Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

I advento savaitė


"Kaip yra buvę Nojaus dienomi, taip bus ir Žmogaus Sūnui ateinant. (...)
Todėl budėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų Viešpats" (Mt 24, 37.42)

 

 arca di noe

Duok, visagali Dieve, savo tikintiesiems ryžto
teisiais darbais pasitikti ateinantį Kristų
ir, jo rankos vedamiems, pasiekti dangaus karalystę.

(I advento sekmadienio mišių Pradžios malda)

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • I advento savaitės antradienis

  Prašyti paprastos ir Dievu besidžiaugiančios širdies

  Lk 10, 21-24

  *   Kontempliuosiu Jėzų džiūgaujantį Šventojoje Dvasioje. Paprašysiu, kad Jis iki gelmių persmelktų mane savąja Dvasia ir leistų skonėtis savo džiaugsmu.

  *   Įsiklausysiu į Jėzų, kuris kalbasi su savo Tėvu. Išgirsiu džiūgavimą,  su kuriuo Jis šlovina Tėvą. Jėzus šlovina Jį už tai, kad būdamas dangaus ir žemės Viešpats, panorėjo save apreikšti mažutėliams.

  *   Įsisąmoninsiu, kad Jėzus tuos šlovinimo žodžius Tėvui ištaria mano akivaizdoje. Jis trokšta, kad aš juos išgirsčiau, ir nori, kad patikėčiau, jog Tėvas gėrisi manimi. Esu Jo mažutėlis, Jo vaikas.

  *   Kokie jausmai kyla manyje, girdint šią Jėzaus maldą? Ar tikiu, kad Jėzus kalbasi su Tėvu apie mane ir kad Tėvas gėrisi manimi?

  *   Tik Jėzus žino, kas yra Tėvas. Jis pažįsta visą Tėvo meilę man, Jo rūpestį manimi, kiekvieną pergyvenimą dėl manęs. Prašysiu Jėzaus, kad apreikštų man Tėvą, kad parodytų visą Jo meilę man. Ko labiausiai norėčiau Jėzaus paprašyti?

  *   Jėzus primena man, kad esu palaimintas, nes pažįstu Jėzų ir Jo Evangeliją. Galiu skaityti Jo Žodį, įsiklausyti į Jį, kai Jis pasakoja man apie Tėvą. Kiekvieną dieną galiu susitikti su Juo Eucharistijoje, kur Jis save aukoja Tėvui už mane.

  *   Su meile kreipsiuosi į Jėzų, kad atvertų mane Šventajai Dvasiai ir padarytų laimingu mažutėliu. Atiduosiu Jam visa, kas mane liūdina ir atima iš manęs gyvenimo džiaugsmą. Su dideliu širdies ilgesiu kartosiu: „Ateik, Viešpatie Jėzau“.   

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės, kad kenčiantiems vaikams – gyvenantiems gatvėje, karų aukoms, našlaičiams –

  būtų užtikrintas ugdymas ir galimybė vėl patirti šeimos meilę.

  Melskimės, kad baigtųsi karas Ukrainoje.

Vyskupų Sinodas apie sinodiškumą

SINODO MALDA

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.

Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.

Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.

Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.

Amen.


 

Sinodinis kelias Lietuvoje 2021-2023