Kristaus Paaukojimo iškilmėse Kaune – padėka Dievui už pašvęstojo gyvenimo dovaną (2015 02 02)

Šiemet, kai švenčiame Pašvęstojo gyvenimo metus, Kristaus Paaukojimo šventykloje iškilmė buvo ypatingas padėkos laikas Dievui už pašvęstojo gyvenimo dovaną Bažnyčiai, per šias iškilmes paminint ir Pašvęstojo gyvenimo dieną.

Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje

Broliai ir seserys vienuoliai (iš 4 vienuolinių vyrų kongregacijų bei beveik iš visų 14 moterų kongregacijų), kurie yra įsikūrę ir tarnauja Kauno arkivyskupijoje, šios dienos išvakarėse, 2015 m. vasario 1 d., sekmadienio vakare, Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje sykiu šventė Vigiliją. Ji prasidėjo jungtinio vienuolių choro giedamu Bažnyčios himnu Dievo Motinai – Akatistu. Vėliau buvo švenčiama Jėzaus Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolo t. Gintaro Vitkaus SJ vadovaujama Eucharistija dėkojant už pašvęstųjų pašaukimą. Šis maldos susitikimas baigėsi seserų ir brolių agape Benediktinių vienuolyne.

Arkikatedroje bazilikoje

Fotografija Silvijos Knezekytės

Pirmadienį, vasario 2 d., įvairių kongregacijų seserys ir broliai drauge su visa susirinkusia bendruomene šventė Viešpaties Paaukojimo šventykloje iškilmes arkikatedroje bazilikoje. Iškilmės tądien prasidėjo t. Aldono Gudaičio SJ vedama katecheze, skirta ypač pašvęstiesiems. T. A. Gudaitis SJ aptarė vienuolinius klusnumo, skaistumo bei neturto įžadus, pasidalijo asmenišku paliudijimu bei savo seserų ir brolių paraginimu atmintyje atgaivinti širdyje „pirmąją meilę“ – tą meilę, kai buvo pirmąsyk atsiliepta juos užkalbinusiam Kristui.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Vėliau iškilmingai Eucharistijai vadovavo (Kauno arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui SJ tą dieną drauge su kitais Lietuvos vyskupais pradėjus vizitą Ad limina Vatikane), pašvęstuosius ir visą susirinkusią bendruomenę sveikino prel. prof. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS. Eucharistiją koncelebravo kurijos kancleris mons. Adolfas Grušas, kelių kongregacijų – pranciškonų, marijonų bei jėzuitų – broliai kunigai. Giedojo seserų vienuolių choras. Iškilmių pradžioje buvo einama iškilminga procesija su žvakėmis.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Šią dieną ir iškilmes, kuriose visa Bažnyčios bendruomenė meldžiasi drauge su broliais ir seserimis vienuoliais, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS pavadino pasišventusių Dievui vyrų ir moterų švente – švente tų žmonių, kurie savo ypatingu pasišventimu įsilieja į pasaulio realybę, nuo jos neatitrūkdami, bet joje tarnaudami. Tačiau ne tik pašvęstieji, kaip minėta homilijoje, bet ir mes visi esame pakviesti gyventi ne sau. Kiekvienas yra pašauktas tarnauti Dievui kokiu nors jam skirtu būdu.

Prelatas atkreipė dėmesį, jog vienuolinį gyvenimą ypač sukilnino šv. popiežius Jonas Paulius II, parašęs apaštališkąjį paraginimą „Vita Consecrata“ apie pašvęstąjį gyvenimą ir jo misiją Bažnyčioje bei pasaulyje ir pabrėžęs, jog vienuoliai yra atsidavę ypatingai Jėzaus kontempliacijai.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Vienuolinis gyvenimas, kaip minėta homilijoje, moko ypatingu žvilgsniu kontempliuoti Išganytoją; čia patiriama tylos malonė saugo nuo šiandienos triukšmo; o kuo gilesnis vidinis gyvenimas (ne formalus išorinių taisyklių laikymasis), tuo ir Dievas yra artimesnis bei suprantamesnis. Homilijoje atkreiptas dėmesys į vienuolių ištikimybę Dievo valiai savo pašaukime bei pasižadėjimą būti tobulesniems ir mažuose dalykuose.

„Kiekvienas vienuolynas – tai dvasingas šventas kampelis, kuriame ypatingu būdu bendradarbiaujama su Dievu“, – sakė prel. Vaičiūnas OFS, pastebėdamas, jog iš ten einama tarnauti pasauliui, tačiau nesupasaulėjant, išlaikant inteligenciją, dvasingumą, kilnumą. Homilijos pabaigoje visiems pašvęstiesiems palinkėta būti vienos Dievą mylinčios Dvasios.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Fotografija Silvijos Knezekytės

Užbaigiant Eucharistiją pašvęstųjų choras visų susirinkusiųjų ir tikriausiai paties Viešpaties džiaugsmui sugiedojo Pašvęstojo gyvenimo metų himną „Kelk pasaulį auštančiu džiaugsmu“.

Fotografija Silvijos Knezekytės

Pašvęstojo gyvenimo metus minime nuo pirmojo Advento sekmadienio. Juos švęsime iki 2016 metų Kristaus Paaukojimo iškilmės vasario 2 d.

Nuotraukų autorė – Silvija Knezekytė

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

Scroll to Top