Apaštalinio Nuncijaus laiškas 2011 m. gavėnios proga

Vilnius, 2011 m. kovo 9 d.

Brangios Seserys vienuolės, brangūs Broliai vienuoliai,

Pažymėti rūsčiu pelenų simboliu, įžengėme į 2011 m. Gavėnią. Vienas kitam linkime: palaiminto Gavėnios laiko!

Kokios „malonės“ galime tikėtis iš šio „malonės laiko“? Be abejonės, Viešpats mokės mus nustebinti savo netikėtomis dovanomis. Tikėkimės didžių dalykų, nes Dievas daro didžius dalykus.

Savo Žinioje Gavėnios proga, Benediktas XVI kviečia atgaivinti savyje didžiąją Krikšto Sakramento dovaną („malonę“).

Raginu jus šią Popiežiaus Žinią pasiimti kaip ištikimą „bendrakeleivę“ Gavėnios kelionėje, kurią dabar pradedame.

Benediktas XVI visų pirma kviečia leistis vedamiems Dievo Žodžio, kurį girdėsime penkis Gavėnios sekmadienius: pirmasis vadinamas gundymų sekmadieniu (krikščioniškas gyvenimas kaip dvasinė kova); antrasis – Abraomo ir Atsimainymo (krikščioniškas gyvenimas kaip „sudievinimas“); trečiasis mus veda į susitikimą su samariete ir gyvuoju vandeniu (Šventąja Dvasia – plg. Jn 4, 5-42); ketvirtasis padeda apmąstyti „aklo gimusiojo“ patirtį (krikščionis kaip šviesos vaikas – plg. Jn 9, 1-41); penktasis pažymėtas Lozoriaus prikėlimo stebuklu (plg. Jn 11, 1-45). Tai yra etapai, kurių dėka Gavėnia tampa nepamainoma tikėjimo ir krikščioniško gyvenimo mokykla. Pagaliau viskas veda į Velykų Tridienį ir galutinai jame atbaigiama.

Kartu su liturgine kelione Popiežius primena tradicinę Gavėnios praktiką: pasninką, išmaldą, maldą – visa tai, kas nuvelka mūsų savimeilę ir atveria mus Dievui ir broliams.

Brangios vienuolės ir vienuoliai, geros Gavėnios kelionės visiems kartu su Benediktu XVI! Savo bendruomenėse padėkite vienas kitam palikti senąjį žmogų ir apsivilkti Kristumi, kad atsinaujinę pasiektumėte Velykas ir galėtumėte kartu su šv. Pauliumi sakyti: „gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus“ (Gal 2,20). Tada Krikšto sakramentas bus pasiekęs mumyse savo tikslą.

Su jumis,

+Luigi Bonazzi
Apaštalinis Nuncijus

Scroll to Top