Dvasia mus myli ir žino kiekvieno  vietą visumoje. Jai mes nesame vėjo nešami šapeliai, bet nepakeičiami fragmentai Jos mozaikoje.“

2020 m. birželio 5 d.
„Kristaus Širdis yra tokia didelė, kad nori mus visus įtraukti į švelnumo revoliuciją.“

2020 m. birželio 3 d.
„Mokykimės iš Abraomo melstis su tikėjimu: klausyti, keliauti, kalbėtis, netgi ginčytis, bet visada nusiteikę priimti Dievo žodį ir jį vykdyti.“

2020 m. birželio 2 d.
„Mums taip reikia Šventosios Dvasios šviesos ir jėgos! To reikia Bažnyčiai, kad galėtų keliauti vieninga ir drąsi, liudydama Evangeliją. To reikia visai žmonijos šeimai, kad išeitų iš šios krizės labiau susivienijusi ir nebesusiskaldžiusi.“

2020 m. birželio 1 d.
„Bažnyčia, būdama motina, eina švelnumo ir atjautos keliu. Bažnyčios sūnus yra romus, švelnus, besišypsantis, kupinas meilės asmuo.“

2020 m. gegužės mėn.

2020 m. gegužės 31 d.
„Šventoji Dvasia, Dievo atmintie, atnaujink mumyse gautos dovanos atminimą. Išlaisvink mus iš egoizmo paralyžiaus ir uždek mumyse troškimą tarnauti, daryti gera.“

2020 m. gegužės 25 d.
„Jėzus prisiėmė mūsų žmogystę, kad pervestų ją per mirtį į naują vietą, į Dangų, kad mes būtume ten, kur ir Jis.“

2020 m. gegužės 23 d.
„Maldos vyrai ir moterys saugo esmines vertybes: jie visiems kartoja, kad šis gyvenimas, nepaisant  visų jo vargų, išbandymų ir jo sunkių dienų, yra kupinas stebinančios malonės. Ir pats gyvenimas visada turi būti ginamas ir saugomas.“

2020 m. gegužės 21 d.
„Šventosios Dvasios džiaugsmas yra malonė. Ir tai vienintelė jėga, kurią galime turėti Evangelijos skelbimui, tikėjimo į Viešpatį išpažinimui. Tikėjimas - tai liudijimas džiaugsmo, kurį mums dovanoja Viešpats. Tokio džiaugsmo žmogus pats sau negali duoti.“

2020 m. gegužės 20 d.
„Žmogus tuo labiau auga, bręsta ir šventėja, kuo labiau atsiveria santykiui, kai išeina iš savęs, kad gyventų bendrystėje su Dievu, su kitais žmonėmis ir su visa kūrinija.“

2020 m. gegužės 19 d.
„Jeigu Viešpaties akivaizdoje būsime skaidrūs kaip krištolas,  jo šviesa, gailestingumo šviesa  suspindės mumyse, o per mus - pasaulyje.“

2020 m. gegužės 18 d.
„Šiandien prisimename didį Šventojo Jono Pauliaus II tikėjimą ir jo pavyzdį. Girdime jo kvietimo plačiai atverti duris Kristui, nebijoti aidą. Džiugiai ženkime pasaulio keliais, sekdami pirma mūsų ėjusių milžinų pėdomis. Mes niekada nesame vieni!“

2020 m. gegužės 17 d.
„Šiandien gyvename visuomenėje, kuri labai išgyvena našlaitystę, ir tai paliečia priklausomumo ir broliškumo jausmą, nes trūksta Tėvo. Prašykime Šventosios Dvasios malonės iš naujo atrasti Tėvą, kuris suteikia prasmę gyvenimui ir žmones padaro viena šeima.“

2020 m. gegužės 16 d.
„Kas yra pasaulio dvasia, apie kurią kalba Jėzus (Jn 15, 18-21)? Tai gyvenimo būdas, tai laikinumo kultūra, nepažįstanti ištikimybės. Prašykime Šventosios Dvasios malonės atskirti, kas yra pasaulis, ir kas yra Evangelija.“

