Facebook Image
Teksto dydis
[ Nustatyti iš naujo ]

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad visi tie, kurie kenčia nuo priklausomybių,

  gautų pagalbą ir jais būtų pasirūpinta.

DIDYSIS PENKTADIENIS

crocifissione

Viešpatie, tu visuomet gailestingas,
tad nuolat globok ir šventink savuosius žmones,
kuriems tavo Sūnus Jėzus Kristus,
praliedamas savo kraują, įsteigė Velykų paslaptį.

Didžioji Savaitė

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • DIDYSIS PENKTADIENIS

  Prašyti Nukryžiuotojo kontempliacijos
  ir mano širdies perkeitimo malonės

  Jn 18, 1 - 19, 42

  *   Pasistengsiu suplanuoti savo meditaciją koplyčioje arba bažnyčioje priešais „Jėzaus kalėjimą“, jei įmanoma, 15 valandą. Norėsiu būti su Jėzumi Jo kančios, merdėjimo ir mirties  valandomis. Įsižiūrėsiu į Nukryžiuotąjį.

  *   Susitelksiu ties Jo merdėjimu ir mirtimi. Stosiu po kryžiumi kartu su Marija. Prisiglausiu prie Jos ir prašysiu, kad padėtų man tyloje kontempliuoti mirštantį Jėzų. Kartu su Ja gilinsiuosi į Jo paskutinius žodžius.

  *   „Moterie, štai tavo sūnus“ (26 eil.). Susitiksiu su Jėzaus žvilgsniu. Jis žvelgia į mane su meile, nors ir alpdamas iš skausmo. Jėzus merdėja ir galvoja apie mane. Atiduoda mane savo Motinai. Kontempliuosiu Jo meilę.

  *   „Štai tavo Motina“ (27 eil.). Jėzus gyvena kenčiančioje Marijos širdyje.  Joje galiu visada Jį atrasti. Su meile įsižiūrėsiu į Mariją, o kartu su Ja žvelgsiu į Jėzų.

  *   „Trokštu“ (28 eil.). Ilgiau pasiliksiu prie Jėzaus prisipažinimo. Gilinsiuosi į jį ir prašysiu Jo, kad apreikštų man savo troškimą, kad juo pasisotinčiau ir gyvenčiau pagal jį. Atiduosiu Jam savo blogus troškimus, dėl kurių Jis kenčia ir miršta.

  *   „Atlikta“ (30 eil.). Įsmeigsiu savo žvilgsnį į Jėzų, kuris miršta. Pamatysiu Jo pervertą širdį (34 eil.).  Ilgesnį laiką liksiu susikaupime ir kartosiu širdyje: „Visa tai padarei dėl manęs!“. Po to: „Myliu Tave, Jėzau!“.

  *   Prieisiu prie Marijos, kuri laiko glėbyje mirusį Jėzų. Prašysiu Jos, kad priglaustų mane kartu su Juo. Išpažinsiu: „Motina, mokyk mane ištikimybės ir meilės Jėzui, net iki mirties“.