Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės, kad visi pakrikštytieji įsitrauktų į evangelizaciją ir būtų pasirengę misijai,
  liudydami Evangelijos pripildytą gyvenimą.

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • Spalio 28 d.

  Šv. Simonas ir Šv. Judas (Tadas), apaštalai

  Prašyti gilaus Jėzaus artumo patyrimo ligose ir gyvenimo sunkumuose 

  Lk 6, 12-19

  *   Prieisiu prie Jėzaus ir paprašysiu Jo, kad leistų man kartu su Juo užkopti į kalną. Prisiartinsiu kuo arčiau Jėzaus. Kontempliuosiu Jį ir apmąstysiu tai, kaip Jis visą naktį meldžiasi Tėvui. Jis skendi maldoje net iki dienos brėškimo.

  *   Žvelgsiu į savo kasdieninę maldą. Ar manyje yra meditacijos, kontempliacijos, adoracijos troškimas? Pakviesiu Jėzų į savo maldą ir karštai prašysiu, kad uždegtų mane maldoje.

  *   Įsiklausysiu į Jėzų, kuris šaukia vardu išsirinktus mokinius. Pamatysiu, kaip Jis į juos pažvelgia, kai jie ateina pas Jį. Įsiklausysiu į savo vidų. Ar girdžiu kaip Jėzus kreipiasi į mane vardu? Ar trokštu būti su Juo?

  *   Įeisiu į žmonių minią, kuri renkasi prie Jėzaus iš visų pusių. Jis nusileidžia nuo kalno pas juos, žino, kad jie trokšta Jo klausytis, kad ieško pagydymo iš savo ligų. Matysiu, kaip minia spaudžiasi prie Jėzaus. Kaip aš elgiuosi toje minioje?

  *   Ar yra manyje stiprus Dievo Žodžio troškimas, ar tikiu, kad Dievo Žodis gydo? Koks yra mano didžiausias negalavimas? Pasakysiu Jam apie tai.

  *   Prasiveršiu pro besispaudžiančią prie Jėzaus minią ir atsistosiu arti žmonių, kuriuos vargina netyrosios dvasios. Išvysiu jų kentėjimą. Jėzus prieina prie jų ir juos išlaisvina. Kreipsiuos į Jį ir pasakysiu Jam apie savo didžiausius varginimus, stipriausius gundymus tam, kad mane išgydytų.

  *   Karštoje maldoje paprašysiu šventųjų Simono ir Tado, kad padėtų man prisiartinti prie Jėzaus su savo gyvenimo vargais. Apkabinsiu Jį ir būsiu prie Jo tyloje. Su nuolankumu kartosiu: „O mylimasis Jėzau, Tu esi mano didžiausia viltis“.

XXX eilinio laiko savaitė

Tuomet Jėzus jam tarė:
"Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave".
Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu (Mk 10, 52).

 bartimeo

Visagali amžinasis Dieve!
Sustiprink mūsų tikėjimą, viltį ir meilę,
o kad pasiektume, ką žadi, išmokyk mylėti, ką liepi.

(XXX eilinės savaitės mišių Pradžios malda)

Vyskupų Sinodas apie sinodiškumą

SINODO MALDA

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.

Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.

Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.

Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.

Amen.


 