2020 m. gegužės 14 d.
„Tepasigaili mūsų Dievas ir tesulaiko šią tragediją, šią ir kitas pandemijas: bado, karo, vaikų, negaunančių išsilavinimo, pandemijas. To prašome visi kartu, kaip broliai.“

2020 m. gegužės 13 d.
„'Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu' (Jn 15, 4). Tas 'pasilikimas' yra ne pasyvus, bet aktyvus. Tai abipusis pasilikimas. 'Aš esu vynmedis, o jūs šakelės' (Jn 15, 5). Mums, šakelėms, reikia syvų, o vynmedžiui reikia vaisių - liudijimo.“

2020 m. gegužės 12 d.
„Ramybė, kurią duoda pasaulis, tave atskiria nuo kitų, tai gerbūvis, kuris tave anestezuoja. Tokia ramybė yra laikina ir neneša vaisių. O Viešpaties ramybė yra galutinė, vaisinga ir užkrečianti. Ji skatina tave eiti pas kitus, kuria bendruomenę, yra kupina vilties, nes kreipia žvilgsnį į Dangų.“

2020 m. gegužės 11 d.
„Ką mumyse veikia Šventoji Dvasia? Mums primena viską, ką Jėzus kalbėjo, moko vis geriau tai suprasti, augti tikėjimo suvokime. Ji mus lydi ir padeda apsispręsti, mums duoda šviesos ir mažuose, ir svarbiuose gyvenimo pasirinkimuose.“

2020 m. gegužės 10 d.
„Maldai reikia drąsos. Melstis - tai su Jėzumi eiti pas Tėvą, kuris tau duos viską. Bažnyčia žengia pirmyn drąsiai melsdamasi, nes Šventoji Dvasia moko, kad mes darome truputį, o Dievas 'daro didelius dalykus' Bažnyčioje.“

2020 m. gegužės 9 d.
„Bažnyčia žengia į priekį Dievo guodžiama ir pasaulio persekiojama. Šventoji Dvasia kuria Bažnyčios darną, o piktoji dvasia ją ardo. Žiūrėkime, kad pasitikėtume ne laikinomis galiomis, bet Jėzumi Kristumi ir Šventąja Dvasia.“

2020 m. gegužės 8 d.
„Kaip guodžia Viešpats? Savo artumu: Jis nedaug kalba, bet yra šalia. Savo tiesa: nesako formalių žodžių, neapgaudinėja. Viltimi: 'Teneišsigąsta jūsų širdys'. Viešpaties paguoda yra artima, paremta tiesa ir atverianti mums vilties vartus.“

2020 m. gegužės 7 d.
„Būti krikščionimis - tai reiškia priklausyti Dievo tautai, kurią jis išsirinko nepelnytai, nuolat prisiminti tuos, kurie ėjo pirma mūsų išganymo keliu. Prašykime Viešpaties suvokimo, kad priklausome Dievo tautai, kuri kaip visuma turi teisingo tikėjimo nuojautą.“

2020 m. gegužės 6 d.
„Nėra lengva gyventi šviesoje. Šviesa mums leidžia pamatyti savyje daug bjaurių dalykų: ydas, puikybę, pasaulio dvasią. Bet Jėzus mums sako: 'Išdrįsk, leisk man tave apšviesti, nes aš tave gelbėju'. Nebijokime Jėzaus šviesos!“

2020 m. gegužės 5 d.
„Yra tokių dalykų, kurie neleidžia mums giliau pažinti Viešpaties: turtai, tingumas, širdies užkietinimas, klerikalizmas, pasaulio dvasia... Jie atima laisvę, o be laisvės neįmanoma sekti Jėzaus.“

2020 m. gegužės 2 d.
„Priimkime šį pandemijos laiką kaip išbandymą, kad paruoštume rytojų visiems. Nes be bendros visa apimančios vizijos niekas neturės ateities.“

2020 m. gegužės 1 d.
„Žodį 'darbas' Biblija vartoja aprašydama Dievo kuriamąją veiklą: 'Septintą dieną Dievas buvo užbaigęs darbus, kuriais buvo užsiėmęs' (Pr 2, 2). Dievas paveda šią veiklą žmogui. Darbas yra žmogaus pašaukimas.“

2020 m. balandžio mėn.

