Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

RENGINIAI

II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS)

Dievo Gailestingumo šventė

"Tu įtikėjai, nes pamatei.
Palaiminti, kurie tiki nematę!" (Jn 20, 29)

Jezus ir_Tomas

Amžinai gailestingas Dieve,
tu kasmet Velykų šventėmis pastiprini savosios tautos tikėjimą;
padaugink mums duotąją malonę,
kad visi gerai suprastume,
kokiu vandeniu esame nuplauti,
kieno dvasia atgimdyti, kieno krauju atpirkti. 

(II Velykų sekmadienio (Atvelykio) mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II Velykų savaitės ketvirtadienis

  Prašyti gilaus supratimo, kad Tėvas atidavė mane Jėzui

  Jn 3, 31-36

  *   Sužadinsiu gilų troškimą klausyti Jėzaus. Priglusiu prie Jo ir karštai prašysiu suteikti man savo išminties, kai mąstysiu apie Jo žodžius. Pagalvosiu, kad kiekviename Jo žodyje slypi didelis rūpestis manimi.

  *   Jėzus trokšta, kad aš suprasčiau, jog Jis yra virš visko ir viską valdo. Jis yra tikrasis mano gyvenimo Viešpats, nes viskas yra Jo rankose. Atiduosiu Jam visus savo rūpesčius, dėl kurių jaučiuosi bejėgis. Kuo labiausiai abejoju Jo viešpatavime?

  *   Ženklas, kad turiu ryšį su Dievu, yra gyvenimas Jo žodžiu. Per žodį Dievas suteikia man savo Dvasios. Jo žodis yra Šventosios Dvasios „tabernakulis“. Kiek kartų su tikėjimu priimu Jo žodį, priimu Dvasios jėgą ir išmintį.

  *   Kokiais Šv. Rašto žodžiais Dievas prabilo į mane išskirtine galia? Surasiu juos Biblijoje. Kokį įkvėpimą pajutau tuose žodžiuose? Ar ir toliau tas įkvėpimas yra gyvas manyje? Ar einu ten, kur veda tas įkvėpimas?

  *   Tėvas atidavė viską į Jėzaus rankas, o tai reiškia, kad atidavė ir mane. Mąstysiu apie Tėvą, kuris atiduoda mane savo mylimajam Sūnui. Jėzuje esu Jo vaikas. Esu perimtas Tėvo ir Jėzaus meile. Šlovinsiu Jį už tai.

  *   „Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą“. Jėzus yra vienintelis kelias, vedantis į amžinybę. Niekur kitur nėra išgelbėjimo. Jis trokšta vienintelio: nuvesti mane pas Tėvą. Išpažinsiu tikėjimą į Jėzų, kuris veda mane pas Tėvą.

  *   Atiduosiu Jėzui kiekvieną pasipriešinimą, baimę, abejonę, kurie griauna mano pasitikėjimą Jo meile. Išpažinsiu Jam savo nuodėmes, kurios žeidžia ir niokoja Jo paveikslą manyje. Kartosiu: „Apsaugok mane nuo visko, kas atitraukia mane nuo Tavęs.“

Loading Player...