PGM maldos grandinės kalendorius

Diena

Liturginis kalendorius

Vienuolija/ bendruomenė + sutrumpinimas

CITATA

RUGPJŪTIS

30 S

Dievo Apvaizdos sekmadienis Dievo Apvaizdos seserų kongregacija

(Apvaizdietės)

Įkūrėja Motina Marija Rusteikaitė raginio seseris „būti gelbstinčios ir išganingos meilės įrankiu“.

31 P

Kauno seserų benediktinių vienuolynas (Kauno benediktinės) Šv. Benediktas sakė:

    „Tegu vienuolis nieko nevertina labiau už Kristų, idant jis mus visus kartu nuvestų į amžinąjį gyvenimą“.

    Ir, duodamas įvairius praktinius nurodymus, jis pridurdavo, jog „viską reikia taip sutvarkyti, kad visur būtų pagarbintas Dievas“.

RUGSĖJIS

1 A

Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija (Kazimierietės) Šv. Kazimiero seserų steigėjos Motinos Marijos Kazimieros Kaupaitės mintys:

1. Visada daugiau, visada labiau, visada su meile.

2. Meilė Dievui yra matoma per meilę vienas kitam.

2 T

Šv. Pranciškaus Asyžiečio trečiojo reguliariojo ordino seserų vienuolynas (Bernardinės) Šv. Pranciškus sakė:

    „Būk pagarbintas, mano Viešpatie, visų, kurie atleidžia vardan
Tavo meilės, ir pakenčia trūkumus, skriaudas ir persekiojimus.
Palaiminti, kurie ištveria juos ramybėje, jie bus Tavo, Aukščiausiasis, apvainikuoti”.

3 K

Šv. Grigalius Didysis Palendrių Šventojo Benedikto vienuolynas (benediktinai) Šv. Benediktas sakė:
„Kai vienuoliškame gyvenime ir tikėjime pažengiame į priekį, kai prasiplečia širdis, tuomet su neapsakomu meilės švelnumu bėgame Dievo paliepimų keliu.“
Arba: „Mūsų malda turi būti trumpa ir tyra, nebent dieviškoji malonė įkvėptų ir ją pratęstų.“

4 Pn

Šv. Kotrynos abatija (Vilniaus benediktinės) Šv. Benediktas sakė:

    „Kaip esti blogas polinkis į piktumą, kuris atskiria nuo Dievo ir veda į pragarą, taip yra ir gerasis uolumas, kuris atskiria nuo ydų bei veda pas Dievą ir į amžinąjį gyvenimą. Tad su karščiausia meile tegu vienuoliai siekia šio uolumo, tai yra: Telenktyniauja tarpusavio pagarba“.

5 Š

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų kongregacija (Vargdienės) Pal. Jurgis Matulaitis rašė:

    „Visame kame Dievo ieškoti, visą ką dėl didesnės Dievo garbės daryti, į viską Dievo dvasią įnešti ir viską ja perimti.  Dievo garbė ir sielų išganymas. Ar gali būti koks tikslas aukštesnis ir prakilnesnis už šį tikslą?“

6 S

Įsikūnijusio žodžio kongregacija (kun. Domingo Avellaneda Cabanillas) Tėvas Carlos Miguel Buela, Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos įkūrėjas sakė:

    „Visų pirma, turi sekti Jėzumi Kristumi, Kuris pasiaukoja ant kryžiaus ir Mišiose, nukryžiuodamas save kartu su Juo”.

    „Tikėjimas tai yra švenčiausias dalykas, kurį žmogus turi žemėje, ir jeigu mes nemokome gerbti savo tikėjimo, kas yra žemėje, ką žmogus galėtų gerbti?”

7 P

Pamokslininkų ordino seserys  (domininkonės)     „Mylėkite, būkite nuolankūs, laikykitės savanoriško neturto“ (šv. Domininko „testamentas“)

    “Viešpatie, mano Gailestingume, kas bus su nusidėjėliais?“ ( šv. Domininko malda)

8 A

Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija (Marijos tarnaitės) Vienuolijos Įkūrėjas pal. Honoratas sakė:

    „Mes visi gavome meilės Dvasią šventojo krikšto ir sutvirtinimo sakramento metu, todėl mūsų kalbos privalo būti… kaip Dievo kalbos, kylančios iš meilės Dievui ir gimdančios meilę“.

