Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Pasninko ir permaldavimo diena

Pasninko ir permaldavimo diena už savo ir vienuolijos
bei visos Bažnyčios klaidas ir nuodėmes

2015 m. sausio 30 d., penktadienį prieš Kristaus Paaukojimo šventę, kuri yra kartu ir Pašvęstojo gyvenimo diena, pašvęstieji broliai ir seserys, taip pat visi tikintieji, kuriems rūpi Bažnyčios šventumas, įsijungė į maldos ir atgailos akciją už pašvęstųjų ir savo pačių atsivertimą.

Šią dieną daugiau laiko skirta maldai, Švenčiausiojo Sakramento adoracijai, Šventojo Rašto, Popiežiaus paraginimų skaitymui.

***

Popiežius Pranciškus dažnai mus ragina nebijoti prisipažinti, kad esame nusidėjėliai, kuriems reikalingas Dievo gailestingumas ir atleidimo malonė. Pasninkas yra tokio mūsų vidinio nusiteikimo išraiška. Atgailos dvasios perspektyvoje pasninkas kviečia pajusti ir įvardinti tikruosius savo apsileidimus bei trūkumus, o tada susimąstyti apie grįžimą į tą kelią, kuriuo mus asmeniškai ir mūsų bendruomenes nori vesti Dievas.

Nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių pasninkas buvo neatsiejamas nuo išmaldos ir gailestingumo darbų. Tai, ką žmogus sukaupdavo pasninkaudamas, atiduodavo stokojančiam. Apsižvalgykime aplinkui, pagalvokime, su kuo atgailos dieną galėtume pasidalinti maistu.

Pagal Lietuvos Vyskupų Konferencijos patvarkymą Pasninko įstatymas leidžia per dieną sočiai valgyti tik kartą. Kitus du kartus (pvz., ryte ir vakare) – tik lengvai užkąsti. Vanduo, pienas, vaisių sultys pasninko nelaužo.

***

Nepamirškime, kad pasninkaudami negalime būti paniurę (plg. Mt 6, 16). Popiežius Pranciškus kviečia mus „patirti ir parodyti, jog Dievas geba  sklidinai pripildyti mūsų širdį ir padaryti mus laimingus“. (Apaštališkasis laiškas visiems pašvęstiesiems asmenims Pašvęstojo gyvenimo metų proga, II, 1).

Skaityti 990 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II Advento sekmadienis (C)

  Prašyti nuoširdaus ir gilaus atsivertimo troškimo

  Lk 3, 1-6

  *   Stebėsiu nepaprastą Jono Krikštytojo, kuris su galia skelbia Išgelbėtojo atėjimą, asmenybę. Maldoje sutelksiu savo žvilgsnį, klausą ir vaizduotę, kad susitikčiau su Dievo „užsidegėliu“.

  *   Jonas Krikštytojas yra dykumos ir maldos žmogus. Jo gyvenimo būdas, o taip pat su įsitikinimu sakomi žodžiai, padaro taip, jog žmonės atpažįsta jame pranašą ir išpažįsta savo nuodėmes. Jis tampa autoritetu netgi tarp visuomenės ir religinio elito.

  *   Ką galiu pasakyti apie savo, kaip Kristaus mokinio, savybes? Ar galiu būti radikalus ir nepasiduodantis kompromisams tikėjimo reikaluose ir savojo pašaukimo įgyvendinime? Ar savo gyvenimo stiliuje ir tarnystėse nepasiduodu kompromisams?

  *   Atkreipsiu dėmesį, jog Jonas Krikštytojas sako labai sunkius ir nepopuliarius žodžius. Jis nesirūpina savo garbe ar kitų nuomone apie save. Jonas įvardina blogį tikruoju jo vardu ir ypatingai demaskuoja religinio gyvenimo paviršutiniškumą.

  *   Ilgiau sustosiu prie žodžių: „Štai kirvis jau prie medžio šaknų...“. Klausysiuosi tų žodžių, pasakytų man griežtu tonu. Kas yra pagrindinė mano nuodėmių šaknis? Kame labiausiai man reikalingas atsivertimas? Atvirai išsakysiu tai Jėzaus akivaizdoje.

  *   Šv. Jonas visa savo esybe rodo į ateinantį Išgelbėtoją. Jis neuždengia savimi Jėzaus, bet trokšta pažadinti žmonėse troškimą susitikti su Mesiju. Jis nuolat pabrėžia, kad Jėzus yra už jį galingesnis.

  *   Prašysiu Jono Krikštytojo, kad padėtų man tapti atkakliu ir radikaliu, sekant Jėzų. Kartosiu: „Jėzau, noriu būti Tau ištikimas, kaip Jonas Krikštytojas“.

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės už katechetus, pašauktus skelbti Dievo Žodį,
  kad Šventosios Dvasios galia būtų drąsūs ir kūrybingi jo liudytojai.

Vyskupų Sinodas apie sinodiškumą

SINODO MALDA

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.

Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.

Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.

Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.

Amen.