Facebook Image

Skelbimai

 
 

Naujienos

 
 

Dienos paaukojimo malda

 •  Gerasis Tėve, štai esu tavo akivaizdoje –

  žinau, kad tu visuomet su manimi.

  Šiandien vėl panardinu savo širdį į tavo Sūnaus Jėzaus Širdį – 

  jis kasdien dėl manęs aukojasi ir ateina pas mane šventojoje Eucharistijoje.

  Tegul tavo Šventoji Dvasia padaro mane Jėzaus bičiuliu ir apaštalu,

  jo misijos bendradarbiu.

  Tau atiduodu savo džiaugsmus ir viltis, darbus ir kentėjimus,

  visa, kas esu ir ką turiu.

  Drauge su Marija, Bažnyčios Motina,

  ir viso pasaulio besimeldžiančiais broliais ir seserimis

  aukoju tau šią dieną dėl Bažnyčios misijos

  melsdamasis Popiežiaus šio mėnesio intencija:

  Kad šių laikų šeimas lydėtų meilė, pagarba ir patarimas.

Antradienis, 06 Gruodis 2011 21:39

Susitikimas su Nuncijumi 2011 12 03

Gruodžio trečioji, šeštadienis, didelei grupei įvairių Lietuvoje veikiančių vienuolijų seserų tapo tikro dvasinio atsinaujinimo diena. Į susirinkusias iš visos Lietuvos Vilniuje, jaukioje Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų Kryžiaus namų salėje, seseris prabilo Apaštalinis Nuncijus J.E. Arkivyskupas Luigi Bonazzi. Jo pasirinkta tema – „Patys evangelizuoti evangelizuojame kitus“.

Pirmojoje konferencijoje jis priminė du esminius dalykus, kurių iš pašvęstųjų laukia Viešpats Jėzus Kristus ir Bažnyčia: būti pranašišku ženklu Dievo pirmumo bei Bažnyčios šventumo ir būti pranašu Bažnyčios kaip bendrystės. Pusvalandį tyloje po Šv. Kryžiaus bažnytėlės skliautais apmąstę girdėtas mintis, seserys grupelėse dalinosi savo patirtimi, lūkesčiais ir viltimis apie tai, ar tikrai Dievas užima ne tik centrinę vietą, bet ir visą jų gyvenimą, ir kiek joms svarbus broliškas (seseriškas) gyvenimas bendruomenėje.

Po šv. Mišių pasistiprinę skaniais pietumis, seserys vėl susirinko klausytis Nuncijaus žodžių. Šį kartą kaip pavyzdys, iš kurio turime mokytis, norėdamos nešti kitiems Gerąją Naujieną, buvo iškelta Švenčiausioji Mergelė Marija Kanos vestuvėse.

Pabaigoje J. E. Arkivyskupas atsakė į seserų klausimus. Visos susitikimo dalyvės liko nuoširdžiai dėkingos Jo Ekscelencijai už jo širdies lobius, kuriais jis mielai pasidalino, paliudydamas savo tvirtą tikėjimą ir gyvenimą juo.

Keletas akimirkų iš susitikimo - Galerijoje.

Konferencijų įrašai - Bibliotekoje.

Skaityti 4369 kartai

Meditacija pagal dienos Evangeliją

Meditacijos autorius kun. Krzysztof Wons SDS

 • XV eilinės savaitės trečiadienis

  Prašyti paprastos, pasitikinčios, Tėvą mylinčios širdies

  Mt 11, 25-27

  *   Jėzus trokšta, kad dalyvaučiau Jo sūniškoje maldoje Tėvui. Per žodžius, kuriuos pasako, Jis veda mane į savo širdį, džiaugiasi Tėvo valia ir šlovina Jį.

  *   Jėzus per savo žodį nenuilstamai kviečia mane į artimą santykį su Juo pačiu. Jis nori man apreikšti savo didžiausią meilę – meilę Tėvui, nori kurti manyje Dievo vaiko širdį.

  *   Kokią vietą mano dvasiniame gyvenime užima Dievo žodis? Karštoje maldoje prašysiu Jėzaus, kad pripildytų mano širdį savo žodžiu ir mokintų mane tame žodyje pasilikti.

  *   Įsiklausysiu į Jėzaus pokalbį su Tėvu. Jėzus džiaugiasi, kad Tėvas gėrisi paprastais žmonėmis, atvirais viskam, ką Jis apreiškia per Jėzų.

  *   Ką galiu pasakyti apie savo kaip vaiko laikyseną? Kas dominuoja mano širdyje: paprastumas, pasitikėjimas, ar išskaičiavimas, nepasitikėjimas?

  *   Pagalvosiu apie Tėvą, kuris žvelgia į mane, mato visą mano gyvenimą, pažįsta mano širdį. Koks yra Tėvo žvilgsnis, nukreiptas į mane? Koks yra man Tėvo veidas?

  *   Tik Sūnus pažįsta Tėvą ir tas, kuriam Sūnus panorės apreikšti. Jėzus panoro apreikšti man Tėvą Evangelijoje. Jėzaus žodis yra persisunkęs Tėvo artumu.

  *   Pasirinksiu artimiausiai savaitei skaitymą iš kurios nors evangelijos. Iš eilės, skaitydamas skyrių po skyriaus, sustosiu ties eilutėmis, kuriose Jėzus kalba man apie Tėvą.

  *   Prašysiu Jėzaus, kad padėtų man įsižiūrėti į Tėvą ir pamatyti Jo tikrąjį žvilgsnį bei veidą. Su paprastumu kartosiu: „Jėzau, parodyk man Tėvą“.