    „Tik Nekaltoji Mergelė atidavė Išganytojui meilę už meilę… Joje išsipildė Jėzaus žodžiai, kad niekas neturi didesnės meilės už tą, kuris save paaukoja Dievui. Būtent Marija paaukojo save kaip deginamąją auką iš meilės Jėzui“.

9 T

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolija (marijonai) Pal. Jurgis Matulaitis rašė:

    „Duok, Die­ve, kad mes būtume pagauti tos didelės vienos minties – dėl Bažnyčios dirbti, vargti, kentėti; kad Bažnyčios kentėjimai, vargai ir žaizdos bū­tų mūsų var­gais, kęsmais ir žaizdomis mūsų širdies, kad būtume pagauti to vieno geismo, nieko čia ant žemės nesitikint, neieškant, jokio sau pelno nelau­kiant, savo gyvenimą pašvęsti Dievui, Bažnyčiai; sudilti, sunyk­ti darbuo­se, varguose ir kovose dėl Bažnyčios; kad mes turėtume tą dide­lį narsumą jokių kliūčių iš pusės pasaulio ir jo galybių nesibijant, jo­kiam bailumui nepasiduodant, eiti drąsiai į darbą, į kovą dėl Bažnyčios, tenai, kur labiausiai to reikia, tai yra, kur pasauliškė valdžia persekioja Bažnyčią, vienuolijas, varžo Bažnyčią ir jos organiza­cijas ir įstaigas; kad mes tik to vieno bijotumės, – numirti nieko dar nekentėję, nevar­gę, nedirbę dėl Bažnyčios, dėl sielų išganymo, dėl Dievo garbės; kad mūs mintis, geismai, norai vis į tą pusę linktų, kaip čia visur Kristų įne­šus, Jo dvasia perėmus, kaip visur Katalikų Bažny­čios vardą išaukštinus“.

10 K

Jėzaus Eucharistijoje tarnaičių seserų kongregacija Jėzus sakė:

 „Aš esu gyvoji duona,
nužengusi iš dangaus.
Kas valgys šią duoną –
gyvens per amžius.
Duona, kurią aš duosiu,
yra mano kūnas už pasaulio gyvybę“.
Jn 6, 51

11 Pn

Gailestingumo Motinos seserų kongregacija „Teismas negailestingas tam, kuris nevykdė gailestingumo. O gailestingumas didžiuojasi prieš teismą“.

Jok 2, 13

12 Š

Švč. Mergelės Marijos vardas Marijos Dangun Ėmimo seserų kongregacija

(Asumpcionistės)

Šv. Marija Eugenija rašė:
Yra tikra kvailystė nebūti tuo, kas esame taip pilnai, kaip tik įmanoma“.

Iš Gyvenimo Regulos:

    „Džiaugsmas priklauso tiems, kas turi drąsos jį pasirinkti“. 

13 S

Šv. Jonas Auksaburnis Šv. Juozapato Bazilijonų ordinas UA

Св. Йосафат Кунцевич, Небесний Покровитель Чину св. Василія Великого, слідуючи словам Христа „Да вси єдино будуть”, без перестану закликав: “Господи, Ісусе Христе, дай святу єдність!”.

Помолімся, щоб християни, прощаючи один одному провини, віднайшли втрачену єдність і спільно свідчили світові євангельську істину – що Отець послав Христа для спасіння світу.

Господи, вислухай і помилуй.

 *********

LT

Šv. Juozapatas Kuncevičius, Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino Dangiškasis Globėjas, sekdamas Kristaus žodžius: „Kad visi būtų viena“ (Jn. 17, 21), be perstojo šaukėsi: „Viešpatie, Jėzau Kristau, duok šventos vienybės!“.

    Melskimės, kad krikščionys, atleisdami vienas kitam kaltes, surastų prarastą vienybę ir kartu liudytų pasauliui Evangelijos tiesą – kad Tėvas atsiuntė Kristų pasaulio išganymui.

Viešpatie, išklausyk mus ir pasigailėk.

14 P

ŠV. KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS Nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacija     „Bet aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui.“ (Gal 6, 14)

15 A

Švč. Mergelė Marija Sopulingoji Kristaus Karaliaus seserų kongregacija Įkūrėja Motina Regina rašė seserims:

    „Eik ir nesakyk, kad sunku, – matyk, kad reikia padėti šalia tavęs esančiai.

