Pašvęstojo gyvenimo diena Marijampolėje (2015-02-02)

2015 m. vasario 2 d., pirmadienį, 12 val. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje aukotos šv. Mišios švenčiant Grabnyčias ir Pašvęstojo gyvenimo dieną. Šv. Mišias vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, kartu koncelebravo kun. Andrius Šidlauskas MIC.

Šv. Mišių pradžioje šventintos Grabnyčių žvakės, uždegus žvakutes, bažnyčios viduje eita procesija.

Pamokslo metu vysk. emeritas J. Žemaitis MIC priminė popiežiaus Pranciškaus šiuos metus paskelbė Pašvęstojo gyvenimo metais. Kalbėdamas apie pašaukimą priminė, kad Dievas pašauktajam – vienintelis turtas ir vienintelė laimė, visų troškimų išsipildymas. Pašauktas asmuo eina ten, kur jį šaukia Dievas, o atsiliepimas į pašaukimą – savanoriškas aukos kelias.. Vienuoliai ir kunigai, ne vien tik kaip pasauliečiai, savo talentus ir gabumus naudoja Dievo garbei ir žmonių gerovei, bet ir aukoja Dievui visą savo gyvenimą, aukoja visą save. Kiekvienas jų darbas paženklintas ypatingu Dievo meilės antspaudu. Primindamas, kaip reikia Dievui pasišventusių žmonių, ragino melsti Dievą pašaukimų. Bendruomeninėje maldoje meldėmės už pašvęstuosius ir prašėme Dievą siųsti Bažnyčiai daugiau uolių darbininkų.

Šv. Mišių pabaigoje, vyskupas padėkojo ir palaimino visus susirinkusius.

Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

Scroll to Top