Maldos už kunigus

MALDOS UŽ KUNIGUS

Viešpatie Jėzau,
Esantis Švenčiausiame Sakramente,
Ir amžinai gyvenantis tarp mūsų savo
kuniguose,
Padaryk, kad Tavo kunigų žodžiai
būtų vien Tavo žodžiai,
O jų gyvenimas –
Tikrasis Tavo gyvenimo atspindys.

Padaryk, kad jie būtų vyrai,
kurie kalba Dievui tautos vardu,
O Dievo tautai byloja apie Dievą.
Tegul jie drąsiai tarnauja Bažnyčiai taip,
Kaip ji to prašo.

Padaryk juos
Šiuolaikiškais amžinybės liudytojais,
Kurie Tavo pėdomis keliauja istorijos keliais
Visiems darydami gera .

Padaryk,
kad jie ištikimai laikytųsi įsipareigojimų,
Uoliai atsilieptų į savo pašaukimą
Ir atliktų savo misiją.
Tegu jie būna aiškus kunigo tapatybės
atspindys
Ir gyvena džiaugdamiesi gauta dovana.

Meldžiame, kad Tavo Šventoji Motina Marija,
Visą gyvenimą Tave lydėjusi,
Visada būtų šalia Tavo kunigų.
Amen.

Jėzau, Gerasis Ganytojau, Tu atsiuntei mums Šventąją Dvasią, kad vadovautų Tavo Bažnyčiai ir vestų jos ištikimuosius pas Tave per Tavo tarnus kunigus. Šventosios Dvasios įkvėpimu duok savo kunigams išminties vadovaujant, ištikimybės mokant ir šventumo sergstint šventus Tavo Slėpinius. Kartu su visais ištikimaisiais „Aba, Tėve!” šaukiantys Tavieji kunigai tebūnie kuo glaudžiausiai tapatinami su Tavimi dieviškojoje sūnystėje ir savo gyvenimą, kaip vienintelę gelbstinčią Auką, teaukoja kartu su Tavimi. Padaryk, kad jie broliškai padėtų vieni kitiems ir būtų supratingi tėvai visiems Tavo žmonėms. Atnaujink ir gilink savo kunigų tikėjimą, stiprink pasitikėjimą Tavimi, skatink vaikišką prieraišumą prie mūsų Motinos Marijos ir nesvyruojantį tikėjimą Šventuoju Tėvu ir jo vyskupais.
Švenčiausioji Marija, užtark savo kunigus. Šventas Juozapai, saugok juos. Šventas Mykolai, gink juos. Šv. Jonai Vianėjau, melskis už juos.

Tėve, šiandien pasirūpink savo kaimenės vadovais ir jų reikalais. Padėk savo vyskupams bei kunigams aiškiai ir įsakmiai pateikti Evangelijos žinią, savo gyvenimu liudyti Kristaus mokymą ir sekti Jo pavyzdžiu. Stiprink ir drąsink tarp jų tuos, kurie yra apimti baimės ir sutrikę; būk tikras Tėvas tiems, kurie nuo Tavęs pasitraukė. Laimink tuos, kurie stengiasi naujai spręsti nūdienos klausimus, vadovauk tiems, kurie užmezgė ir skatina dialogą su kitais krikščionimis, nekrikščionimis ir netikinčiaisiais. Padėk tiems, kurie stengiasi skleisti krikščioniškąsias vertybes, kad su išminties užgrūdintu uolumu ir laikydamiesi įstatymų rėmų jie padėtų kurti tikrą krikščionišką pasaulį žmogui. Siųsk savo Šventąją Dvasią, kad Ji vėl išsilietų ir kad Dievo tauta, vadovaujama dabartinių, Tavo pasirinktų vadovų, ir harmoningai bendradarbiaudama, į galutinį savo išsipildymą žengtų vedama Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus vienybės, tiesos ir meilės, žengtų su Juo ir Jame. Amen.