    Jų vargai – pirmoje eilėje. O tavo reikalai neturi eilės.“

    „Brangiausia ir didžiausia auka tebūna gryna Dievo ir artimo meilė,nepaisanti nesupratimo, įžeidimų, nemalonumų.“

16 T

Šv. Kornelijus ir Kiprijonas Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordinas (konventualai) Šv. Pranciškaus žodžiai:
„Tu esi šventas, Viešpatie, vienatinis Dieve… Tu esi mūsų dangus ir viltis, tu esi mūsų tikėjimas, didi mūsų paguoda. Tu esi mūsų amžinasis gyvenimas.“
„O švenčiausias Tėve mūsų, kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien: savo mylimąjį Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, duok mums šiandien, kad prisimintume, suprastume ir garbintume Jo meilę mums.“
    

17 K

Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių kongregacija (pranciškonės) Šv. Pranciškus sakė:

    „Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per tuos, kurie atleidžia iš meilės Tau ir pakelia ligas bei vargą.“

18 Pn

Švč. Jėzaus Vardo seserų kongregacija Įkūrėja  (Maria Witkowska) Marija Vytkovska sakė:

     „Jėzaus vardu pradedu naujus gyvenimo metus, kad Jėzus man būtų viskuo“.

19 Š

Šv. Klaros seserų vienuolynas (klarisės) Šv. Klara savo Testamente rašė:

    „Perspėju ir raginu Viešpatyje Jėzuje Kristuje visas savo […] seseris visada stengtis sekti švento paprastumo, nusižeminimo, neturto keliu ir švento gyvenimo garbingumu taip, kaip nuo savo atsivertimo pradžios esame išmokytos Kristaus ir mūsų tėvo šventojo Pranciškaus.“

Iš šv. Klaros laiško šv. Agnietei iš Prahos:

    „Ir visiškai palikusi visa tai, kas šiame apgaulingame ir sudrumstame pasaulyje apraizgo žabangais savo aklus mylėtojus, mylėki visa savimi tą, kuris iš meilės tau visą save dovanojo […]“ (3 LAg 15).

20 S

Šv.Andriejus Kim Taegonas Jėzaus Draugija (Jėzuitai) Iš Šv. Ignaco Lojolos Dvasinių Pratybų:

„Meilė turi būti rodoma daugiau darbais negu žodžiais“.

    „Kiekvienas geras krikščionis veikiau turi stengtis gera prasme aiškinti artimojo teiginį, negu jį smerkti. Jei negali aiškinti gera prasme, teklausia kaip jį supranta: ir jei neteisingai supranta, tegu su meile pataiso.“

21 P

ŠV. MATAS EVANGELISTAS Šv. Jono kongregacija (joanitai) Tėvas Marie-Dominique Philippe rašė:

    „Su Jėzumi į žemę jau nužengė ramybė ir širdies slaptoje jau gyvename tuo, kas galutinai laimėta Dievui, ir tai yra džiaugsmo slėpinys.“

    „Tai štai ką šventasis Jonas nori mumyse įdiegti: per kraštus besiliejančią broliškąją meilę, kuri trykšta iš Eucharistijos, kuri veržiasi iš Marijos širdies. Broliškąja meile galima gyventi tik tuomet, jei kiekvienas iš mūsų esame surišti sandora – sandora Eucharistijoje ir sandora su Marijos širdimi.“

22 A

Šv. mergelės ir kankinės Kotrynos seserų kongregacija (kotrynietės) Jėzus sakė:

    „Kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą.“ (Mt 19, 29)

23 T

Šv. Pijus Pietrelčinietis Šv. Pranciškaus mažesniųjų brolių kapucinų ordinas (kapucinai) Šv. Pijus iš Pietrelčinos sakė:

     „Malda yra Dievo lobių raktas, tai pergalę lemiantis ginklas kiekvienoje kovoje už gėrį ir prieš blogį.“

24 K

Kristaus Karaliaus Merginų diakonių kongregacija Jėzus sakė:

    „Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas.” (Jn 12, 26)

25 Pn

Nekaltosios Marijos dukterų kongregacija Turtingam jaunuoliui Jėzus atsakė:

    „Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane“. Mt 19, 21

26 Š

Šv. Kozmas ir Damijonas Šv. Elzbietos seserų kongregacija (Elzbietietės) Steigėjos pal. Marijos Merkert žodžiai:

„Nepraraskime drąsos ir darykime ką galime – visa kita duos Dievas“.

