Novicijų kursai – 2010-05

Novicijų kursai - 2010-05

2010 m. gegužės 17–22 dienomis 8 novicijos iš 4 vienuolijų susirinkusios Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namuose Kaune kartu gilino pašvęstojo gyvenimo sampratą ir žinias, dalinosi patirtimi, šventė ir džiaugėsi pašaukimo dovana.

Kursai prasidėjo ses. Sigutės SF paskaita apie bendruomeninį gyvenimą. Lektorė kalbėjo apie vidinę laisvę, kelią jos siekti (pirmas žingsnis – „noriu norėti“) ir bendruomeninio gyvenimo kliuvinius. Antradienį ses. Benedikta RA („Įvadas į Šventąjį Raštą“) pristatė šventąjį Paulių – mistiką ir apaštalą, kuriam nebuvo svetimi nei aiškiai suvokiami savo charakterio trūkumai, nei bendruomeninio gyvenimo sunkumai. Ses. Benedikta novicijoms pasiūlė apmąstyti kai kurias apaštalo laiškų ištraukas: „ar esu Jėzaus Kristaus pagauta“; kaip Dievas nori „apreikšti manyje savo Sūnų“; ar galiu sakyti „iš tikrųjų manęs buvo pasigailėta“ ir kt.

Trečiadienio išvykai į Kryžių kalną ir brolių prančiškonų vienuolyną kursų dalyvės iš anksto ruošėsi – du vakarus žiūrėjo filmą „Pranciškus ir Klara“. Svarbiausias po filmo peržiūros kilęs klausimas – ar šventasis Pranciškus mylėjo šventąją Klarą, kitaip tariant – kas yra dvasinė draugystė ir kokia ji. Novicijos aplankė Kryžių kalną, o kartu su broliais pranciškonais šventė Mišias, pietavo ir dalijosi. Seserų žinias apie šventąjį Pranciškų ir pranciškonus papildė brolis Ramūnas OFM pristatydamas pranciškoniškąjį dvasingumą.

Ketvirtadienį kun. Artūras Kazlauskas kalbėjo tema „Įvadas į liturgiją“, daug klausimų kėlė tradicija ir jos kitimo priežastys, liturgijos pastovumas ir kaita. O bendruomenės vakaro metu buvo daug kaitos ir judėjimo – seserys žaidė improvizacijų teatrą (spontaniškai kūrė eilėraščius, istorijas, vaidino įvairias situacijas).

Į savaitės pradžioje kilusį klausimą apie dvasinę draugystę atsakė ses. Romualda FDCJ. Lektorė atskleidė konsekruoto asmens tapatumą (pašvęstojo tapatumas kyla iš asmeninio susitikimo su Jėzumi, svarbu „melstis gyvenimą“ – sekti kasdienybėje ir būti atviriems visai savo vidinei patirčiai). Per dieną bandžiusios išsiaiškinti, kas yra tikrasis „aš“, kuriam didelę įtaką daro aplinka, ir kuo skiriasi „aš realusis“ (dabarties situacija) ir „aš idealusis“ (siekiamybė), per rekreaciją seserys aktyviai ilsėjosi – šoko ratelius.

Novicijų kursai baigėsi ses. Astos ACJ paskaita apie teologinę įžadų sampratą. Per pasidalijimą seserys sakė, kad svarbu buvimas kartu, bendra malda, diskusijos. Kadangi kursų metu paaiškėjo, kad dvasinė draugystė gali būti labai gili, stiprinanti, novicijos džiaugėsi bendromis patirtimis ir atsisveikino iki kitų kursų.

Ses. Juozapa Živilė Mieliauskaitė

Scroll to Top