Pašvęstojo gyvenimo metų pradžia Telšių vyskupijoje

2014 m. lapkričio 29 d. Telšiuose vyko du ypatingi renginiai: iškilmingai pradėti pašvęstojo gyvenimo metai ir katalikiško jaunimo, susirinkusio iš visos Telšių vyskupijos, dvasinio atsinaujinimo diena.

Telšių „Žemaitės“ dramos teatre vyko vienuolių metų atidarymui skirta konferencija. Konferenciją popiežiaus Pranciškaus malda už pašvęstojo gyvenimo narius pradėjo, visus susirinkusius pasveikino ir gero konferencijos darbo palinkėjo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Susirinkusiems vienuoliams ir vienuolėms, kunigams, seminaristams bei pasauliečiams pranešimą apie vienuolynų pradžią, raidą, istoriją Lietuvoje bei pažvelgė į pašvęstųjų gyvenimą dabartyje bei jų misiją ir uždavinius praeityje skaitė Lietuvos Moterų Vienuolijų Aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė ses. Asta Venskauskaitė ACJ. Ji išsamiai apžvelgė vienuolynų Katalikų Bažnyčioje atsiradimą bei pašvęstojo gyvenimo asmenų atėjimą į Lietuvą, jų veiklą, nuveiktus darbus laisvės sąlygomis po lietuvių ir žemaičių krikšto bei jų organizuotą dvasinę pagalbą tikintiesiems persekiojimo, priespaudos, pogrindžio sąlygomis, kada vienuolynus masiškai uždarinėjo ir vienuolius persekiojo bei su jais susidorojo tiek carinės Rusijos, tiek sovietiniais metais.

Vienuolynai Lietuvoje ypač klestėjo tarpukario metais, o pokary pogrindžio sąlygomis vienuoliai ir vienuolės daug nuveikė, sistemingai dirbdami sielų išganymo labui. Lietuvai atgavus nepriklausomybę vienuolynai pradėjo savo veiklą laisvės sąlygomis. Šiandien Lietuvoje veikia 41 vienuolių moterų ir 13 vienuolių vyrų kongregacijų. Moterų vienuolių bendras skaičius apie 650 narių, o vyrų apie 140 narių, taigi bendrai Lietuvoje veikiančių vienuolijų narių yra apie 800. Pranešėja kalbėjo apie šių Naujųjų liturginių liturginių – pašvęstojo gyvenimo metų prasmę, esmę ir svarbumą. Šiais metais būtina iš naujo atrasti vienuolinio gyvenimo tapatybę, sustiprinti Evangelijos skelbimą sekant skaistų, neturtingą ir paklusnų, nuolankų Tėvui Kristų.

Po šio pranešimo į teatro salę, prieš tai įvykus jų registracijai, sugūžėjo gausus būrys jaunimo iš Telšių vyskupijos parapijų. Šis jaunimas tą dieną susirinko į Telšius, į dvasinio atsinaujinimo renginius. Jiems ir visiems salėje esantiems  kun. br. Antanas Blužas OFM, Kretingos parapijos klebonas, išsamiai pristatė pašvęstojo gyvenimo metams skirtą simboliką, kurią analizuodamas jis išaiškino šių metų paskelbimo priežastis, tikslus ir uždavinius.

Susirinkusiesiems taip pat kalbėjo kun. br. Algis Malakauskis OFM, atvykęs iš Vilniaus. Jis analizavo šventumą sampratą ir pabrėžė, jog šventumas, į kurį pašaukti ne tik vienuoliai, o ir kiekvienas pakrikštytasis yra kelias – ėjimas. Vienuolio teigimu, šventumo esmė ir centras – Kristus, juo sekant būtina skaityti laiko ženklus, rūpintis Dievo valios vykdymu. Pašauktasis yra tas, kuris sieja savo gyvenimą su Kristumi, palaiko brolišką bendrystę su kitais, rūpinasi vykdyti artimo meilės darbus ir stengiasi gyventi Kristaus mokslo šviesoje.

Po pranešimų dramos teatro salėje jaunimas žiūrėjo Tauragės Švč. Trejybės parapijos jaunimo pastatytą spektaklį „Šv. Agnietė“. Šio spektaklio režisierė Onutė Biknereinė. Šiuo spektakliu jaunimas susirinkusiesiems papasakojo istoriją apie nesenstančias vertybes, drąsą, didvyriškumą ir šventumą, besislepiantį kasdienybėje. Šiuo spektakliu perteikta žinia, jog ir būdami maži galime pakeisti pasaulį.

