Paskelbta popiežiaus žinia 2011 metų Pašaukimų dienai

48-oji Pasaulinė maldų už pašaukimus diena bus minima Ketvirtąjį Velykų sekmadienį, gegužės 15 dieną. Šiemetinės dienos tema: „Skatinti pašaukimus vietinėje Bažnyčioje“.

Apie pašaukimų skatinimo ir ugdymo dinamiką, pasak popiežius, mums pasakoja Evangelijos puslapiai. Iš jų sužinome, kad Jėzus, prieš pašaukdamas apaštalus, pirmiausia už juos meldėsi, visą naktį praleido vienatvėje, melsdamasis ir kalbėdamasis su Tėvu. Mokinių pašaukimas tarsi yra to artimo Sūnaus ryšio su Tėvu rezultatas. Tad ir visi pašaukimai į kunigus ir vienuolius, turi būti suprantami visų pirma kaip nuolatinės maldos vaisius, tos maldos, kuria tikinčiųjų bendruomenės ir šeimos be paliovos kreipiasi į Pjūties šeimininką.

Savo viešosios veiklos pradžioje, Jėzus pašaukė keletą žvejų, sutiktų prie Galilėjos ežero. Jis jiems apreiškė savąją misiją įvairiais ženklais, bylojančiais apie nepaprastą Tėvo meilę žmonijai. Jis juos formavo žodžiu ir gyvenimo pavyzdžiu, kad būtų pasirengę tęsti jo misiją pasaulyje. Galiausiai, po kančios, mirties ir prisikėlimo, atėjus atsisveikinimo valandai, Jėzus juos pasiuntė į pasaulį skelbti Evangelijos visoms tautoms. Ir pirmuosius apaštalus, ir jų įpėdinius Jėzus ragina išsivaduoti iš savo pačių valios gniaužtų, iš visiško savarankiškumo idėjos, ir pasikliauti Tėvo valia.

Nelengva būti Jėzaus sekėju, – rašo popiežius. Sekti Jėzų, reiškia visą laiką būti su juo, klausytis jo Žodžio, bendrauti su Juo sakramentuose, savąją valią derinti prie Jo valios. Ypač šiais laikais, kai Jo balsą bando perrėkti kiti balsai, reikia mobilizuoti visą tikinčiųjų bendruomenę, kad ji melstųsi už pašaukimus, kad savo malda paremtų tuos, kuriuos šiandien Viešpats šaukia, kad būtų su jais solidari ir suteiktų jiems drąsos atsiakyti „taip“ Dievui ir Bažnyčiai.

Reikia, kad visos vietinės Bažnyčios suprastų šitą savo užduotį. Tesimeldžia už pašaukimus parapijos ir šeimos, įvairios bendruomenės ir organizacijos, visų pirma jaunimo judėjimai. Popiežius kreipiasi į vietinių bendruomenių ganytojus ir prašo pasirūpinti, kad kiekvienoje vyskupijoje būtų skiriamas deramas dėmesys pašaukimų sielovadai ir maldai už pašaukimus. Kaip moko Vatikano II Susirinkimas dekrete dėl kunigų ugdymo, „pašaukimų į kunigystę puoselėjimas yra visos krikščionių bendruomenės pareiga”. Tame pačiame dokumente skaitome, kad „svarbiausias vaidmuo čia tenka tiek šeimoms, kurios, įkvėptos tikėjimo, meilės bei pamaldumo dvasios, yra tarsi pirmoji seminarija, tiek parapijoms, į kurių našią veiklą jaunuoliai įsijungia. Mokytojai ir visi kiti asmenys, kaip nors besirūpinantys jaunuomenės ugdymu, ypač katalikų organizacijos, tesistengia jiems patikėtus jaunuolius taip auklėti, kad šie įstengtų pastebėti savyje dievišką pašaukimą ir noriai juo sekti” (OT 2). Galiausiai popiežius sako, jog malda už pašaukimus yra kiekvienos vietinės bendruomenės gyvybingumo ženklas ir prašo visas vietines Bažnyčias visų pirma melsti Mergelės Marijos užtarimo, kad kuo daugiau jaunų žmonių nebijotų atsiliepti į Josios Sūnaus kvietimą. (jm)

Vatikano radijas

Tekstas italų kalba

Tekstas anglų kalba

Scroll to Top