2020 m. balandžio 30 d.
„Krikščionybė nėra vien tik doktrina, elgesio būdas, kultūra. Taip, ji yra ir visa tai, bet krikščionybės šerdis yra susitikimas, susitikimas su Jėzumi. Žmogus yra krikščionis, nes sutiko Jėzų Kristų, leidosi Jo sutinkamas.“

2020 m. balandžio 29 d.
„Neturtas dvasioje, ašaros, romumas, šventumo troškimas, gailestingumas, tyra širdis ir taikdarystė gali vesti į persekiojimus dėl Kristaus, bet šie persekiojimai galiausiai yra džiaugsmo ir didžio atlygio danguje priežastis.“

2020 m. balandžio 28 d.
„Velykos mums skelbia atgimimo žinią. Mes galime atgimti ta pačia jėga, kuri prikėlė Jėzų - Dievo jėga.“

2020 m. balandžio 26 d.
„Kiek kantrybės Viešpats turi su kiekvienu iš mūsų! Jis gerbia mūsų situaciją, eina kartu su mumis, kaip su Emauso mokiniais, klausosi mūsų nerimo kalbos. Jis mus gerbia, jam patinka klausytis, kaip mes kalbame, kad gerai mus suprastų ir duotų mums teisingą atsakymą.“

2020 m. balandžio 25 d.
„Šios dienos Evangelijoje yra Viešpaties siuntimas: 'Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją' (Mk 16, 15). Tikėjimas visada veda Tave išeiti iš savęs. Tikėjimas turi būti perduotas, pateiktas,  pirmiausia liudijimu. Eikite, kad žmonės matytų, kaip jūs gyvenate.“

2020 m. balandžio 24 d.
„Jėzus formavo mokinių širdis, kad tarnautų žmonėms. Jis mokė juos būtent tokios ganytojiškos elgsenos - artimumo Dievo tautai. Ne struktūros, bet ganytojų širdys veda sielas į išganymą. Melskimės drauge už Bažnyčios ganytojus.“

2020 m. balandžio 22 d.
„Leiskime, kad Dievo, kuris atsiuntė savo sūnų Jėzų, meilė užlietų mus ir padėtų mums regėti Dvasios šviesoje. Klauskime savęs: ar aš vaikštau šviesoje, ar tamsoje? Ar esu Dievo vaikas, ar nusiritau iki vargšo 'šikšnosparnio'?“

2020 m. balandžio 21 d.
„Išbandyme, kurį patiriame, pamatėme esą trapūs. Mums reikia Viešpaties, kuris mato mumyse anapus mūsų trapumo neišdildomą grožį. Su Juo mes vėl pasijuntame vertingi, nepaisant savo silpnumo.“

2020 m. balandžio 20 d.
„Būti krikščioniu - tai ne vien laikytis įsakymų, bet 'atgimti iš naujo' ir leisti Šventajai Dvasiai įžengti į mus bei vesti mus ten, kur ji nori. Tai yra Dvasios laisvė. Tepadeda mums Viešpats būti visada klusniems Dvasiai.“

2020 m. balandžio 19 d.
„Ištikimas ir kantrus Dievo gailestingumas nepavargsta tiesti mums ranką, kad pakeltų mus parpuolusius. Jis nori, kad mes į jį taip žiūrėtume: ne kaip į šeimininką, su kuriuo reikės atsiskaityti, bet kaip į Tėtį, kuris visada mus pakelia.“