     „Darykime gera, visus mylėkime dėl Dievo, jei to nesugebame, tuomet melskimės už juos“.

27 S

Šv.Vincentas Paulietis Šv. Vincento Pauliečio Gailestingųjų seserų kongregacija (vincentietės) Šv. Vincentas Paulietis:
„Nėra pakankama mylėti ir kalbėti apie meilę, ji (meilė) turėtų būti regima mūsų darbuose“.

     „Reikia vykdyti teisingumą, o ne labdarą, svarbiausia dalinti meilę, atstatyti  orumą, kad žmonės pajustų esą mylimi ir reikalingi“.

28 P

Šv. Pranciškaus Ksavero brolija (br. Juozapas Glėbas) Savo sunkių misijų Japonijoje metu Šv.Pranciškus  Ksaveras rašė į Europą:

    „Jei būtų galima Europos universitetų studentams papasakoti apie tas paguodas, kurias mums Dievas duoda, esu tvirtai įsitikinęs, kad daug mokytų vyrų paliktų savo studijas, kanauninkai ir prelatai atsisakytų savo garbingų vietų ir pajamų dėl kito gyvenimo, pilno malonesnių džiaugsmų. Tai jie galėtų rasti Japonijoje“.

29 A

ŠVENTIEJI ARKANGELAI Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacija (širdietės) Palaimintasis T. Honoratas Kozminskis OFM Cap. sakė:

     „Jeigu norime prisikelti naujam, tobulesniam gyvenimui su Kristumi, turime visas savo mintis, žodžius ir darbus kreipti aukštyn ir ieškoti Dievo karalystės“. 

    „Maldos dovanai ir kitokioms Dievo malonėms gauti nereikia ypatingų sugebėjimų ar išsilavinimo, bet tik nuolankumo, paprastumo ir širdies laisvos nuo žemiškų dalykų“.

30 T

Šv. Jeronimas Švč. Širdies pranciškonių Misionierių kongregacija (pranciškonės misionierės) Laura Leroux de Bauffremont sakė:

    „Kad išgirstum Jėzaus balsą, reikia nuolat su tikėjimu, viltimi, meile bei paprastumu belsti į Jėzaus Širdį.“

    „Paimkime pagundą abiem rankom, išsvieskime ją per langą ir pradėkime iš naujo bėgti tobulybės keliu.“

Dievo tarnas t. Gregorijus Fioravanti OFM:

    „Norint išmokti mylėti ir kentėti, Kalvarija yra geriausia mokykla, į kurią reikia dažnai eiti. Jėzus ir Marija yra šios mokyklos mokytojai.“

    „Nuostabūs Dieviškosios Apvaizdos keliai ir niekas neturi teisės Jos klausti, kodėl vienaip ir ne kitaip ji veikia“.

SPALIS

1 K

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė Aušros Vartų Marijos ir Šv. Teresėlės bendruomenė Aušros Vartų Marijos ir šv. Teresėlės bendruomenės įkūrėjos, s. Rozanos mintys:

„Daug  yra būdų ir kelių priimti maldos dovaną, bet vienas – vidinės maldos ir širdies saugojimo kelias – yra išskirtinis, nes jis mums padės visą dieną „gyventi savo gelmėse“.

    „Visad žiūrėti, kaip naudoju Dievo žodį – ar Jam tarnauju, ar Jis man tarnauja?“

2 Pn

Šv. Angelai Sargai Angelų sargų  seserų kongregacija Psalmininkas gieda:

    „Juk jis palieps savo angelams, kad saugotų tave visur, kur tik eitumei“. Ps 91, 11

3 Š

Švč. Mergelės Marijos, Nuliūdusiųjų Paguodos, seserų vienuolinė bendruomenė
(Nuliūdusiųjų paguodos seserys)
Bendruomenės įkūrėjų, Tėvo Pranciškaus Masilionio SJ ir Motinos Paulės – Joanos Juozapaitytės mintys:

    Jos (seserys) savyje tesusijungia į gražią harmoniją, meile liepsnojančią kontempliaciją ir veiklų, meile liepsnojantį apaštalavimą. Širdis nuolat su Dievu meilėje, rankos nuolat prie darbo iš meilės patarnaudamos žmonėms“.

