Facebook Image
Šeštadienis, liepos 21, 2018

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Pašvęstųjų registracija į renginius su popiežiumi Pranciškumi

 • Kviečiame pašvęstuosius (seseris ir brolius ne kunigus) registruotis
  į Šv. Mišias ir susitikimą su Popiežiumi Pranciškumi.

   

XV eilinio laiko savaitė

Jėzus pasišaukė pas save Dvylika
ir ėmė siuntinėti juos po du (Mk 6, 7).

 Jezus_siuncia_apastalus

Dieve, savo tiesa tu apšvieti klystančius,
kad jie grįžtų į tikrąjį kelią;
padėk tad Bažnyčios vaikams atmesti visa,
kas žemina krikščionio vardą,
ir laikytis to, kas jam pritinka.

(XV eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XV eilinės savaitės šeštadienis

  Prašyti gilios Jėzaus švelnumo patirties

  Mt 12, 14-21

  *   Evangelistas Matas atkreipia mano dėmesį į nusikalstamą fariziejų elgseną. Jie sušaukia pasitarimą prieš Jėzų. Jie trokšta kuo greičiau Juo atsikratyti.

  *   Paklausiu savęs, ar mano gyvenime yra tokių „sričių“, į kurias neįleidžiu Jėzaus, užgniaužiu Jo balsą, numarinu Jo įkvėpimus? Paprašysiu Šventosios Dvasios, kad padėtų man visu savimi atsiverti Jo žodžiui.

  *   Jėzus pasitraukia nuo fariziejų. Iš vienos pusės, Jėzus niekam neprimeta savęs, neverčia priimti Jo žodžio, o iš kitos pusės, nenustoja skelbti Evangelijos. Kontempliuosiu Jo galią, su kuria gydo tuos, kurie įsileidžia Jį į savo gyvenimą. Ko norėčiau Jo paprašyti? Į kokias gyvenimo situacijas, vietas pakviesti?

  *   Matas mano kontempliacijai pateikia Jėzaus ikoną, kurią su pranašišku įkvėpimu „nupiešė“ Izaijas. Ilgiau sustosiu ties pranašo žodžiais, kad galėčiau kontempliuoti Viešpaties grožį ir švelnumą.

  *   „Mano mylimasis...“. Tokį Jėzaus paveikslą man paliko dangiškasis Tėvas. Jis yra Jo mylimiausias Vaikas, kuriuo Tėvas gėrisi. Prašysiu Tėvo, kad duotų man širdį, kuri sugebėtų labiausiai už viską mylėti Jėzų.

  *   „Jis nesiginčys, nešauks (...). Jis nenulauš palūžusios nendrės“. Sustosiu ties šiuo jaudinančiu paveikslu, kad pasisotinčiau Jėzaus švelnumu. Prisiminsiu savo gyvenimo situacijas, kuriose patyriau Jo kantrų gerumą ir švelnumą mano silpnybėse.

  *   Įsisąmoninsiu, kad Jėzaus gailestinga meilė yra didžiausia viltis mano gyvenime. Per visą dieną išlaikysiu tą Jėzaus paveikslą savo širdyje ir kartosiu: „Mano mylimasis Jėzau, Tu esi mano viltis“.

Loading Player...