 • Sinodinis kelias Jeruzalėje: reikia visų dalyvavimo (2021 10 25)
  Vyskupijose keliama daug klausimų apie permainas, kurios turėtų įvesti naujų dalykų į jų ir visuotinės Bažnyčios gyvenimą. Jeruzalėje gairių Sinodiniam keliui pasiūlė jos arkivyskupas, tituluojamas Jeruzalės lotynų patriarchu, italas pranciškonas Pierbattista Pizzaballa. Iš Milano kilęs pranciškonas P. Pizzaballa jau daugiau kaip tris dešimtmečius gyvena Artimuosiuose Rytuose, anksčiau jis buvo pranciškonų…
 • Sinodinis procesas: Bažnyčia daugiau tenesiklauso tik savęs pačios (2021 10 19)
  Teologas Rafael Luciani iš Venesuelos, Vyskupų sinodo teologinės komisijos narys, pokalbyje su Vatikano radiju – „Vatican News“ portalu pasidalijo mintimis apie ekleziologijos perspektyvas, susijusias su ką tik prasidėjusiu sinodiniu procesu. Pasak jo, vietinės Bažnyčios turi prisiimti atsakomybę, kuri joms suteikta, ir kurti decentralizuotos institucijos modelį, kokio nori popiežius. VR-VN pašnekovas…
 • Sinodas ir Šventoji Dvasia (2021 10 18)
  Žodžio „Sinodas“ plačiausia ir betarpiškiausia prasmė – ėjimas kartu. „Eiti“ šiame kontekste reiškia suprasti, ko šiandien reikia, ir tai įgyvendinti. Tačiau kuo tai skiriasi nuo įprastinės situacijos analizės ar sprendimo priėmimo balsų dauguma? Suvokimu, kad Dievo tautos vienybė yra Šventosios Dvasios vaisius, kad Bažnyčia keliauja Dvasios vedama. Be įsiklausymo į…
 • Lietuvos vyskupų kreipimasis. Dėl sinodinio kelio pradžios (2021 10 15)
  2021 m. spalio 15 d. Brangūs tikintieji ir visi geros valios žmonės, Bažnyčia yra per istoriją keliaujanti Dievo tauta. Šioje kelionėje svarbu pasitikėti bendrakeleiviais, kalbėtis, dalytis patirtimi ir keistis. Kaip slėpiningas „nepažįstamasis“ kartu keliauja ir mūsų Viešpats Jėzus Kristus, paaiškinantis Raštus, kviečiantis kartu laužyti duoną ir iš naujo uždegantis širdyse…
 • Popiežiaus sinodinis siuntimas: eiti Dievo žodžio atvertu keliu (2021 10 10)
  Popiežius Pranciškus 2021 m. spalio 10 dieną, 28-ąjį eilinį sekmadienį, aukojo Vyskupų Sinodo atidarymo Mišias, jų metu suteikė siuntimą ir palaiminimą, lydėsiančius Dievo tautą viso sinodinio proceso metu. Su popiežiumi, be kitų kardinolų, vyskupų ir kunigų, koncelebravo kardinolai M. Grech ir J.-C. Hollerich, įpareigoti derinti sinodinio proceso, kuris tęsis dvejus…
 • Popiežius apie Sinodą: trys galimybės, trys rizikos (2021 10 09)
  Bažnyčios sinodiškumas, Dievo Tautos sinodiškumas: tai šiemetinė ir dar dvejų kitų metų Vyskupų Sinodo Romoje susitikimų temos. Šeštadienio, 2021 m. spalio 9-osios, susitikimu ir sekmadienio, spalio 10-osios, Mišiomis sinodinio kelio pradžia inauguruojama Vatikane. Visose pasaulio vyskupijose jis pradedamas spalio 17 d. Šeštadienį Vatikane vykusio susitikimo dalyviams sakytoje kalboje popiežius Pranciškus…
 • Sinodinio proceso pradžia. Apmąstymų ir maldos susitikimas Vatikane (2021 10 09)
  Popiežius Pranciškus šeštadienį, 2021 m. spalio 9-ąją, su Bažnyčios atstovais iš viso pasaulio, regioninių vyskupų konferencijų delegatais, Romos kurijos atstovais ir kitų krikščioniškų konfesijų broliškais delegatais, pašvęstojo gyvenimo ir pasaulietinių judėjimų, jaunimo atstovais dalyvavo sinodinio proceso pradžios susitikime. Jis pradėtas Biblijos intronizavimu susirinkusiems giedant himną Šventajai Dvasiai. Padėjus ant pulto…
 • Sinodo grafikas
 • Laiškas pašvęstiesiems dėl Vyskupų Sinodo
  Visiems pašvęstiesiems ir pašvęstosioms Brangieji ir Brangiosios, Su dideliu džiaugsmu perduodame Popiežiaus Pranciškaus kvietimą leistis į pasiruošimo Vyskupų Sinodui kelionę, tema: „Dėl sinodinės Bažnyčios: bendrystė, dalyvavimas ir misija“, kuri prasidės šių metų spalio 9 – 10 dienomis ir baigsis iškilmingu paties Vyskupų Sinodo šventimu 2023 m. spalio mėnesį. Pridedame visų…
 • Sinodas apie sinodiškumą Lietuvoje (2021 09 29)
  Lietuvos vyskupai tarėsi dėl Sinodo apie sinodiškumą proceso Lietuvoje, išrinko vyskupą Algirdą Jurevičių sinodinio proceso Lietuvoje referentu, praneša Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas. 2021 m. rugsėjo 28 d. Birštone vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Didžiausią dėmesį vyskupai skyrė spalio 10 d. Romoje, o spalio 17 d. – vietinėse Bažnyčiose prasidėsiančiam…
 • Sinodas apie sinodiškumą. Paskelbti parengiamieji dokumentai (2021 09 07)
  Vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė vadovą ir parengiamąjį dokumentą, kurie padės vietinėms Bažnyčioms rengtis būsimam Sinodui. Pasirengimai būsimam Sinodui, kuriame bus kalbama apie Bažnyčios sinodiškumą, prasidės Romoje 2021 m. spalio 9–10 dienomis, o nuo spalio 17-osios prasidės pasirengimų procesas vieninių Bažnyčių mastu. Šiam etapui yra skirti dabar skelbiami pagalbiniai tekstai…