Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Pašvęstojo gyvenimo metų ikona

ikona

Ikona yra graikiškas žodis, reiškiantis atvaizdą, portretą.

Pirmosios ikonos pasirodė IV-V amžiuje, t.y. dar iki Rytų ir Vakarų Bažnyčios skilimo 1054 m. Ikona Vakarų Bažnyčioje klestėjo iki XIV amžiaus pabaigos.

Ikona išreiškia žmogaus troškimą regėti savo Dievą. Dievą, kuris tapo žmogumi. Tai priemonė padedanti tikinčiajam melstis ir gyvai priartėti prie Dievo. 

Reto meninio grožio Kristaus Visatos Valdovo (Pantokrator) ikona primena psalmininko žodžius:„Tu nustelbi visus vyrus savo grožiu, tavo kalba sklidina malonės“ (Ps 45, 3). Šv. Jonas Auksaburnis, pritaikydamas šią liaupsę Viešpačiui Jėzui, rašė: „Kristus Dvasios galia buvo pačiame jėgų žydėjime, ir jame spindėjo dvigubas grožis – sielos ir kūno“ (PG 52, 479).

Ši ikona, vaizdų kalba sėkmingai perteikianti ir Jėzaus žmogystės spindėjimą, ir jo dievystės švytėjimą, yra pirmųjų visuotinių Bažnyčios susirinkimų apibendrinimas. Kristus dėvi raudoną tuniką, dengiamą tamsiai mėlyno apsiausto. Šiom dviem spalvom žymima dvejopa jo prigimtis, o auksiniais atspindžiais primenamas dieviškasis Žodžio asmuo. Nuo dešinio peties krinta auksinė stula, simbolizuojanti jo amžinąją kunigystę. Didingą ir giedrą viedą rėmina tankūs plaukai ir gaubia kryžiaus formos aureolė, sudaranti Dievo vardo apreiškimą  primenančią trigramą O Ω N („Aš esu, kuris esu“). Ikonos viršuje pakraščiuose matyti dvi diagramos: IC – XC („Jėzus – Kristus“), išreiškiančios paties paveikslo pavadinimą. Dešinė ranka, kurios sulenktas bevardis pirštas beveik liečia nykštį (dvejopai Kristaus prigimčiai asmens vienybėje pažymėti), pavaizduota būdingu laiminimo judesiu. Tuo tarpu kairė ranka tvirtai spaudžia Evangelijos knygą, papuoštą trimis sąsagomis, perlais ir brangakmeniais. Simbolizuojanti ir apibendrintai išreiškianti Dievo žodį Evangelija turi ir liturginę prasmę, nes švenčiant Eucharistiją skaitomas jos skaitinys ir per konsekraciją tariami Jėzaus žodžiai.

Atvaizdas, iškiliai apibendrinantis tikrovės ir simbolikos elementus, skatina kontempliuoti Jėzų ir sekti Juo. Per Bažnyčią, savo sužadėtinę ir savo mistinį kūną, Jėzus ir šiandien laimina žmoniją ir apšviečia ją savo Evangelija, autentiška tiesos, žmogaus laimės ir išganymo knyga.

Skaityti 2526 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XIX eilinės savaitės pirmadienis

  Prašyti besąlygiškos ištikimybės Jėzui troškimo

  Mt 17, 22-27

  *   Prisiartinsiu prie apaštalų, kurie klausosi Jėzaus, kalbančio apie tai, kas Jo laukia ateityje. Jie yra Galilėjoje, kur išgyveno nuostabų pašaukimo momentą, matė Jėzaus stebuklus minios apsuptyje. Dabar girdi, kad Jėzus bus nukankintas, o paskui prisikels iš numirusių. Juos apima gilus liūdesys.

  *   Kokia buvo ir yra man svarbiausia buvimo su Jėzumi dvasinė patirtis? Kokius Evangelijos žodžius man sunkiausia priimti? Kas santykyje su Jėzumi mane labiausiai liūdina?

  *   Mokiniai labai nuliūdo, girdėdami, kad Jėzus turės mirti. Pasinėrę į liūdesį, jie neatkreipė dėmesio į žodžius apie prisikėlimą. Liūdesys apsunkina jų girdėjimą. Ką galiu pasakyti apie savo asmeninę liūdesio patirtį? Kokią įtaką tai turi mano santykiui su Jėzumi ir Jo žodžių klausymuisi?

  *   Simonas Petras girdi mokesčių rinkėjų priekaištą Jėzaus adresu. Jėzus pirmas pradeda pokalbį su Petru, kad nuramintų jo širdį. Savo gyvenime ir aš ne kartą stoviu prieš sunkius tikėjimo klausimus, priekaištus Jėzaus ir Jo Bažnyčios adresu. Jėzus kreipiasi į mane ir kviečia, kad apie tai kalbėčiausi su Juo.

  *   Gal man neduoda ramybės tie klausimai, kurių dar neišsakiau Jėzui? Atversiu Jėzui tas mintis ir dvasinius rūpesčius, kurie mane graužia.

  *   Jėzus mokina mane meilės ir apdairumo pokalbyje su kitokių pažiūrų asmenimis. Visada reikia stengtis nepapiktinti žmogaus savo laikysena. Jėzus moko mane apgalvoto nuolaidumo. Jis visada yra pasiruošęs man padėti.

  *   Pavesiu Jėzui visus tuos, kurie nepriima mano įsitikinimų, priklausymo Jam ir Jo Bažnyčiai. Pasimelsiu už visų tarpusavio meilę ir pagarbą. Dažniau melsiuosi už juos, prašydamas tikėjimo dovanos ir Jėzaus pamilimo malonės.

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės už smulkiuosius ir vidutiniuosius verslininkus, paveiktus ekonominės bei socialinės krizės,
  kad rastų reikiamų priemonių tęsti veiklą ir tarnauti savo bendruomenėms.

  Melskimės, kad baigtųsi karas Ukrainoje.

Vyskupų Sinodas apie sinodiškumą

SINODO MALDA

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.

Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.

Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.

Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.

Amen.


 

Sinodinis kelias Lietuvoje 2021-2023