2020 m. balandžio 18 d.
„Iš kur kyla apaštalų drąsa? Tai Šventosios Dvasios dovana. Atvirumas, drąsa - tai dovana, kurią Viešpats dovanoja Sekminių dieną. Misija gimsta būtent iš šios Šventosios Dvasios dovanos.“

2020 m. balandžio 16 d.
„Šios dienos Evangelija (Lk 24, 35-48) yra viena iš mano mėgstamiausių. 'Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint...' (41 eil.). Būti pripildytiems džiaugsmo. Tai nereiškia būti linksmam, pozityviai nusiteikusiam, tai kas kita. Tai paguodos pilnatvė, Viešpaties artumo pilnatvė.“

2020 m. balandžio 15 d.
„Dievo ištikimybė yra kantri savo tautai. Dievas klausosi, veda, ramiai paaiškina ir sušildo širdį, kaip pasielgė su tais dviem mokiniais, kurie tolo nuo Jeruzalės. Sušildė jų širdis, kad grįžtų namo.“

2020 m. balandžio 14 d.
„Jėzaus prisikėlimas mums sako, kad paskutinį žodį tars ne mirtis, bet gyvenimas. Jeigu Kristus yra prikeltas, galime su pasitikėjimu žvelgti į kiekvieną mūsų gyvenimo įvykį, net ir patį sunkiausią, keliantį siaubą ir nežinomybę.“

2020 m. balandžio 13 d.
„Mes pasirinksime arba gyvenimą, tautų prisikėlimą, arba dievą pinigą ir grįšime į kapą - bado, vergovės, karų, ginklų fabrikų, išsilavinimo negaunančių vaikų kapą.“

2020 m. balandžio 12 d.
„Nebijokite, palikite baimę - štai vilties žinia. Ji skirta mums šiandien. Tai žodžiai, kuriuos Dievas kartoja mums toje naktyje, per kurią dabar keliaujame.“

2020 m. balandžio 10 d.
„Pažvelk į ištiestas nukryžiuoto Kristaus rankas ir leiskis vėl iš naujo būti išgelbstimas.“

2020 m. balandžio 8 d.
„Pagalvokime apie mažą Judą, kurį kiekvienas nešiojamės savyje. Kiekvienas turime galimybę rinktis ištikimybę arba naudą. Kiekvienas esame pajėgus išduoti, parduoti, pasirūpinti savo nauda. Judai, kur esi?“

2020 m. balandžio 7 d.
„Gyvenime neišvengsime nuopuolių, visi esame nusidėjėliai. Bet yra svarbu, kaip mes elgiamės Dievo akivaizdoje. Prašykime malonės ištverti tarnystėje, o kai nupuolame - malonės verkti taip, kaip verkė Petras.“

2020 m. balandžio 5 d.
„Dievas mus išgelbėjo mums tarnaudamas. Paprastai manome, kad mes tarnaujame Dievui. Ne, tai Jis mums patarnavo neatlygintinai, nes Jis pirmas mus pamilo. Yra sunku mylėti, jei nesame mylimi. Bet yra dar sunkiau tarnauti, jei nesileidžiame, kad Dievas mums tarnautų.“

2020 m. balandžio 4 d.
„Patys mes nesugebame pašalinti purvo, kuris suteršia mūsų širdį. Tik Jėzus, kuris pažįsta ir myli mūsų širdį, gali ją pagydyti. Gavėnia yra gydymo laikas.“

2020 m. balandžio 3 d.
„Šį penktadienį mums būtų gera sustoti ir pamąstyti apie Sopulingosios Marijos skausmus ir pasakyti jai 'ačiū' už tai, kad sutiko būti Motina. Marijos motinystėje mes matome Bažnyčios, kuri visus apkabina, motinystę.“

2020 m. balandžio 2 d.
„Tebūna mūsų krikščioniškasis gyvenimas kaip mūsų tėvo Abramo: jis suvokė, kad yra išrinktasis, su džiaugsmu laukė pažado išsipildymo ir ištikimai laikėsi sandoros.“

2020 m. balandžio 1 d.
„'Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai' (Jn 8, 31). Mokinys yra laisvas žmogus, nes pasilieka Viešpatyje. Pasilikti Viešpatyje - tai leistis vedamam Šventosios Dvasios.“

2020 m. kovo mėn.