T. P. Masilionis SJ Meilės regula“

    „Išorinis veikimas turi plaukti iš meilės Dievui ir žmonėms, iš gilaus vidinio gyvenimo. Didžiausias seserų rūpestis – visuose darbuose turėti gryną intenciją“.

M. Paulė (Joana Juozapaitytė)

4 S

Šv. Pranciškus Asyžietis Mažesniųjų brolių ordinas
(pranciškonai, OFM)
PAX et BONUM-Taika ir ramybė. Melskimės kartu su šv. Pranciškumi:

    „Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės nešėju…“

5 P

Šv. Faustina Kovalska Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacija (Gailestingojo Jėzaus seserys) Pal. kun. Mykolas Sopočka sakė:

    „Dievo Gailestingumas tai paslaptis, kurios pats žmogus negali pažinti. Viešpats Jėzus nenuslėpė nuo pasaulio Dievo Gailestingumo, bet jį apreiškė per: Įsikūnijimą, savo paslėptame ir viešajame gyvenime, mirdamas ant kryžiaus.“

    Dažnai siela – kaip laivas jūroje audros metu – praranda viską, kas sudaro jos jėgą, grožį ir vertę: tikėjimo stiebas būna sudaužytas, meilės vairas nutrauktas o gerų darbų gausa tampa tarsi putojančios bangos: atrodo, kad jau greitai galutinis sudužimas. Tačiau siela nepražus, jeigu ji užsikabina pasitikėjimo Dievo Gailestingumo inkarą.“

6 A

Šv. Brunonas Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Šv. Bruno vienuolija (Betliejaus seserys) Sekdamos pirmuosius vienuolius, kurie Bažnyčios pradžioje nešini Evangelija širdyse išėjo į Egipto bei Palestinos dykumas, Betliejaus seserys, kartu su visa savo monastine šeima renkasi visko  netekti, kad tik laimėtų Kristų.
Jų gyvenimas dykumoje – tai Jėzaus Veido ir neregimo slėpiningo Tėvo kontempliavimas, trykštantis įš gaivios  Evangelijos versmės, Mergelės Marijos mokykloje, nuolat gaivinant Šventosios Dvasios dvelksmui…

7 T

Rožinio Švč. Mergelė Marija Brolių Pamokslininkų ordinas (Domininkonai) Šv. Dominykas savo brolius ir bendražygius ragindavo „kalbėti su Dievu, arba apie Dievą“, kaip pridera evangelijos sekėjams, einantiems Išganytojo pėdomis.

8 K

Tiberiados broliai Brolis Morkus apie Tiberiados bendruomenės pavadinimą:

    „Šį pavadinimą mane paskatino pasirinkti pasakojimas apie Petrą, žengiantį vandeniu. Man sekti Kristumi – tai kvietimas gyventi Tikėjimu.

    Gana dažnai tenka gurkštelėti keletą sūraus vandens gurkšnių, bet prisikėlęs Kristus mane vis ištraukia iš jūros gelmių. Apmąstydamas Evangeliją supratau, kiek daug šis ežeras ir jo pakrantės gali papasakoti apie Jėzų: pirmųjų mokinių atsiliepimas į Jo kvietimą sekti paskui Jį, pasitikėjimo Jėzumi liudijimas, kuris miega, valtyje nepaisydamas audros ir atsiliepia į savo brolių išgąstį…”

9 Pn

Skaistyklos vėlėms gelbstinčių seserų kongregacija Jėzus sakė:

    „Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį, ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą! Tik nedaugelis jį atranda‘. (Mt 7, 13)

10 Š

Šventosios Šeimos seserų misionierių kongregacija (Šventosios Šeimos misionierės) Palaimintoji Boleslava Lament sakė:

     „Stenkimės viską daryti su meile.“

    „Pranašumas, darantis žmogų apaštalu, tai  didžiulis pasiaukojimas bei malonė giliau įžvelgti daiktus ir žmones.“

     „Nesiblaškykime savyje, bet stenkimės daugiau praplėsti Viešpaties šlovę.“

11 S

Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija (Eucharistietės) Steigėjas – Tėvas Pranciškus Masilionis SJ:

    Nežinome poilsio, nežinome garbės, nežinome savo nuosavybės, nežinome savęs. Žinome Jėzų Valdovą, žinome Triasmenį Dievą! Žinome žmones!“                                                                             

12 P

Viešpaties ir Mergelės iš Mataros tarnaičių kongregacija Tėvas Carlos Miguel Buela sakė:

    „Dievas yra ten, kur mažiausiai tikimės Jį esant“.

