T. Stefan Kiechle SJ pranešimas. Consecratio – Communio – Missio

Teologijos mokslų daktaras, jėzuitų provincijolas t. Stefan Kiechle aptarė tris esminius pašvęstojo gyvenimo elementus – Consecratio (pasišventimą), Communio (bendruomeniškumą) ir Missio (misiją, tarnystę). Pirmasis padeda žmogaus susitikimui su Dievu, jo dėka jis žvelgia į Dangų, o atsakas į iš Tėvo gautą pašaukimo dovaną – asmeninis įsipareigojimas įžadais. Antrasis elementas kviečia į susitikimą ir bendrystę su broliais ir seserimis, kartu žvelgiant į savo trapumą ir kuriant tarpusavio santykius su Šventosios Dvasios pagalba. Trečiasis pašvęstuosius veda į pasaulį, ypač į susitikimą su vargšais. Pašvęstieji Kristaus žvilgsniu žvelgia į Žemę ir kartu su juo tęsia jo tarnystę, liudydami Dievo artumą, gerumą, gailestingumą visiems žmonėms, bet ypatingai nusidėjėliams.

Scroll to Top