O mano Jėzau, visos Bažnyčios vardu meldžiu Tave, suteik jai savo Dvasios meilės ir šviesos, tebūna kunigų žodžiai veiksmingi, kad suminkštintų net labiausiai užkietėjusias širdis ir paskatintų jas grįžti pas Tave, o Viešpatie. Duok mums, Viešpatie, šventų kunigų ir saugok jų ramybę. Leisk, kad juos visur lydėtų Tavo Gailestingumo galybė ir saugotų nuo klastos, kuria piktasis nepaliaudamas stengiasi apraizgyti kiekvieno kunigo sielą. Tegul Tavo Gailestingumo galybė, o Viešpatie, sunaikina visa, kas galėtų aptemdyti kunigo šventumą, nes Tu esi visagalis. Prašau Tavęs, Jėzau, ypatinga šviesa palaimink kunigus, pas kuriuos per savo gyvenimą atliksiu išpažintį. Amen. (Šv. Faustina)

O Jėzau, aš meldžiuos už ištikimus ir uolius Tavo kunigus; už Tavo neištikimus ir drungnus kunigus; už kunigus, triūsiančius namuose ar tolimose misijų vietose užsienyje; už gundomus kunigus; už vienišus ir nusivylusius kunigus; už jaunus Tavo kunigus, už mirštančius kunigus; už esančių skaistykloje Tavo kunigų sielas.
Bet labiausiai prašau atkreipti dėmesį į man brangiausius kunigus: mane pakrikštijusį kunigą; kunigus, davusius mano nuodėmių išrišimą; kunigus, kuriems patarnavau šv. Mišių metu ir kurie per Švenčiausiąją Komuniją davė man Tavo Kūną ir Kraują; lavinusius ir mokiusius mane kunigus; už visus kunigus, kuriems vienaip ir kitaip esu skolinga (ypač N. ir N.). O Jėzau, glausk juos visus prie savo širdies ir gausiai juos laimink dabar ir amžinybėje. Amen. (Šv. Teresė Lizjietė)

Šventasis Tėve, lai meilės srovės, tekančios iš dieviškojo Tavo Sūnaus žaizdų, atplukdo kunigus, panašius į mylimą mokinį Joną, stovėjusį kryžiaus papėdėje; kunigus, kurie, vykdydami švelniausios Tavo meilės priesaką, žmonių sieloms neš dieviškąjį Tavo Sūnų. Tegul Tavo kunigai sergsti Bažnyčią taip ištikimai, kaip Jonas sergėjo Mariją, kurią parsivedė į savo namus. Šios mylinčios, tiek daug Kalvarijos kelyje iškentėjusios Motinos pamokyti, tegul jie būna motiniškai rūpestingi ir atidūs Tavo vaikams. Tegul jie moko sielas siekti artimos bendrystės su Tavimi per Mariją, kuri, it Dangaus vartai, yra ypatinga Dieviškosios Tavo Širdies lobių sergėtoja. Parūpink mums uolių kunigų, tikrų Marijos vaikų; kunigų, kurie Jėzų sieloms neš taip švelniai ir rūpestingai, kaip Marija nešiojo Betliejaus Kūdikėlį.
Sopulių ir meilės Motina, iš gailesčio savo mylimam Sūnui atverk mūsų širdyse gilias meilės versmes, kad mes galėtume Jį paguosti ir duoti Jam kunigų kartą, išugdytą tavo mokykloje ir pasižyminčią švelniu tavo nesuteptos meilės atidumu. (Šv. Jėzaus Teresė)

