Maldos į Pal. J. Matulaitį

Malda prašant sveikatos
Viešpatie Jėzau Kristau, Tu mokei mus: „Jeigu kas iš JŪSŲ susitars žemėje dviese melsti kokio dalyko, jiems mano dangiškasis Tėvas jį suteiks.” Todėl nuolankiai maldaujame Tave grąžinti sveikatą ligoniams (čia paminėti ligonių vardus), kurie šaukiasi (kuriems šaukiamės)  palaimintojo Jurgio užtarimo. Trokštame, kad tai būtų naudinga JŲ išganymui.
Tavimi, Viešpatie, pasitikime ir amžiais nebūsime apvilti. Amen.
Tėve mūsų… Sveika, Marija… Garbė Dievui…

Malda už Tėvynę
Palaimintasis arkivyskupe Jurgi, didis Nekaltosios Mergelės Marijos mylėtojau, ištikimas Bažnyčios sūnau, mūsų Tėve ir Vade!
Nušviesk kelius ateitin mūsų Tėvynės vaikams. Suburk vienybėn Tautos sūnus ir dukteris, mokyk gyventi ir dirbti Kristui ir Bažnyčiai, įkvėpk mums ryžto sergėti ir ugdyti sielos tyrumą, puoselėti taurius senoliu papročius, gyventi tiesa ir meile.
Daug ligų ir visokių vargų žemėje iškentęs, užtark, guosk ir gydyk kūno bei dvasios ligonius, išmelsk kenčiantiems kantrumo; mokyk vargą ir kančią aukoti Dievui už pasaulio išganymą.
Prikelk Lietuvą šventam gyvenimui, įkvėpk kiekvieną iš mūsų kunti šventovę savo sieloje ir pasaulyje. Amen.
Tėve mūsų… Sveika, Marija… Garbė Dievui…

Visuotinė malda kanonizacijai (paskelbimui šventuoju) priartinti
Melskimės, kad Jurgis Matulaitis būtu paskelbtas šventuoju ir užtartų mus pas Dievą mūsų sielos ir kūno reikalais.

  • Viešpatie Dieve, visokio šventumo šaltini, Tu apdovanojai savo tarną Jurgį nepaprastomis dorybėmis. Jo paskelbimas šventuoju teskatina ir mus visuomet sekti Tavimi – prašome: Išklausyk mus, Viešpatie!
  •  Kristau, gerasis Ganytojau, Tu arkivyskupo Jurgio asmeniu davei mums pavyzdį, kaip reikia mylėti Bažnyčią ir jai tarnauti. Išmokyk ir mus uoliai kurti Tavo Karalyste žemėje prašome: Išklausyk mus, Viešpatie!
  • Šventoji Dvasia, vienybės ir ramybės šaltini, Tavo tarno Jurgio paskelbimas šventuoju tesutaiko besiginčijančias tautas ir pripildo mūsų širdis VISŲ žmonių meilės – prašome: Išklausyk mus, Viešpatie!
  • Jėzau, kentėjęs ant kryžiaus, padaryk, kad mūsų širdys, Tavo tarno Jurgio įkvėptos, degtų karšta kenčiančiu Ir vargšu meile prašome: Išklausyk mus, Viešpatie!
  • Viešpatie, Tu esi gailestingas visiems žmonėms, Tavo tarno Jurgio užtarimu ir jo paskelbimu šventuoju, suteik mums malonę……………. kurios nuolankiai prašome: Išklausyk mus, Viešpatie!

Dieve, Tu gyveni Tau tarnaujančiųjų sielose ir po mirties jiems dosniai atlygini. Suteik malonę, kad palaimintasis arkivyskupas Jurgis, Nekaltosios Mergelės Marijos globoje ištikimai aukojęsis Tavo Bažnyčiai, kuo greičiau būtu apvainikuotas šventųjų garbe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Scroll to Top