Facebook Image

Popiežiaus Pranciškaus Tweet žinutės - 2021

Pope Francis

https://twitter.com/Pontifex

 

2021 m. gruodžio mėn.

2021 m. gruodžio 27 d.
„Apkabinkime Jėzų šiandienos mažutėliuose, mylėkime jį atstumtuosiuose, tarnaukime jam vargšuose. Jie labiausiai panašūs į Jėzų, kuris gimė varge. Ir būtent juose jis nori būti pagerbtas.“

2021 m. gruodžio 14 d.
„Adventas kviečia mus ruoštis Kalėdoms, priimti Jėzų be baimės. Jeigu  plačiai atveriame jam gyvenimo duris, viskas nušvinta nauja šviesa: šeima, darbas, kančia, sveikata, draugystė tampa progomis atrasti jo guodžiantį buvimą kartu.“

2021 m. lapkričio mėn.

2021 m. lapkričio 28 d.
„Šiandienos Evangelijoje (Lk 21, 25-28. 34-38) Jėzus mus ragina budėti: neleisti, kad širdis aptingtų. Negalime būti "snaudžiantys krikščionys", neturintys dvasinio ryžto, uolumo maldoje, aistros skelbti Evangeliją.“

2021 m. lapkričio 21 d.
„Jėzaus karaliavimas yra visiškai kitoks, negu pasaulio karalių. Jis ateina ne viešpatauti, bet tarnauti, ateina ne su galios ženklais, bet su ženklų galia. Jis yra ne karalius, kaip kiti karaliai, bet Karalius dėl kitų.“

2021 m. lapkričio 1 d.
„Nebijok siekti to, kas aukštybėse, leiskis būti Dievo mylimas ir išlaisvintas. Nebijok leisti, kad tau vadovautų Šventoji Dvasia. Šventumas nesumažins tavo žmogiškumo, nes tai tavo silpnumo susitikimas su malonės jėga.“

2021 m. spalio mėn.

2021 m. spalio 11 d.
„Dar karščiau ir dažniau šaukimės Šventosios Dvasios ir nuolankiai klausykimės, ką ji sako, žengdami kartu, kaip trokšta ji, bendrystės ir misijos kūrėja: lanksčiai ir drąsiai.“

2021 m. rugpjūčio mėn.

2021 m. rugpjūčio 29 d.
„Šios dienos Evangelijoje (Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23) Jėzus ragina mus saugotis išorinio religingumo: siekimo atrodyti 'susitvarkiusiems', užmirštant širdies nutyrinimą. Jėzui nereikia išoriškumo, jis nori sugrąžinti tikėjimui centrinę vietą, nori, kad tikėjimas pasiektų mūsų širdį.“

2021 m. rugpjūčio 22 d.
„Dievo reikia ieškoti ne didybės ir galios vaizdiniuose bei svajonėse, bet atpažinti jį Jėzaus, o po to – brolių ir seserų, sutinkamų gyvenimo kelyje, žmogiškume.“

2021 m. rugpjūčio 14 d.
„Nėra geresnio maldos būdo, kaip Marijos atvirumas, kaip širdis atvira Dievui: 'Viešpatie, teįvyksta tai, ko Tu nori, kada Tu nori ir kaip nori'.“

2021 m. rugpjūčio 1 d.
„Šiandien Evangelija (Jn 6, 24-35) mus kviečia rūpintis ne tik ta duona, kuri mus maitina, bet visų pirma priimti Jėzų, kuris yra gyvybės duona. Jei būsime jo bičiuliai, mokėsime ir vieni kitus mylėti nelaukdami atlygio, be išskaičiavimų.“

2021 m. liepos mėn.

2021 m. liepos 18 d.
„Tik į skubėjimo verpetą neįtraukta širdis sugeba atsitraukti nuo darbų ir savęs pačios, pamatyti kitus, jų žaizdas, jų poreikius: tai reiškia atjausti, pagailėti. Atjauta gimsta iš kontempliacijos.“

2021 m. birželio mėn.