Viešpatie Jėzau, iš mūsų išsirinkai savo kunigus ir pasiuntei juos skelbti Tavo Žodį bei veikti Tavo Vardu. Šloviname Tave ir dėkojame Tau už šią tokią didžią dovaną Tavo Bažnyčiai. Prašome Tave suteikti jiems savo meilės ugnies, kad jų tarnystė atskleistų Bažnyčioje Tavo esatį. Kadangi jie yra molio indai, meldžiame, kad Tavo galia paveiktų jų silpnumą. Jiems nusiminus neleisk, kad abejonės juos sugniuždytų ir kad gundomi jie pasiduotų. Įkvėpk juos maldoje kasdien išgyventi Tavo Mirties ir Prisikėlimo slėpinį. Silpnumo akimirką atsiųsk jiems Savo Dvasią ir pagelbėk jiems, kai jie šlovina savo Dangiškąjį Tėvą ir meldžiasi už vargšus nusidėjėlius. Per tą pačią Šventąją Dvasią į jų lūpas įdėk savo Žodį, o į jų širdis – savo Meilę, kad jie tą Gerąją Naujieną neštų vargšams ir gydytų sužeistas širdis. Galiausiai ta Marijos, Tavo Motinos, dovana savo mylimajam mokiniui tetampa Tavo dovana kiekvienam kunigui. Leisk, kad ji, suteikusi Tau savo žmogiškąjį veidą, galėtų jiems suteikti Tavo dieviškąjį veidą Tavo Dvasios galia, Dievo Tėvo šlovei. Amen.
O Marija, be nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie prašome tavo užtarimo.

Viešpatie Jėzau, mes, Tavo žmonės, meldžiamės Tau už Tavo kunigus. Tu mums juos skyrei, kad padėtų MŪSŲ reikaluose. Mes meldžiamės už juos, kad padėtumei JŲ reikaluose. Žinome, kad skyrei juos kunigystei, panašiai į Tavo paties kunigystę. Tu juos pašventei, išskyrei, patepei, pripildei Šventosios Dvasios, paskyrei juos mokyti, skelbti, tarnauti, guosti, atleisti ir maitinti mus Tavuoju Kūnu ir Krauju. Tačiau žinome, kad jiems, kaip ir mums, būdingos tos pačios žmogiškosios silpnybės. Taip pat žinome, kad jie, kaip ir mes, yra gundomi nusidėti ir nusivilti, kad jiems, kaip ir mums, reikia pagelbėti, atleisti, juos paguosti. Nuoširdžiai dėkojame Tau, kad išsirinkai juos iš mūsų, nes jie supranta mus, o mes – juos: jie kenčia ir džiaugiasi drauge su mumis, išgyvena ir pasitiki kartu su mumis, dalijasi mūsų žmogiškosiomis savybėmis, gyvenimais ir mūsų tikėjimu.
Prašome, kad šiandien Tu jiems įteiktumei dovaną, kurią davei savo išrinktiesiems, su kuriais keliavai į Emausą: savo buvimą jų širdyse, savo šventumą jų sielose, savo džiaugsmą jų dvasiose. Leisk, kad lauždami Eucharistinę duoną, jie regėtų Tave akis į akį. Meldžiamės Tau, o Viešpatie, su Marija, kunigų Motina, už Tavuosius ir mūsų kunigus. Amen.

Dangiškasis Tėve, duok, kad mūsų kunigus stiprintų ir gydytų Eucharistijos, kurią jie švenčia, galia. Tegul Žodis, kurį jie skelbia, suteikia jiems drąsos ir išminties. Mes meldžiame, kad visi, kuriems jie pasiryžę tarnauti, matytų juose Jėzaus, mūsų Amžinojo Aukščiausiojo Kunigo, meilę ir rūpestį.
Marija, Bažnyčios Motina, švelniai pažvelk į savo sūnus, mūsų kunigus. Juozapai, Visuotinės Bažnyčios globėjau, melskis už mus visus.