2020 m. kovo 31 d.
„Jėzus prisiėmė mūsų nuodėmes, netgi pats tapo nuodėme. Nelengva tai suprasti, niekada to nesuprasime iki galo. Galime tik kontempliuoti, melstis ir dėkoti.“

2020 m. kovo 29 d.
„Šios dienos Evangelijoje (Jn 11, 1-45) Jėzus mums sako: 'Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas... Tikėkite! Nors ir verkdami, toliau tikėkite, net jeigu atrodo, kad mirtis nugalėjo. Leiskite, kad Dievo Žodis vėl atneštų gyvybę ten, kur yra mirtis'.“

2020 m. kovo 27 d.
„Viešpatie, nepalik mūsų siaučiant audrai. Dar kartą ištark: 'Nebijokite' (Mt 28, 5). O mes kartu su Petru pavedame Tau visus savo rūpesčus, nes Tu mumis rūpiniesi (plg. 1 Pt 5, 7).“

2020 m. kovo 26 d.
„Šiandien norėčiau visiems mums užduoti klausimą: kokius stabus turiu savo širdyje? Kur juos slepiu? Prašykime Viešpaties malonės atpažinti savo stabus. Ir jeigu nepajėgiame jų išvyti, kad bent jau laikytume juos kamputyje.“

2020 m. kovo 25 d.
„Savuoju 'Taip', ištartu angelui, Mergelė Marija priima Žodį, kuris tampa kūnu, ir tampa Dievo Sūnaus motina. Tokiu būdu Marijoje įvyksta Dievo susitikimas su žmogumi.“

2020 m. kovo 24 d.
„Šios dienos Evangelijoje (Jn 5, 1-16) yra paralyžiuotas žmogus, sergantis pesimizmu, liūdesiu, akedija. Tai nuodai, rūkas, apsiaučiantis sielą ir neleidžiantis jai gyventi. Bet yra ir vanduo, mūsų gyvybės simbolis, vanduo, kurį Jėzus panaudojo, kad mus atgimdytų - Krikštas.“

2020 m. kovo 23 d.
„Pirmoji sąlyga maldai yra tikėjimas, antroji - ištvermė, o trečioji - drąsa. Šiomis dienomis, kai būtina daugiau mestis, pamąstykime, ar mes taip meldžiamės. Viešpats nenuvilia! Jis gali priversti palaukti, bet nenuvilia.“

2020 m. kovo 22 d.
„Šiandienos Evangelija (Jn 9, 1-41) mus moko, kad nuodėmė yra tarsi nepermatomas šydas, uždengiantis mūsų veidą ir neleidžiantis aiškiai matyti savęs ir pasaulio. Viešpaties atleidimas nutraukia tą tamsos skraistę ir vėl dvovanoja mums šviesą.“

2020 m. kovo 21 d.
„Gavėnia kviečia mus apmąstyti gyvenimo prasmę. Esame tikri, kad tik Kristuje ir su Kristumi rasime kančios ir mirties slėpinio paaiškinimą. Mes esame sukurti ne mirčiai, bet gyvenimui, gyvenimo apstybei, amžinam gyvenimui.“

2020 m. kovo 19 d.
„Šventojo Juozapo iškilmėje prašykime Viešpaties malonės gyventi kasdienybės konkretume ir taip pat slėpinio 'konkretume'. Įžengti į slėpinį - tai nereiškia sapnuoti. Įžengti į slėpinį - tai adoruoti.“

2020 m. kovo 18 d.
„Dievo gailestingumas yra mūsų išlaisvinimas ir mūsų laimė. Mes turime atleisti, nes ir mums reikia atleidimo.“

