Facebook Image
Teksto dydis

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 
Sekmadienis, 06 Lapkritis 2011 18:37

Pašvęstojo Gyvenimo Kongresas Vilniuje

2011 metų lapkričio 5 dieną, šeštadienį, Dievo Gailestingumo mieste, Vilniuje, įvyko Pašvęstojo gyvenimo kongresas tema „Gailestingojo Tėvo gailestingi vaikai“.

Kongresą seserys ir broliai vienuoliai, susirinkę  iš visos Lietuvos, pradėjo bendra Gailestingumo vainikėlio malda Dievo Gailestingumo šventovėje. Dėkojant už Pašvęstąjį gyvenimą, prie Gailestingojo Jėzaus atvaizdo buvo švenčiama Eucharistija. Šv. Mišias koncelebravo Vilniaus arkivyskupas kardinolas A. J. Bačkis, Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius, SJ, Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, broliai vienuoliai kunigai.

Eucharistijos liturgijai vadovavo ir pamokslą sakė J. E. kardinolas A. J. Bačkis. Dėkodamas už pašvęstąjį gyvenimą, kuris yra Bažnyčios širdis, Vilniaus arkivyskupas priminė, kad kiekviena vienuolija yra Dievo malonės dovana Bažnyčiai. Šventoji Dvasia per vienuolijai suteiktą charizmą prašo leisti Jėzui šiandien būti gyvam  ir matomam vienuolių gyvenime, t. y. visiškai pasitikėti Jėzumi ir Jam atsiduoti, kad Jis galėtų apreikšti pasauliui savo Gailestingumą. Kardinolas asmeninės maldos intencija paragino seseris ir brolius drauge su Jėzumi eiti ten, kur trūksta meilės, gerumo ir gailestingumo, palinkėjo tapti gyva Evangelija, kuri sužvarbusiai žmonijai apreikštų begalinį Viešpaties gailestingumą ir atvertų duris į gyvenimą viltyje.

Po Šv. Mišių ir adoracijos maldos kongreso dalyviai rinkosi į Vilniaus jėzuitų gimnazijos Didžiąją salę klausytis  t. Jono Emanuelio Le Taillandier de Gabory CSJ vedamos konferencijos. Kokie turėtų būti Gailestingojo Tėvo gailestingi vaikai, kad gebėtų uždegti naujosios Evangelizacijos nešama žinia kiekvieną artimą? Tai idėja, jungianti visas konferencijos metu išsakytas mintis. T. Jonas Emanuelis teigė, kad naujasis Evangelizacijos kelias — Gailestingumas. Tas, kuris pasiryžta evangelizuoti, pirmiausia pats turi rasti kelią Gailestingume. Gailestingumas yra mylinti Jėzaus Širdis. Ji myli tą širdį, kuri stinga laimės. Kryžius apreiškia tiek Sūnaus, tiek Tėvo meilę. Tėvas duoda Sūnų iš savo Gailestingumo, kad šis vėl atvestų žmones pas Tėvą. Gailestingumas dovanotas todėl, kad pažintume meilę be ribų. Gailestingumą galėtume pavadinti Jėzaus Širdies Širdimi, kviečiančia gyventi Evangelijos radikalumu, kad būtume gyvi. Seserys ir broliai vienuoliai raginami gyventi taip, kad šiandieninis pasaulis matytų gyvenimą tų, kurie spinduliuoja uolumu. Sąlyga labai paprasta – sutikti išgyventi nuolatinį atsivertimą, būti Gailestingumo vaisiais, numirti sau, kad būtume dėl kitų. Jėzus išveda mus iš ketinimo daryti gera į aktyvų įsipareigojimą, kuris tampa regimas kituose, šalia esančiuose.