    „Išmokime paversti mūsų gyvenimą nenutrūkstamu padėkos himnu, garbindami Dievą dėl visko ir už viską, pagaliau žinodami, kad gėris yra daug didesnis negu blogis“.

13 A

Švč. Jėzaus Širdies Mažųjų Tarnaičių seserų kongregacija (kultūrietės) Jėzus kalbėjo:

    „Ir tars karalius stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę!  35 Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte,  36 buvau nuogas- mane aprengėte, ligonis- mane aplankėte, kalinys- atėjote pas mane’.  37 Tuomet teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme?  38 Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme?  39 Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?’  40 Ir atsakys jiems karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte’. Mt 25, 34-40

14 T

Meldžiamės už davusius atsiskyrėlio įžadus: brolį Eliją iš Šiaulių vyskupijos  ir  eremitą Patriką iš Panevėžio vyskupijos.     „Maranatha! Ateik, Viešpatie Jėzau!” žodžiai, kuriais gyvena Šiaulių vyskupui eremito įžadus davęs brolis Elijas.

    „Mūsų pašaukimas mylėti, nesvarbu kokiam luomui priklausytume, – sakė  eremitas Patrikas, įžadus davęs Panevėžio vyskupui Jonui Kauneckui.– Aš priėmiau įžadus ne todėl, kad būčiau geresnis negu jūs, ir ne dėl malonumo. Įžadus aš priėmiau už jus visus ir savo gyvenimą atiduodu jums, trokšdamas mylėti jus, melstis už jus ir kad visi parapijoje vieni kitus daugiau mylėtume.“

15 K

Šv. Jėzaus Teresė Basųjų karmeličių ordinas (Paštuvos karmelitės) Te­re­sės re­for­ma apė­mė įvai­rias sri­tis, bet ji buvo ati­di kiek­vie­nam maž­mo­žiui. Ji pa­ti rū­pi­no­si ne tik ta dva­sia, tu­rė­ju­sia įkvėp­ti nau­jai įkur­tus ir at­nau­jin­tus vie­nuo­ly­nus, bet ir ma­te­ria­li­ne kas­die­nio gy­ve­ni­mo pu­se. Pa­pras­tai ji sa­ky­da­vo:

    „Be Die­vo ma­lo­nės Te­re­sė yra varg­šė mo­te­ris, su Die­vo ma­lo­ne – jė­ga, o su Die­vo ma­lo­ne ir daug pi­ni­gų – di­de­lė ga­lia.

16 Pn

Pal T. Honoratas Kozminskis OFM Cap. Skaisčiausiosios Mergelės Marijos Širdies dukterų kongregacija (Marijos Širdies dukterys) Psalmininkas sako:

    „Klausykis, dukterie, įsidėmėk ir įsiklausyk, užmiršk savo tautą ir tėvo namus. Karalius trokš tavo grožio, nes jis tavo viešpats, tad turi jam paklusti“.

Ps 45,11-12

17 Š

Šv. Ignotas Antiochietis Dievo Meilės Misionierių seserų kongregacija (Motinos Teresės seserys) Motina Teresė iš Kalkutos sakė:   „Šiandien tapo madinga kalbėti apie vargšus, nors iš tiesų turėtume kalbėtis su vargšais“.

18 S

Šv. LUKAS EVANGELISTAS Šv. Jono apaštalinių seserų kongregacija (apaštalinės joanitės) Įkūrėjas tėvas Marie-Dominique Philippe

    „Štai trys didieji slėpiniai, kuriais šventasis Jonas nori išmokyti mus gyventi ypatingu būdu: Eucharistija, Kryžiaus išmintis ir Marijos paslaptis. Šie trys didieji slėpiniai mums apreiškia iki galo Jėzaus kunigystės slėpinį, atskleisdami tos kunigystės du būdingiausius vaisius: jis duoda savo kūną ir kraują, jis duoda savo Motiną“.

