Facebook Image
Sekmadienis, kovo 25, 2018

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS

Daugybė žmonių tiesė ant kelio savo drabužius,
kiti klojo žalias šakeles, nukirstas laukuose.
Priekyje ir iš paskos einantys šaukė:
"Šlovė tam, kuris ateina Viešpaties vardu!
Šlovė besiartinančiai mūsų tėvo Dovydo karalystei!
Osana aukštybėse!" (Mk 11, 8-10).

verbu

Visagali amžinasis Dieve,
norėdamas duoti žmonijai nusižeminimo pavyzdį,
tu leidai mūsų Išganytojui tapti žmogumi
ir numirti ant kryžiaus;
suteik mums malonę sekti jo kantrybe
ir tapti jo prisikėlimo dalininkais.

(Kristaus kančios - Verbų sekmadienio mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • Viešpaties kančios (Verbų) sekmadienis

  Prašyti ištikimo buvimo su apleistu ir išduotu Jėzumi malonės

  Mk 11, 1-10

  *   Kontempliuosiu Jėzaus iškilmingo įžengimo į Jeruzalę sceną, kuri praneša Jo kančios ir mirties artumą. Jėzus apsireiškia kaip Karalius, kurį išskiria iš kitų nuolankumas, tylumas ir švelnumas.

  *   Įsisąmoninsiu, kad Jeruzalė, šventa vieta bei Dievo namai, yra mano širdis. Jėzus trokšta joje viešpatauti. Jis prašo manęs leidimo, kad galėtų viešpatauti mano širdyje.

  *   Ar pajėgiu pakviesti Jėzų į savo širdį taip, kad Jis besąlygiškai joje viešpatautų? Ar mano širdyje dar yra „vietų“, kurių Jam neatidaviau? Ko nepajėgiu Jam atiduoti? Atvirai pasakysiu apie tai Jėzui.

  *   Per Eucharistinę liturgiją, kada giedosiu „Osana“, paklausiu savęs, ar Jėzus iš tiesų yra mano gyvenimo džiaugsmas. Ar Jo buvimas mano gyvenime yra gilaus džiaugsmo šaltinis? Ar nėra manyje liūdesio, baimių, nuogąstavimų? Pasakysiu Jėzui apie savo jausmus. Paprašysiu, kad juos perkeistų.

  *   Kontempliuosiu Jėzų, įžengiantį į Jeruzalę ant asilėlio. Įsiliesiu į žmonių minią, kuri sveikina Jį ir tiesia prieš Jį savo apsiaustus. Ką galiu pasakyti apie savo pagarbą Jėzui? Ar drįstu Jį viešai išpažinti?

  *   Jėzus, einantis į kančią, primena man, kad sekimas paskui Jį reikalauja visiško gyvenimo paaukojimo. Ar galiu pasakyti, kad savo gyvenimo pašaukimą pildau su visišku pasišventimu? Ar yra manyje gilus evangelinio radikalumo troškimas?

  *   Nuoširdžioje maldoje šlovinsiu Jėzų, einantį už mane į kančią. Stipriai prašysiu pasilikimo prie Jo kančioje malonės: „Jėzau, kenčiantis dėl mano išdavysčių ir atsitraukimų, pasigailėk manęs!“. 

Loading Player...