Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad tie, kurie kenčia, rastų gyvenimo kelią ir leistųsi paliečiami Jėzaus Širdies.

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS
(SEKMINĖS)

Jėzus kvėpė į juos ir tarė:
"Imkite Šventąją Dvasią.
Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos,
o kam sulaikysite, - sulaikytos" (Jn 20, 22-23).

 pentecoste2

Dieve, šiandienės šventės veikme
tu kiekvienoje tautoje ir šalyje
pašventini visuotinę savo Bažnyčią;
paskleisk po visą pasaulį Šventosios Dvasios dovanas
ir pripildyk tikinčiųjų širdis tokio uolumo,
kokiu jas dieviškai dosniai apdovanojai
pačioje Evangelijos skelbimo pradžioje.

(Sekminių šventės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • IX eilinės savaitės trečiadienis

  Prašyti gilaus išgyvenimo tiesos, 
  kad Dievas trokšta man amžino gyvenimo

  Mk 12, 18-27

  *   Įsivaizduosiu, kad dalyvauju Jėzaus pokalbyje su sadukiejais. Jie ateina pas Jį  su savo amžina problema – netikėjimu mirusiųjų prisikėlimu. Jie netiki anapusiniu gyvenimu.

  *   Koks mano asmeninis santykis su tiesa apie mirusiųjų prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą? Ar tikiu ta tiesa? Kokią įtaką ji daro mano dabartiniam gyvenimui? Ar ji persmelkia mano kasdienybę?

  *   Sadukiejai tik apsimestinai ateina tartis su Jėzumi. Jie remiasi Mozės Įstatymu ir išgalvotu pavyzdžiu, kad įrodytų Jėzui savo tiesą.

  *   Paklausiu savęs apie savo tikėjimą, pašaukimą ir gyvenimą. Ar kalbu apie tai su Jėzumi? Ar ieškau Jame atsakymų? Ar leidžiu Jam priversti mane suabejoti savo tiesomis, įsitikinimais ir ar atsiduodu Jo žodžiui?

  *   „Argi ne todėl klystate, kad neišmanote nei Raštų, nei Dievo galybės?“ Sustosiu ties šiuo Jėzaus klausimu. Jis parodo man, kad daugelis mano gyvenimo klaidų gali gimti iš nepakankamo įsigilinimo į Dievo Žodį ir nesugebėjimo tikėti, kad Dievui viskas yra įmanoma.

  *   Ką galiu pasakyti apie savo artimą ryšį su Dievo Žodžiu? Ar ieškau Jame šviesos tam, kad atpažinčiau Dievo valią? Ar tame atpažinime naudojuosi dvasinio vadovo pagalba?

  *   Jėzus primena man vieną iš svarbiausių tiesų, kurią paliko Biblijoje: Dievas yra gyvųjų, o ne mirusiųjų Dievas. Tabernakulis man yra „degantis krūmas“, kuriame galiu adoruoti gyvąjį Dievą. Suplanuosiu sau Švenčiausio Sakramento aplankymo laiką. Adoruosiu Jį žodžiais: „Tavyje yra gyvenimo šaltinis“.