2020 m. kovo 15 d.
„Prašykime malonės ugdyti savyje troškimą Kristaus - gyvojo vandens šaltinio, vienintelio, galinčio numalšinti gyvenimo ir meilės troškulį, kurį nešiojamės savo širdyje.“

2020 m. kovo 14 d.
„Žinokime, kad prieš mums pradedant ieškoti Viešpaties, jis jau mūsų ieško, eina mūsų pasitikti ir kviečia mus. Eikime pas jį su džiaugsmu, nes žinome, kad jis mūsų laukia!“

2020 m. kovo 13 d.
„Malda išreiškia poreikį atsiliepti į Dievo meilę, kuri visada eina pirma mūsų ir mus palaiko. Krikščionis meldžiasi suvokdamas, kad yra mylimas, nors to ir nevertas.“

2020 m. kovo 11 d.
„Esame kviečiami atrasti, kas iš tikrųjų yra svarbu, ko mums tikrai reikia, kas padeda gerai gyventi, ir tuo pat metu pamatyti, kas yra antraeiliai dalykai, be ko galime ramiai išsiversti.“

2020 m. kovo 9 d.
„Kai mes ne tik prisimename padarytas nuodėmes, bet ir jaučiame gėdą, tai paliečia Dievo širdį, ir jis atsiliepia su gailestingumu. Šiandien prašykime gėdos malonės.“

2020 m. kovo 7 d.
„Šiuo maloningu Gavėnios metu klausykimės Viešpaties balso.Kuo labiau leisimės užkalbinami Jo Žodžio, tuo daugiau pajėgsime patirti Jo mums dovanojamo gailestingumo.“

2020 m. vasario mėn.

2020 m. vasario 29 d.
„Leiskimės suutaikinami su Dievu, kad gyventume kaip mylimi vaikai, kaip nusidėjėliai, kuriems atleista, kaip išgydyti ligoniai, kaip keliautojai, kurie turi palydą.“

2020 m. vasario 27 d.
„Šiuo malonės laiku melskimės, pasninkaukime, darykime gailestingumo darbus, kad Viešpats rastų mūsų širdis pasiruošusias ir galėtų jas pripildyti savo meilės pergalės.“

2020 m. vasario 26 d.
„Gavėnia yra malonės laikas, kad pripažintume, jog mūsų vargingus pelenus myli Dievas, kad pajustume į save nukreiptą mylintį Dievo žvilgsnį ir Jo stebimi keistume gyvenimą. Esame pasaulyje tam, kad pakiltume iš pelenų ir keliautume į gyvenimą.“

2020 m. vasario 23 d.
„Prašykime Viešpaties, kad sujudintų širdis ir visi galėtų įveikti priešiškumo, neapykantos, keršto logiką, vėl atpažindami vienas kitą kaip brolius, vieno Tėvo vaikus.“

2020 m. vasario 22 d.
„Šventojo Petro Sosto šventėje dėkokime Dievui už apaštalui Petrui ir jo įpėdiniams patikėtą misiją suburti Jo tautą iš visų genčių ir vesti ją tiesoje ir meilėje išganymo keliu.“

2020 m. vasario 21 d.
„Mes gavome gyvenimą ne tam, kad užkastume jį, bet kad leistume į apyvartą: ne tam, kad pasilaikytume sau, bet kad dovanotume. Kas yra su Jėzumi, žino, kad norint išsaugoti gyvybę, reikia ją padovanoti.“

2020 m. vasario 18 d.
„Kiekvieno iš mūsų širdyje yra užsikietinimų. Vaistai nuo užkietėjusios širdies - atmintis, Viešpaties geradarybių prisiminimas. Tai padeda išlaikyti atvirą ir ištikimą širdį.“

2020 m. vasario 15 d.
„Mūsų malda neturi apsiriboti vien mūsų poreikiais ir rūpesčiais. Malda yra tikrai krikščioniška tada, kai yra visuotinė.“