2021 m. birželio 19 d.
„Dievas žino, kad vienintelis būdas mus išgelbėti, išgydyti mūsų vidų - tai mus mylėti. Jis žino, kad mes tampame geresni tik priimdami Jo neišsenkančią meilę, kuri nesikeičia, bet keičia mus.“

2021 m. birželio 7 d.
„Negali laužyti sekmadienio Duonos, jeigu Tavo širdis užverta broliams. Negali valgyti šios Duonos, jeigu neduodi duonos išalkusiam. Negalinti dalintis šia Duona, jeigu nesidalini vargstančiųjų kančiomis.“

2021 m. birželio 4 d.
Birželio mėnesį, ypatingai pašvęstą Jėzaus Širdžiai, galime kartoti paprastą maldą: 'Jėzau, padaryk mano širdį panašią į tavąją'. Tokiu būdu ir mūsų širdis pamažu taps kantresnė, dosnesnė, gailestingesnė...“

2021 m. gegužės mėn.

2021 m. gegužės 28 d.
„Šventoji Dvasia temoko mus žiūrėti į pasaulį Dievo akimis, o į brolius žvelgti su jo Širdies romumu.“

2021 m. gegužės 20 d.
„Šventojo Ignaco sužeidimo Pamplonoje 500-ųjų metinių proga kviečiu visus į atsivertimo kelionę su piligrimu Ignacu, kad būtume atnaujinti ir pamatytume visus dalykus naujai Kristuje.“

2021 m. gegužės 12 d.
„Melstis nėra lengva. Kaskart, kai norime pradėti maldą, į galvą ateina daugybė reikalų, kurie atrodo labiau neatidėliotini. Beveik visada atidėję maldą pastebime, kad tie dalykai nebuvo taip jau svarbūs. Tai Priešas mus apgaudinėja tokiu būdu.“

2021 m. gegužės 9 d.
„Meilė, kurią mums dovanoja Jėzus, yra ta pati, kuria jį myli Tėvas: tyra, besąlyginė, duodama veltui. Dovanodamas ją mums, Jėzus mus laiko draugais, leidžia pažinti Tėvą ir mus įtraukia į savo misiją už pasaulio gyvybę.“

2021 m. balandžio mėn.

2021 m. balandžio 27 d.
„Kasdieniame gyvenime galime rasti Prisikėlusįjį brolių veiduose, ypač vargšų ir nustumtų į paribius. Nustebsime, kaip Dievo didybė atsiskleidžia mažume, kaip jo grožis švyti mažutėliuose ir vargšuose.“

2021 m. balandžio 15 d.
„Net mirtis dreba, kai meldžiasi krikščionis, nes ji žino, kad kiekvienas besimeldžiantis turi už ją galingesnį sąjungininką - Prisikėlusį Viešpatį.“

2021 m. balandžio 11 d.
„Šiandien turime savęs paklausti: 'Ar aš, tiek kartų gavęs Dievo atleidimą, patyręs jo gailestingumą, esu gailestingas kitiems?' Negyvenkime vienpusiu tikėjimu, kuris priima, bet neduoda. Mūsų buvo pasigailėta, todėl tapkime gailestingi.“

2021 m. balandžio 8 d.
„Velykos yra svarbiausia mūsų tikėjimo šventė, nes tai mūsų išganymo šventė, Dievo meilės mums šventė.“

2021 m. kovo mėn.

