Pal. J. Matulaičio litanija

Kyrie eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison.
Kristau, išgirsk mus,
Kristau, išklausyk mus.

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Nekaltai pradėtoji Marija, melski už mus!
Palaimintasis arkivyskupe Jurgi, melski už mus!
Didis Nekaltosios Mergelės Marijos mylėtojau, melski už mus!
Visada klusnus Šventajai Dvasiai, melski už mus!
Ištikimas Bažnyčios sūnau, melski už mus!
Gerasis ir išmintingasis ganytojau, melski už mus!
Dvasinio atgimimo žadintojau, melski už mus!
Vienuolijų atnaujintojau ir kūrėjau, melski už mus!
Pašaukimų ugdytojau, melski už mus!
Vyskupų ir kunigų globėjau, melski už mus!
Darbininkų bičiuli ir švietėjau, melski už mus!
Jaunimo mokytojau ir kelrodi, melski už mus!
Nepalaužiamo tikėjimo vyre, melski už mus!
Darbštumo ir maldingumo pavyzdy, melski už mus!
Nuolankumo ir šventumo mylėtojau, melski už mus!
Kantrybės ir savitvardos žiede, melski už mus!
Dvasinės giedros ir ramybės nešėjau, melski už mus!
Vienuoli pagal Dievo širdį, melski už mus!
Romusis žmonių ir tautų taikintojau, melski už mus!
Uolusis Kristaus Evangelijos šaukly, melski už mus!
Visuomenės sąžinės auklėtojau, melski už mus!
Atlaidumo priešams pavyzdy, melski už mus!
Blogio gerumu nugalėtojau, melski už mus!
Klystančių sielų gelbėtojau, melski už mus!
Našlaičių tėve ir užtarėjau, melski už mus!
Ligonių ir vargdienių guodėjau, melski už mus!
Naujųjų laikų šventumo žvaigžde, melski už mus!
Atgimstančios Tėvynės švytury, melski už mus!
Lietuvos vaikų Dievui užtarėjau, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų.

Vadovas: Melski už mus, Palaimintasis Jurgi,
A.: Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

MELSKIMĖS.
Dieve, Tu palaimintojo Jurgio širdį uždegei karšta Kristaus ir jo Bažnyčios meile. Suteik, meldžiame malonę, kad mes, Jo pavyzdžio skatinami ir užtarimo remiami, ištikimai sektume Kristų ir savo gyvenimą aukotume Jo Mistinio Kūno-Bažnyčios ugdymui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Scroll to Top