Pašvęstųjų malda

 pasvestuju m logo298

Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dieve,
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus
ir mūsų Tėve,
priimk maldą,
kuria į Tave kreipiamės.
Maloniai pažvelk į mus,
trokštančius gėrio,
ir padėk džiaugsmingai išgyventi pašaukimo dovaną.

Tėve,
Tu mums dovanoji savo meilę
ir kvieti ieškoti Tavojo veido,
klausantis Dvasios balso, –
padaryk, kad savyje nešiotume
Tavo atminimą.
Tebūna jis mums gyvybės šaltinis vienatvėje
ir broliškame gyvenime,
kad galėtume būti
mūsų laikų žmonėms
Tavo meilės atspindys.

Kristau, gyvojo Dievo Sūnau,
Tu vaikščiojai mūsų keliais
skaistus, neturtingas ir klusnus,
kaip mūsų kelionės draugas –
tylintis ir išklausantis.
Išsaugok mūsų sūnišką
priklausomybę – tą meilės šaltinį.
Padaryk, kad gyventume
ėjimo link kitų Evangelija.
Padėk mums kurti
žmoniškesnį pasaulį
ir išsaugoti brolystę,
dalijantis sunkumais tų,
kurie pavargo
ir nieko nebeieško,
džiaugsmais tų,
kurie laukia, dirba
ir saugo vilties ženklus.

Šventoji Dvasia, žėrinti Ugnie,
nušviesk mums kelią
Bažnyčioje ir pasaulyje.
Suteik drąsos skelbti Evangeliją
ir džiaugsmo tarnauti kasdienybėje.
Atverk mūsų dvasią, kad galėtume kontempliuoti grožį.
Išsaugok mūsų širdyse dėkingumą
ir žavėjimąsi kūrinija,
padaryk, kad kiekviename žmoguje atpažintume
Tavo nuostabius darbus.
Marija, Žodžio Motina,
budėk prie mūsų – pašvęstųjų
vyrų ir moterų – gyvenimo,
kad džiaugsmas,
kylantis iš Žodžio,
pripildytų visą mūsų egzistenciją,
o Tavo paraginimas daryti tai,
ką liepia Mokytojas (plg. Jn 2,5),
pažadintų mus kaip darbščius Karalystės skelbėjus.

AMEN.

POPIEŽIUS PRANCIŠKUS

Scroll to Top