Brangus šv. Jonai Vianėjau, tu nuo vaikystės svajojai tapti kunigu ir pergalingai vesti sielas Dievop. Siekdamas kunigystės iškentei ilgus metus sunkaus darbo ir pažeminimų. Tapai kunigu, visiškai atitinkančiu Dievo širdį – buvai nepralenkiamas nuolankumu, neturtu, malda ir kūno marinimu, be galo atsidavęs Dievo žmonių tarnystei. Bažnyčia tave išaukštino kaip sektiną pavyzdį ir šventą visų parapijų kunigų globėją, tikėdama, kad tavo pavyzdys ir maldos padės jiems oriai įgyvendinti jų pašaukimą – būti ištikimais Dievo žmonių tarnais, tobulai įkūnyti Jėzų Gelbėtoją, atėjusį ne tam, kad Jį aptarnautų, bet kad pats tarnautų ir savo Gyvybę kaip išpirką už visus atiduotų.
Melsk, kad šiandien Dievas savo Bažnyčiai duotų kur kas daugiau kunigų, atliepiančių Jo širdį. Melsk už visus savo globojamus kunigus, kad jie vertai atstovautų Kristui, Gerajam Ganytojui. Tegul jie visa širdimi pasišvenčia maldai ir atgailai, tampa nuolankumo, neturto ir spindinčiais šventumo pavyzdžiais, nenuilstančiais ir galingais Dievo žodžio skelbėjais, uoliais Dievo malonių per sakramentus dalintojais. Tegu meilingas jų atsidavimas Eucharistijos Jėzui ir Jo Motinai Marijai lyg dvi versmės laisto ir nokina gausius jų tarnystės vaisius. Amen.

Viešpatie Jėzau, kuris esi Švenčiausiajame Sakramente ir per savo kunigus nuolat gyveni tarp mūsų, padaryk taip, kad kunigų tariami žodžiai tikrai būtų Tavo žodžiai, kad jų poelgiai tikrai būtų Tavo poelgiai ir kad jų gyvenimas būtų tikrasis Tavo gyvenimo atspindys. Leisk jiems būti vyrais, kurie su Dievu kalba Jo žmonių labui, o Jo žmonėms kalba apie Dievą. Padaryk taip, kad jie be baimės tarnautų Bažnyčiai, kad jų tarnystė būtų tokia, kokios Bažnyčia pageidauja. Duok, kad jie būtų vyrai, kurie šiais laikais liudija apie amžinybę, istorijos takais keliauja laikydamiesi Tavo paliktų pėdsakų ir kurie visiems daro tik gera. Padaryk taip, kad jie būtų ištikimi savo įsipareigojimams, uoliai atsilieptų į pašaukimą ir savo misiją, kad tikrąjį jų „aš“ matytume aiškiai lyg veidrodyje, kad jų gyvenimas trykštų džiaugsmu gavus tokią dovaną. Mes meldžiame, kad Tavo šventoji Motina Marija, buvusi su Tavimi per visą gyvenimą, nuolat dalyvautų Tavo kunigų gyvenimuose. Amen.

Viešpatie Jėzau, išgirsk mūsų maldą už kunigų dvasinį atsinaujinimą. Mes dėkojame Tau, kad įvedei jų tarnystę Bažnyčioje. Nūdien atnaujink juos savo Šventosios Dvasios dovanomis. Kartą, keliaudamas į Emausą, Tu atvėrei Šventojo Rašto žodžius mokiniams. Dabar atnaujink savo pašventintus tarnus savo Žodžio tiesa ir galia. Eucharistija Tu atnaujinai Emauso mokiniams jų gyvenimus ir viltį. Maitink kunigus savo Kūnu ir Krauju. Padėk jiems savo gyvenimu atkurti mirtį ir prisikėlimą, kuriuos jie švenčia ant Tavo altoriaus. Apdovanok kunigus karšta meile Evangelijai, uolumu siekiant išganymo, drąsa vadovaujant, nuolankumu tarnaujant, draugiškumu tarpusavyje ir su visais broliais bei seserimis Tavyje. Nes Tu, Viešpatie Jėzau, juos myli. Mes taip pat juos mylime ir meldžiamės už juos Tavo vardu. Amen.