Konferencija baigta aktyvia refleksija darbo grupėse. Dalyviai kviesti atsakyti į tris klausimus: kaip galima gyventi Gailestingumo ugnimi savo bendruomenėse, kaip Gailestingumo ugnis galėtų būti perduodama už bendruomenės ribų ir kaip Gailestingumo žinią skelbti Lietuvos Bažnyčioje? Refleksijos įžvalgomis dalintasi forume. Seserys ir broliai drąsino vieni kitus nebijoti liudyti, kaip Dievas veikia jų gyvenimuose, gebėti pažadinti antgamtinio gyvenimo žavesį kituose, tiesiog būti arti žmonių ir dovanoti Dievo Gailestingumo patirtį.

Kongreso moderatorius Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos pirmininkas kun. Vincentas Gintaras Tamošauskas OFM Cap sveikinimo žodį tarti pakvietė konferencijoje dalyvavusį Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininką Kauno arkivyskupą metropolitą S. Tamkevičių SJ. Kongreso dalyviams Arkivyskupas priminė paprastą tiesą: Dievo Gailestingumo reikalingas kiekvienas asmuo – tiek dvasininkas, tiek vienuolis, ir nubrėžė gaires kitiems, palaimintojo Jurgio Matulaičio metams: gyventi sveiku Evangeliniu radikalumu su jaunatvišku užsidegimu atnaujinant dvasinį gyvenimą.

Kongresas, kuriame dalyvavo 137 seserys ir broliai iš 26 bendruomenių, baigtas bendra dalyvių malda.

Nuotraukos - Galerijoje!

Ses. Lidija Edita Šicaitė, Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacija

Skaityti 7946 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • Lapkričio 21 d.

  Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas

  Prašyti gilaus troškimo vykdyti Dievo valią
  bei nuoširdaus jos ieškojimo savo gyvenime

  Mt 12, 46-50

  *   Įsiliesiu į žmonių minią, kuri spaudžiasi prie Jėzaus tam, kad Jo klausytųsi. Atkreipsiu dėmesį į Mariją, kuri kartu su giminaičiais stovi minios užnugaryje. Ji nori susitikti su savo Sūnumi. Stebėsiuosi jos romumu ir subtilumu.

  *   Prisiartinsiu prie Marijos, kad kalbėčiausi su ja apie Jėzų, apie jos ilgesį. Jėzus buvo su ja trisdešimt metų. Nuo akimirkos, kai Jis apleido namus, ji santūriai Jį lydi. Ji yra artimiausias Jėzui asmuo žemėje.

  *   Kartu su Marija įsižiūrėsiu į Jėzų. Jis sužino, kad Motina Jo laukia ir nori su juo pasikalbėti. Kokie jausmai bunda manyje, kai klausau Jėzaus žodžių apie Motiną ir brolius? Ką norėčiau Jam pasakyti?

  *   Jėzus paaiškina, kas apsprendžia giliausią santykį su Juo – tai Dievo valios vykdymas. Niekas Jam nėra labiau artimas nei tas, kuris pirmiau visko myli Tėvą ir Jo valią.

  *   Jėzus pasako tuos žodžius dalyvaujant Marijai. Ji yra Jam artimiausias ir brangiausias asmuo ne vien dėl kraujo ryšių, bet ir dėl gilių dvasinių ryšių. Jis duoda man kaip pavyzdį Motiną, kuri visa savo širdimi prigludo prie Jo Tėvo valios.

  *   Prisiminsiu situacijas ir gyvenimo įvykius, kuriuose pajutau aiškų kvietimą priimti Dievo iššūkius. Kokie tai buvo iššūkiai? Kaip į juos atsiliepiau? Ar yra tokių iššūkių, nuo kurių bėgu?

  *   Prisiartinsiu prie Jėzaus, kad kalbėčiausi su Juo apie tai, ką aiškiai atpažįstu kaip Dievo valią, tačiau nepajėgiu priimti savo gyvenime. Patikėsiu Jam visus sunkiausius pasirinkimus. Kartosiu maldą: „Jėzau, apsaugok mane nuo blogų pasirinkimų“.

Loading Player...