Tuo pačiu metu, jaunimas mėgavosi puikiu reginiu, Telšių vyskupijos Katedroje 12 val. buvo aukojamos iškilmingos Pašvęstojo gyvenimo metų atidarymui skirtos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas Jonas Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, Telšių vyskupijos teritorijoje esančių vienuolynų vienuoliai kunigai, Telšių vyskupijos kurijos atstovai, Telšių kunigų seminarijos vadovai, meldėsi seserys vienuolės, seminaristai, pasauliečiai. Šv. Mišių metu giedojo Klaipėdos Marijos, Taikos Karalienės, parapijos grigališkojo choralo grupė, vadovaujama Vidmanto Budreckio.

Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupijos vyskupas pasveikino visus susirinkusiuosius ir pristatė bažnyčias, kurias lankant ir išpildžius nustatytas sąlygas tikintieji per visus šiuos metus galės laimėti visuotinius atlaidus. Tokiais Dievo namais paskelbtos visos Telšių vyskupijoje buvusios ir šiuo metu esančios vienuolynų bažnyčios ar koplyčios. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupo augziliaras vysk. L. Vodopjanovas OFM išryškino pašauktojo vienuoliniam gyvenimui uždavinius šių dienų pasaulyje. Drąsino pasitikėti Viešpačiu ir sekti jį vykdant duotus įžadus. Vyskupas išryškino vienuolio tapatybės svarbą, išliekant Kristaus atspindžiais pasaulyje.

Šv. Mišių pabaigoje joms vadovavęs Telšių vyskupas linkėjo visiems deramai išgyventi adventą ir pateikė pastoracinį projektą ruošiantis Šv. Kalėdoms. Po Šv. Mišių vienuoliai, vienuolės, kunigai ir seminaristai rinkosi į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją, kur buvo surengta šventinė agapė. Šiuo metu Telšių vyskupijos teritorijoje yra tokios vienuolijos: Pakutuvėnuose, Kretingoje ir Klaipėdoje – Mažesniųjų brolių ordinas (Pranciškonai), Mažesniųjų brolių konventualų ordinas Klaipėdoje, Motinos Teresės seserys (MC), Švč. Širdies Seserys Pranciškonės Misionierės (FMSC), Šv. Klaros seserys (OSC) ir Nepaliaujamos Pagalbos seserys – Kretingoje, Marijos Širdies dukterys Palangoje ir Marijos Tarnaitės – Šilalėje ir Palangoje.

Tuo pat metu katalikiškas jaunimas, po spektaklio Telšių dramos teatre rinkosi į būrį ir jiems išsamiai buvo pristatyta Lietuvos Jaunimo 2015 metų dienų Alytuje programa. Po to jaunimas pietavo ir būrėsi į atskirus būrelius teminiams užsiėmimams, kuriuos vedė seserys ir broliai vienuoliai. Po teminių susitikimų, diskusijų ir temos analizės jaunimas rinkosi į Telšių vyskupijos Katedrą kur vyko Švč. Sakramento adoracija, vedamos susitaikinimo pamaldos, teikiamas atgailos sakramentas.

18 val. Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, skirtos jaunimui. Joms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, už jaunimo pastoraciją dekanatuose atsakingi kunigai, kiti atvykę dvasininkai. Sakydamas pamokslą Telšių vyskupijos ganytojas išryškino advento svarbumą, jis kvietė ruošis Šv. Kalėdoms atsakingai, išlaikyti santūrumą, o kartu ir jaunatvišką džiaugsmą. Vyskupas išryškino jaunimo uždavinius šių dienų pasaulyje – tikėti Kristumi ir juo sekti, džiaugsmingai išgyvenat jo artumą savo gyvenime. Būtent Kristus yra geriausias jauno žmogaus draugas ir tik jis padeda teisingai gyventi ir tinkamai švęsti.

Po Šv. Mišių Telšių vyskupijos vyskupas suteikė ganytojinį palaiminimą ir palinkėjo katalikiškam jaunimui, grįžtančiam į savo namus bei įprastą aplinką, džiugiai išgyventi bendrystę su Kristumi ir tarpusavyje parapijose. Po tradicija tapusios kasmetinės atsinaujinimo dienos jaunimas ir šį karto grįžo į savo namus pakylėtomis širdimis, atgaivintomis mintimis ir dar didesniu užsidegimu sekti Kristumi ne tik per adventą ar Kalėdas, bet ir savo kasdienybėje.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Bernardinai.lt

Scroll to Top