Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės už jaunus žmones, kurie rengiasi santuokai krikščionių bendruomenės remiami:
  tegul jie auga meilėje būdami dosnūs, ištikimi ir kantrūs.

 ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIS

"Vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną,
ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens" (Jn 19, 34).

 sacred heart

 Visagali Dieve,
mes didžiuojamės tavo mylimojo Sūnaus Širdimi
ir šloviname nuostabias jos geradarybes;
leisk mums visuomet apsčiai semtis malonių
iš to dangiško dovanų šaltinio.

(Švč. Jėzaus Širdies šventės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUIOJI ŠIRDIS

  Prašyti savo giliausių troškimų išsipildymo,
  sutinkant su Jėzaus valia

  Lk 2, 41-51

  *   Mąstysiu apie dvylikametį Jėzų, kuris su Marija ir Juozapu keliauja į Jeruzalę. Žvelgsiu į jų nuo kelionės pavargusius veidus ir įsiklausysiu į pokalbius.

  *   Apmąstysiu Jėzaus buvimą mano šeimoje ir bendruomenėje. Ar kalbamės ir kaip kalbamės su Jėzumi bendrose maldose?  Ar pastebime Jį mūsų šeimos reikaluose ir ar kalbamės apie Jį? Kas mus jungia, kai esame kartu, ir kas mums trukdo?

  *   Sugrįšiu mintimis į Evangelijos sceną ir visa širdimi įsijausiu į Marijos ir Juozapo išgyvenimus. Stebėsiu, kaip jie ieško Jėzaus. Atkreipsiu dėmesį, su kokiu rūpesčiu ir ištverme Jo ieško. Pasikalbėsiu su Marija apie nerimą, kurį ji tuo metu patyrė.

  *   Kaip elgiuosi, kai savo gyvenime prarandu Jėzų? Kaip yra dabar: ar esu arti, ar toli nuo Jo? Ar „iki skausmo“ trokštu Jėzaus?

  *   Mąstysiu apie Marijos ir Juozapo džiaugsmą, suradus Jėzų. Prašysiu širdies, kuri nuolat trokštų ieškoti Jėzaus ir džiaugtųsi atradusi Jį  kasdienybėje.

  *   Nors Marija su Juozapu ir atrado Jėzų, bet ne viskas jiems buvo aišku ir suprantama. Reikia taip, kaip Marija, paslėpti visus nesuprantamus kasdienybės įvykius savo širdyje ir laukti šviesos bei malonės Dievo planams suprasti.

  *   Nuoširdžiame pokalbyje kreipsiuosi į Mariją ir Juozapą, kad išprašytų man nuolankumo ir pasitikėjimo Jėzumi. Širdyje kartosiu: „Marija, Juozapai, padėkite man būti su Jėzumi.“