2021 m. kovo 30 d.
„Kasdieniame kryžiaus kelyje sutinkame daugybės kenčiančių brolių ir seserų veidus. Nepraeikime pro šalį, teprisipildo širdis užuojautos, prisiartinkime prie jų.“

2021 m. kovo 28 d.
„Kas labiausiai stebina Viešpaties elgesyje ir jo Velykose? Faktas, kad jis pasiekia šlovę per pažeminimą. Jis triumfuoja priimdamas skausmą ir mirtį, kurių mes, siekdami, kad mumis žavėtųsi ir kad mus lydėtų sėkmė, norėtume išvengti.“

2021 m. kovo 23 d.
„Nešvaistykime veltui šios Gavėnios malonės laiko, pasiduodami įžūliai iliuzijai, kad mes patys galime pasirinkti, kada ir kaip atsigręžti į Viešpatį!“

2021 m. kovo 12 d.
„Raginu jus skirti laiko Dievo Žodžiui, sakramentams, pasninkui ir maldai, kad taip atnaujintume savo ryšį su Dievu, su savimi pačiais ir su artimu.“

2021 m. kovo 3 d.
„Mes niekada nebūtume išdrįsę tikėti į Dievą, kuris myli žmogų, jeigu nebūtume pažinę Jėzaus. Kuris Dievas yra pasiryžęs mirti už žmones? Kuris Dievas myli nuolatos ir kantriai, nereikalaudamas atsako į savo meilę?“

2021 m. kovo 1 d.
„Mes visi puikiai mokame nukryžiuoti kitus, kad tik patys išsigelbėtume. O Jėzus leidžiasi prikalamas, kad išmokytų mus neužkrauti blogio kitiems.“

2021 m. vasario mėn.

2021 m. vasario 28 d.
„Šiandienos Evangelija (Mk 9, 2-10) kviečia mus kontempliuoti Jėzaus atsimainymą. Tai raginimas prisiminti, ypač patiriant sunkius išbandymus, kad Viešpats prisikėlė ir neleidžia tamsai tarti paskutinio žodžio.“

2021 m. vasario 27 d.
„Susikaupime ir tylos maldoje mums dovanojama viltis tarsi vidinė šviesa, kuri nušviečia mūsų misijos iššūkius ir pasirinkimus. Štai kodėl nepaprastai svarbu susitelkti maldai ir slaptoje susitikti švelniosios meilės Tėvą (Mt 6, 6).“

2021 m. vasario 21 d.
„Gavėnioje Šventoji Dvasia ragina mus, kaip ir Jėzų, keliauti į dykumą (Mk 1, 12-15). Tai nėra fizinė vieta, bet egzistencinė erdvė, kur nutylama ir klausomasi Dievo žodžio, kad įvyktų tikras mūsų atsivertimas.“

2021 m. vasario 10 d.
„Kas meldžiasi, yra kaip įsimylėjėlis: jis visada, kur bebūtų, nešiojasi širdyje mylimą asmenį. Todėl galime melstis kiekvieną akimirką, kasdienybės įvykiuose: eidami, darbe, traukinyje... Melstis žodžiais ir širdies tyloje.“

2021 m. sausio mėn.

2021 m. sausio 28 d.
„Šventojo Rašto žodžiai buvo užrašyti ne tam, kad liktų įkalinti popieriuje, bet kad juos priimtų besimeldžiantis žmogus ir leistų jiems sudygti savo širdyje.“

2021 m. sausio 15 d.
„Kiekviename patarnavime, kiekviename mūsų gailestingumo darbe apsireiškia Dievas, tai jis pažvelgia į pasaulį.“

2021 m. sausio 10 d.
„Tėvas sako kiekvienam iš mūsų, kaip ir Jėzui: 'Tu esi mano Sūnus, numylėtinis'. Esame mylimi Dievo vaikai. Tai mūsų tapatybės esmė. Tai dvasinio gyvenimo išeities taškas, ir tai mums primena pirmasis viešas Jėzaus gestas.“

2021 m. sausio 9 d.
„Kalėdos praeina. Bet turime grįžti į šeimos gyvenimą, į darbą perkeisti, turime grįžti garbindami ir šlovindami Dievą už visa, ką girdėjome ir matėme. Turime nešti pasauliui džiaugsmo žinią: Jėzus yra mūsų Išganytojas.“

2021 m. sausio 3 d.
„Jėzus yra amžinasis Dievo žodis, kuris nuo amžių mąsto apie mus ir trokšta bendrauti su mumis.“

Skaityti 1409 kartai