Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 
Penktadienis, 02 kovo 2012 13:00

Rekolekcijos kunigams ir pašvęstiesiems Truskavoje ( 2012 02 27-03 01)

2012 m. vasario 27 - kovo 1 dienomis Truskavoje įvyko kunigų ir pašvestojo gyvenimo asmenų rekolekcijos. Jose dalyvavo dvylika kunigų ir vienuolių iš Lietuvos, Latvijos ir Ukrainos. Rekolekcijas vedė "Krikščioniško Gyvenimo ir Evangelizacijos Mokyklos" komanda, vadovaujant t. Petrui Kurkevičiui OFM Cap., tos Mokyklos įkurėjui. Mokymai buvo vesti dviejose grupėse: atskiriai dalyvavusiems pirmą kartą (tiems buvo skelbiama kerigma), atskiriai tiems, kurie dalyvavo antrą kartą (pagilinta kerigma, krikščioniškas gyvenimas, evangelizacija). Kiekvienos dienos centre buvo Eucharistija su Dievo Žodžio pasidalinimu, rinkdavomes šlovinimo maldai, adoracijai, ir žinoma, prie bendro stalo ir arbatos/kavos puodelio. Tai buvo nepaprastai vaisingas ir palaimintas laikas, kurio metu dalinomės gyvenimo patirtimi, visokiomis mintimis, idėjomis apie tai, kokiu būdu plėsti Dievo Karalystę mūsų tarpe.

Nuoširdžiai kviečiame visus kunigus ir vienuoles į kitą susitikimą, kuris vyks 2012 m. spalio 8-11 dienomis Truskavoje.

Taip pat esate laukiami 2012m. kovo 12 dieną 15 val. Kapucinų vienuolyne Kaune (R. Kalantos g. 38) maldai ir bendrystei susitikti (programoje šv. Mišios, pasidalinimas Dievo Žodžiu, šlovinimo malda), ir Panevežyje, Seserų Apvaizdiečių vienuolyne, 2012 m. kovo 23 d. 15 val. Daugiau informacijos pas br. Vincentą (tel. 867752634).

Skaityti 4653 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II eilinės savaitės antradienis

  Prašyti vidinės jėgos viską deramai priimti

  Mk 2, 23-28

  *   Meditacijos pradžioje prisiminsiu Morkaus evangelijoje aprašytą įvykį. Žvelgsiu į mokinius, kurie eina su Jėzumi per javų lauką. Jie yra alkani. Jėzus, galintis padaryti duonos padauginimo stebuklą, leidžia mokiniams patirti alkį – duonos trūkumą.

  *   Jėzus kviečia mane būti kartu su Juo, bet nepažada, kad nepatirsiu žmogiško vargo, nes Jis pats pasirinko paprastą ir pilną trūkumų gyvenimą.

  *   Ko šiandien labiausiai alkstu, ko labiausiai stokoju? Atkreipsiu dėmesį į savo dvasinius ir psichinius išgyvenimus, kai ko nors stokoju. Ar sugebu apie tai pasikalbėti su Jėzumi?

  *   Įsiklausysiu į Jėzaus ir fariziejų pokalbį. Atkreipsiu dėmesį į didžiulį požiūrių skirtumą, atsiliepiant į žmogiškus poreikius. Fariziejai žiūri į tai laikydamiesi Įstatymo raidės ir pagal ją teisia. Jėzus remiasi meile ir gina žmogų varge.

  *   Jėzus remiasi įvykiu iš karaliaus Dovydo gyvenimo, nes nori priminti, kad Jo Tėvas yra neturtingųjų, alkanųjų Dievas ir kad visada kiekvienas ras prieglobstį Jo namuose. Įstatymą Jis taip pat davė tam, kad gintų žmogų varge.

  *   Kaip aš priimu Dievo įsakymus? Ar tikiu, kad kiekvienas įsakymas, kurį Dievas siūlo Bažnyčioje, saugo mano gyvenimo laimę? Ar Dievo įsakymų priėmimas didina mano meilę sau ir artimui?

  *   Jėzus yra Įstatymo Viešpats. Jeigu priglusiu prie Jo ir maitinsiuos Jo meile, man bus lengviau visur vadovautis gerumu. Prisiartinsiu prie Jėzaus, prisiglausiu prie Jo širdies ir kartosiu meilės aktą: „Jėzau, duok man širdį ir akis, pilnas gerumo.“

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės už visus dėl religijos diskriminuojamus ir persekiojamus žmones,
  kad visuomenės, kuriose jie gyvena, pripažintų jų teises ir kilnumą, kylantį iš visų žmonių brolystės.

Vyskupų Sinodas apie sinodiškumą

SINODO MALDA

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.

Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.

Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.

Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.

Amen.


 

Sinodinis kelias Lietuvoje 2021-2023