Pašvęstojo gyvenimo diena Panevėžio vyskupijoje (2015-02-02)

2015 m. vasario 2 d. Panevėžio katedroje, Panevėžio vyskupo potvarkiu, buvo minima Pašvęstojo gyvenimo diena. Pradžioje katedroje susirinkęs jaunimas pasitiko tą dieną iš Biržų atkeliavusį LJD kryžių, pastatė jį specialioje pakyloje, sugiedojo keletą šlovinimo giesmių. Vyskupijos Jaunimo centro koordinatorė susirinkusiems pristatė Lietuvos Jaunimo dienas. Po to kun. dr. Gediminas Jankūnas, prisimindamas sekmadienio skaitinį iš laiško Korintiečiams(1Kor7,32-35), perskaitė pranešimą apie pašvęstąjį gyvenimą. Susirinkusioms Panevėžyje ir Pumpėnuose esančių vienuolijų seserims, jaunimui bei tikintiesiems prelegentas pristatė, kas yra gyvenimas ir kaip galima interpretuoti patį gyvenimą; kas yra pašventimas, pašvęstieji ir pagaliau pašvęstasis gyvenimas. „Visi mes esame dėl ko nors pasišventę arba pasišvenčiame. Vienuolės ir vienuoliai yra pasišventę Dievui. Ir užtaria mus pas Dievą. Vykdo kitas pagal vienuolyno charizmą priderančias funkcijas. Ir mums visiems reikia vieni kitų palaikymo ir paramos,“- sakė paskaitininkas. Galop, jis atkreipė dėmesį, jog tos skirtingos vienuolinės charizmos tarpusavyje glaudžiai susijusios ir papildo viena kitą.

Vakaro šventoms mišioms vadovavo Panevėžio vysk. emeritas Jonas Kauneckas. Drauge koncelebravo keletas kunigų. Pamoksle vyskupas priminė nuotaikingą klausimą, iškeltą, Tarptautinės Generalinių vyresniųjų Sąjungos (UISG) prezidentės sesers Carmen Sammut, Pašvęstojo gyvenimo simpoziume Kaune: „Ar dar tebesame įsimylėję?“ Jis taip pat citavo ir popiežiaus Pranciškaus klausimą: „Ar Jėzus yra pirmutinė ir vienintelė jūsų meilė?“ „Tik meilė apsprendžia, kiek tikras yra pašvęstojo gyvenimas ir pašaukimas“,- sakė ganytojas. Pamokslininkas pasitelkė Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės vienuolinio gyvenimo epizodus: svarstymus ir gyvenimo realybę. Ji ne tik kalba, bet ir liudija, jog tik meilė padeda pilnai išgyventi savo pašaukimą. Kaip palinkėjimą vyskupas perdavė popiežiaus Pranciškaus įpareigojimą: kad tarp jūsų, pašvęstieji ir pašvęstosios, nebūtų liūdnų veidų! Pridėdamas ir Pašvęstojo gyvenimo metams skirtus himno žodžius: „Kelk pasaulį auštančiu džiaugsmu!“   Po Šv. Mišių Dievo Apvaizdos generalinė vyresnioji pakvietė visus, ypač jaunimą ir kunigus į Katedros parapijos namus, kur vyko agapė. Jaunimas ištraukė vardus vienuolių, už kuriuos įsipareigojo kasdien pasimelsti.

Baltriškėse, Zarasų rajone, savo ruožtu vyko iškilmės, skirtos Pašvęstojo gyvenimo  metams. Vakaro Šv. Mišioms vadovavo br. Mišelis. Mišių pradžioje, prieblandoje mirksint žvakių šviesai, vyko įspūdinga procesija apie bažnyčią. Susirinkusiems maldininkams ir broliams br. Mišelis kalbėjo apie džiaugsmą atiduoti savo gyvenimą Kristui. Tuo tarpu Lietuvos Tiberijados vyresnysis br. Pranciškus nesenai grįžo iš Kikvito (Kongo Demokratinė respublika, 500 km į rytus nuo Kinšasos), kur su br. Markumi, bendruomenės įkūrėju, s. Agne bei gausia vietine bendruomene, rėmėjais ir bičiuliais šventė bendruomenės įkūrimo Kongo respublikoje 10 metų jubiliejų. Vasario 2 d. Vilniaus pašvęstojo gyvenimo šventėje susirinkusiems vyskupijos vienuoliams br. Pranciškus skaitė paskaitą „Paprastumu pažadinkime pasaulį“. 

Kun. Algirdas Dauknys

Vatikano radijas

Scroll to Top