LVVVK posėdis (2011 09 12)

Pranešimas spaudai

2011 m. rugsėjo 12 d. Kauno Mažesniųjų brolių pranciškonų vienuolyne įvyko Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos (LVVVK) posėdis.

Svarstyta Pašvęstojo gyvenimo vyrų ir moterų bendrijų kongreso parengiamieji klausimai. Data, lapkričio 5 diena, pasirengta atsižvelgiant į Dieviškojo gailestingumo metų pabaigą ir Kongresas numatytas pradėti piligrimine vienuolių atstovų kelione ir pamaldomis Dieviškojo gailestingumo šventovėje Vilniuje. Po pamaldų, į kurias vienuoliai pakvies J. Em. Kardinolą A. J. Bačkį, Apaštališkąjį nuncijų arkiv. Luigi Bonazzi ir kitus vyskupus, kongresas persikels į tėvų Jėzuitų namus, kur bus dalijamasi dvasine patirtimi, teologinėmis įžvalgomis ir pastoraciniais planais. Kongreso tema, atsižvelgiant į evangelizaciją Dieviškojo gailestingumo šviesoje – „Gailestingojo Tėvo – gailestingi vaikai“. LVVVK posėdyje buvo aptarti pasirengimo darbai ir parengti pasiūlymai, kaip juos dalintis su moterų vienuolijomis.

Kitas svarbus klausimas – pasirengimas pal. Jurgio Matulaičio metams Lietuvoje. Kadangi tų metų programa dar nepatvirtinta, buvo aptartos bendros gairės ir nutarta, kad vyrų vienuolijos dalyvaus metų programoje, bendradarbiaudamos su Marijonų ir Vargdienių seserų vienuolijomis.

Aptarus einamuosius klausimus, buvo nustatyta kito LVVVK posėdžio data: 2012 m. gegužės 2 diena.

LVVVK sekretorius
Kun. Vytautas Brilius MIC

Scroll to Top