Viešpatie Dieve, aprūpinantis viskuo, ko mums reikia, Tu prašei mus melsti darbininkų Tavajam vynuogynui. Apreikšk savo Bažnyčiai Dvasią, kurios taip apsčiai išliejai ant savo apaštalų per Sekmines. Laimink mūsų parapiją bei vyskupiją ir gausink Tavo Bažnyčiai tarnaujančių vyrų ir moterų būrį. Ugdyk mūsų parapiją pagal savo atvaizdą, kad šventoje jos aplinkoje būtų girdėti Dvasios balsas, kur jaunuoliai ir jaunuolės, išgirdę Tavo kvietimą, atsilieptų dosnia širdimi. Teatiduoda jie save, savo laiką ir talentus Tavo Sūnaus ir Bažnyčios tarnystei. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Viešpatie Jėzau, Vyriausiasis kaimenės Ganytojau, mes meldžiame, kad savo Švenčiausiosios Širdies didžia meile ir gailestingumu atsilieptumei į visas savo kunigų-ganytojų reikmes visame pasaulyje. Prašome, kad prie savo Širdies pritrauktumei visus tuos kunigus, kurie tikrai nuklydo nuo Tavo tako, kad atvėsusių kunigų širdyse įžiebtumei naują šventumo troškimą ir uoliems kunigams nesiliautumei siuntęs troškimą siekti aukščiausio šventumo. Susivieniję su Tavo Širdimi ir Marijos Širdimi, mes prašome kartu su Šventąja Dvasia nunešti šį prašymą dangiškajam Tėvui. Amen.

O Marija, Jėzaus Motina, Tu buvai su Jėzumi Jo gyvenimo ir misijos pradžioje. Tu stovėjai šalia Jėzaus, kai Jis buvo pakeltas ant kryžiaus ir už mus visus atidavė savo gyvybę. Dabar mes Tavęs prašome būti šalia mūsų kunigų, nuoširdžiai tarnaujančių Dievo žmonėms. Melskis už juos, kad jie augtų šventumu, drąsiai skelbtų Dievo žodį, džiugiai švęstų sakramentus, ir būtų su Dievo žmonėmis, kaip su jais buvo Jėzus, Gerasis Ganytojas. Amen.

Ligonių pasiaukojimo malda už pašaukimus

Brangusis Viešpatie, štai sulaukiau naujos dienos, kurią man skyrei, kad mylėčiau Tave ir padėčiau kitiems Tave mylėti. Labiau už viską padėk man mylėti ir priimti Tavo šventąją valią. Viešpatie Jėzau, paskyręs man ligą kaip kryžių, Tu troškai mane kuo arčiau pritraukti prie Dieviškos savo Širdies. Aš noriu ir kitus atvesti pas Tave, kad jie geriau pažintų ir labiau mylėtų Tave, tačiau žinau, jog šito nepasieksi be gerų ir šventų kunigų. Todėl, vienydamasis su Tavuoju kryžiumi, aš savąjį aukoju už pašaukimus į švenčiausiąją kunigystę. Amen.

Viešpatie, mūsų Dieve, per savo Sūnų, Įsikūnijusį Žodį, Tu apreiškei pasauliui savo šlovę; leisk pakrikštytiems žmonėms savo gyvenime atpažinti Tavo buvimo ženklus. Daugelio jaunų žmonių širdyse pažadink troškimą pašvęsti savo gyvenimą Gerosios Naujienos apie Tavo meilę skelbimui – tapti kunigais, diakonais, vienuoliais ar vienuolėmis, religingais broliais ar seserimis, misionieriais ar pasišventusiais pasauliečiais. Tuomet mes, pašaukti atpažinti Tave kiekvieno žmogaus veide, matysime Tavo šlovę ir kupino malonės bei tiesos Tavo mylimo Sūnaus šlovę. Amen.

Parengė kun. Lionginas Virbalas SJ
„Metai su Šventuoju Raštu 2010”

Scroll to Top