2020 m. vasario 13 d.
„Kaip dažnai mes užmirštame Viešpatį ir pradedame derybas su kitais dievais – pinigu, tuštybe, išdidumu. Prašykime malonės suprasti, kada mūsų širdis pradeda pasinerti į pasaulio dvasią. Jei melsimės, jo malonė ir meilė mus laiku sustabdys.“

2020 m. vasario 10 d.
„Švenčiausiajai Mergelei Marijai, Ligonių sveikatai, pavedu visus, kurie neša ligos naštą, kartu su jų artimaisiais ir  sveikatos apsaugos darbuotojais. Visiems su meile pažadu savo artumą maldoje.“

2020 m. vasario 9 d.
„Šios dienos Evangelijoje (Mt 5,13-16) Jėzus kviečia savo mokinius būti žmonėms druska ir šviesa. Druska yra tas, kas gyvena Kristaus malone ir ją skleidžia, o šviesa - tas, kas savo gerais darbais leidžia šviesti Evangelijai.“

2020 m. vasario 7 d.
„Didžiausias iš moters gimęs žmogus, Jonas Krikštytojas, ir Dievo Sūnus pasirinko pažeminimų kelią. Tai kelias, kurį Dievas rodo krikščionims, kad galėtų žengti pirmyn. Neįmanoma būti nuolankiam be pažeminimų.“

2020 m. vasario 3 d.
„Iš vienatvės pakylama ne užsisklendžiant savyje, bet šaukiantis Viešpaties, nes Viešpats išklauso šauksmą to, kuris yra vienišas.“

2020 m. vasario 2 d.
„Šiandien švenčiame Pašvęstojo gyvenimo dieną. Melskimės už pašvęstuosius vyrus ir moteris, kurie save atiduoda Dievui ir broliams kasdienėje tarnystėje, kad visada būtų ištikimi Kristaus meilės liudytojai.“

2020 m. sausio mėn.

2020 m. sausio 31 d.
„Tegul Viešpats būna mums maloningas ir visada atsiunčia mums pranašą - gal tai bus draugas ar nuodėmklausys, gal sūnus ar mama - kuris įspėtų mus, kai nuslystame į tokią būseną, kurioje atrodo, kad viskas galima, nes prarandame nuodėmės suvokimą.“

2020 m. sausio 30 d.
„'Kokiu saiku seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta' (Mk 4, 24). Prašykime Viešpaties malonės nebijoti kryžiaus, prašykime sugebėjimo pakelti pažeminimus, nes toks yra kelias, kurį jis pasirinko, kad mus išgelbėtų.“

2020 m. sausio 29 d.
„Palaiminimai yra krikščionio 'tapatybės kortelė'. Čia kalbama ne apie praeinančius džiaugsmus, bet apie laimę, kuri moka sutarti ir su kančia.“

2020 m. sausio 28 d.
„Evangelija nieko nepasieks, jei jos skelbėjai bus nuobodūs ir apkartę. Evangeliją turi skelbti džiugūs žmonės, kupini gyvybės.“

2020 m. sausio 26 d.
„Padarykime vietos Dievo Žodžiui! Kasdien perskaitykime keletą Šventojo Rašto eilučių. Pamatysime, kad Dievas yra arti mūsų, kad nušviečia mūsų sutemas, kad su meile kreipia mūsų gyvenimą į gilumas.“

2020 m. sausio 21 d.
„Mes, krikščionys, per krikštą esame patepti Viešpaties išrinkimu, tai gryna dovana. Šiandien prašykime Šventosios Dvasios, kad mokėtume ištikimai saugoti šią dovaną. Tai ir yra krikščioniškas šventumas.“

2020 m. sausio 18 d.
„Kas turi tikėjimą, jaučia didelį Dievo poreikį, ir savo trapume su visišku pasitikėjimu atsiduoda Jam.“

