Susitikimas Vilniaus kurijoje 2010-03-06

Susitikimas Vilniaus kurijoje 2010-03-06

2010 m. kovo 6 d. įvyko pirmasis bendras Lietuos Vyrų vienuolijų vyresniųjų Konferencijos ir Moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų Konferencijos susitikimas su Jo Eminencija Kardinolu Audriu Juozu Bačkiu, Apaštaliniu Nuncijumi Lietuvai Jo Ekscelencija Luigi Bonazzi ir su naujuoju Vilniaus vyskupu Jo Ekscelencija Arūnu Poniškaičiu.

Pirmasis susitikimo akcentas buvo šventosios Mišios Vilniaus Arkikatedroje, šv. Kazimiero koplyčioje, kurias koncelebravo įvairių vyrų vienuolijų vyresnieji kartu su Apaštaliniu Nuncijumi, vadovaujant Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui.

Po šventų Mišių visi jose dalyvavę vienuolijų vyresnieji buvo pakviesti į Vilniaus arkivyskupijos kuriją, kur susitikimą pratęsė nuoširdus pabendravimas su Nuncijumi ir Kardinolu. Savo kalboje Nuncijus pabrėžė tris svarbiuosius kiekvieno pašvęstojo gyvenimui dalykus: Dievo ir Jo Karalystės iškėlimą virš visų kitų dalykų, dėmesį misijai – Evangelijos skelbimui ir bendrystę, tiek bendruomenių viduje, tiek tarp skirtingų bendruomenių, tiek su pasauliečiais.

Prasidedant agapei, visų vienuolijų atstovai turėjo galimybę pasveikinti ką tik pašventintą Vilniaus vyskupą augziliarą Arūną Poniškaitį. Įteikdami kieliką su patena ir baltų rožių puokštę, jie pažadėjo naująjį vyskupą lydėti ir remti malda.

Po vaišių visi vėl susirinko į salę, kur vyko atviros diskusijos apie pašvęstųjų vaidmenį šiandienos Bažnyčioje, jiems iškylančias problemas. Iš pasisakymų paaiškėjo, kad reikia daugiau bendravimo ir dialogo tiek tarp vyrų ir moterų vienuolijų vyresniųjų Konferencijų, tiek su Ganytojais, tiek su kitomis bažnytinėmis institucijomis. Remdamasis dokumentu „Mutuae relationes“, Kardinolas kvietė vienuolijas palikti sovietinių laikų paveldą apaštalauti bei tvarkytis savarankiškai ir palaikyti kuo artimesnius ryšius su vietos vyskupais. Savo ruožtu tiek Nuncijus, tiek Kardinolas pažadėjo kiek pajėgdami atsiliepti į pašvęstųjų poreikius.

Scroll to Top