Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 
Antradienis, 06 gruodžio 2011 21:39

Susitikimas su Nuncijumi 2011 12 03

Gruodžio trečioji, šeštadienis, didelei grupei įvairių Lietuvoje veikiančių vienuolijų seserų tapo tikro dvasinio atsinaujinimo diena. Į susirinkusias iš visos Lietuvos Vilniuje, jaukioje Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų Kryžiaus namų salėje, seseris prabilo Apaštalinis Nuncijus J.E. Arkivyskupas Luigi Bonazzi. Jo pasirinkta tema – „Patys evangelizuoti evangelizuojame kitus“.

Pirmojoje konferencijoje jis priminė du esminius dalykus, kurių iš pašvęstųjų laukia Viešpats Jėzus Kristus ir Bažnyčia: būti pranašišku ženklu Dievo pirmumo bei Bažnyčios šventumo ir būti pranašu Bažnyčios kaip bendrystės. Pusvalandį tyloje po Šv. Kryžiaus bažnytėlės skliautais apmąstę girdėtas mintis, seserys grupelėse dalinosi savo patirtimi, lūkesčiais ir viltimis apie tai, ar tikrai Dievas užima ne tik centrinę vietą, bet ir visą jų gyvenimą, ir kiek joms svarbus broliškas (seseriškas) gyvenimas bendruomenėje.

Po šv. Mišių pasistiprinę skaniais pietumis, seserys vėl susirinko klausytis Nuncijaus žodžių. Šį kartą kaip pavyzdys, iš kurio turime mokytis, norėdamos nešti kitiems Gerąją Naujieną, buvo iškelta Švenčiausioji Mergelė Marija Kanos vestuvėse.

Pabaigoje J. E. Arkivyskupas atsakė į seserų klausimus. Visos susitikimo dalyvės liko nuoširdžiai dėkingos Jo Ekscelencijai už jo širdies lobius, kuriais jis mielai pasidalino, paliudydamas savo tvirtą tikėjimą ir gyvenimą juo.

Keletas akimirkų iš susitikimo - Galerijoje.

Konferencijų įrašai - Bibliotekoje.

Skaityti 4556 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • II eilinės savaitės antradienis

  Prašyti vidinės jėgos viską deramai priimti

  Mk 2, 23-28

  *   Meditacijos pradžioje prisiminsiu Morkaus evangelijoje aprašytą įvykį. Žvelgsiu į mokinius, kurie eina su Jėzumi per javų lauką. Jie yra alkani. Jėzus, galintis padaryti duonos padauginimo stebuklą, leidžia mokiniams patirti alkį – duonos trūkumą.

  *   Jėzus kviečia mane būti kartu su Juo, bet nepažada, kad nepatirsiu žmogiško vargo, nes Jis pats pasirinko paprastą ir pilną trūkumų gyvenimą.

  *   Ko šiandien labiausiai alkstu, ko labiausiai stokoju? Atkreipsiu dėmesį į savo dvasinius ir psichinius išgyvenimus, kai ko nors stokoju. Ar sugebu apie tai pasikalbėti su Jėzumi?

  *   Įsiklausysiu į Jėzaus ir fariziejų pokalbį. Atkreipsiu dėmesį į didžiulį požiūrių skirtumą, atsiliepiant į žmogiškus poreikius. Fariziejai žiūri į tai laikydamiesi Įstatymo raidės ir pagal ją teisia. Jėzus remiasi meile ir gina žmogų varge.

  *   Jėzus remiasi įvykiu iš karaliaus Dovydo gyvenimo, nes nori priminti, kad Jo Tėvas yra neturtingųjų, alkanųjų Dievas ir kad visada kiekvienas ras prieglobstį Jo namuose. Įstatymą Jis taip pat davė tam, kad gintų žmogų varge.

  *   Kaip aš priimu Dievo įsakymus? Ar tikiu, kad kiekvienas įsakymas, kurį Dievas siūlo Bažnyčioje, saugo mano gyvenimo laimę? Ar Dievo įsakymų priėmimas didina mano meilę sau ir artimui?

  *   Jėzus yra Įstatymo Viešpats. Jeigu priglusiu prie Jo ir maitinsiuos Jo meile, man bus lengviau visur vadovautis gerumu. Prisiartinsiu prie Jėzaus, prisiglausiu prie Jo širdies ir kartosiu meilės aktą: „Jėzau, duok man širdį ir akis, pilnas gerumo.“

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Melskimės už visus dėl religijos diskriminuojamus ir persekiojamus žmones,
  kad visuomenės, kuriose jie gyvena, pripažintų jų teises ir kilnumą, kylantį iš visų žmonių brolystės.

Vyskupų Sinodas apie sinodiškumą

SINODO MALDA

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia,
susirinkę Tavo vardu.

Tik Tu viena mus veski,
tebūna mūsų širdys Tavo namai;
Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti,
ir pamokyk, kaip jį įveikti.

Esame silpni ir nuodėmingi;
neleisk mums skleisti netvarkos.
Neleisk, kad mus klaidingu keliu vestų neišmanymas
ar kad šališkumas turėtų įtakos mūsų veiksmams.

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę,
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą,
nenuklysdami nuo tiesos kelio,
nuo to, kas teisinga.

Viso to prašome Tavęs,
kuri veiki visada ir visur,
kartu su Tėvu ir Sūnumi
per amžių amžius.

Amen.


 

Sinodinis kelias Lietuvoje 2021-2023