Facebook Image
Penktadienis, 19 balandžio 2013 22:15

Ketvirtąjį Velykų sekmadienį minima penkiasdešimtoji pašaukimų diena

Ketvirtąjį Velykų sekmadienį, pagal tądien Mišių liturgijoje skaitomą Jono Evangelijos ištrauką, vadinamą Gerojo Ganytojo sekmadieniu, kasmet minima maldų diena už pašaukimus į kunigystę ir vienuoliškąjį gyvenimą. Šiemetinė maldų už pašaukimus diena – jau penkiasdešimtoji nuo šios tradicijos įvedimo. Vos išrinkto popiežiaus Pauliaus VI siūlymu, pirmą kartą ši diena buvo švenčiama 1964 m. balandžio 12-ąją.

Šiemetinės maldų už pašaukimus dienos tema: „Pašaukimai – tikėjimu grįstos vilties ženklas“. Ją pernai pasiūlė popiežius Benediktas XVI. Jis taip paskelbė ir šiai dienai skirtą žinią, kuri buvo pasirašyta pernai spalio mėnesį, o viešai pristatyta gruodį.

Pernai paskelbto dokumento pradžioje popiežius Benediktas visų pirma atkreipė dėmesį, kad tai bus jau penkiasdešimtasis toks minėjimas ir kad jis bus švenčiamas Tikėjimo metais, paskelbtais Vatikano II Susirinkimo pradžios penkiasdešimtųjų metinių proga. Popiežius Benediktas XVI pacitavo ištrauką Pauliaus VI kalbos pasakytos per Vatikano radiją pirmosios pašaukimų dienos išvakarėse, 1964 m. balandžio 11 d. „Kad būtų pakankamai kunigų, - tąkart sakė Paulius VI, - turi labai rūpėti visiems tikintiesiems: ne tik todėl, kad nuo to priklauso krikščionių bendruomenės religinė ateitis, bet ir dėl to, kad tai yra tikslus ir nepaneigiamas parapinių bei diecezinių bendruomenių tikėjimo ir meilės gyvastingumo ženklas, krikščioniškųjų šeimų sveikos moralės liudijimas. Kur dosniai gyvenama pagal Evangeliją, ten gimsta daug pašaukimų į dvasininkų ir vienuolių luomą“.

Pašaukimai į kunigystę ir vienuoliškąjį gyvenimą neatsiranda iš niekur, pažymėjo popiežius Benediktas. Jų šaltinis yra kasdienis dialogas su Jėzumi, pasitikėjimas juo, mūsų valios derinimas prie jo valios. Tik toks intensyvaus krikščioniško gyvenimo kelias subrandina pašaukimus. Juo nuoširdžiau ir brandžiau žmogus dalyvauja tikinčiųjų bendruomenės gyvenime, juo svarbesnė vieta jame skiriama maldai, sakramentams, ypač Eucharistijai, tuo lengviau žmoguje susiformuoja misionieriškoji aistra, troškimas aukotis dėl Dievo Karalystės. Labai svarbi taip pat ir visos bendruomenės malda už pašaukimus. O kai kuris nors bendruomenės narys, pajutęs širdyje Viešpaties pašaukimą į jį atsiliepia, tai kartu liudija ir apie pašaukimą išugdžiusios bendruomenės brandą. Pašaukimai yra bendruomenės krikščioniškosios brandos vaisiai, - rašė pernai rudenį popiežius Benediktas XVI.

Galiausiai Šventasis Tėvas kreipėsi į jaunimą ir paragino nebijoti eiti nelengvu ir daug reikalaujančiu Viešpaties sekimo keliu, pakvietė būti kupiniems drąsios meilės. Šitaip jūs tapsite liudytojais to didžiojo džiaugsmo, kurio pasaulis negali duoti, tapsite gyvomis nesibaigiančios meilės liepsnomis, sugebėsite įtikinamai kiekvienam liudyti jumyse gyvenančią viltį (plg. 1 Pt 3,15), - rašė Benediktas XVI.

Maldų už pašaukimu dienos proga, šį sekmadienį popiežius Pranciškus aukos Mišias Šv. Petro bazilikoje ir jų metu suteiks kunigystės šventimus dešimčiai diakonų: šešiems italams, dviems indams, vienam argentiniečiui ir vienam kroatui.

Vatikano radijas

Skaityti 1133 kartai