Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Jėzus spjovė žemėn, padarė purvo iš seilių, patepė juo neregio akis ir tarė jam:
"Eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinyje".
Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. (Jn 9, 6-7).

Boninsegna cieco nato

Dieve, per savo Sūnų
nuostabiai sutaikinęs su savimi nuodėmingą žmoniją,
padėk krikščionijai artėjančias Velykų šventes pasitikti
uoliu pamaldumu ir ryžtingu tikėjimu.

(IV gavėnios sekmadienio mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • IV gavėnios savaitės penktadienis

  Prašyti gilaus ryšio su Jėzumi sunkiose gyvenimo valandose

  Jn 7, 1-2. 10. 25-30

  *   Su giliu užsidegimu priglusiu prie Jėzaus ir prašysiu Jo, kad galėčiau būti kartu Jo vienatvėje ir kančioje, kada yra atmestas.

  *   Sustosiu ilgiau ties žodžiais: „Žydai tykojo Jo nužudyti“. Nuoširdžiame pokalbyje klausiu Jėzaus, kas mano gyvenime labiausiai Jį žeidžia. Per kokius savo gyvenimo užmojus Jį išduodu?

  *   Jėzus pasilieka slaptoje ir neatpažintas tų, kurie netiki į Jį. Ar pastebiu Jį savo kasdienybėje? Ar klausau Jo žodžių? Kokiose vietose, santykiuose, užsiėmimuose nesugebu Jo pamatyti?

  *   „Tačiau mes žinome...“. Prisirišimas prie savų Dievo supratimo schemų neleidžia žydams pažinti Jėzaus. Kokios minčių schemos ar įvaizdžiai labiausiai trukdo man susitikti Jėzų maldoje?

  *   Jėzus prikiša žydams, kad jie nepažįsta Dievo. Parpulsiu prieš Jėzų ir karštai Jo prašysiu, kad padėtų man pamatyti tiesą apie mano santykius su Dievu. Ką Jis man leido pamatyti?

  *   Kokia yra mano Dievo patirtis? Kokį Tėvo paveikslą nešioju savyje? Prašysiu Jėzaus, kad padėtų man pagilinti mano ryšį su Tėvu.

  *   Prisiglausiu prie Jėzaus Širdies ir kartosiu: „Leisk man būti su Tavimi, kada ateis Tavo kančios valanda“.

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės už tuos, kurie kenčia dėl bažnytinės bendruomenės narių padaryto blogio,
  kad jie pačioje Bažnyčioje rastų aiškų atsaką į savo skausmą ir kančias.

  Melskimės, kad baigtųsi karas Ukrainoje.

Vyskupų Sinodas apie sinodiškumą

SINODO MALDA

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.

Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.

Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.

Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.

Amen.


 

Sinodinis kelias Lietuvoje 2021-2023