Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

 ŠVENČIAUSIOJI JĖZAUS ŠIRDIS

"Džiaukitės drauge su manimi! Radau savo pražuvėlę avį!" (Lk 15, 6).

 KoderLuca.gif

 Visagali Dieve,
mes didžiuojamės tavo mylimojo Sūnaus Širdimi
ir šloviname nuostabias jos geradarybes;
leisk mums visuomet apsčiai semtis malonių
iš to dangiško dovanų šaltinio.

(Švč. Jėzaus Širdies šventės mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis

  Prašyti savo giliausių troškimų išsipildymo,
  sutinkant su Jėzaus valia

  Lk 2, 41-51

  *   Mąstysiu apie dvylikametį Jėzų, kuris su Marija ir Juozapu keliauja į Jeruzalę. Žvelgsiu į nuo kelionės pavargusius jų veidus ir įsiklausysiu į jų pokalbius.

  *   Apmąstysiu apie Jėzaus buvimą mano šeimoje ir bendruomenėje. Ar kalbamės ir kaip kalbamės su Jėzumi bendrose maldose?  Ar pastebime Jį mūsų šeimos reikaluose ir ar kalbamės apie Jį? Kas mus jungia kai esame kartu ir kas mums trukdo?

  *   Sugrįšiu mintimis į Evangelinę sceną ir visa širdimi įsijungsiu į Marijos ir Juozapo pergyvenimą. Stebėsiu, kaip jie ieško Jėzaus. Atkreipsiu dėmesį, su kokiu rūpesčiu ir ištverme Jo ieško. Pasikalbėsiu su Marija apie nerimą, kurį ji tuo metu pergyveno.

  *   Kaip aš elgiuosi tuo metu, kada savo gyvenime prarandu Jėzų? Kaip dabar: ar esu arti, ar toli nuo Jo? Ar yra manyje „iki skausmo“ troškimas Jėzaus?

  *   Mąstysiu apie Marijos ir Juozapo džiaugsmą, suradus Jėzų. Prašysiu tokios širdies, kuri pastoviai trokštų ieškoti Jėzaus ir džiaugtųsi atradusi Jį  kasdienybėje.

  *   Nors jie ir atrado Jėzų, bet ne viskas jiems buvo aišku ir suprantama. Reikia taip, kaip Marija paslėpti visus nesuprantamus kasdienybės įvykius savo širdyje ir laukti šviesos bei malonės Dievo planų supratimui.

  *   Nuoširdžiame pokalbyje kreipsiuosi į Mariją ir Juozapą, kad išprašytų man nuolankumo ir pasitikėjimo Jėzumi. Širdyje kartosiu maldą: „Marija, Juozapai, padėkite man būti su Jėzumi“.

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės už viso pasaulio krikščioniškas šeimas,
  kad savo kasdieniame gyvenime jos įkūnytų ir patirtų besąlygišką meilę ir šventumą.

  Melskimės, kad baigtųsi karas Ukrainoje.

Vyskupų Sinodas apie sinodiškumą

SINODO MALDA

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.

Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.

Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.

Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.

Amen.


 

Sinodinis kelias Lietuvoje 2021-2023