19 P

Ortodoksų  Šv. Dvasios vienuolynas Jėzus kalbėjo:

    „Vėjas pučia, kur nori; jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš Dvasios”. (Jn 3, 8)

    Kai ateis toji Tiesos Dvasia, ji ves jus į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti”. (Jn 16, 13)

20 A

Ortodoksių vienuolių šv. Marijos Magdalietės vienuolynas Iš Evangelijos pagal Luką:

    „Jiems keliaujant toliau, Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį paviešėti.  Ji turėjo seserį, vardu Mariją. Ši, atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių.  Morta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu. Ji stabtelėjo ir pasiskundė: „Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų.“  Tačiau Viešpats atsakė: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų,  o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta.“ (Lk 10, 38-42)

21 T

Pasauliečių institutas „Fatimos bendruomenė“ 1917 m. gegužės 13-ąją, Portugalijoje, nuošalioje Fatimos vietovėje, trims piemenėliams – Liucijai dos Santos, Pranciškui Marto ir Jacintai Marto – pasirodė Švenčiausioji Mergelė Marija. Apreiškimai kartojosi kas mėnesį iki spalio 13 dienos. Viename iš pasirodymų Marija vaikams sakė, jog ji yra Rožančiaus karalienė, ragino melstis ir atgailoti.

Šventoji Marija, Rožinio Karaliene, melski už mus!

22 K

Šventosios Šeimos seserų kongregacija (Šventosios Šeimos seserys) Įkūrėja Elzbieta Bendoravičiūtė sakė:

    „Kiekviena Sesuo tegul be jokių išimčių myli visas Seseris lygiai kad iš visų pasidarytų viena mylinti širdis, kuri šildytų visą Kongregaciją“.

    „Tikslo darbuose Seserys privalo būti uolios ir veiklios, nepasiduoti pesimizmui ir dvasios nuovargiui”.

23 Pn

Šventojo Pilypo Nerio Oratorijos konfederacija (oratorijonai) Šv. Pilypas Neri sakė:

    „Tas, kas nori ko nors kito negu Kristaus, tas nežino, ko jis nori.

    Tas, kas ieško ko nors kito negu Kristaus, nežino, ko jis ieško.

    Tas, kas dirba ne Kristui, tas nežino, ką jis daro“.

    „Pasistenkite būti šventais pasaulio viduryje“.

24 Š

Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų institutas (salezietės) Šv. kun. Jonas Bosko sakė:

    „Visada daryk tai,  kas gera Dievo akyse.“  

    „Kojomis ženkite žeme, o širdimi  gyvenkime danguje“. 

25 S

Kunigo Bosko saleziečiai – Šv. Pranciškaus Salezo Draugija Šv. kunigas Jonas Bosko sakė:

    „Duok man sielas, o visa kita pasiimk“.

    „Visiems darykime gera, niekam nedarykime blogo“.

26 P

Pasauliečių institutas „Gailestingumo Motinos tarnaitės“ (popiežiaus teisių) ir Pasauliečių institutas „Dievo Gailestingumo tarnai“ (besikuriantis) Popiežius Pranciškus sakė:

    Nė vienas žmogus negali būti atskirtas nuo Dievo gailestingumo. Visi privalo žinoti kelią, kuris veda pas Gailestingąjį Tėvą, ir Bažnyčia visiems turi būti svetingi namai.“

27 A

Pilnų namų bendruomenė Melskimės kad išsipildytų Viešpaties troškimas ir Jo namai būtų pilni.

28 T

Šv. SIMONAS IR JUDAS TADAS Švč. Mergelės Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, šv. Pranciškaus seserų kongregacija

(Nepaliaujamos pagalbos seserys)

Kun. Augustinas Dirvelė OFM sakė:

    „Menka nauda sumažinti kūno skurdą, jei dvasia paliks luoša ir alkana“.

29 K

Už pašvęstuosius, išgyvenančius pašaukimo krizę Jėzus sakė:

    Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ Mt 11, 28

30 Pn

Už naujus pašaukimus į vienuolinį gyvenimą „Jėzus atsakė:

    ‘Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane.’“Mt 19, 21  

31 Š

Dėkojant už Pašvęstojo Gyvenimo metus Tikrai iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Jn 1, 16
Scroll to Top