Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad išgyventume Sutaikinimo sakramentą nuoširdžiai atsinaujinę
  ir taip galėtume mėgautis begaliniu Dievo gailestingumu.

II GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas:
"Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!" (Mk 9, 7).

atsimainymas

Dieve, įsakęs klausyti Tavo mylimojo Sūnaus,
prabilk į mūsų sąžines, nuskaidrink dvasios žvilgį,
kad galėtume išvysti dangiškąją tavo garbę ir ja džiaugtis.

(II gavėnios sekmadienio mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II gavėnios savaitės trečiadienis

  Prašyti nuolankios, sugebančios pasiaukojančiai tarnauti, širdies

  Mt 20, 17-28

  *   Jėzus ir dvylika apaštalų keliauja į Jeruzalę. Pasistengsiu būti arti jų. Įsiklausysiu į Mokytojo žodžius. Jis išaiškina jiems įvykius, kurie netrukus įvyks Jo gyvenime. Buvimas kartu su Jėzumi veda mus, kaip ir Jį, atmetimo, pajuokos ir kančios keliu. Ar sutinku su tokiu vedimu? Atskleisiu Jėzui savo nuogąstavimus ir pasipriešinimą.

  *   „Trečiąją dieną prisikels.“ Jėzaus žodžiai apie kančią galiausiai yra gyvenimo žodžiai. Jie visada veda į gyvenimą. Atnaujinsiu savo tikėjimą Dievo žodžiu. Ką norėčiau pagilinti savo susitikimuose su Dievo žodžiu?

  *   Įsiklausysiu į žodžius motinos, kuri su sūnumis prisiartina prie Jėzaus. Atkreipsiu dėmesį, kokie jie kontrastiški Jėzaus žodžiams. Troškimais ir mintimis jie yra toli nuo Jėzaus, kuris ruošiasi kančiai. Ar aš neslopinu Jėzaus įkvėpimų, pasilikdamas ties savo planais ir lūkesčiais?

  *   Jėzus kreipiasi į mane: „Ar gali gerti taurę, kurią aš gersiu?“ Giliai apmąstysiu šį klausimą. Ar esu pasiruošęs, kad ir kas benutiktų, dalytis savo likimu su Jėzumi? Jėzus garantuoja, kad būdamas artimame ryšyje su Juo sugebėsiu visur sekti Jį.

  *   Atsistosiu tarp supykusių mokinių. Juos apima pavydo ir konkurencijos dvasia. Jie pasijuto tų dviejų brolių aplenkti. Peržvelgsiu savo santykius bendruomenėje, šeimoje ir darbe. Ar sugebu džiaugtis savo artimųjų pasiekimais?

  *   Jėzus pasivadina mokinius pas save. Jis nori jiems į širdį įdėti tai, kas sudaro Evangelijos esmę. Jis sako taip pat ir man: „Mokykis iš manęs, kaip tarnauti kitiems, netgi išsižadant savo asmeninio gyvenimo.“

  *   Pulsiu ant kelių priešais Jėzų ir kontempliuosiu Jo nuolankumą ir beribį pasiaukojimą. Padėsiu galvą ant Jėzaus kelių kartodamas: „Jėzau, išgydyk mane iš mano puikybės ir duok man nuolankią ir kupiną pasiaukojimo širdį.“