Tarptautinė mokslinė konferencija skirta vienuolių metams paminėti

Pašvęstojo gyvenimo praeitis, dabartis ir ateitis:
pašvęstuoju gyvenimu ir broliška bendryste liudyti krikščionišką tikėjimą kintančioje visuomenėje

2015 m. vasario 20 d. Telšiuose įvyko tarptautinė mokslinė konferencija, skirta vienuolių metams paminėti. Konferenciją „Pašvęstojo gyvenimo praeitis, dabartis ir ateitis: pašvęstuoju gyvenimu ir broliška bendryste liudyti krikščionišką tikėjimą kintančioje visuomenėje“, kuri vyko Telšių Žemaitės dramos teatre, organizavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija kartu su Telšių Vyskupijos Kurija, Telšių Vyskupijos Katechetikos Centru ir Telšių rajono savivaldybės Švietimo Centru. Į konferenciją, kurios moderatoriumi buvo mons. LKMA akademikas, prof. habil. m. dr. Arvydas Ramonas, susirinko daug klausytojų iš visos Lietuvos. Konferencijos pradžioje visus susirinkusius lietuviškai, itališkai, latviškai ir žemaitiškai pasveikino bei meninę programą parodė Telšių Žemaitės dramos teatro režisierės Laimutės Pocevičienės vadovaujama vaikų ir jaunimo grupė. Įžangos žodį tarė ir visus pasveikino Telšių vyskupijos vyskupas LKMA akademikas, doc. dr. Jonas Boruta SJ. jis pasveikino susirinkusiuosius ir iš užsienio atvykusius garbius svečius ir pasidalino mintimis apie pašauktuosius pašvęstajam gyvenimui, jų misiją šių dienų pasaulyje. Vyskupas dalinosi savo patirtimi iš vienuolinio gyvenimo ir atkreipė dėmesį į džiugų tikėjimo skelbimą šių dienų sumaterialėjusiame pasaulyje. Vyskupas ragino visus nuolat žvelgti į gyvenimą tikėjimo akimis ir šviesiai matyti realijas. Tokia pašauktųjų misija – viltingai gyventi ir taip evangelizuoti visuomenę.

Garbus svečias iš Italijos – Romos popiežiškojo Laterano universiteto rektorius vysk. prof. dr. Enrico dal Covolo SDB skaitydamas pranešimą „Naujoji evangelizacija ir kultūrinis įsipareigojimas pašvęstajame gyvenime. Tarp praeities, dabarties ir ateities“ išryškino svarbumą ir būtinybę viską pradėti nuo Kristaus. Jis kalbėjo apie kultūros evangelizavimą ir kokį didelį bei svarbų darbą čia atlieka vienuoliai ir vienuolės. Vyskupas taip pat kalbėjo ir apie universitetinę sielovadą, išsamiai nagrinėjo Bažnyčios dokumentus minėtu klausimu ir ragino klausytojus aktyviai įsijungti į evangelizavimo darbą kartu su pašvęstojo gyvenimo nariais.

Vienuolė dr. Ligita Ryliškytė SJE Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto lektorė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinikos vyresnioji mokslo darbuotoja skaitė pranešimą tema – „Pašvęstasis gyvenimas: nešti Dievo apkabinimą“. Sesuo vienuolė analizavo pašauktųjų misijos esmę – ieškoti Dievo karalystės ir tapti jos ženklais žemėje – visame pasaulyje. Vienuoliai pašaukti būti, susitikti, gydyti. Su jėzumi būti, su Juo gyventi, jį nuolat susitikti ir tuo susitikimu dalintis su kitais. Lektorė išryškino svarbą daryti ką Jėzus darė, aktyviai dalyvauti jo misijoje ir taip nešti žmonėms pasaulyje jo apkabinimą.

Apie vienuolijų vaidmenį po protestantiškos Reformos iš naujo evangelizuojant Latgalą, Latvijoje pranešimą skaitė Latvijos Universiteto Teologijos fakulteto Bažnyčios istorijos ir religijų istorijos katedros dėstytojas kun. doc. dr. Andris Priede. Jis analizavo vienuolijų įdirbį ir jų veiklos svarbą Latgalijoje skelbiant Evangeliją ir plėtojant Katalikų Bažnyčios misiją. Lektorius išsamiai analizavo vienuolynų, tiek vyrų, tiek moterų misionieriavimo svarbumą ir įtaką Latvijoje.

Lietuvos istorijos instituto vyresniojo mokslo darbuotojo, LKMA nario dr. Dariaus Barono pranešimą „Cistersų pavyzdžio ir Šv. Bernardo Klerviečio minčių aktualumas mūsų dienų Lietuvai“ jam pačiam negalint dalyvauti, perkaitė Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje vadovas kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas. Pranešime išryškintas šv. Bernardo mokymo svarbumas šių dienų visuomenėje ir aktualumas siekiant šių dienų žmogui transformuoti savo gyvenimus ir einat prasmės paieškų keliu. Pranešime išryškinamas vienuolių gyvenimo pavyzdys ir kviečiama mokytis iš to teisingo gyvenimo šių dienų žmogui.

Po pranešimų salėje vyko diskusija įvairiomis temomis, pranešėjai atsakinėjo į užduodamus klausimus.

Konferencijai pasibaigus Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišioms, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo Romos popiežiškojo Laterano universiteto rektorius vysk. prof. dr. Enrico dal Covolo SDB, Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, svečias kunigas iš Latvijos, Telšių kunigų seminarijos vadovai, Telšių vyskupijos kunigai. Šv. Mišiose giedojo Telšių muzikos mokyklos mokytojų grupė, vadovaujami Telšių vyskupijos Katedros vargonininkės Dalios Pleškienės, liturgijoje patarnavo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos, Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje klierikai. Šv. Mišiose meldėsi didelis būrys tikinčiųjų, seserys vienuolės, tikybos mokytojų ir katechetų. Pamokslą pasakė Telšių vyskupijos vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis kalbėjo apie gavėnios prasmę tikinčio žmogaus gyvenime ir ragino visus įsigilinti į tris evangelinius patarimus ruošiantis Velykoms – maldą, pasninką ir išmaldą. Ypač vyskupas išryškino pasninko prasmę, esmę ir svarbą dvasinio gyvenimo kelyje, kuris veda į tobulumą ir šventumą kasdienybėje. Pamokslininkas drąsino visus nuoširdžiai sekti Kristumi, ypač Gavėnios laikotarpyje nuoširdžiai gilinantis į Kritaus kančią, jo meilę mums ir išganymo darbą.

Po Šv. Mišių buvo meldžiamasi prie Dievo Tarno kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus kapo Telšių vyskupijos Katedros kriptoje, meldžiant, kad jis būtų iškeltas į altorių garbę. Po pamaldų Telšių kunigų seminarijoje konferencijos dalyviams buvo surengta ir agapė.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

Telšių vyskupijos informacija

Scroll to Top