2020 m. sausio 17 d.
„Jėzus pažvelgia į paralyžiuotąjį ir eina prie esmės: 'Tau atleidžiamos nuodėmės'. Fizinė sveikata yra dovana, kurią turime saugoti, bet Viešpats mus moko, kad turime saugoti ir širdies sveikatą, dvasinę sveikatą.“

2020 m. sausio 16 d.
„Viešpats turi daug gailesčio, įsijaučia į mūsų problemas. Dažnai kartokime šią paprastą maldą: Viešpatie, esu nusidėjėlis, pasigailėk manęs, parodyk man savo gailestį.“

2020 m. sausio 15 d.
„Tegul Šventoji Dvasia mumyse visuose atgaivina pašaukimą būti drąsiais ir džiugiais evangelizuotojais.“

2020 m. sausio 14 d.
„Jėzus turėjo galią, nes sutapo jo mokymas ir darbai. Štai kuo pasireiškia galia: nuoseklumu ir liudijimu.“

2020 m. sausio 13 d.
„Krikščioniškame gyvenime nepakanka turėti žinių. Nepažinsime Dievo, jeigu neišeisime iš savęs, jeigu jo nesutiksime ir negarbinsime. Krikščioniškas gyvenimas - tai meilės su Dievu istorija.“

2020 m. sausio 12 d.
„Jėzaus krikšto šventėje iš naujo atraskime savo krikštą: kaip Jėzus yra mylimasis Tėvo Sūnus, taip ir mes, atgimę iš vandens ir Šventosios Dvasios, esame mylimi Dievo vaikai, daugybės kitų brolių broliai ir seserys.“

2020 m. sausio 11 d.
„Adoruodami duodame Viešpačiui galimybę perkeisti mus savo meile, nušviesti mūsų sutemas, suteikti mums jėgų silpnume ir drąsos išbandymuose.“

2020 m. sausio 10 d.
„Apaštalas Jonas mums kalba apie meilės pamatą: mes galime mylėti Dievą, nes jis pirmas mus pamilo. Tegul Šventoji Dvasia suteikia mums jėgų ir džiaugsmo mylėti brolius ir taip parodyti meilę, kuria mylime Dievą.“

2020 m. sausio 9 d.
„Jei neturime ramybės širdyje, kaip galime galvoti, kad bus taika pasaulyje? Stenkimės pasilikti Viešpatyje, o pasilikti - tai mylėti, mylėti mažuose dalykuose.“

2020 m. sausio 8 d.
„Adoruoti - tai atnešti savo gyvenimą Viešpačiui ir leisti Jam įeiti į mūsų gyvenimus. Tai padėti į pasaulį nužengti Jo paguodai ir leistis pripildomiems Jo švelnumo.“

2020 m. sausio 7 d.
„Daugybė žmonių gyvena nesuprasdami, kas vyksta jų širdyje. Prašykime malonės pasilikti Viešpatyje ir atskirti Dievo Dvasią nuo pasaulio dvasios, kad mūsų širdis galėtų būti mūsų susitikimo su Dievu vieta.“

2020 m. sausio 4 d.
„Turime tikėti, kad kitam žmogui, taip pat kaip ir mums, reikia taikos. Taikos nepasieksime, jeigu neturėsime vilties. Prašykime Viešpaties taikos dovanos!“

2020 m. sausio 2 d.
„Vos gimęs Jėzus įsižiūrėjo į savo Motinos veidą. Iš jos jis sulaukė pirmųjų glamonių, ji pirmoji nusišypsojo jam, o jis jai. Kartu su ja Jėzus pradėjo švelnumo revoliuciją. Bažnyčia, žvelgdama į Kūdikėlį Jėzų, yra pašaukta ją pratęsti.“

2020 m. sausio 1 d.
„Tegul Marija, taikos Kunigaikščio Motina ir visų žemės tautų Motina, mus lydi ir palaiko susitaikymo kelyje, žengiant žingsnį po žingsnio.“

Skaityti 1781 kartai